20190812154751-redox-pila-pic1.jpg                                                                   TEMA 8    ( PARTE 1 DEL TEMA ) 

                                     REDOX 

   REACCIONS DE TRANSFERÈNCIA D’ELECTRONS.      

                                                             EQUILIBRI REDOX PARTE 1

      - REPÀS : 

              * Abans aprofundir més en l’estudi de les reaccions redoxrevisem alguns 
                 continguts que convé repassar de forma breu i senzilla. Alguns d’aquests contin-
                 guts els estudiarem amb més profunditat en aquesta lliçó :


            +  Què és l’oxidació-reducció? :        LINK (diap 3)
           +  Què és una Reacció REDOX o de transferència d’electrons? :    LINK 1     LINK 2 (video)
           +  Què són semireaccions d’oxidació i de reducció? :      LINK 1 (pàg 2 i 3)    LINK 2
           +  Què és una espècie oxidant i un reductor? :    LINK 1       LINK 2 (pàg 2)
            +  Què és el nombre d’oxidació? :          LINK 1      LINK 2 (diap 3 i 4)
           +  Què és una pila? :                          LINK 1     LINK 2 (pàg 7 i 8)
           +  Què és l’electròlisi? :                     LINK 1   i aquí tens el video del link1 :      VIDEO
                                                                    LINK 2
         - EXEMPLES DE REACCIONS REDOX A LA NATURA i AL NOSTRE VOLTANT:  


            + Corrosió         LINK 1 (corrosió)       LINK 2 (english)           LINK 3           LINK 4

           + Fotosíntesi  :   

              LINK A      LINK B       LINK 1 (fotosíntesi 1)     LINK 2 (fotosíntesi 2)    LINK 3 (fotosíntesi 3)

    
           + Combustió :             LINK 0                  LINK 1 (concepte)                  LINK 2 (redox)    

                                              LINK 3 (principis energètics de la combustió)       LINK 4 (ajust reacció combustió)


           + Afebliment de la capa d’ozó :        LINK 1           LINK 2           LINK 3
           + Igualació de reaccions REDOX pel mètode de l’ió-electró

                             LINK 1          LINK 2          LINK 3 (video)          LINK 4          LINK 5  

                                               LINK 6 (video medi àcid)     LINK 7 (video medi bàsic)


                                       * Exemples 1 exercicis REDOX ajust pel mètode ió-electró :              LINK 1
                                       * Exemples 2 exercicis REDOX ajust pel mètode ió-electró :              LINK 2


    
            + Volumetries Redox :      LINK 1 (diap 25 i 26)         LINK 2             LINK 3 (video)

                                        * Exemple exercici volumetria Redox :                      LINK
         - PILES VOLTAIQUES I ELECTRÒLISI :  


           + Piles voltaiques o galvàniques i i força electromotriu E :     LINK 1     LINK 2     LINK 3

                                         * Exemples de piles galvaniques :         LINK (quimitube)          LINK 2
                                         * Uso de paret porosa :                        LINK 1 (quimitube)       LINK 2 (diap 5)
                                                                                                   LINK 3
                                         * Electrode de gas :                             LINK 1 (diap 7)     LINK 2 (quimitube)
                                         * Notació de les piles :                         LINK 1     LINK 2 (quimitube)
                                         * Potencials d’electrode i estàndard :     LINK 1     LINK 2 (amb ex resolts)
                                         * Potencial d’electrode i equació de Nerst :    LINK (diap 16 i 17)     LINK 2 
                                         * Força electromotriu pila i potencials estàndard de reducció :  LINK 1     LINK 2
                                


           + Influència de les concentracions en els potencials d’electrode , Equació de Nerst : 

                                          LINK 1 (pàg 13)                LINK 2                        LINK 3
 
           + Problemes :


                    * Alguns petits problemes resoltsde piles :                                                    LINK               * Més problemes resolts sobre piles i potencials redox :                               LINK                                         
               
 

                      * Diapositives on pots repassar tot el tema Redox :                                       LINK
                      * Aquí pots consultar un esquma mindmap del tema :                                    LINK
                      * Website IES Badalona VII amb material per a repassar :                              LINK
                    *  

Comentarios  Ir a formulario