Se muestran los artículos pertenecientes al tema 2 Batx Química (12th grade Chemistry) 2019-2020-2021.

20190812155115-precipitacion-pic1.gif                                                                   TEMA 9   

                   SOLUBILITAT I PRECIPITAT.  

                 REACCIONS DE PRECIPITACIÓ.      

                                                                     PRECIPITACIÓ 

      - REPÀS : 


              * Abans aprofundir més en l’estudi de les reaccions de precipitaciórevisem alguns 
                 continguts que convé repassar de forma breu i senzilla. Alguns d’aquests contin-
                 guts els estudiarem amb més profunditat en aquesta lliçó :


            +  Problemes deguts la la cal en l’aigua:    

                       LINK 0                   LINK 1                    LINK 2 (solubilitat i importància de l’aigua)           LINK 3

           +  Què és una solució saturada :                        LINK 1 (diap 1 a 3)      LINK 2
           +  Què ès un precipitat ? :                                  LINK 1 (diap 6)           LINK 2
            +  Què ès la solubilitat d’una substància :            LINK 1                        LINK 2
           +  Què és una reacció de precipitació ? :            LINK 1 (diap 2)           LINK 2
 
       - SOLUBILITAT i SATURACIÓ : 


             +  Solució saturada :       LINK 1

                                     * Solubilitat d’una substància :         LINK 1          LINK 2         LINK 3

             +  Compostos solubles i insolubles :      LINK 1      LINK 2

             +  Equilibris de precipitació iònica,amb sals poc solubles (producte de solubilitat) :     

                                               LINK 1                        LINK 2                         LINK 3

             +  Relació entre la solubilitat i el producte de solubilitat :                 LINK 1          LINK 2

                                      * Exemples d’exercicis de solubilitat i producte de solubilitat :     LINK
          - REACCIONS DE PRECIPITACIÓ: 


              +  Precipitació :        LINK

                                        * Precipitació fraccionada :          LINK 1               LINK 2

                                         * Exemples d’exercicis de precipitació :              LINK
  
              +  Desplaçament dels equilibris de precipitació (per pressió, temperatura i efecte ió comú) :

                                  LINK 1                                  LINK 2                                            LINK 3

                                          * Exemples d’exercicis de desplaçament de l’equilibri de precipitació :   LINK

              +  Redissolució de precipitats :                LINK 1                   LINK 2              LINK 3

                                          * Reaccions àcid-base :                           LINK

                                          * Reaccions redox :                                 LINK

                                          * Formació de complexos :                       LINK

              +  Naturalesa, propietats i aplicacions dels complexos :           LINK

           - ACTIVITATS : 


                        * Activitat de la composició de l’aigua de l’aixeta del llibre :                    LINK

                        * Activitat de determinació de la duresa de l’aigua del llibre :                  LINK               +  Problemes :

                         * Problemes resolts solubilitat i precipitació :                                     LINK
                       
                         * Dossier problemes PAU (enunciats)  Redox i precipitació :                Enunciats

                                                                                                                             Solucions
                        - MATERIAL PER A REPASSAR EL TEMA : 


              + Examen PAU Química Juliol 2020 :        Enunciats              Solucions


20190812154751-redox-pila-pic1.jpg                                                                   TEMA 8   

                                     REDOX 

   REACCIONS DE TRANSFERÈNCIA D’ELECTRONS.      

                                                                   EQUILIBRI REDOX 

      - REPÀS : 

              * Abans aprofundir més en l’estudi de les reaccions redoxrevisem alguns 
                 continguts que convé repassar de forma breu i senzilla. Alguns d’aquests contin-
                 guts els estudiarem amb més profunditat en aquesta lliçó :


            +  Què és l’oxidació-reducció? :        LINK (diap 3)
           +  Què és una Reacció REDOX o de transferència d’electrons? :    LINK 1     LINK 2 (video)
           +  Què són semireaccions d’oxidació i de reducció? :      LINK 1 (pàg 2 i 3)    LINK 2
           +  Què és una espècie oxidant i un reductor? :    LINK 1       LINK 2 (pàg 2)
            +  Què és el nombre d’oxidació? :          LINK 1      LINK 2 (diap 3 i 4)
           +  Què és una pila? :                          LINK 1     LINK 2 (pàg 7 i 8)
           +  Què és l’electròlisi? :                     LINK 1   i aquí tens el video del link1 :      VIDEO
                                                                    LINK 2
         - EXEMPLES DE REACCIONS REDOX A LA NATURA i AL NOSTRE VOLTANT:  


            + Corrosió  LINK 1 (corrosió)       LINK 2 (english)         LINK 3           LINK 4         LINK 5

           + Fotosíntesi  :   

              LINK A      LINK B       LINK 1 (fotosíntesi 1)     LINK 2 (fotosíntesi 2)    LINK 3 (fotosíntesi 3)

    
           + Combustió :             LINK 0                  LINK 1 (concepte)                  LINK 2 (redox)    

                                              LINK 3 (principis energètics de la combustió)       LINK 4 (ajust reacció combustió)


           + Afebliment de la capa d’ozó :        LINK 1           LINK 2           LINK 3
           + Igualació de reaccions REDOX pel mètode de l’ió-electró

                             LINK 1          LINK 2          LINK 3 (video)          LINK 4          LINK 5  

                                               LINK 6 (video medi àcid)     LINK 7 (video medi bàsic)


                                       * Exemples 1 exercicis REDOX ajust pel mètode ió-electró :              LINK 1
                                       * Exemples 2 exercicis REDOX ajust pel mètode ió-electró :              LINK 2


    
            + Volumetries Redox :      LINK 1 (diap 25 i 26)         LINK 2             LINK 3 (video)

                                        * Exemple exercici volumetria Redox :                      LINK
         - PILES VOLTAIQUES I ELECTRÒLISI :  


           + Piles voltaiques o galvàniques i i força electromotriu E :     LINK 1     LINK 2     LINK 3

                        * Exemples de piles galvaniques :         LINK (quimitube)          LINK 2           LINK 3

                        * Ús de paret porosa :                         LINK 1 (quimitube)       LINK 2 (diap 5)
                                                                                 LINK 3

                        * Tipus d’lectrodes i electrode de gas :     

                                     LINK 0 (quimitube1)       LINK 1 (diap 7)          LINK 2 (quimitube2)

                        * Notació de les piles :                         LINK 1     LINK 2 (quimitube)

                        * Potencials d’electrode i estàndard :   

                                      LINK 0                    LINK 1            LINK 2 (amb ex resolts)

                        * Potencial d’electrode i equació de Nerst :    LINK (diap 16 i 17)     LINK 2 

                        * Força electromotriu pila i potencials estàndard de reducció :  

                                      LINK 1        LINK 2      LINK 3 (quimitube1)      LINK 4 (quimitube2)

                        * Taula amb potencials estàndard de reducció de diverses semireaccions :      LINK

                        * Relació entre l’energia de Gibbs i la FEM d’una pila :  LINK (quimitube)

                        * Exemple d’exercici de determinació de l’energia de Gibbs i la FEM d’una pila : LINK
                                
                        * Espontaneïtat de les reaccions redox i cte d’equilibri : 

                                       LINK (diap 9)          LINK 2            LINK 3 (darrera diap)
                                
                        * Exemples d’exercicis de potencials de reducció i piles :                LINK


           + Influència de les concentracions en els potencials d’electrode , Equació de Nerst

                                       LINK 1 (pàg 13)                  LINK 2                       LINK 3
 
                        * Equació de Nerst i determinacio de constants d’equilibri :     LINK vip

                   LINK 0 (pàg 13)       LINK1           LINK 2          LINK 3       LINK 4 (video exemple exercici)

                        * Exemple d’exercici d’aplicació de l’equació de Nerst :                   LINK


            + Electrólisi :        LINK 0            LINK1 (diap 78 a 98)               LINK 2                      LINK 3

                        * Exemple electròlisi de l’aigua :     LINK 1         LINK 2           LINK 3

                        * Processos anòdics i catòdics :      LINK 1 (diap 18)        LINK 2          

                                                                           LINK 3 (punt 12.6.2.2 corrosió electroquímica)

                        * Estudi quantitatiu de l’electròlisi ; Lleis de Faraday :

                               LINK 0 (diap 3)             LINK 1                LINK 2               LINK 3              LINK 4                        * Aplicacions de l’electròlisi :

                              LINK 0              LINK 1               LINK 2 (diap 4)               LINK 3               LINK 4 

                              LINK 5  (vip)    LINK 6a (alumini)    LINK 6b (obtenció alumini)    LINK 7 (ob. alumini)  

                              LINK 8a (diap 34 Al)   LINK 8b (alumini)   LINK 9 (ob. alumini)  LINK 10 (ob. alumini)

                                              LINK 11 (antidetonants)                LINK 12 (benzina sense plom)    

                              LINK 13 (probl plom medioambiental)      LINK 14 (gasolina)       LINK 15 (benzina)

                        * Electròlisi de salmorra i obtenció de lleixiu : 

                              LINK 1        LINK 2 (quimitube)       LINK 3        LINK 4      LINK 5 (contaminació clor)

                                                             LINK 6 (exemples electròlisi i obtenció de clor)

                        * Exemple d’exercicis de processos electrolítics i càlculs amb cel.les electrolítiques :   LINK

        - ACTIVITATS :  


                        * Activitat sobre les piles de combustible del llibre :                  LINK

                        * Activitat  sobre la corrosió metàl.lica del llibre :                      LINK            + Problemes :


                    * Alguns petits problemes resoltsde piles :                                                    LINK                                            * Més problemes resolts sobre piles i potencials redox :                                 LINK          
                    * Problemes redox resolts (quimitube) :                                                        LINK
                    * Problemes resolts redox :                                                                         LINK

                      * Problemes resolts del llibre tema Redox.

                      * Dossier problemes PAU (enunciats)  Redox i precipitació :                          Enunciats           - MATERIAL PER A REPASSAR EL TEMA :  


                      * Diapositives on pots repassar tot el tema Redox :                                       LINK
                      * Aquí pots consultar un esquma mindmap del tema :                                    LINK
                      * Website IES Badalona VII amb material per a repassar :                              LINK
                    20190810175024-corva-valoracio-acfort-baseforta-pic1.jpg                                                                     TEMA 7    ( PARTE 2 DEL TEMA ) 

                        EQUILIBRI ÀCID BASE.  

     REACCIONS DE TRANSFERÈNCIA DE PROTONS.      

                                                         EQUILIBRI ÀCID-BASE PARTE 2
       - SOLUCIONS AMORTIDORES. NEUTRALITZACIÓ i VOLUMETRIA:   
      - REPÀS : 

              * Abans aprofundir més en l’estudi de les solucions àcid-baserevisem alguns 
                 continguts que convé repassar de forma breu i senzilla. Alguns d’aquests contin-
                 guts els estudiarem amb més profunditat en aquesta segona part de la lliçó :


            +  Solucions de sals en aigua :     LINK 1      LINK 2      LINK 3     LINK 4
           +  Què és una HIDRÒLISI ? :              LINK 1      LINK 2      LINK 3 (pàg 5)     LINK 4 (quimitube)
          - HIDRÒLISI :  

             Solució de clorur d’amoni en aigua :   LINK 1      LINK 2 (video)     LINK 3 (video)
            +  Solució d’acetat de sodi en aigua :     LINK 1      LINK 2 (ex resolt)    LINK 3 (video)   LINK 4 (video)

                        * Exemple de càlcul de pH d’una solució amb reacció d’hidròlisi :      LINK


           +  Solucions reguladores o amortidores :          LINK 1        LINK 2        LINK 3      LINK 4

                             * Equació de Henderson-Hasselbach :                     LINK 1        LINK 2      LINK 3 (video)                                                                                                          LINK 4 ( video prob)
                                                                                                 
                             * Veure el cas interesant del llibre de la sang humana :               LINK
                             * Exemple de problemes de solucions tampó :                            LINK
          - INDICADORS ÀCID-BASE : 
                                                                                 LINK 1      LINK 2 (video)      LINK 3 (quimitube)

             + Efecte de l’ió comú (recordatori) :                                                           LINK 1     LINK 2

             + Taula amb indicadors habituals (pàg 193) :                                              LINK

                               * Troba aquí el punt de viratge de molts indicadors :                  LINK 1  
                               * Informació sobre els indicadors en anglès :                             LINK

             + Exemple de càlcul de pH mitjançant un indicador (pàg 196) :                     LINK
            - REACCIONS DE NEUTRALITZACIÓ : 
                                                                                            LINK 1       LINK 2      LINK 3 (quimitube)

                                * Exemples de problemes de neutralitzacions :             LINK


             + Valoracions àcid-base o volumetries :                LINK 1       LINK 2      LINK 3 (video UPC)

             + Corbes de valoració en volumetries  (tots tipus) :               LINK

             + Indicadors a fer servir en diferents valoracions :     LINK (video)

             + Més exemples de Volumetries (les més habituals) :                      LINK (video)

                                * Exemple detallat del cas de valoració d’àcid feble amb base forta :    LINK (video)

         - ACTIVITATS : 


                                * Activitat àcid nítric pàg 205 :                   LINK

                                * Activitat àcid sulfúric pàg 206 :               LINK            + Problemes :


              + Problemes resolts Hidròlisi, neutralització i volumetries (quimitube) i altres :

                                 * Hidròlisi, càlcul del pH d’una dissolució d’una sal de base feble :           LINK
                                 * Hidròlisi, càlcul del pH d’una dissolució d’una sal d’àcid feble :               LINK
                                 * Càlcul del pH d’una solució amortidora (per equilibri) :                         LINK
                                 * Càlcul del pH d’una solució tampó ( per Henderson-Hasselbach) :          LINK
                                 * Càlcul de l’interval de viratge d’un indicador :                                      LINK
                                 * Càlcul del volum necessari per a neutralitzar una base :                        LINK
                                 * Càlcul del pH resultant d’una neutralització no estequiomètrica :            LINK
                                 * Càlcul del pH de neutralització d’un àcid feble amb una base forta :       LINK
                                 * Problema selectivitat saponificació :                                                    LINK
                                 * Problema selectivitat neutralització àcid-base :                                     LINK
                                 * Problemes resolts d’àcid base 1 :                                                        LINK
                                 * Exercici de selectivitat Andalucia resolt de neutralització (quimitube):     LINK


                           * Dossier enunciats exercicis PAU tema pH :    Enunciats

                           * Dossier solucions exercicis PAU tema pH :     Solucions

                           * Solucions exercicis del llibre :     Solucions

       - MATERIAL PER A REPASSAR EL TEMA : 

                + Material i webs per a repassar el tema àcid-base :


          + Una presentació molt bona de diapositives per a repassar tot el tema àcid-base :                LINK

          + Blog de l’institut Badalona VII on pots repassar aquest tema amb molt material addicional :   LINK

          + Blog molt ben elaborat en castellà on pots repassar molts dels continguts del tema :           LINK

          + Presentació amb diapositives on podeu repassar tot els continguts del tema :                     LINK

          + Diapositives per a repassar la hidròlisi, neutralització i dissolucions reguladores :                   LINK

          + Aquí tens molts exercicis resolts de pH i equilibris àcid-base per a practicar :                      LINK 1      LINK 2

          + Tens en aquest web infinitat de links a problemes i arxius relacionats amb aquest tema :     LINK

          + Aquí  tens bon material que pots consultar del tema àcid-base INS Pius Font i Quer :           LINK (tema 5)

20190808175919-ph-pic1.png
                                                                    TEMA 7    ( PARTE 1 DEL TEMA ) 

                        EQUILIBRI ÀCID BASE.  

     REACCIONS DE TRANSFERÈNCIA DE PROTONS.      

                                                         EQUILIBRI ÀCID-BASE PARTE 1
       - REPÀS:    Abans d’abordar l’estudi de l’equilibri de les reaccions àcid-baserevisem alguns 
                            continguts que convé repassar de forma breu i senzilla. Alguns d’aquests contin-
                            guts els estudiarem amb més profunditat en aquesta lliçó :


              +  Què són reaccions àcid-base?  :   LINK   
 
                              * Què és l’acidesa i la basicitat? :                             LINK 1     LINK 2
                              * Què és el PH? :                                                   LINK 1     LINK 2
                              * Què són solucions àcides o bàsiques? :                  LINK (diap 3)
                              * Què és un àcid i una base? :                                 LINK 1     LINK 2
                              * Què són substàncies bàsiques o àcides? :               LINK 1     LINK 2
                              * Propietats dels àcids i de les bases :                      LINK 1     LINK 2
                              * Què és un indicador àcid-base? :                           LINK 1     LINK 2
                              * Quins tipus d’indicadors àcid-base hi ha? :              LINK 1     LINK 2     LINK 3 (diap 17)
                              * Què és el paper indicador i com es fa servir? :         LINK 1     LINK 2
                              * Què és una neutralització i quan es produeix? :       LINK 1     LINK 2     LINK 3
                              * Què és una valoració àcid-base? :                          LINK 1     LINK 2     LINK 3
                                                                                                                   LINK 4 (diap 50 a 76)

                     
  

        - TEORIA D’ARRHENIUS DELS ÀCIDS i LES BASES :      


                       LINK 0 (video)        LINK 1        LINK 2        LINK 3 (in english)

                       LINK 4                   LINK 5        LINK 6        LINK 7          LINK 8 (quimitube)
         - TEORIA DE BRONSTED i LOWRY D’ÀCIDS i BASES:   


                    LINK 1 (punt 2.4)         LINK 2           LINK 3          LINK 4           LINK 5
 

              + Teoria de Lewis dels àcids i les bases :              LINK 1           LINK 2 


              + Autoionització de l’aigua :     LINK 1 (diap 7 a 9)     LINK 2 (pàg 5 i 6)     LINK 3     LINK 4

                                  * Alguns valors de la Kw a diverses temperatures (pàg 174) :      LINK


              + Concepte de pH :     LINK 1 (pàg 6)     LINK 2 (diap 11 a 14)     
                                                  LINK 3 (veure apartat terra de castanyers, arxiu pdf)
                             
                                  * pH d’alguns líquids comuns (pàg 175) :     LINK
                                  * Relació entre K i pK  (pàg 177):                LINK


              + Força relativa d’àcids i bases, constant d’acidesa Ka i constant de basicitat Kb

                                  * Animació àcid fort :      LINK

                                  * Animació àcid dèbil :    LINK

                                                   LINK 1 (pàg 7 a 11)     LINK 2     LINK 3 (quimitube)

                                  * Relació entre Ka i Kb :            LINK 1     LINK 2 (quimitube)
 
                                  * Consideració per a calcular el pH d’un àcid feble (pàg 176) :     LINK

              
               + Àcids i bases forts i febles :              LINK 1 (aquí tens un ex resolt de com calcular
                                                                            el % de disociación de un ácido débil)
                                                   
                                                                            LINK 2 (diap 3, 4 i 7)


                                   * Exemple de dissociació i constant d’àcid i base febles (pàg 178) :   LINK
 
                                   * Taula amb constants d’acidesa d’alguns àcids (pàg 178) :              LINK                 + Relació entre l’estructura química i la Ka dels àcids :   


                                            LINK 1           LINK 2 (diap 11)        LINK 3
        - Problemes : 

                + Exemples d’exercicis i problemes de càlcul del PH i pOH de solucions :      LINK

                                   * Problemes varis resolts de classificació d’àcids i bases i càlcul de PH :  LINK

                             * Problemes de quimitube que pots fer per a repassar el que hem vist :

                                                * Càlcul del pH d’un àcid fort :                                    LINK
                                                * Càlcul del pH d’una dissolució de base forta :             LINK
                                                * Càlcul del pH d’una dissolució d’àcid dèbil Ka :           LINK
                                                * Càlcul del pH d’una dissolució de base dèbil Kb :        LINK
                                                * Càlcul de les concentracions d’hidroni i OH- a
                                                   partir del pH :                                                        LINK
                                                * Càlcul del pH a partir d’una mescla de bases fortes :  LINK
                                                * Càlcul del pH a partir d’una mescla d’àcids forts :       LINK
                                                * Càlcul del pH d’un àcid dèbil a partir de Ka i del
                                                   grau de dissociació alfa :                                         LINK
                                                * Càlcul de Kb d’una base dèbil a partir de alfa :           LINK
                                                * Càlcul de Ka d’un àcid debil a partir de la concen-
                                                   tració d’hidroni :                                                     LINK
                                                * Càlcul del grau de dissociació d’una base dèbil a
                                                   partir de Kb :                                                          LINK
                                                * Problema de la variació del producte iònic de
                                                   l’aigua amb la temperatura :                                    LINK
                                                * Problema sobre la modificació del pH per dilució
                                                   amb aigua :                                                            LINK
                                                * Càlcul del pH d’una dissolució d’àcid gasós :               LINK
                                                * Càlcul del pH d’un àcid dèbil a partir de dades 
                                                   d’un àcid fort :                                                        LINK
                       
                                  

                       * Dossier enunciats exercicis PAU tema pH :    Enunciats

                       * Dossier solucions exercicis PAU tema pH :     Solucions

                       * Solucions dels exercicis del llibre pH :   Solucions20190806035429-chemical-equilibrium-pic1.png                                                                  TEMA 6   

                         EQUILIBRI QUÍMIC.     

                                                                  EQUILIBRI QUÍMIC
       - REPÀS:


          + Abans d’abordar l’estudi de l’equilibri de les reaccions químiques, 
            necessitem revisar alguns continguts que convé repassar :


                 Què és l’equilibri químic :   LINK (diap 2)

                       LINK 0      LINK 1      LINK 2      LINK 3 (pàg 130 i 131) 
  

                     * Reaccions reversibles i irreversibles :   LINK (pàg 1)       LINK 2


             Aquí tens 3 vídeos on s’explica molt bé el propósit d’aquest tema i els conceptes inicials
            que cal tenir clar abans de afrontar la resolució de problemes:


                                                       Video 1 conceptes inicials       

                                             Video 2 conceptes inicials     
 
                                             Video 3 conceptes inicials        - LES CONSTANTS D’EQUILIBRI  Kc i Kp. FACTORS EN L’EQUILIBRI :

                      * Llei d’acció de masses i deducció de la cte d’equilibri Kc :    LINK 1     LINK 2 (pàg 131 i 132)

                     * La constant d’equilibri Kc :      LINK 1  (pàg 2)     LINK 2     LINK 3

                                     * Diferents valors de concentracions inicials i en l’equilibri per entendre el
                                     valor de la cte en l’equilibri i el significat d’aquest (pàg 140) :   LINK
                                     * Influència dels coeficients estequiomètrics en el valor de la Kc quan ajustem 
                                     una reacció (pàg 140) :   LINK
                                  * Influència de l’ordre que prenem dels membres de la reacció en el resultat
                                     del càlcul de la constant d’equilibri Kc (pàg 141) :   LINK
                                  * Exemples de valors de Kc i entendre el seu significat en diverses reaccions
                                     químiques (pàg 141) :   LINK

                     * La constant d’equilibri Kp :         LINK 1     LINK 2

                     * Relació entre la Kc i Kp :   LINK 1 (pàg 4)           Pdf amb demostració

                       * Tipus d’equilibris químics :   LINK 0      LINK 1  (diap 36 a 41)     LINK 2 (diap 12)      LINK 3

                                      * Influència de les espècies sòlides i líquides en la Kc d’equilibris heterogenis
                                      (pàg 145) :   LINK

                       * Grau de dissociació :   LINK 1     LINK 2     LINK 3 (diap 7)


           + Exemples d’exercicis de càlcul de constants d’equilibri Kc i Kp :      LINK 

                      * Aquí tens molts problemes resolts de ctes d’equilibri per a repassar :   LINK            + Factors que afecten l’equilibri químic :

                        * Quocient Qc i Qp de la reacció : 

                             LINK 1     LINK 2     LINK 3 (geogebra, pots veure evolució de Q)     LINK 4 (diap 4 i 5)

                                           * Exemple de com evolucionen les quantitats en l’equilibri quan es
                                              modifiquen les concentracions durant aquest (pàg 152) :   LINK

                        * Variació de Q amb la concentració :   LINK 1     LINK 2     LINK 3     LINK 4

                        * Variació de Q amb la pressió :   LINK 1     LINK 2

                                                * Exemple de com evoluciona una reacció en equilibri al modificar la
                                               pressió o el volum (pàg 155) :   LINK

                         * Variació de Q amb la temperatura , relació de Van’t Hoff :   LINK 1     LINK 2     LINK 3

                                            * Exemple de com varien els valors de la cte d’equilibri amb la temperatura
                                               en reaccioins endotèrmiques i exotèrmiques (pàg 156) :   LINK


           + Principi de Le Chatelier :   LINK 1 (diap 6 i 7)     LINK 2        LINK 3        LINK 4

                        * Exemples d’exercicis de aplicació del Principi de Le Chatelier :    LINK

                        * Adició d’un gas inert a l’equilibri en diferents casos :  Link


           + L’energia lliure de Gibbs i l’equilibri químic,amb la constant d’equilibri :   LINK 1     LINK 2


           + Equilibri físic : Diagrames de fases

                    *  Pressió de vapor :  LINK 0      LINK 1     LINK 2     LINK 3     LINK 4    LINK 5     LINK 6

                    * Diagrames de fases :    LINK 0     LINK 1     LINK 2     LINK 3     LINK 4 video)     LINK 5

                      * Exemple del llibre de com explicar el comportament d’una substància a partir
                       del seu diagrama de fases CO2  (pàg 161) :    LINK         

                      * Més informació de l’utilitat i aplicació d’un diagrama de fase CO2 (pàg 163) :   LINK

                 * Dossier PAU enunciats exercicis diagrames de fases :   enunciats

                 * Dossier PAU solucions exercicis diagrames de fases :   solucions


           + Llei de Raoult. Pressió de vapor de les solucions :   LINK 1     LINK 2     LINK 3     LINK 4 (video)

                          * Propietats col.ligatives :   LINK 1     LINK 2     LINK 3 (ex problema)     LINK 4     LINK 5

                          * Exemple d’aplicació de la pressió de vapor (pàg 162) :   LINK

        - ACTIVITATS: 


                           * Activitat del CO2 com a gas conservant del llibre :                   LINK

                           * Activitat dels motors trucats i emissió de NOx :                        LINK


             + Problemes :


                            * Solucions als exercicis del llibre de text :     Solucions

                            * Dossier problemes PAU equilibri quimic :     Enunciats          Solucions

                            * Aquí teniu molts més exercicis resolts d’equilibri per a consultar :   Exercicis

                              * Dossier PAU enunciats exercicis diagrames de fases :   enunciats

                            * Dossier PAU solucions exercicis diagrames de fases :   solucions

                            * En aquest web trobaràs exercicis d’equilibri resolts de càlcul i aplicació del
                               coeficient de dissociació :   Link

                               * Problema final coef dissociació i Kp :   Pdf
          - MATERIAL PER A REPASSAR EL TEMA : 


           + Aquí als següents links pots repassar el més fonamental del tema i tota la lliçó :

                   LINK 1     LINK 2     LINK 3     LINK 4 (prob selectivitat)     LINK 5     LINK 6
20190802183331-cinetica-pic1.png                                                               TEMA 5    ( PARTE 1 DEL TEMA ) 

   VELOCITAT DE LES REACCIONS QUÍMIQUES.     

                                                                      CINÈTICA

       - REPÀS:


          + Abans d’abordar l’estudi de cinètica i velocitat de les reaccions químiques, 
            necessitem aprendre sobre alguns continguts que convé repassar :


                 Catalitzador i catàlisi :        LINK 1     LINK 2

                     * Velocitat de reacció química :      LINK 1     LINK 2     LINK 3    LINK 4     LINK 5

                     * Què és la cinètica química :         LINK 1     LINK 2


            + Zeolites :        LINK 1     LINK 2     LINK 3

                      
        - VELOCITAT DE REACCIÓ:      LINK1      LINK 2

        + Exemple d’exercici de càlcul de la velocitat de reacció :    LINK
         - MECANISME DE REACCIÓ:       LINK 1     LINK 2     LINK 3


                      * Ordre de reacció LINK 1     LINK 2     LINK 3 (pàgs 9 i 10)     LINK 4
                                                        LINK 5 (video aclaridor de com calcular l’ordre de reacció)

                            * Explicació reacció de primer ordre :   LINK 1     LINK 2
                            * Explicació reacció de segon ordre :    LINK 1     LINK 2
                                  * Exemple d’exercici de carcular els ordres de reacció :   LINK


                     * Llei de velocitat :     LINK 1     LINK 2     LINK 3

                     * Energia d’activació :    LINK 1  (pàg 4)        LINK 2     LINK 3

                     * Xoc eficaç i ineficaç perquè es doni la reacció :  

                             LINK 1      LINK 2      LINK 3 (veure punt 4.5.2 a sota de la pàgina)                                                                                                   LINK 4    (Teoria de les col.lisions i problemes PAU)

  + Factors que intervenen en la velocitat de reacció : 

                                                 LINK 1 ( veure punt 4)     LINK 2


                + Catàlisi i catalitzadors :   LINK 1    LINK 2 (diap 13)     LINK 3 (diap 9 i 10)
                      
                       * Energia d’activació en catalitzadors :   LINK
                       * Catàlisi homogènia :   LINK 1     LINK 2     LINK 3 (diap 2 a 19, reacció àcid-base)
                                                          LINK 4 (exemple de problema cat PAU)
                       * Catàlisi heterogènia :  LINK (diap 3 a 14)     LINK 2 (petroli)     LINK 3 (zeolites)


                + Tipus de catalitzadors :   LINK 1    LINK 2           * Exemples de catalitzadors :  web

                       * Catàlisi enzimàtica :   LINK 1     LINK 2
                  * Efecte dels catalitzadors en la capa d’ozó :   LINK
                       * Reaccions en cadena :   LINK 1     LINK 2     LINK 3
                       * Inhibidors o catalitzadors negatius :    LINK 0       LINK 1 (pàg 5)      LINK 2        LINK 3 
                       * Inhibidors i alimentació (conservants) :   LINK 1     LINK 2

                 + Exemple d’exercici d’analitzar un gràfic d’entalpia amb efecte d’un catalitzador :   LINK

                       * Importància dels catalitzadors en processos industrials (Síntesi de Haber) :  

                                   LINK 0     LINK 1     LINK 2     LINK 3     LINK 4     LINK 5


         - ACTIVITATS : 


                         * Activitat de la síntesi de Haber-Bosch del llibre :                 LINK               + Problemes :

                          * Aquí tens problemes resolts de cinètica química per a repassar :    LINK

                           * Dossier d’exercicis PAU cinètica :       Enunciats         Solucions

                           * Solucions del problemes de cinètica del llibre :   Sols            
          - MATERIAL PER A REPASSAR EL TEMA : 


                + Aquí pots repassar el tema de cinètica :   LINK 1     LINK2     LINK 3


20190801193856-entropia-pic1.jpg


                                                           TEMA 4    ( PARTE 2 DEL TEMA ) 

           ENERGIA DE LES REACCIONS QUÍMIQUES.     

                                                              TERMOQUÍMICA PARTE 2
         - REPÀS:
 

        + Abans d’abordar l’estudi de l’Entropia i l’espontaneïtat de les reaccions
        químiques, necessitem aprendre sobre les capacitats calorífiques de les
        substàncies  ( capacitat calorífica específica i capacitat calorífica molar ) :


                 Calor específica i calor latent :    LINK 1      LINK 2     LINK 3     LINK 4

                     * Capacitat calorífica molar :    LINK 1      LINK 2 (diapositives 6 i 7)     LINK 3 ( diap 16 i 17)                                                                                        té molts exercicis

                     * Capacitat calorífica específica (calor específic) :    LINK 1          LINK 2 (diapositives 7 i 8)

                     * Taule de dades amb algunes capacitats calorífiques específiques :     LINK

                     * Exemples d’exercicis amb capacitat calorífiques :      LINK


            + Espontaneïtat de les reaccions químiques :          LINK 1  (pag 6, 7, 31 i 33)  
                                                                                              LINK 2     
                                                                                              LINK 3

                              - ENTROPIA:                 * Entropia i desordre :   LINK  (diapositives 59 a 71)

                                    LINK 1      LINK 2     LINK 3     LINK 4           + Recorda el primer principi de la Termodinàmica :     LINK

               + Segon i tercer principis de la Termodinàmica :     LINK 1        LINK 2      LINK 3                   * Entropies molars estàndard :    LINK 1     LINK 2     LINK 3     LINK 4 (diap 13 a 19)

                   * Entropia de reacció a partir d’entropies estàndard : 

                                                     LINK 1     LINK 2     LINK 3     LINK 4 (diap 39 i 40)

                   * Signes de l’entropia :    LINK  


                   * Exemple d’exercici del càlcul d’entropia estàndard de reacció :   LINK


         - ENERGIA LLIURE DE GIBBS:       LINK 1      LINK 2     LINK 3             + Criteri d’espontaneïtat amb el signe de l’energia lliure de Gibbs : 

                LINK 1 (diapositives 44 i 45)     LINK 2  (diap 47 a 51)         LINK 3           LINK 4             + Energies lliures de reacció i formació :   LINK 1     LINK 2  (diap 46 i 47)   LINK 3

                      * Predir l’espontaneïtat de la reacció amb l’energia lliure :  LINK

                      * Energia lliure estàndar de reacció :    LINK 1        LINK 2 (relació amb la cte d’equilibri)


              + Taula amb dades d’entropies molar estàndar d’alguns elements i compostos, de líquids, 
                sòlids, entropia molar de l’aigua a diferents temperatures i algunes  energies lliures de
                formació estàndar d’algunes espècies químiques :                    LINK


              + Exemple d’exercici del càlcul d’energia lliure estàndard de reacció :   LINK
                      - ACTIVITATS : 


                                 * Activitat d’aplicació de la llei de Hess del llibre :                      LINK


                + Problemes :

                                 * Problemes resolts de termodinàmica (quimitube) :                  LINK

                                 * Exercicis resolts (1) de repàs del tema de termoquímica :      LINK

                                    * Resolucions dels problemes del llibre :   Resolucions
        - MATERIAL PER A REPASSAR EL TEMA : 


             + Diapositives per a repassar termoquímica :   LINK 1


    
20190731001406-energia-activ-pic1.png


                                                                 TEMA 4    ( PARTE 1 DEL TEMA ) 

           ENERGIA DE LES REACCIONS QUÍMIQUES.     

                                                               TERMOQUÍMICA PARTE 1

  - Repàs de continguts previs necessaris per a l’estudi posterior d’aquesta lliçó:


     + Primer de tot, i abans d’abordar aquest tema, cal si ho desitges,repassar els
        següents continguts que són molt importants per aprofundir després en aspectes
        com per què es produeixen les reaccions químiques, càlculs estequiomètrics,
        transferència d’energia, termodinàmica química, formació i trencament 
        d’enllaços, calor, etc :
     


           * Una bona manera de començar i veure la importància que té aquesta           
             lliçó és tractar aquest exemple, perquè pot ajudar-te a entendre com 
             l’energia i la transferència d’aquesta són fets quotidians que ens ajuden cada 
             dia a la nostra vida quotidiana i en la tecnologia que fem servir a diari.
             És molt útil llavors l’exemple que et donen a la lectura del començament de 
             la lliço sobre les begudes autoescalfables i com la transferència d’energia
             a partir d’una reacció química ens fa la vida més fàcil :    LINK
              


           * QUÈ ÉS L’ENERGIA? :    LINK 1            LINK 2

           * Alguns tipus d’energies que cal recordar :   LINK 

           * Principi de conservació de l’energia :    LINK 1     LINK 2

                 + recordes aquests problemes de conservació de l’energia?   LINK

           * Què és la termodinàmica i per a què serveix? :    LINK

           * En aquestes diapositives pots recordar sobre la termodinàmica :  

                                             LINK 1                  LINK 2 

           * Ràpid resum d’una estudiant on pots repassar el concepte de termodinàmica
             i altres conceptes importants relacionats :     LINK

           * Aquí pots llegir de manera més formal de qué tracta la termodinàmica i
             alguns dels conceptes relacionats més importants que tracta :     LINK

           * Pots llegir en anglès al següent enllaç sobre la termodinàmica :   LINK

           * Què és la termoquímica ? :       LINK

           * Energía química i energía de enlace :   LINK

                 La Energía en las reacciones químicas
                    ENERGIA QUÍMICA: Es la energía liberada en el quiebre o absorbida en la 
                    formación de un enlace químico. La termoquímica estudia el calor de la reacción 
                    provocada por el intercambio energético del medio externo con los reactivos.


            * Què és a calor? :     LINK 1          LINK 2          LINK 3

            * Energia i calor :       LINK
       Reaccions químiques i energia.         + Reaccions exotèrmiques i endotèrmiques :

               LINK 1          LINK 2          LINK 3          LINK 4          LINK 5

       
       + Conservació de l’energia.  Energia interna :  

                 LINK 1  (diapositives 10, 11 i 12 )          LINK 2         LINK 3  ( diapositives 3 i 4 )


       + W :   Treball d’expansió o compressió a pressió constant :  

                        * Criteri de signes del sistema respecte de l’entorn :   LINK

                         LINK 1   ( diapositives des de la 16 a la 23 )              LINK 2

                        * Petita introducció de l’entalpia a partir del treball a pressió
                                constant i expressió de l’energia interna :    LINK

                        * Exemple d’exercici de variació d’energia d’un sistema :   LINK


        + qv  (increment de U) :  Reaccions a volum constant, eq termoquímiques :

                    *  Calor a volum constant :   LINK 1           LINK 2         LINK 3

                         *  Relació entre calor a pressió constant i calor a volum constant :    LINK

                         * Exemple d’exercici de càlcul de la variació d’energia interna :  LINK

                         *  Equacions termoquímiques  i energia interna de la reacció i deducció important
                                  de l’ENTALPIA i perquè es fa servir més l’entalpia que l’energia interna quan
                                  es mesura l’energia involucrada en una reacció química  :  LINK 1     LINK 2
                                                                                                                                            (diapositiva 7)        + H : Entalpia de la reacció. Energia absorbida o despresa per la reacció a pressió constant : 

                   LINK 1  ( Repassa aquest arxiu per a veure d’on ve l’Entalpia ).

                   LINK 2  Què és l’Entalpia i el seu ús. Entalpia de la reacció.

                   LINK 3  Entalpia de la reacció.

                   LINK 4  Concepte d’Entalpia.

                         * Exemple d’exercicis de càlcula de la variació d’energia interna a
                           pressió constant amb entalpies :      LINK


         + Quadre pissarra anàlisi relació energia interna i entalpia en reaccions 
            químiques quan varia el volum (increment de mols) o no:

                                             Enunciat          Solució


         + H Entalpia estàndard de la reacció i de formació :

                   LINK 1  Entalpia estàndard de reacció i de formació.

                   LINK 1b  Entalpia estàndar de reacció i de formació.

                   LINK 2  Diapositiva 6 , entalpia estàndard de la reacció.

                   LINK 3  Diapositiva 5 i 6, entalpia estàndar de reacció i de formació.

                   LINK 4  Diapositives 10 i 11 , entalpia de la reacció i estàndar.

                   LINK 5  Entalpia estàndar de la reacció.

                   LINK 6  Entalpia estàndar de reacció a partir d’entalpies de formació.

                   LINK 6b Entalpies de formació i exemples.

                   LINK 6c Entalpies de formació i llei de Hess.

                   LINK 6d Pàgines de la 5 a la 10.  Estats estàndard i entalpia de formació.

                   LINK 7  Pàgina per a calcular entalpies estàndar de reaccio.                            * Dades d’entalpies estàndard de formació :   Taula

                            * Exemple d’exerici de càlcul d’entalpia estàndard :   LINK


         + Pràctica Calorimetria GUIÓ       Càlculs pràctica calorimetria(exemple lab)
         +  Llei de HESS :   LINK 1     LINK 2     LINK 3     LINK 4     LINK 5                                                                                 
                             * Exemple de problemes de la Llei de Hess :    LINK
                             
                             * Exemple de problema de la LLei de Hess :     LINK (pag 7)         + Entalpies d’enllaç  ( entalpia de la reacció a partir d’energies d’enllaç ) :  

                LINK 1 (diapositiva 16)      LINK 2  (diapositives 31 a 33)        LINK 3  (diapositiva 5)

               LINK 4                LINK 5 ( entalpy work out from bond energies)         LINK 6


                              * Taula amb algunes dades d’entalpies d’enllaç :   LINK

                            * Exemple d’exercici de càlcul d’entalpia a partir d’energies d’enllaç :   LINK         +   Cicle de Born i Haber  ( formació de compostos iònics )                                             
                                              LINK 0               LINK 1                   LINK 2                   LINK 3     

                                           LINK 4     (presentació termoquímica diapositives 50 a 58 i més a sota
                                                            veure el video d’energia reticular). 
                  
                                           LINK 5  (exercicis Born-Haber)  

                                               LINK 6  ( ex Born-Haber pag 13 i 14 PAU )
                                                                      Solutions :   11-S1-5     14-S4-3     16-S3-5         + Entalpies en els processos físics (entalpies o calors latents de vaporització i fusió) :

                              LINK 1                            LINK 2                              LINK 3


                         * Transferències de calor :    LINK

                         * Taula amb algunes dades d’entalpies de vaporització
                            o fusió ( calors latents ) :        LINK


       - MATERIAL PER A REPASSAR aquesta primera part del tema : 


         + Aquí tens un bon enllaç amb molta informació per a repassar tots els 
            continguts del tema de termodinàmica i termoquímica :   LINK

         + Aquí tens un breu resum de la termoquímica en diapositives i molts 
            enllaços per consultar problemes i altres continguts :       LINK

         + Altre bon resum de la termodinàmica d’una altra estudiant :   LINK         + Problemes :

                         * Problemes resolts termodinàmica (quimitube ) :              LINK

                          * Dossier de problemes PAU deTERMO :   Enunciats          Solucions

                          * Resolucions dels problemes del llibre :   Resolucions


20190726145722-boyle-gasos-pic1.jpg                                                               TEMA 3 

             GASOS , SOLUCIONS i ESTEQUIOMETRIA.       - Repàs de continguts previs necessaris per a l’estudi posterior d’aquesta lliçó:


     + Primer de tot, i abans d’abordar aquest tema, cal si ho desitges,repassar els
        següents continguts que són molt importants per aprofundir després en aspectes
        com gasos reals, equilibris, estudi de solucions i càlculs estequiomètrics :


           * Aquí tens una excel.lent web per a repassar perfectament la Llei dels gasos 
             ideals, la deducció de la llei i totes les variables implicades :   LINK
              
           * Una segona web on de forma resumida pots repassar la llei dels gasos : LINK

           * Un primer repàs ràpid en diapositives de la fórmula dels gasos ideals, la llei
               de Dalton de les pressions parcials i el concepte de fracció molar.   LINK 

           * Videos amb excel.lents explicacions per a repassar tot allò relacionat amb 
               els gasos i les lleis dels gasos : LINK

           * Aquí tens més videos curts molt interessants per a repassar els gasos ideals i
               les equacions més importants i exercicis resolts per a repassar :  LINK

           * Llegeix sobre la importància de la costant R dels gasos :   LINK

           - GASOS : 
    


      - Una vegada t’has posat al dia dels continguts que calia repassar, ja podem introduir-nos en els continguts nous d’aquest tema :


     + Comencem per la massa molar d’un gas a partir de la llei dels gasos ideals :


            * Càlcul de masses molars de gasos :  LINK


            * Aquí es mostra de manera ràpida i simple com a partir de la llei dels gasos ideals pots
                 arribar a una expressió per a calcular el pes o massa molar d’un gas i a més obtenir 
                 l’equació en relació a la densitat :    LINK

            * Aquí tens una curios web on pots calcular masses molars de gasos online :  LINK

            * Càlcul de la densitat d’un gas a partir de la llei de gasos ideals :  LINK

            * Aquí teniu altra web amb moltes més continguts interessants sobre els gasos a més de
                 una explicació senzilla sobre el càlcul de la densitat i massa molecular d’un gas :   LINK

            * Densitat relativa d’un gas respecte d’un altre a partir de les
               seves masses moleculars :   LINK


            * Aquesta web és molt interessant ja que a més de fer càlculs automàtics de densitats
                 relatives de gasos i la fórmula per a calcular densitats relatives de gasos, et proporciona
                 taules amb masses molars de gasos, té conversors automàtics d’unitats i moltes més
                 aplicacions útils, consulta-la !! :    LINK

              *  Uns altres apunts d’altre institut on pots repassar la teoria de gasos, gràfiques de les lleis
                 de Boyle i Gay-Lussac, deducció de les fórmules per a la densitat de gasos, càlculs de
                 masses molars,  etc :   LINK


              * Mescla de gasos, pressió parcial d’un gas i fracció molar d’un gas en una mescla de gasos:

                              LINK 1                                  LINK 2                                       LINK 3
      
              * A la diapositiva 29 i 30 d’aquesta presentació tens un esquema ràpid i senzill de 
                l’explicació del que és la pressió parcial d’un gas i com deduir la fracció molar en una mescla
                de gasos. A més, en aquesta presentació pots repassar molt bé tots els continguts referents
                al que has estudiat sobre els gasos :        LINK


              * Exercicis resolts de pressions parcials de gasos i fracció molar i explicació :   LINK


              * Llei de Graham i velocitat de difusió dels gasos :       LINK 1     LINK 2     LINK 3


              * En aquest video pots veure perfectament com es dedueix la llei de Graham però expressada
                respecte la densitat dels gasos :     LINK


              * Gasos reals, equació de Van der Waals :    LINK 1       LINK 2 (Video molt aclaridor)
                             


                * Aquí teniu un formulari útil amb les fórmules més importants per als 
                 problemes de gasos :     LINK

            * I aquí pots fer un repàs complet de la part de gasos amb diapositives:

                                                             LINK
         - SOLUCIONS i ESTEQUIOMETRIA :  


    +  Per tal de repassar i estudiar com determinar la composició d’una solució i indicar la proporció  
       entre els components d’aquesta, anem a prestar atenció als següents continguts per a després 
       resoldre problemes acuradament :


            * Què és la composició d’una solució :   LINK  ( pag 74, 75 i 76 ).

            * Tipus de solucions ( no totes les solucions són un sòlid en un líquid ) :  

                      LINK  ( Diapositives 10 , 11 i 12 ).

            * Què és la concentració d’una solució :   LINK  

            * Formes d’expressar la composició d’una solució :  LINK

            * Tant per cent en massa de solut de la solució :  LINK  ( Diapositiva 12 ).

            * Tant per cent en volum de solut de la solució :   LINK

            * Concentració en massa :   LINK  ( massa de solut per volum de solució )

            * Concentració en molaritat :

                             LINK 1    ( pàgina 4 )            LINK 2 ( Diapositives 19 i 20 ).

            * Concentració en molalitat :     LINK 

            * Concentració expressada en fracció molar :

                 LINK 1  (Veure punt 5)       LINK 2

       - ACTIVITATS: 


               * Activitat d’estequiometria visible del llibre :                                               LINK

               * Activitat de gasos reals i llei de difusió de Graham del llibre :                      LINK      + Pràctica de Solucions i determinació de precipitats :   Pràctica      + PROBLEMES resolts i exemples de problemes per a repassar i practicar :

             > Problemes PAU tema 3 :     Enunciats                      Solucions

             > Examen tema 3 :       Enunciats              Solucions


             *  Exemples de problemes de gasos :

                          > Problemes de masses molars dels gasos.  ( Veure exemple 8.7 )
                        > Problemes de gasos ideals i estequiometria:
                                - Problema 1.0 de gasos de la llei de Boyle.
                                   - Problema 1.1 de gasos ideals en el zero absolut.
                        > Problemes de densitat dels gasos.   ( Veure exemple 8.8 )
                        > Problemes de densitat relativa de gasos.
                        > Problemes de mescles de gasos.
                        > Problemes de mescles de gasos amb fraccions molars.
                        > Problemes amb càlcul de pressions parcials de gasos.
                        > Problemes de gasos reals i fórmula de Van der Waals.
                                      -Taula amb les constants a i b per a gasos reals (Equació de Van der Waals).
                                          - Aquí tens un parell més de problemes resolts per a fer de gasos reals.


       - MATERIAL PER A REPASSAR EL TEMA : 


       > A continuació t’indico més pàgines on pots trobar molts més problemes de gasos per repassar encara més i ho desitges. T’indico quins tipus de problemes pots trobar en cadascuna perquè puguis
organitzar-te :

                         > LINK , aquí al problema n.4 tens un exercici de fer servir la llei de gasos ideals.
                            Al problema n.5 consisteix en calcular els % de cada gas en la mescla i el pes
                            molecular promedi i les masses corresponents de cada gas en la mescla. Al proble-
                            ma n.6 has de calcular les pressions parcials i la total i finalment la composició en
                            %. Al problema n.7 tens un exercici per calcular el nombre de mols i fer servir les 
                           masses molars i plantejar una equació per a resoldre el problema. El n.8 és similar
                           al n.7 però has de calcular el volum. El n.9 és de pressions parcials i totals i volums.
                           El n.10 has de fer servir l’equació de Van der Waals per a gasos perfectes. El n.11 
                           també és de Van der Waals. El n.12 consisteix a calcular el volum del gas amb 
                           l’equació dels gasos. El n.13 és de densitat d’un gas i càlcul del nombre de mols i
                           fer servir els pesos moleculars. El n.14 també necessites la llei dels gasos però has
                           de calcular la proporció en mols i fer servir percentatges. El n.15 et demana calcular
                           els pesos moleculars dels gasos a partir de la massa i la pressió. El n.17 tracta de
                           masses molars i densitats de gasos. 
                            
                          > LINK , Aquí tens molts més exercicis de gasos i resolts. Pots consultar la web i
                             veure com es fan amb la resolució que s’acompanya.

                          > LINK , Un altre arxiu amb 15 problemes més de gasos amb solucions i amb
                             els problemes resolts al final de l’arxiu.

                          > LINK , En aquest web pots trobar animacions molt completes sobre aquest tema
                             de gasos i molts altres de segon de batxillerat.          LINK 2  Gasos i 
                                                                                                         LINK 3  Pressions parcials.

                          > LINK ,  7 problemes resolts més per a practicar les lleis dels gasos i el càlcul de
                             densitat de gasos i masses moleculars, així com una mica d’estequiometria en el
                             càlcul de molècules de gasos i mols de gasos.

                          > Una mica de repàs sobre les solucions pots trobar aquí :           LINK

          Exemples de problemes de solucions i estequiometria :


                        > Problemes d’estequiometria 1 per a repassar.
                          > Problemes de preparació d’una solució.
                        > Problemes del càlcul de la concentració d’una solució en tant per cent en massa.
                        > Problemes del càlcul de la concentració en tant per cent en volum.
                        > Problemes del càlcul de la concentració en massa.
                        > Problemes del càlcul de la concentració en molaritat.
                        > Problemes del càlcul de la concentració en molalitat.
                        > Problemes del càlcul de la concentració en fracció molar.
                        > Problemes d’estequiometria de pressions parcials.


                          > Solucions i resolucions als problemes del llibre :     Solucions

20190725002740-radis-atomics-pic1.gif                                                                TEMA 2 

     ANÀLISI DE LA TAULA PERIÒDICA i PROPIETATS.     - REPÀS:


        + Comença el tema amb el repàs dels següents continguts :       
                                                                                                                  Repàs dels models atòmics.
                                                                                                           Més explicació dels models atòmics.
                                                                                                                  Teoria de Bohr i nombres quàntics.

          > Consulta també l’apartat que diu "ÀTOMS" en aquest enllaç.


 ( Revisió del model quàntic de l’àtom de Bohr i la mecànica ondulatòria de l’àtom de Schrödinger i l’aparició dels nombres quàntics ).
                                        
 


             > REPÀS NOMENCLATURA i FORMULACIÓ INORGÀNICA :

                       Aneu al següent LINK i baixeu i consulteu des de l’article 8 fins al 21, per repassar la 
                      formulació i nomenclatura inorgànica.


       - ORBITALS ATÒMICS i NOMBRES QUÀNTICS:  associats i les seves diferents formes :        
 
                                                  LINK 1          LINK 2          LINK 3          LINK 4

                                                  Video 1 sobre els orbitals 

                                                  Video 2 sobre els orbitals

                                                  Video 3 sobre els orbitals                 Video 4  in english about atomic orbitals      + Configuracions electròniques :          LINK 1            LINK 2           LINK 3

                                                                               Video sobre les configuracions electròniques.


      + I aquí tens un video amb exercicis resolts de configuracions electròniques :   Video
      + Propietats periòdiques de la taula periòdica dels elements. Per començar pots veure
         aquest video en anglès i fer una idea del que tractarem i anem a estudiar i repassar :


                                                  1.  Video en anglès sobre propietats de la taula periòdica

                                                  2.  Video 2 sobre propietats periòdiques.  

                                                  3.  Variació de les propietats periòdiques de la taula periòdica d’elements.

                                                  4.  Variació de propietats periòdiques de la taula periòdica com el radi atòmic,
                                                       el radi iónic, l’afinitat electrónica, la electronegativitat i l’energia d’ionització.

                                                  5.  Més completa informació sobre les propietats periòdiques dels elements.

                                                  6.  Video propietats:  Apantallamiento i carga nuclear efectiva.

                                                  7.  Video :  Radi atòmic i iónic.

                                                  8.  Video :  Afinitat electrònica.     > Variació Afinitat electrònica :  Web

                                                  9.  Video :  Electronegativitat.

                                                10.  Video :  Energia d’ionització.

                                                11.  Video :  Configuracions electròniques.


       - ACTIVITATS: 


             + Problemes :


                          * Problemes resolts sobre la taula i propietats periòdiques (quimitube)          LINK

                          * Problemes PAU del tema 2 per resoldre a classe :   PDF enunciats
                    
                                         > Solucions dels problemes PAU tema 2 resolts a classe :   Solucions


                           * Solucions als problemes 1 al 15 pàgines 56 i 57 :     Solucions

                             * Solucions als problemes 16 al 34 pàgines 57 i 58 : Solucions

        - MATERIAL PER A REPASSAR EL TEMA :         + Contingut que pots llegir referent a les propietats periòdiques més importants de la taula periòdica :


                                                  * En aquest QUIZLET game pots jugar a encertar les definicions i aprendre.

                                                  * Un RESUM petit d’una estudiant on podeu llegir sobre les propietats més
                                                     importants i l’organització dels elements segons la configuració electrònica.

                                                  * Per últim aquí a la VIQUIPEDIA pots llegir en profunditat tant sobre les 
                                                    propietats periòdiques com sobre qualsevol informació sobre qualsevol 
                                                    element químic, període, configuració, dades, història, organització de la
                                                    taula periòdica dels elements, grups, etc.  Tot al teu abast en tan sols un click!!
     
  20190720200614-espectres-atomics-pic1.jpg                                                             TEMA 1     ESTRUCTURA ATÒMICA i ESPECTROSCÒPIA. 

      

     * Aquí pots consultar informació de qualsevol element :   PERIODIC TABLE OF ELEMENTS
      - REPÀS:


      + Comença el tema amb el repàs dels següents continguts :        Models atòmics.

 ( Revisió dels models atòmics fonamentals, crisi de l’àtom de Rutherford i model quàntic de l’àtom de Bohr ).
                                        
 
       + Taula amb unitats de mesura :    Arxiu

       + Taula amb els prefixes més importants per a les unitats SI (pico, nano, micro...etc) :   LINK
      - CONTINGUTS DEL TEMA :


      + Dispersió de la llum i la seva relació amb el que és un espectre LINK

      + Llum monocromàtica i la seva velocitat i la dispersió de la llum LINK

      + Espectre electromagnètic i espectre visible :   LINK

      + Què és la unitat d’energia ELECTRONVOLT :   LINK

      + Esquema de l’espectre electromagnètic :   LINK

      + Valors d’energia, freqüència i longitud d’ona de l’espectre electromagnètic :   FOTO

      + Espectres d’emissió i absorció de l’hidrogen :   LINK


     
      + Espectres i química quàntica  :    

                                                                                    * Video explicatiu dels espectres :   VIDEO

                                                                                     Page 1  ( Presentació prezi dels punts fonamentals )
                                                                                     Page 2  ( La constant de Plank ).
                                                                                     Page 3  ( Importància de la cte de Plank i biografia ). 
                                                                                     Page 4  ( La cte de Plank i el mon quàntic ).
                                                                                     Page 5  ( Cte de Plank i teoria quàntica ).
                                                                                     Page 6  ( Video sobre la cte de Plank ).
                                                                                     Page 7  ( Altre bon video sobre la cte de Planck ).
                                                                                     Page 8  ( Últim video sobre la cte de Planck ).
                                                                                     Page 9  ( Curiositats a llegir sobre la cte de Plank i
                                                                                                     la mecànica quàntica ).

                                                                                     Page 10 ( Video in english about Plank constant part 1 ).
                                                                                     Page 11 ( Video in english about Plank constant part 2 ).
                                                                                     Page 12 ( Video in english about wave-particle duality
                                                                                                      and photoelectric effect ).


         For you to understand better the consequences
         and involvements the Planck’s constant has 
         related to the quantum mechanics and Schrödinger
         equation for an atom, just watch these pair of videos
         if you wish.                                                                                       Page 13  ( Video 1 )
                                                                                                                Page 14  ( Video 2 )
                                                                                                                Page 1 ( Video 3 )
                                                                                                                  + L’Efecte fotoelèctric d’Einstein :    
                                                                                                             Imatge esquema de l'efecte fotoelèctric.

                                                                                                             Link 1
                                                                                                             Link 2
                                                                                                             Link 3
                                                                                                             Link 4
     Llegeix aquí de la pàgina 18 a la 31.   ( 1.Idees bàsiques dels models de Thompson i Rutherford, 2.Contribució dels espectres a l’estructura de l’àtom, 3. Espectres d’emisió (continu i discontinu), 4.Espectre d’emisió de l’hidrogen, 5.Model atòmic de Bohr, 6. Hipòtesi de De Broglie, 7.Model mecanoquàntic de l’àtom, 8.Nombres quàntics n, l, ml, ms , 9.Interpretació electrònica del sistema periòdic, 10.Propietats periòdiques dels elements ).


     + Una vegada estudiada la part de la lliçó corresponent a l’estructura atòmica
        i els espectres i hagis llegit el llibre i les lectures aquí recomanades, llegeix el                      següent link per tal d’afiançar els teus coneixements:

                      
                                                          Go there !!
  ( Teoria d’espectroscòpia de l’àtom d’hidrogen (model de Bohr) , serie de Balmer, constant de  Rydberg i nombre quàntic n ).      + Energia i radi de les órbites de Bohr :   LINK 1     LINK 2

      + Aquí pots aprofundir tot el que vulguis en el model de BOHR :   LINK

      + Postulats de Bohr i radi de les òrbites i energie de òrbites i transicions :   LINK

      + Explicació concisa dels postulats de Bohr i nivells d’energia en l’àtom
         d’hidrogen :   LINK
      
      + Constant de Rydberg i deducció del radis de Bohr i energia de les òrbites
         de les transicions entre nivells electrònics :    LINK

      + Aquí tens ,molt ben explicat l’àtom de Bohr, radis i energies en forma de video :
          LINK

      + Aquí tens la deducció del radi de l’àtom de Bohr, orbites permeses, energies
         permeses de les òrbites, cte de Rydberg, en apunts de classe :   LINK
     

      + En cas que estiguis interessat, encara que no és objecte d’aquest curs, aquí
         tens un video amb una bona explicació de com la teoria quàntica de 
         Schrödinger explica l’àtom d’hidrogen millorant la teoria quàntica-clàssica de
         Bohr :   VIDEO

      + Tècniques espectroscòpiques de RMN, de masses i infrarroig i exemples 
         amb els quals podràs repassar la teoria i els exercicis que has fet a classe :                           LINK 1  Repàs de RMN ( resonància magnètica nuclear ).
                                        Dintre d’aquest link trobaràs molts més altres links i
                                        informació al respecte de la tècnica de RMN.

                           LINK 2  Molt més sobre espectroscòpia de RMN.

                           LINK 3  Espectrometria de masses.      LINK 3b

                                                    > Pic base i resta de senyals.
                                                > Patró de fragmentació.
                                                > Alcans, hidrocarburs lineals i ramificats, alquens i alquins.
                                                > Alcohols, amines i èters.
                                                > Èsters, cetones i aldehids.
                                                > Derivats halogenats.

                                                > Ex 5 PAU sèrie 5 2016 Esp masses :  Enunciat
                                                                                           Solució:  Sol

                                                > Ex 25 pag32 i solució :  Sol
                                                > Ex 26 pag32 i solució :  Sol part a  ,  Sol part b
                                                > Ex 27 pag32 i solució :  Sol
                                                > Ex 28 pag32 i solució :  Sol
                                                > Ex 29 pag32 i solució :  Sol
                           LINK 4  Repàs d’espectrometria d’infrarroig.     LINK 4b

                                                 > Ex 34 resolt Espectroscòpia Infrarroig.
                                                 > Ex 35 resolt
                                                 > Ex 36 resolt
                                                 > Ex 37 resolt
                                                 > Ex 38 resolt
                                                 > Ex 39 resolt                           LINK FINAL  Aqui pots repassar les 3 tècniques espectroscòpiques.               > Conclusions i solució ex 15 pàg 31 RMN :   Pic
               > Solució a l’exercici 18 pàg 31 de RMN :   Pic
               > Exemple de fórmula estructural per entendre com es situen els H a l’hora
                 de plantejar una possible estructura front a un senyal de RMN :     Pic


               > Enunciats i resolució de l’examen d’espectroscòpia tema 1 :   File

      - ACTIVITATS: 


                       * Activitat de l’efecte fotovoltàic del llibre :                    LINK             + Problemes :

                        * Problemes resolts sobre estructura atòmica i quàntica (quimitube) :              LINK
                        * Exemples d’espectres de RMN per a practicar :    LINK
                          * Problemes extra sobre estructura atòmica :   LINK
                        * Solucions i exercicis resolts dels problemes extra :   LINK

                    * Arxiu 1 : Problemes 1 PAU tema 1 :   LINK
                    * Arxiu 2 : Resolució dels problemes 1 PAU tema 1 :   LINK
      - MATERIAL PER A REPASSAR EL TEMA : 


      + Aquí tens molt més material d’un altre institut per a repassar encara més tot
         allò que has estudiat sobre l’espectroscòpia i espectrometria :   LINK


      + Laboratori virtual amb el nom de diversos materials :       LINK

        - MATERIAL SELECTIVITAT PER A TOT EL CURS : 


                    * Exàmens Selectivitat altres comunitats :                     LINK

                    * Exàmens PAU química catalunya :                              LINK1     LINK2

                    * Aquí trobaràs també exàmens PAU resolts :               LINK

                    * Més material i informació sobre les proves PAU :        LINK

         - MATERIAL d’introducció i per a repassar qualsevol tema : 


                    * Material de nivell més de 1er Batx però molt bó
                      en cas de que necessitis revissar conceptes previs
                      o també per a repassar :                                              LINK

                    * Més material per si vols repassar continguts :                LINK

                    * Aquí pots trobar espectres de masses i RMN :                LINK