Se muestran los artículos pertenecientes al tema 2ESO FQ (8th grade science) 2019-2020-2021.

20200107180622-tecniques-separacio-pic1.jpg


                                                         Unit 3 :  LES MESCLES .   

                       2ESO FÍSICA I QUÍMICA.     

                                             MESCLES i TÈCNIQUES DE SEPARACIÓ LESSON 
       - MESCLES i COMPONENTS  :  

 
       - Primer de tot mira aquest video per a recordar què era una mescla homogènia i una heterogènia ( l´unic que falta dir en aquest video és que a vegades cal fer servir el microscopi per a dir si és homogènia o no, perquè no és prou observar només a simple vista) :


                                                                               VIDEO


             + Introducció tema mescles :   Introducció

            + Tipus de dispersions (generals) pic llibre :   Pic

             + Preguntes 1 sobre matèria homogènia i heterogènia :   Preguntes 1
 
            + Mescles heterogènies pàg 44:  Text

            + Mescles homogènies pàg 45 :   Text

            + Pissarra exemples mescles homogènies i heterogènies :   Pissarra

            + Exercici mescles homogènies de text i preguntes :   Link

            + Fitxa 1 mescles homogènies i heterogènies :   Pag 1     ,     Pag 2

            + Fitxa 1b dissolucions i les seves parts :   Pag 1     Pag 2

            + Fitxa 2 Solut i dissolvent :   Pag 1     Pag 2

            + Taula explicativa de les parts d’una dissolució amb exemples :  taula pic

            + Taula explicativa de les parts d’un col.loïde amb exemples :   taula pic

            + Exercicis de preguntes sobre mescles homogènies i heterogènies pàg 45:   Link

            + Esquema got amb colacao, components llet mescla heterogènia :  Pic 1     Pic 2

            + Pic estructura de la distribució de partícules en una dissolució :   Pic

            + Pic estructura de la distribució de partícules en un col.loïde :   Pic

             + Després ves al següent web, llegeix la lectura i contesta als exercicis:


                                 http://www.tiposde.org/ciencias-naturales/111-tipos-de-mezclas/


                 i contesta a les següents preguntes :


1. Escribe las propiedades de las mezclas homogéneas y heterogéneas.

2. Analiza las diferencias entre los dos tipos de mezclas.

3. Poner cinco ejemplos de cada tipo

      + Repassa aqui les mescles homogènies i heterogènies :  Bloc

       + Ves a la diapositiva 11 d’aquesta presentació i digues que són substancies solubles i insolubles :                                                                                     Link

       + Observa aquesta diapositiva i escriu la diferència entre líquids miscibles i immiscibles : Pic 1   Pic 2

       + Pissarra exemples soluble i insoluble i miscible i immiscible :   Pic

       + Mescles que anem a preparar i hauràs de classificar com homogènies o heterogènies :    

          Mescla 1 :  sucre i llenties     Mescla 2 :  aigua i oli     Mescla 3 :  aigua i sal     FOTO                                      Mescla 4 : aigua i sorra         Mescla 5 :  aigua i vinagre     FOTO

        + Practice 1 lab :  Homogeneous and heterogeneous mixtures preparation :   Info card

        + Taula (fitxa) per classificar mescles en homogènies, heterogènies i col.loïodes :  Fitxa

                                                     practice lab pic 1         practice lab pic 2

        + Practice 2 lab : Transforming a heterogeneous mix into a homogeneous one :

                        worksheet 1      worksheet 2                    worksheet 1 solution      worksheet 2 solution

                                                                          Lab pic practice


 - TÈCNIQUES DE SEPARACIÓ : 

             + Tècniques de separació fonamentals que anem a estudiar :  Pic
            + Mètodes de separació de mescles 1 :   Link 1
            + Mètodes de separació de mescles 2 :   Link 2 

            + Tècniques de separació de mescles :    Decantació           i           embut de decantació
                                                                       Cristal.lització 1    ,        Cristal.lització 2
                                                                       Web 1 amb videos
                                                                             Web 2 amb slides (diapositives)
                                                                       Web 3 amb slides (diapositives)
                                                                       Web 4 presentació prezi
                                                                       Video algunes tècniques de separació

            + Pic llibre il.lustració decantació i filtració :   Pic

            + Elements i compostos 1 :   Link 1

            + Webquest sobre mescles i separació de mescles :  Webquest

             + Videos i material sobre separació de residus urbans (Mescles) :   link

             + En aquest pdf pots repassar les mescles i tècniques de separació :  Pdf

             + Aquí pots repassar moltíssimes coses més sobre les mescles i les
                tècniques de separació i veure aplicacions pràctiques :   Link

            + Lab practice :  Separating mixtures in a solid 1 :        pag 1        pag 2

            + Lab practice :  Separation by solubility :        pag 1       pag 2

            + Lab practice :  Separating mixtures in a liquid :      pag 1   

            + Lab practice :  Separation by distillation :       pag 1

            + Lab practice :  Separation by chromatography :      pag 1       pag 2
        - DISPERSIONS COL.LOÏDALS, SUSPENSIONS i EMULSIONS : 


             + Presentació sobre emulsions, dispersions col.loïdals i suspensions :   Prezi
 
            + Mira el següent video sobre què són els col.loïdes :   Video

            + Dispersions col.loïdals :   Pag 1     ,     Pag 2

            + Distribució de les molècules en un col.loïde :   Pic

            + La llet :   Link

            + Efecte Tyndall (col.loïdes) :   Pic explicació

            + Aquí tens esquemes, resums i més activitats per a repassar aquesta part del tema, en ordre
               creixent de dificultat i complexitat en cas de que vulguis saber-ne més : 

                               Pdf 1   Link 2    Link 3   Link 4   Link 5  Link 6   Link 7   Link 8

            + Colloids pages , info cards : 

                              pag 1     pag 2     pag 3     pag 4     pag 5     pag 6     pag 7     pag 8

                Info cards solutions:

                              sol1        sol2       sol3       sol4        sol5       sol6       sol7       sol8       
     

            + Practice lab : Tyndall effect and preparing a solution properly :      pag 1             pag2

                                          pic 1                     pic 2                       pic 3

            + Video, cómo hacer Jelly (gelatina de frutas) :   video gelatina


            + 11-Febrer ( Dia internacional de la dona a la ciència) : Comic en castellà (activitats)

            + Fes servir aquest molt bon resum del tema per estudiar, tant pels tipus de mescles,
               la diferència entre substància pura, molècula i compost químic, i les diverses tècniques
               de separació que hem estudiat :

                                                                RESUM 1

                                                                     RESUM 2


          * CONTINGUTS QUE ENTREN PER A L’EXAMEN DE LA PRIMERA PART 
             DEL TEMA DE MESCLES :    PIC    
      - CONCENTRACIÓ DE LES SOLUCIONS :


             + Solucions diluïdes i concentrades :   Pic

             + Solució saturada i solubilitat :     Pic

             + Foto pissarra amb les formes d’expressar la quantitat de solut en una dissolució :  Pic

             + Foto pissarra amb un primer exercici de calcular la C i el % de solut :    Pic

                         > Exercicis extra per calcula el %m solut i la C en g/l :   Pic pissarra exercicis 1 i 2

                                                                                                         Pic pissarra exercicis 3 i 4

             + Concentració d’una solució ( tant per cent en massa i volum i exemple ) :     Pic

             + Concentració d’una solució ( en massa-volum i exemple ) :     Pic

             + Presentació diapositives curta explicant les formes d’expressar la concentració d’una solució :   Link

             + Activitats inicials 1 a 6 sobre solucions :     Pic      Solucions

             + Preparació d’una solució ( indicacions per preparar 2 tipus de dissolucions ) :    Pic 1a   Pic 1b
                                                                                                                                 Pic 2

             + Activitats 1 a 4 sobre solucions :     Pic       Solucions

             + Activitats de repàs :

                           > Activitat 1 (classificació de mescles) :        Pic
                           > Activitat 2 (esquema destil.lació) :            Pic
                           > Activitat 3 (mescla natural sal de roca) :    Pic
                           > Activitat 4 (Corbes de solubilitat) :            Pic
                           > Activitat 5 (aliatges) :                              Pic
                           > Activitat 6 (Destil.lador solar) :                 Pic

              + Exercicis resolts més complexos sobre càlcul de concentracions en % :   Link

              + Aquí tens més exercicis de tot tipus de concentració amb les solucions (extra 1 ) :

                                                    Link                      Solucions


              + Aquí en aquesta presentació podeu repassar les formes d’expressar la concentració
                 d’una solució i altres parts del tema de mescles :    SLIDES

              + Síntesi i repàs del tema :   Resum

20191028080601-estas-de-la-materia-pic.jpg
                                            Unit 2 :  ELS ESTATS DE LA MATÈRIA .   

                       2ESO FÍSICA I QUÍMICA.     

                                                     TEORIA CINETICOMOLECULAR LESSON 
       - ESTATS DE LA MATÈRIA :


            + Esquema pissarra Estats d’agregació i teoria cineticomolecular :   Pissarra

            + Simulació teoria cinètico molecular :   Link

                            > Observa i contesta les preguntes que et plantegi el professor.

            + Simulador 2 teoria cinètico molecular :   LINK

            + Simulador 3 teoria cinetico molecular en pressió de gasos :   Link

                                  > Taula 1 dades simulador 3     ,      Taula 2 dades simulador 3 
                                  > Taula buida per posar les conclusions de l’activitat SIMULADOR 3 :  Taula
                                  > Taula amb les conclusions simulador 3 TEORIA CINETICOMOLECULAR
                                


            + Estats de la matèria i teoria cinèticomolecular :   Link

            + A aquest web pots repassar i aprendre molt més sobre la teoria cineticomolecular :   Web

            + Pàgina "Phet" amb diversos tipus de simuladors per a ciència :   Link

            + Postulats importants i model corpuscular de la teoria cineticomolecular :   Link

            + Canvis d’estat i estats de la matèria (estats d’agregació) :  Video

            + Relació entre moviment de les partícules i temperatura (teoria cineticomolecular) :   Video en anglès

            + Esquema dels canvis d’estat i els seus noms :   Esquema

                              > Aquí tens el mateix esquema a la pissarra :   Esquema

            + En aquest simulador pots veure com vibren i canvien de posició les partícules d’una
              substància al variar la temperatura i canviar d’estat. També pots llegir teoria :   Simulador canvi estat
   - Experimenting with states of matter :

                         > States of matter experimentation :  worksheet
                         > Worksheet answers :   Answers

           + Efectes de la pressió atmosfèrica sobre la temperatura de canvi d’estat :  Fitxa pag1
                                                                                                                       Fitxa pag2
         + Efecte de la pressió sobre els materials :  Pic
         
           + Efecte de la temperatura sobre els materials : Pic
    
                     > Aquí tens la solució a l’exercici 3 de la pàgina 27 :   Solució

            

   - MAKING A THERMOMETER (WORK Lab) :

                     > File card about the work done in the lab.  
                        (And experience with iodoform and hydrogen peroxide).

                     > Students lab pics :   Pic 1     Pic 2     Pic 3

                     > Katia’s outline describing how molecules mix together according to its temperature
                        in order to get the solution done between iodine and water :   Outline           + Diferència entre evaporació i ebullició ( dues formes de vaporització ) :   Link

                              > Un altres esquema ràpid a la pissarra d’evaporació i ebullició :   Pissarra

          + Foto roba penjada (activitat teoria cineticomolecular) : Pic

          + Diferència entre mal.leabilitat i ductilitat :   Link

          + Per saber-ne més sobre les propietats mecàniques dels materials :   Prop mecàniques


            

     - PROPIETATS DELS CANVIS D’ESTAT DE LA MATÈRIA :


            + Esquema del llibre dels noms dels canvis d’estat :  Pic
               
               + Changes of state website (in english). You can listen to the text to be read :   Web

                                    > Solutions are NOT a change of state :   Solutions

               + Fusió i gràfic d’escalfament on la temperatura roman constant durant el canvi d’estat :  Pic

               + Vaporització i gràfic d’escalfament on la T roman cte durant el canvi d’estat :  Pic

                                    > Gràfica d’escalfament de substància pura a la pissarra explicant les
                                       fases o etapes dels processos de canvi d’estat al llarg de l’escalfament :   Pic

                                    > Gràfica de refredament de substància pura a la pissarra explicant les
                                       fases o etapes dels processos de canvi d’estat al llarg del refredament :    Pic


               + Solidificació i sublimació :  Pic

                + Simulador canvis d’estat :    Simulador

               + Taula amb dades de punts de fusió i ebullició per a diferents substàncies :  Taula

                + Fitxa canvi d’estat substància pura i mescla, T roman constant :  Pag1  ,  Pag2

               + Taula amb dades de punts de fusió i ebullició per a construir el gràfic d’escalfament :  Taula

                                       > Exercici 1 pag 38 repàs canvis d’estat :   Pic
                                       > Exercici 2a pag 38 repàs canvis d’estat : Pic
                                       > Exercici 2b pag 38 repàs canvis d’estat : Pic
                                       > Exercici "botijo, atuell" pag 38 repàs canvis d’estat :   Pic

               + Canvis d’estat quotidians :   Pic

               + Guèisers i què exhalem quan fa fred :   Pic

               + Exercici de preguntes sobre fenòmens de canvis d’estat :  Pic
           - LLEIS DELS GASOS :  


               + Teoria i problemes de les lleis dels gasos (Boyle i Mariotte , i Charles i Gay-Lussac) :  web

               + Lleis dels gasos (Boyle, Charles i Gay-Lussac) FITXA :    Fitxa pag1        Fitxa pag2

               + Pàgina amb problemes de gasos amb videos explicant-los :   Website gasos

               + Repàs de la teoria cineticomolecular i els gasos :   Gasos i teoria cineticomolecular

               + Mira aquest video sobre l’origen de la atmòsfera i la importància dels gasos en la atmòsfera :

                  Video
           - Boyle’s gas law experiment : 


               + Boyle’s gas law experiment  :   file card (notes)
20190905233626-quimico-pic1.jpg
                                         Unit 1 :  LA MATÈRIA I LA SEVA MESURA.   

                       2ESO FÍSICA I QUÍMICA.     

                                                           MATÈRIA i MESURA LESSON 
- CIÈNCIA i MÈTODE CIENTÍFIC :


            + Què ès la ciència? :   LINK

            + Fitxa 1 mètode científic:  Fitxa 1          Solució fitxa 1 :   solució
            + Fitxa 2 mètode científic :   Fitxa 2             Solució fitxa 2 :   solució

            + Mètode científic (Explicació) :         Llegeix sobre què és.
                
                                                                  Repassa encara més si vols aquí.

                                                                  Exercici de la cua dels ratolins.

            + Text mètode científic i activitats :   LINK

                  > Aquí teniu l'exercici de les granotes per aplicar el mètode científic i repassar :  Exercici
- DONES A LA CIÈNCIA :

            
            + Dones científiques i els seus invents :       LINK 1     LINK 2

            + Aprèn més sobre les dones a la ciència :   LINK 1     LINK 2

            + Algunes dones a la ciència a la nostra societat actual :    LINK

            + La actriu i científica Hedy Lamarr ( precursora del wifi ) :  Video
            
                    > Resum fet a la pissarra d’alguns alumnes de les dones científiques que han escollit :
 
                                                                         Foto Pissarra

                                                                               Foto pissarra 2


     


- SAFETY RULES AT THE LAB :

            + Lab safety rules work sheet :   LINK

- HOW TO MAKE A PROPER USE OF THE SCALE AND GRADUATED CYLINDERS AND ALSO VOLUMETRIC CONTAINERS :

            + Scale work sheet and procedure :   LINK


- FACTORS DE CONVERSIÓ :

            + Mireu aquest video amb exemples de com es fan els factors de conversió : Video
            + Mireu també aquest video de com fer aquests factors de conversió : Video

            + I per últim pots observar aquests últims factors de conversió una mica
               més complicats :  Video

                            * Ara intenta tu fer aquests factors de conversió, però no miris 
                               les solucions de com es fan a no ser que sigui totalment impres-
                               cindible :   LINK

            + Aquí tens exemples d’exercicis resolts senzills de factors de conversió
               on pots repassar com es fan, i pots fer els que hi ha proposats :   LINK

            + I aquí tens els exercicis més complicats de factors de conversió, per 
               passar unitats de capacitat a volum i a l’inrevés :    LINK

            + Video amb factors de conversió de volum i capacitat explicats :   Video


            + Calculadora online per fer factors de conversió automàtics :   LINK


            + Aquí tens les equivalències entre unitats de capacitat i volum :   LINK

            + Exercici càlcul del volum d’una piscina en litres i metres cúbics amb
               factors de conversió :   Exercici pissarra.
                                                 Solució exercici

            + Exercici càlcul del volum d’una esfera en litres i metres cúbics amb factors
               de conversió :     Exercici pissarra.
                                        Solució exercici

            + Exercicis de deures i repàs de factors de conversió pel proper dia :   Deures
                   > Solucions dels deures :  Solucions
                   > Aquí tens encara un parell més d’exemples fets de factors de
                      conversió per passar unitats de volum a capacitat i viceversa :   Foto

                   > Aquí teniu les equivalències entre unitats de volum i capacitat
                      que hem fet servir a la pissarra i podeu fer servir per fer l’exercici:  FOTO

- LAB MATERIALS NAMES SHEETS :

  
             + Lab materials names in english to be practiced :   Sheets

             + work sheet, every student will be given of 3 worksheets in
                order to draw the devices and write all proper lab material names on it.
                After that, students must perform and ask questions about them to
                their classmates and practice these materials names working in couples
                or groups :    WORK SHEET

             + Examples of questions and answers you can use when asking your partner about
                the items in the lab :     possible QUESTIONS and ANSWERS

 - LAB work DENSITY :

             + Lab work DENSITY sheet :   Sheet
                    > Mira el que has de fer al següent video (minut 1:03) :         Video 1
                    > També pots mirar aquest video per veure que has de fer :    Video2

             + Exercicis de densitat 1 :    Enunciats a,b i c
                Solució apartats a, b i c :   Pic

             + Exercici extra 2 de densitat i calcular la massa a dintre d’un cilindre :  Pic
                Solució :   Pic

             + Aquí tens més exercicis resolts sobre densitat per a practicar i també
                més exemples de factors de conversió per a practicar també :   LINK
 - SimpleMIND MAP Free :

             +  Playstore , app to download from playstore to start using it :  Link

             +  Here you can check an example I made to see how a simplemind
                 map looks like :  EXAMPLE

             +  Pages to start making your recap or outline on your phone :

                                              > page 16 about   FROM MYTHS TO SCIENCE
                                              > page 17 about   DISCOVERIES
                                              > page 20 about   SCIENCE WORKSHOP
                                              > page 21 about   LESSON SUMMARY
  - From MYTHS to SCIENCE :


              + Let’s check and learn new vocabulary and knowledge about ancient beliefs :   LINK

   - Matching activity and :

              +  Copy these important definitions in spanish on your workbook :   Definitions

                  >  Then now, match the previous sentences with the following ones in english.
                            But complete the gaps in english first :  Definitions

- COM FER UN INFORME DE PRÀCTIQUES DE LABORATORI :

            + Com fer un informe d’una pràctica de laboratori :   LINK
            + Mira aquest web on es mostra de forma ràpida i esquemàtica les parts que
               ha de tenir un informe de pràctica de laboratori :    WEB

            + Video 1 de com elaborar un informe de pràctiques de laboratori :   Video
            + Video 2 amb l’explicació de com fer un informe de pràctiques amb
               una mica més de nivell i laboriositat :     Video
            + Video 3  in english about how to make a chemistry lab report :        Video