Se muestran los artículos pertenecientes al tema 1 Batx Química (11th grade Chemistry) 2019-2020-2021.                                                                Unit 4 :  SOLUCIONS.  

                               1r Batx QUÍMICA.     

                                                                      SOLUTIONS LESSON      + Solubilitat de gasos amb la temperatura :   Link1    Link2    Link3    Video (minuto 4:21)

      + Enigma barreja suc síndria i suc de llimona :          Enunciat              Foto             Solució

      + Pràctica dilucions :   Enunciat      Càlculs

    + Ley de Henry de la solubilidad de gases en líquidos :  Link0     Link1     Link2

     + Ley de Raoult :    Link1     Link2     Link3     Link4


     + Solucions als exercicis del llibre :   Solucions


20191118124042-gasos-pic1.jpg


                                                                    Unit 2 :  GASOS.   

                               1r Batx QUÍMICA.     

                                                                          GASOS LESSON 


     + Introducció 1 lleis dels gasos :  Link1    Link 2

                  > Gas laws :  Web

     + Esquema pissarra Efecte hivernacle (escalfament globar, gasos) :   Esquema


     + Experiència de Torricelli 1 (Pressió atmosfèrica) :  Video

     + Experiència de Torricelli 2 (Pressió atmosfèrica) :  Video


     + Experiència llei de Graham (difusió gasos) :   Video

     + Apunts pissarra densitat gasos i massa molecular gasos :   Pic

     + Video origen de l’atmòsfera :  Video

     + Dossier exercicis volums de combinació de Gay-Lussac :  Explicació i exercicis.

                > Solució als exercicis del dossier de volums de combinació :  Solucions


     + Solucions problemes 26 al 30 :   Pag 1     Pag 2     Pag 3     Pag 4

     + Solucions dels problemes del llibre tema gasos :   Pdf

                > Exercici 36 pag 71 :  solució     + Vídeos problemes sobre pressions parcials i fraccions molars :

                                          Vídeo 1     Vídeo 2     Vídeo 3


     +  Vídeos sobre problemes sobre mescles de gasos :

                                          Vídeo 1     Vídeo 2     Vídeo 3


     + Vídeos sobre problemes sobre densitat dels gasos i densitats relatives de gasos :
                                          Vídeo 1     Vídeo 2     Vídeo 3


     + Vídeos sobre problemes de càlcul de masses molars i masses molars aparents
        de gasos i mescles de gasos :

                                          Vídeo 1     Vídeo 2     Vídeo 3


     + Vídeos sobre problemes d’equacions dels gasos, equacions dels gasos ideals,
        equacions de Boyle, Gay Lussac i Charles, problemes de gasos i canvis d’unitats de pressions, etc :

                                          Vídeo 1     Vídeo 2     Vídeo 3


     + Vídeos sobre problemes de la la hipòtesi d’Avogadro :

                                          Vídeo 1     Vídeo 2     Vídeo 320190911215512-virus-pic1.png                                                     Unit 1 :  LA MATÈRIA.   

                          1r Batx QUÍMICA.     

                                                             MATÈRIA LESSON 


     
    + Video canvis d’estat i càlcul de la calor total tenint en compte la calor latent i
        la capacitat calorífica de la substància :   video


    + Martha Chase :  LINK

                                  Encara que va treballar amb Alfred Hershey en l’experiment que li
                                  va proporcionar el premi Nobel de medicina a Hershey el 1969, 
                                  ella no va rebre aquest guardó.


     + Aquí teniu les primeres pàgines del llibre pels que encara no ho teniu :   LINK


     + Diferència entre calor i temperatura :

                   > Video 1
                   > Web 1
                   > Web 2
                   > Video 2
                   > Web 3


     + Problemes resolts extra de "Termoquímica" per a consultar i estudiar :

                   > Exercici 1 i solució
                   > Exercicis extra 2  i solucions   (hi ha molts...no cal fer-los tots).

                   > Video 1 
                   > Video 2
                   > Video 3
                   > Video 4
                   > Video 5
                   > Exercici web 1
                   > Exercicis web 2
                   > Exercicis web 3
                   > Exercici web 4
                   > Exercici web 5     + Exercicis inicials senzills de càlcul de mols i molècules i mols d’àtoms per a 
        practicar :
                                                             LINK

     + Videos amb exemples fets i exercicis de passar mols a grams, molècules, mols
         d’àtoms, mols de molècules, etc:

            Video 1     Video 2     Video 3     Video 4     Video 5     Video 6     Video 7

                  

                    > Aquí teniu explicats i exercicis resolts de reactiu limitant:

                                   Ex 4 Enunciats(reactiu limitant)            Solucions     + Resum-esquema pissarra de les "LLEIS PONDERALS" :   Pic
          (Proust, Dalton, Richter).


     + Resum tema 1 pdf (Casals pàg 33) :  Resum mapa conceptual


     + Arxius amb els problemes del tema resolts:                          

                                 File 1               File 2               File 3               File 4           


     +  Exercicis per a repassar de transferència de calor :

                 > Exercici 1 i solució
                 > Exercicis extra 2  i solucions   (hi ha molts...no cal fer-los tots).


     +  Exercicis extra 2 de transferència de calor :

                  > Exercici resolt extra 2a
    - COM FER UN INFORME DE PRÀCTIQUES DE LABORATORI :

            + Com fer un informe d’una pràctica de laboratori :   LINK
            + Mira aquest web on es mostra de forma ràpida i esquemàtica les parts que
               ha de tenir un informe de pràctica de laboratori :    WEB

            + Video 1 de com elaborar un informe de pràctiques de laboratori :   Video
            + Video 2 amb l’explicació de com fer un informe de pràctiques amb
               una mica més de nivell i laboriositat :     Video
            + Video 3  in english about how to make a chemistry lab report :        Video