20190322100348-dynamic-pic1.png


                                                 DYNAMICS.

        - You already know what Dynamic is from what you studied before about forces lesson. But you have anyway a reminder here :

        + Dynamics, branch of physical science and subdivision of mechanics that is concerned with the motion of material objects in relation to the physical factors that affect them: force, mass, momentum, energy. Newton’s laws of motion are directly related to Dynamics and, even more, they explain it.
       - MASS AND WEIGHT :* Activity 1.32  :   Gravity and weight.                                          ( Monday )


           *   These are the questions to answer  looking up the following links :


                                                               Gravity on whiteboard.
               1.32.a   GRAVITY, MASS AND WEIGHT.                                                                 
                             


               1.32.b   MASS AND WEIGHT.    

                                 

               1.32.c   GRAVITY.  

                             Check your weight on other planets.

 
                             Here you can work out mass, gravity or weight.


                              Gravity in action on Pumpkins.

                                       When you finish answering all the questions.           ( 20 points ).
         * Page 68 Gravitation.
* Activity 1.34  :   Reviewing Mass and gravity.                                          ( Monday )


  1.34.a   Pics of earth, gravity and weight to make the poster.         ( 10 points ).

               


  1.34.c   Fun way to review forces.              ( 5 points ).
                           
                           Copy this outline on a sheet in order to review some of the forces studied.  LINK 2  ( Weight , mass , gravity ).

* Activity 1.33  :   Gravity and weight test.                                     ( Tuesday )

                               GRAVITY , MASS AND WEIGHT TEST.                                ( 10  points ).
                                                                    Newton’s laws quizzes.
          *  Page 69 Dynamics summary.
      

   - INCLINED PLANE ( advanced extra class ) :


          - An inclined plane, also known as a ramp, is a flat supporting surface tilted at an angle, with one end higher than the other, used as an aid for raising or lowering a load. The inclined plane is one of the six classical simple machines defined by Renaissance scientists.

                   +  Video 1  Inclined plane.                   +  Video 4 Inclined planes and ramps.
     
          - Now it is time for you to achieve an exercise like that. Just try doing the 
            following exercise :


                    + Wording exercise 1

                       Find the components of a force F whose magnitude is 20 N and its direction is 
                          defined by angle θ = 30° made by the force and the positive x-axis as shown below.

 


                    + Wording exercise 2

                       Find the components of a force whose magnitude is 50 N and its direction is given by                           angle α = 25° made with the negative y-axis as shown in the diagram.


                    + You can find the solutions and explanations about the way to achieve 
                       them HERE.

                    + HERE   ,   You can find more exercises of the same kind.20190311070859-estruct-atomica-pic1.pngESTRUCTURA ATÒMICA DE LA MATÈRIA i TAULA PERIÒDICA DELS ELEMENTS.


       Sessió 1.  Què és un àtom, les seves parts, nucli, mida, partícules que té.

    * Aquestes són les activitats que cal que feu avuí a classe per aconseguir el TIC
      d’avuí :


    - Què és un àtom i per què és important en la materia ? Mira aquest VIDEO.

          + Ara llegeix la página 84 del teu llibre i contesta les següents preguntes a la
             teva llibreta :

                1) Què és un àtom?
                2) De què està constituïda la materia?.
                3) Qui va ser Demòcrit?.
                4) I qui era Dalton?.
                5) Quan es va descobrir l’electró?.
                6) Què són partícules subatòmiques?.
                7) Què és un picòmetre?.
                8) Quin és el diàmetre d’un àtom d’hidrogen?.

          + Fes un dibuix gran a la teva llibreta de l’esquema de les parts d’un àtom que
             trobaràs a la página 85 del teu llibre.


          + Per últim avuí fes l’exercici 1 de la página 84 del teu llibre.
             Al final de la página 84 tens fet un exemple de com fer exactament aquest
             exercici 1.
        Sessió 2. Detecció de diferents àtoms, color a la flama, estructura àtom,
                         quarks, microscopi efecte túnel, models atòmics.

     - Pràctica per a detectar diferents àtoms i elements presents i per tant detectar la 
       presencia de diferents estructures atòmiques :

           +  Consulta la següent WEB per a veure la pràctica que tracta del diferent color
               que té una flama segons el compost que es posa a sobre de la flama, i per 
               tant podem detectar diferents elements o àtoms presents en la mostra.


           +  Aquí tens un video 1 en el qual pots veure el diferent color a la flama que
               produeixen diferents elements alcalins.


           +  Aquí tens un video 2 en el qual pots veure el diferent color de flama que 
               produeixen diferents elements alcalins.


           +  Una vegada hagis vist els videos, fes una taula on classifiquis els diferents 
               elements segons el color de flama que produeixen.
                   Aquí tens un resum de la taula que s’ha fet a la pissarra de clase amb
                   els elements i el color que tenen quan es posen a sota d’una flama :

                                    PISSARRA METALLS I COLORS FLAMA      -  Després de fer la primera activitat, fes el següent :

           +  Fes els exercicis 2,3,4,5 i 7 de la  página 85
 
           +  Fes l’exercici 8 de la página 86 i llegeix per suposat la página 86 primer.        
        Sessió 2a. Taula periòdica dels elements, website per a practicar.

            
              + Aquí tens una taula periòdica on pots practicar els noms, símbols i
               famílies d'elements de la taula periòdica :

   
                                                   TAULA PERIÒDICA DELS ELEMENTS.
        Sessió 3. Nombre atòmic, símbols dels elements, ordenació de la taula
                        periòdica per nombre atómic. Diferències entre àtoms (Z).      -  Activitat 1 : Mira aquests VIDEO 1 i VIDEO 2 ,a continuación fes l’activitat 2.
     
      

      - Activitat 2 : Llegeix la página 87 i la página 88 del teu llibre i després contesta a 
                            les següents preguntes ( mira amb atenció aquesta FOTO ) :

            a) Que és el nombre atòmic Z ?.
            b) Quina és la diferencia fonamental entre els àtoms de la taula periòdica?.
            c) Com s’ordenen els elements a la taula periòdica dels elements?.
            d) Què són els protons i on es troben?.
            e) Què és un isòtop?.
            f) Què és el nombre màssic i quina diferencia hi ha amb el nombre atòmic?.      - Activitat 3 : Omple les dades dels elements que apareixen a la taula periòdica 
                             de la fotocòpia que et dóna el professor indicant el símbol de 
                             l’element, el nombre atòmic Z i el nombre d’electrons que té 
                             l’element al voltant del nucli.               FOTOCÒPIA DE LA TAULA PERIÒDICA QUE HAS DE TREBALLAR 


20190220094036-polinomis-pic1.png


                                          EXERCICIS PER A REPASSAR PER
                                                 L’EXAMEN DEL DILLUNS.
                                 ( Enunciats i solucions dels exercicis de polinomis ).  + Enunciats dels exercicis per a repassar, pissarra 1 :     FOTO 1
   
  + Els altres enunciats de la pissarra 2 :                         FOTO 2

  + Solucions del exercicis de repàs :                              FOTO 3      FOTO 4

                                                                                  FOTO 5      FOTO 6    
                                     
                                                                                  FOTO 7
    

INTERESTING LINKS : Article 1

Publicado: 15/02/2019 12:50 por easyfisquim en LINKS OF INTEREST
20190215125542-interesting-links-icon.png

                                                                
                                                              LINKS.

 1. FORCES:

     Video in english about a parallel multiforce system and how to find out the net
     resultant forcé.


 2. FORCES :

     Website with high level exercises about parallel multiforce systems with solutions.
     University level. Website in english.

 3. FORCES :

     Website in spanish explaining very well an example of two unlike parallel forces and
     the way to work out the resultant force and the right point where it is placed.

 4. Maths 3ESO Polynomials :

     Website with polynomial explanations and exercises.  ( edu365.cat )

5. WORK AND RESISTIVE OR AIR RESISTANCE FORCE:

    YouTube video in english with a guy explaining how to work out problems having
    work, forces, friction, energy, velocity and acceleration involved.


 6. Forces : inclines, friction forces, components, angles, 2nd newton law problems.

     2nd Newton's law problems with horizontal tables, with inclines, and very well 
     explained using vectors, angles, friction forces, tensions, drawing vectors. 
     It is almost 12th grade physics level but it is a nice website to check.


 7. 

20190114161007-mescles-i-solucions-pic1.jpg
                                        MESCLES I SOLUCIONS.     - Primer observa aquestes diapositives que expliquen què és matèria homogènia i 
       heterogènia i observa els exemples.

                                                        DIAPOSITIVES     - Si vols saber-ne molt més i amb molta més profunditat i detall, consulta aquest 
       repertori de diapositives i podras saber tot ho relacionat amb mescles i solucions.

                                           DIAPOSITIVES EN PROFUNDITAT      - Observa ara aquestes darreres diapositives per a estudiar la diferència entre 
        substàncies pures ( elements i compostos), mescles homogènies o dissolucions i
        mescles heterogènies. Pot consultar aquí també les diferents tècniques que 
        s’empren per a la separació de mescles.


                                    DIAPOSITIVES SEPARACIÓ DE MESCLES
     - Observa aquesta IMATGE que explica molt bé el que passa en un procès de  
       dissolució.
     - Pràctica : Materia homogènia i heterogènia. Diferenciació. Preparació de mescles.
                       Separació de mescles homogènies i heterogènies.
     ( Els alumnes barregen aigua i sal durant el procès de dissolució per a crear una
        mescla homogènia o solución ).

      ( Després de barrejar durant el procès de dissolució, una vegada la mescla feta
        s’ha obtingut la solución o mescla homogènia d’aigua i sal ).

      ( Els alumnes comparen la mescla heterogènia obtinguda de farina i aigua amb
        la homogènia obtinguda al barrejar sucre i aigua ).

      ( Els alumnes comparen dues mescles heterogènies obtingudes al barrejar molt
        de sucre amb aigua i altra al barrejar molt de bicarbonat de sodi amb aigua ).

      ( Els alumnes fan dues solucions o mescles homogènies, una de sòlid amb líquid 
        barrejant sal en aigua, i altra amd dos líquids barrejant vinagre amb aigua ).

      ( Els alumnes comparen mescla homogènia de líquids o líquids miscibles de
        alcohol amb aigua amb una mescla heterogènia de líquids o líquids inmiscibles ).
       - Formes d’expressar la concentració d’una solución o mescla homogènia :


                            FOTO PISSARRA CONCENTRACIÓ SOLUCIONS


                                        Foto 1 llibre concentració solucions.

                                        Foto 2 llibre concentració solucions.        - Primers exercicis de concentració de solucions : ex 17,18,19,20 i 21.

                                               Foto enunciats ex 17,18,19
                                               Foto enunciats ex 20,21         - Aquestes són les tasques que cal fer avuí sobre concentració de solucions :
 
                                                         Mirel la FOTO.

 
         - Enunciats dels exercicis del 11 al 14 pag 65 sobre solucions : FOTO

         - Solució exercici 11 : FOTO

         - Solució exercicis 12 al 14 : FOTO


         - Exercici del gràfic d’elements més abundants a l’escorça terrestre : FOTO
         - Examens resolts d’altres anys sobre problemas de solucions :  LINK

         - Problemes més senzills sobre càlcul de concentració de solucions :  LINK

         - Problemes numèrics més complexos sobre el càlcul de concentració de 
           solucions :
                                                                 LINK

          - Aquí tens el full que us he repartit amb els 10 problemes que cal fer
            sobre el càlcul de concentracions de les solucions :   FOTO

            I aquí teniu els problemes resolts i amb les solucions per comprobar si
            els heu fet correctament i perquè els estudieu :   PDF problemes resolts          + Examen resolt que haveu tingut sobre problemes de solucions :

                                                    Foto Enunciats            

                                                  Foto examen resolt 

  -PRÀCTICA DE COM PREPARAR UNA SOLUCIÓ DE CONCENTRACIÓ EXACTA 
              I CONEGUDA AMB LA UTILITZACIÓ D’UN MATRAÇ AFORAT.                         ( com preparar una solución de concentració coneguda )

             FOTO 1 :  Alumes pessant 3g de solut (NaCl , sal comuna)
             FOTO 2 :  Alumnes afegint al matraç aforat la preparació de dissolució 
                              de la sal en aigua.
             FOTO 3 : Alumnes aforant el matraç de 100ml amb el comptagotes per 
                             obtener una solución de concentració coneguda de 0,03g/ml
         
         - SUBSTÀNCIES INSOLUBLES I LÍQUIDS MISCIBLES I SUBSTÀNCIES 
                                INSOLUBLES I LÍQUIDS IMMISCIBLES.

   
                                 Foto text explicació solubilitat substàncies


             Foto 1 substàncies solubles                                Foto 2 líquids miscibles

          - SOLUCIONS SATURADES :

          + Tècniques de separació de mescles : FOTO esquema pissarra.

                                        * FOTO DECANTACIÓ
                                        * FOTO EMBUT DECANTACIÓ
                                        * FOTO FILTRACIÓ
                                        * FOTO DESTIL.LACIÓ
                                        * FOTO CRISTAL.LITZACIÓ
                                        * FOTO IMANACIÓ
                                        * FOTO RESUM TÈCNIQUES SEPARACIÓ
                                        * FOTO RESUM TEMA SOLUCIONS
           + Videos tècniques de separació de mescles :


                       FILTRACIÓ, DECANTACIÓ, DESTIL.LACIÓ, IMANACIÓ 
                       (MAGNETISME), EMBUT DE DECANTACIÓ, CROMATOGRAFIA, etc.                       
           + Textos finals del tema per llegar i veure les aplicacions que tenen les solucions a la vida quotidiana i a la natura. Llegir els textos, resumir-los i contestar les preguntes suggerides:

                                              Text 1 :  ADOBS

                                              Text 2 :  CONSUM RESPONSABLE D’ALCOHOL

                                              Text 3 :  SEPARACIÓ DELS COMPONENTS D’UNA MESCLA.

                                              Text 4 :  L’ÀCID SULFÚRIC
            + Aquí teniu una foto de la pissarra amb la teoria que entra per a l’examen
               de teoria de solucions per la propera setmana pels grups 3B i 3D. El dimarts
               serà l’examen per 3D i el dimecres el tindrà el 3B :

                                                        FOTO PISSARRA            + I aqui teniu el quadernet de repàs que us he fet amb el més important de
              teoria del tema de solucions per l’examen de teoria de la propera setmana :


                                                     QUADERNET EN PDF


20181210231907-forces-title-pic.png


     - Let’s check these first links in order to find out what a force is and which is the 
       best way to explain it by writting :                                       a) FORCES AND DYNAMICS.

                                   b)  What is a force?.

                                      c) Forces for kids.

                      d) What a dynamometer is.


                                            e) Forces, motion and gravity.     + Now, take your workbook and answer these questions using your own words:

                                1- What is a foce?

                                2- How can be forces measured?.

                                3- What is the connection between forces and acceleration?.


     - Vector parts.     + Forces LINK 1 ( forces problems about concurrent and non concurrent forces )

     + Forces LINK 2 (examples of kind of forces )

     + Forces LINK 3 ( links to websites about forces, dynamics and kind of forces )

     + Forces LINK 4 ( normal force and equilibrium force )

     + Forces LINK 5 ( weight, mass and gravity force )

     + Forces LINK 6 ( friction force and video about Newton’s laws )

     + Forces LINK 7 (physicsclassroom website about the whole Forces lesson)
      - Forces, vectors and Newton’s laws worksheets and peer  talking assessment 
        rubric :
               Vector’s part sheet 1


             - Concurrent forces LINK

                              In physics, concurrent forces are defined as forces that pass through a 
                             common point. In other words, a concurrent force system is a set of two or
                             more forces whose lines of action intersect at a point at the same time.

                          * Concurrent forces image example :     FOTO

                          * Concurrent forces Video example exercise :   VIDEO


                      * Net Force calculation on concurrent forces exercises with the 
                         same and opposite direction :   LINK  

                      * Concurrent forces exercises :  Page 1        Page 2
                         And the exercises solutions :   Page 3        Page 4

                       * Tug of war game, concurrent forces exercise example :  FOTO

                       * Parallelogram method to get net Force :  FOTO 1     FOTO 2

                       * Parallelogram method exercises 1 i 2 :  FOTO 1      FOTO 2

                       * Parallelogram method for balanced forces in equilibrium :  FOTO

                       * Concurrent forces ex1 : FOTO

                       * Concurrent forces ex3 : FOTO

                       * Concurrent forces SCALE ex5 : FOTO

                       * Exam from past year about concurrent and non concurrent forces :
                 
                                                                 FOTO

  (At the following pic you find the answers to the exercises from this exam) : LINK                       * More complicated exercises examples related to concurrent forces
                          when involving coplanar ( 2-dimensional ) forces. Examples about
                          two tugboats towing a cargo ship (exercise 1) :    LINK
             - Non concurrent forces :  LINK

                        A couple is an example of a non-concurrent force because its 
                       line of action does not intersect at one point.

                            * Non concurrent forces image example :       FOTO

                       * This is a great link where you can find and learn a lot about
                          working out resultant net forces on non concurrent like and 
                          unlike parallel forces systems :   LINK

                          ** And here you can check it but in a pdf file :  PDF
 - What’s a TORQUE ?  A TORQUE is … ( read also this website )

 - Website with problems having a TORQUE  involved :  Website


 - You can follow a nice explanation video about NON CONCURRENT PARALLEL FORCES separated certain distance :

        * At this link you can look up how to work out the resultant of of parallel coplanar forces :   LINK
         + And at this website you have a very clear explanation about an example of two unlike parallel forces
            exercise and how to find out the net resultant force and where its point of application is plot :

                                                                             WEBSITE  -  After you’ve practiced and watched the different videos, try to do the following exercise by your own. Check previous videos as many times as you need to develope the exercise by yourself. In case you cannot achieve the problem’s solution you have the problem explained at the video below :
  > Exercise :

          A 15kg metal bar 6m long has two objects hanged at the opposite ends of the bar. At the left end of the bar hangs an 20kg object and at the right end of the bar the second 30kg object. Find where exactly the net force must be placed in order not to let the system fall. Work out the value of the net or balance force, the exact spot it must be placed, the direction and if it is like or unlike to the forces involved initially.

       + Now try by yourself the following exercises about non concurrent parallel forces:

                           Wording exercise 1 :   FOTO  ( like forces )
                           Solution exercise 1:     FOTO 

                           Wording exercise 2 :    FOTO( unlike forces )
                           Solution exercise 2 :    FOTO
       + Activity about first Newton’s law :  Watch these VIDEO1 and VIDEO2
                                                                      then do the following :


           a) What’s the first Newton’s law and what does it talk about? Write the answer
               down on your notebook. Make a Word file to do it if you prefer.

           b) Draw an outline or a design or an example in which you could explain the
               first Newton’s law is being applied.        + Activity about second Newton’s law :  


            a) Read what this website has to say about second Newton’s law and
                summarize the most important at your notebook or on a Word file.

            b) Go to this SIMULATOR website and check how second Newton’s law
                can change objects’ motion.        + Activity about third Newton’s law :  


           a) Read the text at the following LINK and write on your notebook what
               third Newton’s law is and what it says. You can achieve the activity on
               a Word file too if you prefer.

           b) Go to this LINK and give an answer to every example and draw the 
               action and reaction forces acting in each one.         + NET FORCE and 2nd Newton’s law : Go to this link.

         + RESISTIVE OR FRICTION FORCE and 2nd Newton’s law : 
 
            Take a look at this LINK1 and later at this link2.

         + Next check this fantastic webpage about 2nd Newton’s law and all the main
            issues involved. You’ll find drawings, exercises, examples, definitions, it is
            just great!! , it also explains friction force with exemples :

                                      LUMEN PHYSICS 2nd NEWTON’S LAW.         + NEWTONS’S LAWS GLIMPSE :   FOTO   ( text with gaps to fill out )          + Specific ACTIVITIES ABOUT 2nd NEWTON’S LAW :


           * Steps to follow to work out 2nd Newton’s law problema with friction force
              involved. Check it to see how to figure out this kind of problems :  FOTO

           * 2nd Newton’s law leaflet with exercises to practice :   PDF

          + Solution of the 6 problems from the last leaflet about 2nd law : 

                                          FOTO 1     FOTO 2     FOTO 3


          * At this link you can find explanations, from easy ones to more complicated ones,
             about how to figure out resultant forces within different force systems. You can 
             also have there a wide variety of problems with solutions :   LINK
             ( At the end of that website you’ll find a link with problems ).           + This is a nicely done webpage from BBC in order to revew Newton’s main
              three laws about motion. You have there explanations, exemples, videos,
              graphs, outlines, working out problems and much more. Just check it!! :

                                               BBC Newton’s laws review

           - HOOKE’s LAW :

          * What’s Hooke’s law? …………. Check these LINK 1 , LINK 2 and  LINK 3.
             + Whatch these videos now :  VIDEO 1   and   VIDEO 2  about Hooke’s law.


          * TASK TO DO :

                  Pay attention now to the following PIC and the related GRAPH showing a 
                  spring stretching and then answer the following questions and exercises.


                       + Question 1 : What’s happening at the PIC’s image?. Explain it and
                                               write it down.


                       + Question 2 : Imagine that each weight that is added at the PIC’s 
                                               image is about 7N. Write down the formula you should
                                               use you explain the Force the spring is doing. Afterwards
                                               figure out the spring stiffness constant using that formula 
                                               and the values of displacement and force that are  
                                               displayed at the PIC.


                       + Question 3 : Take a look again at this Hooke’s spring law GRAPH and
                                               find the spring stiffness constant and also the stretching
                                               spring will take when a force of 3N is applied.


                       + Question 4 :  Do exercise 2 from page 43.

            - Forces in Architecture :

           * Read  page 55  from your textbook about the importance forces have in
             Architecture and how they are spread out within the building structure.
 
                                                    Page 55 Big size pic

                                                               
                  + Look up this Link 1 and Link 2 about buttress ( contrafuertes ) in
                     architecture and the different ways that exist to spread out forces usind
                     different kind of buttress and flying buttress ( arbotante ).


                         + If you wanna know more about Gothic architecture : LINK


                   + TASK TO DO :

                      Once you have already checked, read and looked up all this material
                      and these websites, just make a presentation about explaining and 
                      showing how importants forces have been in architecture throughout
                      history and the methods and improvements that have been achieved
                      to make possible to buid bigger and greater buildings. You can make a
                      PowerPoint or just create your own file at your drive.


20181205104010-graf-escalfament-subst-pura-pic1.png                                              CANVIS D’ESTAT.   - Canvis d’estat d’agregació de la matèria que anem a estudiar.


   - Què és un canvi d’estat?.

   - Experiment que hem fet al laboratori del canvi d’estat de VAPORITZACIÓ d’aigua
     pura i d’aigua amb sal. Mesurem com augmenta la temperatura a l’escalfar i com
     aquesta roman constant durant el canvi d’estat de líquid a gas. Després el proper
     dia construim la gràfica d’escalfament amb les dades obtenides per cada grup al
     mesurar les temperatures a cada minut. Fixeu-vos a les fotos com (segons la qua-
     litat del termòmetre emprat) l’aigua pura bull entorn als 100ºC mentres que l’aigua
     amb sal el termòmetre marca fins a 105ºC com a temperatura de canvi d’estat al
     principi, ja que després va canviat conforme es vaporitza l’aigua i es concentra més
     la sal, ja que no és una substància pura sinó una mescla.


           Foto 1     Foto 2     Foto 3     Foto 4     Foto 5     Foto 6     Foto 7     Foto 8

                                  Foto 9     Foto 10   Foto 11   Foto 12   Foto 13


                     Foto de la gràfica d’escalfament construïda a partir de les dades
                     de temperatures obtingudes al laboratori.

                                                                   FOTO
    - Pràctica de la sublimació del iode i de la sublimació inversa o regressiva fent servir
      un matraç amb gel :


                                Foto 1     Foto 2     Foto 3     Foto 4     Foto 5    
    
                                        Foto 6     Foto 7    Foto 8     Foto 9


                        +  Resum o informe de la pràctica a la pissarra :   FOTO

     - Pissarra amb els principals tipus de vaporitzacions : Evaporació i ebullició :


                        FOTO Pissarra :   Diferències entre evaporació i ebullició     - Canvi de la temperatura d’ebullició d'un líquid pur amb l’altura i la pressió :  
( Cal veure el video i després escriure l'explicació que es dóna del perquè de l'experiment i procés ).


                                               Consulta aquesta Website.       - Foto de l'esquema de la muntanya on la temperatura d’ebullició d'un líquid pur 
         canvia amb l'altura i per tant també amb la pressió: 


                                                              FOTO.


    
                
20181105110514-lleis-gasos1.png     - Consulta el següent link en relació a les lleis dels gasos de Boyle i Gay-Lussac :
     - Aquí tens el quadre amb els resultats de l’experiment que vam fer amb la  
       xeringa per a comprovar la llei de Boyle dels gasos, i a continuació l’exercici 
       que vam fer a la pissarra :


     - Fes aquesta activitat sobre la llei de Boyle dels gasos i la relació que hi ha
       entre aquesta llei i la teoria cinèticomolecular que la explica.       + Relació i connexió entre la teoria cinèticomoleular i la llei de Boyle escrita
          a la pissarra com a conclusió de l’activitat anterior :  PISSARRA.


       + Experiment pràctic per a comprovar la teoria cinèticomolecular fent servir
          la dissolució de colorant vermell tant en aigua freda com en calenta:
    
                                                                   FOTO

  
       + Aquí teniu l’informe que haveu fet sobre la pràctica anterior, on us vaig fer
          un petit resum a la pissarra. Us el deixo aquí perquè el pugueu repassar :

                                                                   FOTO


       + A continuación us deixo un PDF amb tot resumit sobre els estats 
          d’agregació de la matèria, la teoria cinèticomolecular, els canvis d’estat,
          propietats de sòlids, líquids i gasos, la lley de Boyle i Gay-Lussac i la llei
          general dels gasos, i la temperatura absoluta en kelvins, perquè pugueu  
          estudiar i repassar aquesta part del tema per l’examen.

                                                               PDF Gasos        + Expliació de la teoría cinètica-molecular, amb preguntes contestades
           sobre què és, els seus postulats, i com explica els diferents estats 
           d’agregació i les seves propietats :

                                                            Pàgina 1                    Pàgina 2

        + Dossier de recuperació del tema 2 de Gasos :


           Pàgina 1          Pàgina 2          Pàgina 3          Pàgina 4          Pàgina 5
20181025121157-circular-motion-pic1.png                                                                         UNIT 1 :    MOTION    ( Lesson 3)          


                                         SECTION 3 , LESSON 1 ( Gravity and free falling motion).

                               (  Free falling object motion or dropping motion  ,  circular motion).
       -  First of all let’s watch a video about what free fall vertical motion is.

          *After watching that video, what do you think are the most important issues
           we have to have on account when approaching and facing a free fall motion
           exercise or situation?.  
          SCAFF 7d :  Fill out the chart .
 
           +Next you’ll find the chart filled in, to check it and correct your answers and
            the way to fill it out. It Will be posted once we achieve yet the activity in class.


                                                 

       -  Link 1:  Free falling motion introduction website.  Motion’s details and gravity.
       -  Link 2:  Read here what GRAVITY is and what gravity’s acceleration is.

       -  Link 3:  This website has really remarkable information, solved exercises, 
                     diagrams and graphs to learn more about gravity and free fall.

       - Let’s watch this video about how to solve a one dimensión MRUA free fall motion
         ( upwards thrown object motion ) exercise and after watching it 
          we’re gonna work it out again by ourselves.  
         This would be the wording about the problem this teacher is figuring out :

         A kid is placed 20m high from the ground and throws an object upwards with a  
         velocity of 15m/s. Find out the time the object takes to fall and  hit the ground  
         and the final velocity it takes just before hitting the ground.  


        - Let’s just do the same exersice as the previous one above but this time the kid 
          is throwing the object from the same high at the same speed but to the down 
          direction, to hit the ground directly.  Watch the video now in class or at home 
          (follow your teacher’s directions) and we do it later on the board.

         


          SCAFF 8 :
       -  Pic Activity   :    Check this pic your teacher’s taken showing the equations 
                                  between MRUA (uarm) and free falling motion. Write on your 
                                  notebook what they both have in common and why they have
                                  something different. You’ll need to read the links 1, 2 and 3 from 
                                  above of this lesson to know well what free falling motion is 
                                  about.
                                  You can also get some HELP from this page from your book.


       -  At this point we do exercises 11 and 12 on page 27 from your student’s book.
          Sol :  11 i 12  


       -  Let’s check : Upward thrown object motion exercise example 8 on page 28.


       -  After checking the example, let’s try this one!! :

          A person standing on the edge of a high cliff throws a rock straight up with an initial velocity of 13.0 m/s. The rock misses the edge of the cliff as it falls back to earth. Calculate the position and velocity of the rock 1.00 s, 2.00 s, and 3.00 s after it is thrown, neglecting the effects of air resistance.  
       sol : within LINK 3 above
       - Watch the following pic about Hulk, Spiderman and gravity and have a small
         talk in groups or in pairs to give your opinion about the studied motions involved.

                                                       
                                       SPIDERMAN’S ROLLER COASTER PIC

       -  Now we do exercises 13, 14 and 15 on page 28 from your book.

           solutions :   ex 13     ,     ex 14     ,     ex 15
        
       -  Link  : Link from the last school years with free falling motion exercises and 
                     examples and videos helping solving this kind of problems.

       -  Link :  Free fall motion complex problem to solve, and solution provided.


                   *  Take a look to this cartoon and discuss what’s involved in it       - To review the lesson you can try doing the following exercises on page 35 from 
          your book. You are also given the solutions at the following links :

             Exercise 58                           Exercise 59                              Exercise 60
                                     UNIFORM CIRCULAR MOTION.       -  Link 1a:    Uniform circular motion video to start.

       -  Link 1b:    Visualize circular motion agains constant acceleration motion.

       -  Link 2:    Circular motion main equation and information.

       -  Link 3:    Circular motion teacher’s website with physics related to circular 
                        motion.

       -  Link 4 :     Circular motion experience 1 done by last years former students.                      * Choose one of the following experiences to make:

       -  Link 5a:      Uniform circular motion experience 2 to achieve.
       -  Link 5b:      Uniform circular motion experience 3 to achieve.
                              You can also check the same experience as 5b here in 5c.
       
              +  How to transform or convert degrees to radians and vice versa :

               
                                           Link 1           Link 2        Link 3  

                          Link 4 with teacher’s notes about doing conversion
                          factors from degrees to radians and back.

         MAIN TASK :

        - Once you’ve checked all the materials from this blog and you have already organized your 3 or 4 people group, share responsabilities among your group’s members in order to write a general outline for giving a speech later showing your contents about uniform circular motion, linear velocity, angular velocity, differences among them and conclusions. Don’t forget to give experimental data and examples to substantiate your reasons.


         * If needed you can get help to collect vocabulary and structures to write your text from the quizz and all other materials provided at the blog.

       - You do now exercises 16, 17 and 18 on page 30.

         solutions :           ex 16 and 17               ex18
       - Circular motion exercise from the blackboard .  Wording :

         Some friends are skating around in circles holding by their hands in line. A girl
         at the opposite end of the line is 12m far away from the center of the circle they
         are spinning around. One girl’s friend is closer to the center spinning with an 
         angular velocity of Pi/2 rad/s and a linear velocity of 4m/s.

         Find the linear velocity the girl shows at the Edge of the skating line in a certain
         momento and the distance the boy is placed from the center of the circle.


         *Check the solution here on these two pics :

                
                                          PIC 1                             PIC 2

       - Make a lesson summary like this one appearing on page 31. Do it in english 
         language and try to use your own words.
  ORAL PRESENTATION. MOTION ISSUE SPEECH.


        - And now you can check on these files the steps to be followed in order to make  
          and design an oral presentation about one specific motion lesson issue left up
          to you.  On the first file you will find some help, advises and rules to write your
          presentation and some important aspects to keep in mind when you make your
          speech to the audience. At the second one you are provided by information and 
          tips in order to assess your peers’ presentations :


                    1)     First file:   how to prepare your presentation.

                                                        


         - Students’ pics for the MOTION ISSUE speeches :

           Diana :   Foto1   Foto 2   Foto 3   Foto 4

           Raúl :     Foto1

           Wiam :   Foto1

           Marco :   Foto1

           Adrian:   Foto1

           Nicole:    Foto1

           Anna:     Foto1

           Dylan:    Foto1

           Aida:      PowerPoint 1


20181023130401-estats-materia-1.png

                                               

                                                                  ESTATS DE LA MATÈRIA.


    * CONSULTA AQUESTS   LINK 1 , LINK 2 i LINK 3 PER A CONTESTAR LES SEGÜENTS PREGUNTES SOBRE ELS ESTATS DE LA MATÈRIA  :


   -   LINK 1 sobre els estats de la matèria i què és la matèria i després
       contesta a les preguntes i exercicis de la página     del teu llibre.

   -   LINK 2  és interessant per a estudiar els estats de la matèria.

   -  LINK 3  Aquí tens algunes activitats per a treballar els estats de la matèria.


   - Preguntes a contestar després de veure els links :

   1. Què és la matèria?.
   2. De què tipus de partícules està composta la matèria?.
   3. Quins són els estats de la matèria?.
   4. Quines són les característiques més importants de cada estat de la matèria?.
   5. Què són els fluids?.


    + Ara fes els exercicis 1, 2, 3, 4, 5 i 6 de la página 26 del teu llibre.


   -  Mira aquest VIDEO que explica els estats de la matèria i canvis d’estat.

   - Ves al següent LINK i avalua’t el que saps sobre els estats de la matèria.
20181015011918-pic-factors-conversio-blog.png

 

                                                     MÈTODE CIENTÍFIC.


          - Consulta al següent LINK les etapes principals que cal seguir per a treballar 
            amb el mètode científic.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                              FACTORS DE CONVERSIÓ
                                              PER CANVIAR LES UNITATS DE LA DENSITAT.


               - Activitat 1:        Video : què és la densitat ?.

                      b)  Ara aplica el que has après al següent projecte. Fes grup
                           amb dos o tres companys més de classe per fer-lo junts :

                              Consulta aquesta FOTO del teu profe on trobaràs la massa
                              i el volum d’una molécula d’aigua.  Una vegada tingueu
                              els valors de massa i volum, passeu la massa a grams i
                              el volum a centímetres cúbics i calculeu la densitat 
                              d’aquesta molécula en g/cm3.  Després, amb els factors
                              de conversió que haveu estudiat en l’apartat a), passeu 
                              el valor de la densitat de la molécula a Kg/m3.

                        c)  Per entregar el treball del projecte, feu una mena d’informe
                             en el que aparegui el dibuix de la molécula i el nombre dels
                             àtoms que la formen i els càlculs fets i factors de conversió
                             realitzats i al final el resultat obtingut de la densitat en kg/m3.
                              


         - Aquí pots consultar información important sobre la molécula d’aigua.


         - Aquí tens l’activitat resolta perquè puguis comprovar  els càlculs i
            veure com s’han fet els factors de conversió i els resultats obtinguts
            per a la densitat en g/cm3  i  en kg/m3.


     
               - Activitat 2 :   L’informe científic.


          - Consulta aquest LINK i mira les parts que ha de tenir un informe.

            Després de fer la pràctica que t’indicarà el professor, fes l’informe
            corresponent. Hauràs de calcular la densitat d’un objecte en g/ml
            i en g/cm3 i en kg/m3 que et donarà el professor.  Una vegada acabada
            la pràctica hauràs de presentar un informe de la mateixa tal com has
            vist al link que se t’ha proporcionat i com també t’explicarà el professor.

            Aquí tens un video de la pràctica que s’ha fet perquè tinguis un
            recordatori del més important que s’ha fet.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       

   - LINK per a repassar TOT el que vulguis sobre com fer factors de conversió amb videos i exemples.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                                   MATERIAL DE LABORATORI.
                                                                                   Esquemes.


   - Aquí teniu alguns dels esquemes que han fet a classe alguns dels vostres companys sobre el material de laboratori, el seu nom i la seva utilitat :20181007195134-mrua-1.png
                                                                       UNIT 1 :    MOTION               10/08/2018  Monday


                                                              SECTION 2 , LESSON 1,  MRUA.
             ( Moviment rectilini uniformement accelerat, Constant or uniform acceleration motion ).       -  Converting units with conversion factors review.  

                                                         ( Do the unit changes suggested in class ).
                                                         ( Corrections of the exercises suggested ).
        - Read the following description about what’s the difference between velocity and acceleration, check also the corresponding equations and try to summarize the main issues at your notebook. Write it down if you agree with it too  :

           
The difference between velocity and acceleration can be drawn clearly on the following grounds: 

The velocity of an object refers to the speed in a specific direction.
Velocity is nothing but the rate of change of displacement. On the other hand, acceleration is the rate of change of velocity  with respect to time.
          


        SCAFF 6 : - Traffic accident pic and talking.  
                                 File with scaffolding material to talk about the pic.


        - Example 4 pag 23.

        - Make and achieve exercises 8 and 9 on page 23.         Solutions :          ex8             ex9


                          
                                  Teacher’s paper with first MRUA equation’s proof.   X=Xo+Vo.t+1/2a.t^2

                              * Second important equation demonstration.    V^2-Vo^2=2.a.(X-Xo)


        - Example 5 page 24.     * Useful links to check to review constant acceleration motion lesson :

    
   - MRUA link 1  ( Video explaining MRUA and main MRUA equations and graphs ).

   - MRUA link 2  ( Several links and videos working on MRUA main issues ).

   - MRUA link 3  ( Acceleration and gravity, linked equations, exercises and examples ).    - Exercises 43, 44 and 56 and 56end pag 34 and 35.

    - Homework to do for next monday :  ex 45, 46 and 47 on page 34.

    - Exercise MRUA to achieve , quadratic equation to get time.     SCAFF 7 :- MRUA graphs text to fill out.  1 , 2 and 3.  ------   Solutions :  1  ,  2   and   3.


  
    -  Let’s do this one now:       Exercise to do about working out the time to go over certain 
                                                    distance in MRUA.

        A car starts its movement with a u.r.a.m (MRUA) motion. It’s showing an acceleration of 
       12m/s2.  How much time will it take to cover or go over 625m?.

       Solution:  Check the solution HERE
     + In this Link you have a great help with a website provided in order to be able to create any kind of graph
        you need to show your data ( bar graphs, line graphs, pie charts...).  Just choose your desing, color, 
        back ground and introduce your data and the labels you want to appear on the chart :


                                                  CHART and GRAPH BUILDING WEBSITE.
 
     - Homework for next monday 10-29-18 :

       Look over the   Example 6 pag 26.  where several stages from a MRUA motion are described. 
       Your task for next monday is to prepare an outline or a text using similar explanations but in english to  
       describe what’s happening at the graph but making use of your own words and expressions. 
       Then copy the graph, check the scaffolding  material provided on the last lesson to write your sentences 
       and organize the paragraphs to explain what is shown at the graph and what the numerical calculations 
      and results mean. Prepare a single separated sheet from your workbook to hand it in to your teacher.


       SCAFF 7b : Check this FILE to get some help to do the homework activity above.

       SCAFF 7c :  Check this FILE to fill out 2 grids which will help you a lot to write your essay or writing
                               about Example 6 above.


      - Do now exercises 51, 52 and 53 on page 34 and later exercise 57 on page 35.

                                   Solutions :           ex 51 part1  ;   ex 51 part 2

                                                                 ex 52 and 53 on page 34

                                                                 ex 57 on page 35


20180913195728-unit-1-motion-pic-on-blog.png


                                                 

                                                                      UNIT 1 :    MOTION               9/13/2018  Friday


                                                              SECTION 1 , LESSON 1,  MRU.
                                    ( Moviment rectilini uniforme, Linear straight uniform motion ).         * Exercises wordings of whole UNIT 1  :    1      2      3      4      5      6      7

                                                                                 8      9    10    11    12             -  Subject introduction, units, class organization and working class issues.
                                                             PHYSICS CLASSROOM WEBSITE.


                                                                                 
    SCAFF 1 :  This file provides you with enough vocabulary to explain what
                       is this subject going about. Use it and write down a couple of 
                       sentences in your note book.

    

     - How to say "entregar un trabajo" :

       to turn in or hand in something, such as a school assignment, paper, etc., to someone. They were told to pass their papers in to the teacher.     - How to say "pasa estos papeles o hojas a los demás" :

       Please, pass these sheets out.  Pass them out, please!!


         Speed :  Just as distance and displacement have distinctly different meanings (despite their similarities), so do speed and velocity. Speed is a scalar quantity that refers to "how fast an object is moving." Speed can be thought of as the rate at which an object covers distance. A fast-moving object has a high speed and covers a relatively large distance in a short amount of time. Contrast this to a slow-moving object that has a low speed; it covers a relatively small amount of distance in the same amount of time. An object with no movement at all has a zero speed.

        Velocity :  Velocity is a vector quantity that refers to "the rate at which an object changes its position."
                         Velocity is a vector quantity. As such, velocity is direction aware. When evaluating the velocity of an object, one must keep track of direction. It would not be enough to say that an object has a velocity of 55 mi/hr. One must include direction information in order to fully describe the velocity of the object. For instance, you must describe an object’s velocity as being 55 mi/hr, east. This is one of the essential differences between speed and velocity. Speed is a scalar quantity and does not keep track of direction; velocity is a vector quantity and is direction aware.


       Velocity is a vector expression of the displacement that an object or particle undergoes with respect to time .

       The standard unit of velocity magnitude (also known as speed ) is the meter per second (m/s). Alternatively, the centimeter per second (cm/s) can be used to express velocity magnitude.
       - Write down now at your workbook or binder the difference between speed and velocity. Just try to use your own words to highlight the difference. Use the following scaff 2 exercise to get some expressions in order to write down the difference between speed and velocity.
         
         SCAFF 2 File providing expressions to say the difference between two
                          concepts or issues.

        - What position is :
 
                             Position is a place where someone or something is located or has been put. In physics, position is usually a number on an axis.
                             Position is a vector, because direction matters. But distance is a scalar. Distance is how far you’ve traveled. In order to know the posicion an object takes we need a fixed frame of reference to compare different points or spots,  starting point with final point.


                                                                - Frame of reference 1.

                                                                - Frame of reference 2.

                                                                - Reference frame video.

                                                                - Video about what position is.

   
    - As homework or for you to review these concepts, just check the following link at home, watch the videos and rewrite the main issues on your workbook or binder :      

                                                    Link to review position, distance and displacement.
                   SCAFF 3 :         Vocabulary 1 activity. ( Solution ).  
                                 Different ways to say getting a solution.
       - We correct exercise 1 from page 17 (homework).  -  We’re considering now 3 important issues related to motion. Just discuss 
     about them with your peers :

     a) Read the first paragraph on page 17 and write down in your notebook why 
         it says movement is relative.

     b) Read the second paragraph on page 17 and explain why  mobile is called 
         point mobile.

     c)  Read paragraph 2.1 on page 17. What is a trajectory?  
          Draw a few examples.

          A trajectory is the path a moving object follows through space as a function of time.            - Do now exercises 2 and 3 from page 19.
               Remember that :    

                         Displacement is a vector quantity that refers to "how far out of place an object is";
                         it is the object’s overall change in position.

                        Distance is a scalar quantity that refers to "how much ground an object has covered"                                during its motion.

                           Position of someone or something is the place where they are in relation to other                                        things.


   * Today we:


         - Now you do exercises 4 and 5 on page 21.