20190812155115-precipitacion-pic1.gif                                                                   TEMA 9   

                   SOLUBILITAT I PRECIPITAT.  

                 REACCIONS DE PRECIPITACIÓ.      

                                                                     PRECIPITACIÓ 

      - REPÀS : 


              * Abans aprofundir més en l’estudi de les reaccions de precipitaciórevisem alguns 
                 continguts que convé repassar de forma breu i senzilla. Alguns d’aquests contin-
                 guts els estudiarem amb més profunditat en aquesta lliçó :


            +  Problemes deguts la la cal en l’aigua:    

                       LINK 0                   LINK 1                    LINK 2 (solubilitat i importància de l’aigua)           LINK 3

           +  Què és una solució saturada :                        LINK 1 (diap 1 a 3)      LINK 2
           +  Què ès un precipitat ? :                                  LINK 1 (diap 6)           LINK 2
            +  Què ès la solubilitat d’una substància :            LINK 1                        LINK 2
           +  Què és una reacció de precipitació ? :            LINK 1 (diap 2)           LINK 2
 
       - SOLUBILITAT i SATURACIÓ : 


             +  Solució saturada :       LINK 1

                                     * Solubilitat d’una substància :         LINK 1          LINK 2         LINK 3

             +  Compostos solubles i insolubles :      LINK 1      LINK 2

             +  Equilibris de precipitació iònica,amb sals poc solubles (producte de solubilitat) :     

                                               LINK 1                        LINK 2                         LINK 3

             +  Relació entre la solubilitat i el producte de solubilitat :                 LINK 1          LINK 2

                                      * Exemples d’exercicis de solubilitat i producte de solubilitat :     LINK
          - REACCIONS DE PRECIPITACIÓ: 


              +  Precipitació :        LINK

                                        * Precipitació fraccionada :          LINK 1               LINK 2

                                         * Exemples d’exercicis de precipitació :              LINK
  
              +  Desplaçament dels equilibris de precipitació (per pressió, temperatura i efecte ió comú) :

                                  LINK 1                                  LINK 2                                            LINK 3

                                          * Exemples d’exercicis de desplaçament de l’equilibri de precipitació :   LINK

              +  Redissolució de precipitats :                LINK 1                   LINK 2              LINK 3

                                          * Reaccions àcid-base :                           LINK

                                          * Reaccions redox :                                 LINK

                                          * Formació de complexos :                       LINK

              +  Naturalesa, propietats i aplicacions dels complexos :           LINK

           - ACTIVITATS : 


                        * Activitat de la composició de l’aigua de l’aixeta del llibre :                    LINK

                        * Activitat de determinació de la duresa de l’aigua del llibre :                  LINK               +  Problemes :

                         * Problemes resolts solubilitat i precipitació :                                     LINK
                         * Problemes resolts solubilitat (pàg 70) :                                            LINK
                         * Problemes resolts solubilitat (pàg 78) :                                            LINK
           


             - MATERIAL PER A REPASSAR EL TEMA : 


                           * 

                                          20190812154751-redox-pila-pic1.jpg                                                                   TEMA 8   

                                     REDOX 

   REACCIONS DE TRANSFERÈNCIA D’ELECTRONS.      

                                                                   EQUILIBRI REDOX 

      - REPÀS : 

              * Abans aprofundir més en l’estudi de les reaccions redoxrevisem alguns 
                 continguts que convé repassar de forma breu i senzilla. Alguns d’aquests contin-
                 guts els estudiarem amb més profunditat en aquesta lliçó :


            +  Què és l’oxidació-reducció? :        LINK (diap 3)
           +  Què és una Reacció REDOX o de transferència d’electrons? :    LINK 1     LINK 2 (video)
           +  Què són semireaccions d’oxidació i de reducció? :      LINK 1 (pàg 2 i 3)    LINK 2
           +  Què és una espècie oxidant i un reductor? :    LINK 1       LINK 2 (pàg 2)
            +  Què és el nombre d’oxidació? :          LINK 1      LINK 2 (diap 3 i 4)
           +  Què és una pila? :                          LINK 1     LINK 2 (pàg 7 i 8)
           +  Què és l’electròlisi? :                     LINK 1   i aquí tens el video del link1 :      VIDEO
                                                                    LINK 2
         - EXEMPLES DE REACCIONS REDOX A LA NATURA i AL NOSTRE VOLTANT:  


            + Corrosió  LINK 1 (corrosió)       LINK 2 (english)         LINK 3           LINK 4         LINK 5

           + Fotosíntesi  :   

              LINK A      LINK B       LINK 1 (fotosíntesi 1)     LINK 2 (fotosíntesi 2)    LINK 3 (fotosíntesi 3)

    
           + Combustió :             LINK 0                  LINK 1 (concepte)                  LINK 2 (redox)    

                                              LINK 3 (principis energètics de la combustió)       LINK 4 (ajust reacció combustió)


           + Afebliment de la capa d’ozó :        LINK 1           LINK 2           LINK 3
           + Igualació de reaccions REDOX pel mètode de l’ió-electró

                             LINK 1          LINK 2          LINK 3 (video)          LINK 4          LINK 5  

                                               LINK 6 (video medi àcid)     LINK 7 (video medi bàsic)


                                       * Exemples 1 exercicis REDOX ajust pel mètode ió-electró :              LINK 1
                                       * Exemples 2 exercicis REDOX ajust pel mètode ió-electró :              LINK 2


    
            + Volumetries Redox :      LINK 1 (diap 25 i 26)         LINK 2             LINK 3 (video)

                                        * Exemple exercici volumetria Redox :                      LINK
         - PILES VOLTAIQUES I ELECTRÒLISI :  


           + Piles voltaiques o galvàniques i i força electromotriu E :     LINK 1     LINK 2     LINK 3

                        * Exemples de piles galvaniques :         LINK (quimitube)          LINK 2           LINK 3

                        * Ús de paret porosa :                         LINK 1 (quimitube)       LINK 2 (diap 5)
                                                                                 LINK 3

                        * Tipus d’lectrodes i electrode de gas :     

                                     LINK 0 (quimitube1)       LINK 1 (diap 7)          LINK 2 (quimitube2)

                        * Notació de les piles :                         LINK 1     LINK 2 (quimitube)

                        * Potencials d’electrode i estàndard :   

                                      LINK 0                    LINK 1            LINK 2 (amb ex resolts)

                        * Potencial d’electrode i equació de Nerst :    LINK (diap 16 i 17)     LINK 2 

                        * Força electromotriu pila i potencials estàndard de reducció :  

                                      LINK 1        LINK 2      LINK 3 (quimitube1)      LINK 4 (quimitube2)

                        * Taula amb potencials estàndard de reducció de diverses semireaccions :      LINK

                        * Relació entre l’energia de Gibbs i la FEM d’una pila :  LINK (quimitube)

                        * Exemple d’exercici de determinació de l’energia de Gibbs i la FEM d’una pila : LINK
                                
                        * Espontaneïtat de les reaccions redox i cte d’equilibri : 

                                       LINK (diap 9)          LINK 2            LINK 3 (darrera diap)
                                
                        * Exemples d’exercicis de potencials de reducció i piles :                LINK


           + Influència de les concentracions en els potencials d’electrode , Equació de Nerst

                                       LINK 1 (pàg 13)                  LINK 2                       LINK 3
 
                        * Equació de Nerst i determinacio de constants d’equilibri :     LINK vip

                   LINK 0 (pàg 13)       LINK1           LINK 2          LINK 3       LINK 4 (video exemple exercici)

                        * Exemple d’exercici d’aplicació de l’equació de Nerst :                   LINK


            + Electrólisi :        LINK 0            LINK1 (diap 78 a 98)               LINK 2                      LINK 3

                        * Exemple electròlisi de l’aigua :     LINK 1         LINK 2           LINK 3

                        * Processos anòdics i catòdics :      LINK 1 (diap 18)        LINK 2          

                                                                           LINK 3 (punt 12.6.2.2 corrosió electroquímica)

                        * Estudi quantitatiu de l’electròlisi ; Lleis de Faraday :

                               LINK 0 (diap 3)             LINK 1                LINK 2               LINK 3              LINK 4                        * Aplicacions de l’electròlisi :

                              LINK 0              LINK 1               LINK 2 (diap 4)               LINK 3               LINK 4 

                              LINK 5  (vip)    LINK 6a (alumini)    LINK 6b (obtenció alumini)    LINK 7 (ob. alumini)  

                              LINK 8a (diap 34 Al)   LINK 8b (alumini)   LINK 9 (ob. alumini)  LINK 10 (ob. alumini)

                                              LINK 11 (antidetonants)                LINK 12 (benzina sense plom)    

                              LINK 13 (probl plom medioambiental)      LINK 14 (gasolina)       LINK 15 (benzina)

                        * Electròlisi de salmorra i obtenció de lleixiu : 

                              LINK 1        LINK 2 (quimitube)       LINK 3        LINK 4      LINK 5 (contaminació clor)

                                                             LINK 6 (exemples electròlisi i obtenció de clor)

                        * Exemple d’exercicis de processos electrolítics i càlculs amb cel.les electrolítiques :   LINK

        - ACTIVITATS :  


                        * Activitat sobre les piles de combustible del llibre :                  LINK

                        * Activitat  sobre la corrosió metàl.lica del llibre :                      LINK            + Problemes :


                    * Alguns petits problemes resoltsde piles :                                                    LINK                                            * Més problemes resolts sobre piles i potencials redox :                                 LINK          
                    * Problemes redox resolts (quimitube) :                                                        LINK
                    * Problemes resolts redox :                                                                         LINK           - MATERIAL PER A REPASSAR EL TEMA :  


                      * Diapositives on pots repassar tot el tema Redox :                                       LINK
                      * Aquí pots consultar un esquma mindmap del tema :                                    LINK
                      * Website IES Badalona VII amb material per a repassar :                              LINK
                    

20190810175024-corva-valoracio-acfort-baseforta-pic1.jpg                                                                     TEMA 7    ( PARTE 2 DEL TEMA ) 

                        EQUILIBRI ÀCID BASE.  

     REACCIONS DE TRANSFERÈNCIA DE PROTONS.      

                                                         EQUILIBRI ÀCID-BASE PARTE 2
       - SOLUCIONS AMORTIDORES. NEUTRALITZACIÓ i VOLUMETRIA:   
      - REPÀS : 

              * Abans aprofundir més en l’estudi de les solucions àcid-baserevisem alguns 
                 continguts que convé repassar de forma breu i senzilla. Alguns d’aquests contin-
                 guts els estudiarem amb més profunditat en aquesta segona part de la lliçó :


            +  Solucions de sals en aigua :     LINK 1      LINK 2      LINK 3     LINK 4
           +  Què és una HIDRÒLISI ? :              LINK 1      LINK 2      LINK 3 (pàg 5)     LINK 4 (quimitube)
          - HIDRÒLISI :  

             Solució de clorur d’amoni en aigua :   LINK 1      LINK 2 (video)     LINK 3 (video)
            +  Solució d’acetat de sodi en aigua :     LINK 1      LINK 2 (ex resolt)    LINK 3 (video)   LINK 4 (video)

                        * Exemple de càlcul de pH d’una solució amb reacció d’hidròlisi :      LINK


           +  Solucions reguladores o amortidores :          LINK 1        LINK 2        LINK 3      LINK 4

                             * Equació de Henderson-Hasselbach :                     LINK 1        LINK 2      LINK 3 (video)                                                                                                          LINK 4 ( video prob)
                                                                                                 
                             * Veure el cas interesant del llibre de la sang humana :               LINK
                             * Exemple de problemes de solucions tampó :                            LINK
          - INDICADORS ÀCID-BASE : 
                                                                                 LINK 1      LINK 2 (video)      LINK 3 (quimitube)

             + Efecte de l’ió comú (recordatori) :                                                           LINK 1     LINK 2

             + Taula amb indicadors habituals (pàg 193) :                                              LINK

                               * Troba aquí el punt de viratge de molts indicadors :                  LINK 1  
                               * Informació sobre els indicadors en anglès :                             LINK

             + Exemple de càlcul de pH mitjançant un indicador (pàg 196) :                     LINK
            - REACCIONS DE NEUTRALITZACIÓ : 
                                                                                            LINK 1       LINK 2      LINK 3 (quimitube)

                                * Exemples de problemes de neutralitzaions :             LINK


             + Valoracions àcid-base o volumetrias :                LINK 1       LINK 2      LINK 3 (video UPC)

             + Corbes de valoració en volumetries  (tots tipus) :               LINK

             + Indicadors a fer servir en diferents valoracions :     LINK (video)

             + Més exemples de Volumetries (les més habituals) :                      LINK (video)

                                * Exemple detallat del cas de valoració d’àcid feble amb base forta :    LINK (video)

         - ACTIVITATS : 


                                * Activitat àcid nítric pàg 205 :                   LINK

                                * Activitat àcid sulfúric pàg 206 :               LINK            + Problemes :


              + Problemes resolts Hidrólisi, neutralització i volumetries (quimitube) i altres :

                                 * Hidròlisi, càlcul del pH d’una dissolució d’una sal de base feble :           LINK
                                 * Hidròlisi, càlcul del pH d’una dissolució d’una sal d’àcid feble :               LINK
                                 * Càlcul del pH d’una solució amortidora (per equilibri) :                         LINK
                                 * Càlcul del pH d’una solució tampo ( per Henderson-Hasselbach) :          LINK
                                 * Càlcul de l’interval de viratge d’un indicador :                                      LINK
                                 * Càlcul del volum necessari per a neutralitzar una base :                        LINK
                                 * Càlcul del pH resultant d’una neutralització no estequiomètrica :            LINK
                                 * Càlcul del pH de neutralització d’un àcid feble amb una base forta :       LINK
                                 * Problema selectivitat saponificació :                                                    LINK
                                 * Problema selectivitat neutralització àcid-base :                                     LINK
                                 * Problemes resolts d’àcid base 1 :                                                        LINK
                                 * Exercici de selectivitat Andalucia resolt de neutralització (quimitube):     LINK

       - MATERIAL PER A REPASSAR EL TEMA : 

                + Material i webs per a repassar el tema àcid-base :


          + Una presentació molt bona de diapositives per a repassar tot el tema àcid-base :                LINK

          + Blog de l’institut Badalona VII on pots repassar aquest tema amb molt material adicional :   LINK

          + Blog molt ben elaborat en castellà on pots repassar molts dels continguts del tema :           LINK

          + Presentació amb diapositives on podeu repassar tot els continguts del tema :                     LINK

          + Diapositives per a repassar l’hidròlisi, neutralització i dissolucions reguladores :                   LINK

          + Aquí tens molts exercicis resolts de pH i equilibris àcid-base per a practicar :                      LINK 1      LINK 2

          + Tens en aquest web infinitat de links a problemes i arxius relacionats amb aquest tema :     LINK

          + Aquí  tens bon material que pots consultar del tema àcid-base INS Pius Font i Quer :           LINK (tema 5)

20190808175919-ph-pic1.png
                                                                    TEMA 7    ( PARTE 1 DEL TEMA ) 

                        EQUILIBRI ÀCID BASE.  

     REACCIONS DE TRANSFERÈNCIA DE PROTONS.      

                                                         EQUILIBRI ÀCID-BASE PARTE 1
       - REPÀS:    Abans d’abordar l’estudi de l’equilibri de les reaccions àcid-baserevisem alguns 
                            continguts que convé repassar de forma breu i senzilla. Alguns d’aquests contin-
                            guts els estudiarem amb més profunditat en aquesta lliçó :


              +  Què són reaccions àcid-base?  :   LINK   
 
                              * Què és l’acidesa i la basicitat? :                             LINK 1     LINK 2
                              * Què és el PH? :                                                   LINK 1     LINK 2
                              * Què són solucions àcides o bàsiques? :                  LINK (diap 3)
                              * Què és un àcid i una base? :                                 LINK 1     LINK 2
                              * Què són substàncies bàsiques o àcides? :               LINK 1     LINK 2
                              * Propietats dels àcids i de les bases :                      LINK 1     LINK 2
                              * Què és un indicador àcid-base? :                           LINK 1     LINK 2
                              * Quins tipus d’indicadors àcid-base hi ha? :              LINK 1     LINK 2     LINK 3 (diap 17)
                              * Què és el paper indicador i com es fa servir? :         LINK 1     LINK 2
                              * Què és una neutralització i quan es produeix? :       LINK 1     LINK 2     LINK 3
                              * Què és una valoració àcid-base? :                          LINK 1     LINK 2     LINK 3
                                                                                                                   LINK 4 (diap 50 a 76)

                     
  

        - TEORIA D’ARRHENIUS DELS ÀCIDS i LES BASES :      


                       LINK 0 (video)        LINK 1        LINK 2        LINK 3 (in english)

                       LINK 4                   LINK 5        LINK 6        LINK 7          LINK 8 (quimitube)
         - TEORIA DE BRONSTED i LOWRY D’ÀCIDS i BASES:   


                    LINK 1 (punt 2.4)         LINK 2           LINK 3          LINK 4           LINK 5
 

              + Teoria de Lewis dels àcids i les bases :              LINK 1           LINK 2 


              + Autoionització de l’aigua :     LINK 1 (diap 7 a 9)     LINK 2 (pàg 5 i 6)     LINK 3     LINK 4

                                  * Alguns valors de la Kw a diverses temperatures (pàg 174) :      LINK


              + Concepte de pH :     LINK 1 (pàg 6)     LINK 2 (diap 11 a 14)     
                                                  LINK 3 (veure apartat terra de castanyers, arxiu pdf)
                             
                                  * pH d’alguns líquids comuns (pàg 175) :     LINK
                                  * Relació entre K i pK  (pàg 177):                LINK


              + Força relativa d’àcids i bases, constant d’acidesa Ka i constant de basicitat Kb

                                  * Animació àcid fort :      LINK

                                  * Animació àcid dèbil :    LINK

                                                   LINK 1 (pàg 7 a 11)     LINK 2     LINK 3 (quimitube)

                                  * Relació entre Ka i Kb :            LINK 1     LINK 2 (quimitube)
 
                                  * Consideració per a calcular el pH d’un àcid feble (pàg 176) :     LINK

              
               + Àcids i bases forts i febles :              LINK 1 (aquí tens un ex resolt de com calcular
                                                                            el % de disociación de un ácido débil)
                                                   
                                                                            LINK 2 (diap 3, 4 i 7)


                                   * Exemple de dissociació i constant d’àcid i base febles (pàg 178) :   LINK
 
                                   * Taula amb constants d’acidesa d’alguns àcids (pàg 178) :              LINK                 + Relació entre l’estructura química i la Ka dels àcids :   


                                            LINK 1           LINK 2 (diap 11)        LINK 3
        - Problemes : 

                + Exemples d’exercicis i problemes de càlcul del PH i pOH de solucions :      LINK

                                   * Problemes varis resolts de classificació d’àcids i bases i càlcul de PH :  LINK

                             * Problemes de quimitube que pots fer per a repassar el que hem vist :

                                                * Càlcul del pH d’un àcid fort :                                    LINK
                                                * Càlcul del pH d’una dissolució de base forta :             LINK
                                                * Càlcul del pH d’una dissolució d’àcid dèbil Ka :           LINK
                                                * Càlcul del pH d’una dissolució de base dèbil Kb :        LINK
                                                * Càlcul de les concentracions d’hidroni i OH- a
                                                   partir del pH :                                                        LINK
                                                * Càlcul del pH a partir d’una mescla de bases fortes :  LINK
                                                * Càlcul del pH a partir d’una mescla d’àcids forts :       LINK
                                                * Càlcul del pH d’un àcid dèbil a partir de Ka i del
                                                   grau de dissociació alfa :                                         LINK
                                                * Càlcul de Kb d’una base dèbil a partir de alfa :           LINK
                                                * Càlcul de Ka d’un àcid debil a partir de la concen-
                                                   tració d’hidroni :                                                     LINK
                                                * Càlcul del grau de dissociació d’una base dèbil a
                                                   partir de Kb :                                                          LINK
                                                * Problema de la variació del producte iònic de
                                                   l’aigua amb la temperatura :                                    LINK
                                                * Problema sobre la modificació del pH per dilució
                                                   amb aigua :                                                            LINK
                                                * Càlcul del pH d’una dissolució d’àcid gasós :               LINK
                                                * Càlcul del pH d’un àcid dèbil a partir de dades 
                                                   d’un àcid fort :                                                        LINK
                       
                                  
20190806035429-chemical-equilibrium-pic1.png                                                                  TEMA 6   

                         EQUILIBRI QUÍMIC.     

                                                                  EQUILIBRI QUÍMIC
       - REPÀS:


          + Abans d’abordar l’estudi de l’equilibri de les reaccions químiques, 
            necessitem revisar alguns continguts que convé repassar :


                 Què és l’equilibri químic :   LINK (diap 2)

                       LINK 0      LINK 1      LINK 2      LINK 3 (pàg 130 i 131) 
  

                     * Reaccions reversibles i irreversibles :   LINK (pàg 1)       LINK 2

        - LES CONSTANT D’EQUILIBRI  Kc i Kp. FACTORS EN L’EQUILIBRI :

                      * Llei d’acció de masses i deducció de la cte d’equilibri Kc :    LINK 1     LINK 2 (pàg 131 i 132)

                     * La constant d’equilibri Kc :      LINK 1  (pàg 2)     LINK 2     LINK 3

                                     * Diferents valors de concentracions inicials i en l’equilibri per entendre el
                                     valor de la cte en l’equilibri i el significat d’aquest (pàg 140) :   LINK
                                     * Influència dels coeficients estequiomètrics en el valor de la Kc quan ajustem 
                                     una reacció (pàg 140) :   LINK
                                  * Influència de l’ordre que prenem dels membres de la reacció en el resultat
                                     del càlcul de la constant d’equilibri Kc (pàg 141) :   LINK
                                  * Exemples de valors de Kc i entendre el seu significat en diverses reaccions
                                     químiques (pàg 141) :   LINK

                     * La constant d’equilibri Kp :         LINK 1     LINK 2

                     * Relació entre la Kc i Kp :   LINK (pàg 4)

                       * Tipus d’equilibris químics :   LINK 0      LINK 1  (diap 36 a 41)     LINK 2 (diap 12)      LINK 3

                                      * Influència de les espècies sòlides i líquides en la Kc d’equilibris heterogenis
                                      (pàg 145) :   LINK

                       * Grau de dissociació :   LINK 1     LINK 2     LINK 3 (diap 7)


           + Exemples d’exercicis de càlcul de constants d’equilibri Kc i Kp :      LINK 

                      * Aquí tens molts problemes resolts de ctes d’equilibri per a repassar :   LINK            + Factors que afecten l’equilibri químic :

                        * Quocient Qc i Qp de la reacció : 

                             LINK 1     LINK 2     LINK 3 (geogebra, pots veure evolució de Q)     LINK 4 (diap 4 i 5)

                                           * Exemple de com evolucionen les quantitats en l’equilibri quan es
                                              modifiquen les concentracions durant aquest (pàg 152) :   LINK

                        * Variació de Q amb la concentració :   LINK 1     LINK 2     LINK 3     LINK 4

                        * Variació de Q amb la pressió :   LINK 1     LINK 2

                                                * Exemple de com evoluciona una reacció en equilibri al modificar la
                                               pressió o el volum (pàg 155) :   LINK

                         * Variació de Q amb la temperatura , relació de Van’t Hoff :   LINK 1     LINK 2     LINK 3

                                            * Exemple de com varien els valors de la cte d’equilibri amb la temperatura
                                               en reaccioins endotèrmiques i exotèrmiques (pàg 156) :   LINK


           + Principi de Le Chatelier :   LINK 1 (diap 6 i 7)     LINK 2        LINK 3        LINK 4

                        * Exemples d’exercicis de aplicació del Principi de Le Chatelier :    LINK


           + L’energia lliure de Gibbs i l’equilibri químic,amb la constant d’equilibri :   LINK 1     LINK 2


           + Equilibri físic : Diagrames de fases

                    *  Pressió de vapor :  LINK 0      LINK 1     LINK 2     LINK 3     LINK 4    LINK 5     LINK 6

                    * Diagrames de fases :    LINK 0     LINK 1     LINK 2     LINK 3     LINK 4 video)     LINK 5

                      * Exemple del llibre de com explicar el comportament d’una substància a partir
                       del seu diagrama de fases CO2  (pàg 161) :    LINK         

                      * Més informació de l’utilitat i aplicació d’un diagrama de fase CO2 (pàg 163) :   LINK


           + Llei de Raoult. Pressió de vapor de les solucions :   LINK 1     LINK 2     LINK 3     LINK 4 (video)

                          * Propietats col.ligatives :   LINK 1     LINK 2     LINK 3 (ex problema)     LINK 4     LINK 5

                          * Exemple d’aplicació de la pressió de vapor (pàg 162) :   LINK

        - ACTIVITATS: 


                           * Activitat del CO2 com a gas conservant del llibre :                   LINK

                           * Activitat dels motors trucats i emissió de NOx :                        LINK


             + Problemes :

                            * Problemes resolts equilibri químic :                                        LINK
                            * 
          - MATERIAL PER A REPASSAR EL TEMA : 


           + Aquí als següents links pots repassar el més fonamental del tema i tota la lliçó :

                   LINK 1     LINK 2     LINK 3     LINK 4 (prob selectivitat)     LINK 5     LINK 6
20190802183331-cinetica-pic1.png                                                               TEMA 5    ( PARTE 1 DEL TEMA ) 

   VELOCITAT DE LES REACCIONS QUÍMIQUES.     

                                                                      CINÈTICA

       - REPÀS:


          + Abans d’abordar l’estudi de cinètica i velocitat de les reaccions químiques, 
            necessitem aprendre sobre alguns continguts que convé repassar :


                 Catalitzador i catàlisi :        LINK 1     LINK 2

                     * Velocitat de reacció química :      LINK 1     LINK 2     LINK 3    LINK 4     LINK 5

                     * Què és la cinètica química :         LINK 1     LINK 2


            + Zeolites :        LINK 1     LINK 2     LINK 3

                      
        - VELOCITAT DE REACCIÓ:      LINK1      LINK 2

        + Exemple d’exercici de càlcul de la velocitat de reacció :    LINK
         - MECANISME DE REACCIÓ:       LINK 1     LINK 2     LINK 3


                      * Ordre de reacció LINK 1     LINK 2     LINK 3 (pàgs 9 i 10)     LINK 4
                                                        LINK 5 (video aclaridor de com calcular l’ordre de reacció)

                            * Explicació reacció de primer ordre :   LINK 1     LINK 2
                            * Explicació reacció de segon ordre :    LINK 1     LINK 2
                                  * Exemple d’exercici de carcular els ordres de reacció :   LINK


                     * Llei de velocitat :     LINK 1     LINK 2     LINK 3

                     * Energia d’activació :    LINK 1  (pàg 4)        LINK 2     LINK 3

                     * Xoc eficaç i ineficaç perquè es doni la reacció :  

                             LINK 1      LINK 2      LINK 3 (veure punt 4.5.2 a sota de la pàgina)                                                                                                   LINK 4    (Teoria de les col.lisions i problemes PAU)

  + Factors que intervenen en la velocitat de reacció : 

                                                 LINK 1 ( veure punt 4)     LINK 2


                + Catàlisi i catalitzadors :   LINK 1    LINK 2 (diap 13)     LINK 3 (diap 9 i 10)
                      
                       * Energia d’activació en catalitzadors :   LINK
                       * Catàlisi homogènia :   LINK 1     LINK 2     LINK 3 (diap 2 a 19, reacció àcid-base)
                                                          LINK 4 (exemple de problema cat PAU)
                       * Catàlisi heterogènia :  LINK (diap 3 a 14)     LINK 2 (petroli)     LINK 3 (zeolites)


                + Tipus de catalitzadors :   LINK 1    LINK 2

                       * Catàlisi enzimàtica :   LINK 1     LINK 2
                  * Efecte dels catalitzadors en la capa d’ozó :   LINK
                       * Reaccions en cadena :   LINK 1     LINK 2     LINK 3
                       * Inhibidors o catalitzadors negatius :    LINK 0       LINK 1 (pàg 5)      LINK 2        LINK 3 
                       * Inhibidors i alimentació (conservants) :   LINK 1     LINK 2

                 + Exemple d’exercici d’analitzar un gràfic d’entalpia amb efecte d’un catalitzador :   LINK

                       * Importància dels catalitzadors en processos industrials (Síntesi de Haber) :  

                                   LINK 0     LINK 1     LINK 2     LINK 3     LINK 4     LINK 5


         - ACTIVITATS : 


                         * Activitat de la síntesi de Haber-Bosch del llibre :                 LINK               + Problemes :

                          * Aquí tens problemes resolts de cinètica química per a repassar :    LINK            
          - MATERIAL PER A REPASSAR EL TEMA : 


                + Aquí pots repassar el tema de cinètica :   LINK 1     LINK2     LINK 3


20190801193856-entropia-pic1.jpg


                                                           TEMA 4    ( PARTE 2 DEL TEMA ) 

           ENERGIA DE LES REACCIONS QUÍMIQUES.     

                                                              TERMOQUÍMICA PARTE 2
         - REPÀS:
 

        + Abans d’abordar l’estudi de l’Entropia i l’espontaneïtat de les reaccions
        químiques, necessitem aprendre sobre les capacitats calorífiques de les
        substàncies  ( capacitat calorífica específica i capacitat calorífica molar ) :


                 Calor específica i calor latent :    LINK 1      LINK 2     LINK 3     LINK 4

                     * Capacitat calorífica molar :    LINK 1      LINK 2 (diapositives 6 i 7)     LINK 3 ( diap 16 i 17)                                                                                        té molts exercicis

                     * Capacitat calorífica específica (calor específic) :    LINK 1          LINK 2 (diapositives 7 i 8)

                     * Taule de dades amb algunes capacitats calorífiques específiques :     LINK

                     * Exemples d’exercicis amb capacitat calorífiques :      LINK


            + Espontaneïtat de les reaccions químiques :          LINK 1  (pag 6, 7, 31 i 33)  
                                                                                              LINK 2     
                                                                                              LINK 3

                              - ENTROPIA:                 * Entropia i desordre :   LINK  (diapositives 59 a 71)

                                    LINK 1      LINK 2     LINK 3     LINK 4           + Recorda el primer principi de la Termodinàmica :     LINK

               + Segon i tercer principis de la Termodinàmica :     LINK 1        LINK 2      LINK 3                   * Entropies molars estàndard :    LINK 1     LINK 2     LINK 3     LINK 4 (diap 13 a 19)

                   * Entropia de reacció a partir d’entropies estàndard : 

                                                     LINK 1     LINK 2     LINK 3     LINK 4 (diap 39 i 40)

                   * Signes de l’entropia :    LINK  


                   * Exemple d’exercici del càlcul d’entropia estàndard de reacció :   LINK


         - ENERGIA LLIURE DE GIBBS:       LINK 1      LINK 2     LINK 3             + Criteri d’espontaneïtat amb el signe de l’energia lliure de Gibbs : 

                LINK 1 (diapositives 44 i 45)     LINK 2  (diap 47 a 51)         LINK 3           LINK 4             + Energies lliures de reacció i formació :   LINK 1     LINK 2  (diap 46 i 47)   LINK 3

                      * Predir l’espontaneïtat de la reacció amb l’energia lliure :  LINK

                      * Energia lliure estàndar de reacció :    LINK 1        LINK 2 (relació amb la cte d’equilibri)


              + Taula amb dades d’entropies molar estàndar d’alguns elements i compostos, de líquids, 
                sòlids, entropia molar de l’aigua a diferents temperatures i algunes  energies lliures de
                formació estàndar d’algunes espècies químiques :                    LINK


              + Exemple d’exercici del càlcul d’energia lliure estàndard de reacció :   LINK
                      - ACTIVITATS : 


                                 * Activitat d’aplicació de la llei de Hess del llibre :                      LINK


                + Problemes :

                                 * Problemes resolts de termodinàmica (quimitube) :                  LINK
                                 *         - MATERIAL PER A REPASSAR EL TEMA : 


             + Diapositives per a repassar termoquímica :   LINK 1


    
20190731001406-energia-activ-pic1.png


                                                                 TEMA 4    ( PARTE 1 DEL TEMA ) 

           ENERGIA DE LES REACCIONS QUÍMIQUES.     

                                                               TERMOQUÍMICA PARTE 1

  - Repàs de continguts previs necessaris per a l’estudi posterior d’aquesta lliçó:


     + Primer de tot, i abans d’abordar aquest tema, cal si ho desitges,repassar els
        següents continguts que són molt importants per aprofundir després en aspectes
        com per què es produeixen les reaccions químiques, càlculs estequiomètrics,
        transferència d’energia, termodinàmica química, formació i trencament 
        d’enllaços, calor, etc :
     


           * Una bona manera de començar i veure la importància que té aquesta           
             lliçó és tractar aquest exemple, perquè pot ajudar-te a entendre com 
             l’energia i la transferència d’aquesta són fets quotidians que ens ajuden cada 
             dia a la nostra vida quotidiana i en la tecnologia que fem servir a diari.
             És molt útil llavors l’exemple que et donen a la lectura del començament de 
             la lliço sobre les begudes autoescalfables i com la transferència d’energia
             a partir d’una reacció química ens fa la vida més fàcil :    LINK
              


           * QUÈ ÉS L’ENERGIA? :    LINK 1            LINK 2

           * Alguns tipus d’energies que cal recordar :   LINK 

           * Principi de conservació de l’energia :    LINK 1     LINK 2

                 + recordes aquests problemes de conservació de l’energia?   LINK

           * Què és la termodinàmica i per a què serveix? :    LINK

           * En aquestes diapositives pots recordar sobre la termodinàmica :  

                                             LINK 1                  LINK 2 

           * Ràpid resum d’una estudiant on pots repassar el concepte de termodinàmica
             i altres conceptes importants relacionats :     LINK

           * Aquí pots llegir de manera més formal de qué tracta la termodinàmica i
             alguns dels conceptes relacionats més importants que tracta :     LINK

           * Pots llegir en anglès al següent enllaç sobre la termodinàmica :   LINK

           * Què és la termoquímica ? :       LINK

           * Energía química i energía de enlace :   LINK

                 La Energía en las reacciones químicas
                    ENERGIA QUÍMICA: Es la energía liberada en el quiebre o absorbida en la 
                    formación de un enlace químico. La termoquímica estudia el calor de la reacción 
                    provocada por el intercambio energético del medio externo con los reactivos.


            * Què és a calor? :     LINK 1          LINK 2          LINK 3

            * Energia i calor :       LINK
       Reaccions químiques i energia.         + Reaccions exotèrmiques i endotèrmiques :

               LINK 1          LINK 2          LINK 3          LINK 4          LINK 5

       
       + Conservació de l’energia.  Energia interna :  

                 LINK 1  (diapositives 10, 11 i 12 )          LINK 2         LINK 3  ( diapositives 3 i 4 )


       + W :   Treball d’expansió o compressió a pressió constant :  

                        * Criteri de signes del sistema respecte de l’entorn :   LINK

                         LINK 1   ( diapositives des de la 16 a la 23 )              LINK 2

                        * Petita introducció de l’entalpia a partir del treball a pressió
                                constant i expressió de l’energia interna :    LINK

                        * Exemple d’exercici de variació d’energia d’un sistema :   LINK


        + qv  (increment de U) :  Reaccions a volum constant, eq termoquímiques :

                    *  Calor a volum constant :   LINK 1           LINK 2         LINK 3

                         *  Relació entre calor a pressió constant i calor a volum constant :    LINK

                         * Exemple d’exercici de càlcul de la variació d’energia interna :  LINK

                         *  Equacions termoquímiques  i energia interna de la reacció i deducció important
                                  de l’ENTALPIA i perquè es fa servir més l’entalpia que l’energia interna quan
                                  es mesura l’energia involucrada en una reacció química  :  LINK 1     LINK 2
                                                                                                                                            (diapositiva 7)        + H : Entalpia de la reacció. Energia absorbida o despresa per la reacció a pressió constant : 

                   LINK 1  ( Repassa aquest arxiu per a veure d’on ve l’Entalpia ).

                   LINK 2  Què és l’Entalpia i el seu ús. Entalpia de la reacció.

                   LINK 3  Entalpia de la reacció.

                   LINK 4  Concepte d’Entalpia.

                         * Exemple d’exercicis de càlcula de la variació d’energia interna a
                           pressió constant amb entalpies :      LINK
         + H Entalpia estàndard de la reacció i de formació :

                   LINK 1  Entalpia estàndard de reacció i de formació.

                   LINK 1b  Entalpia estàndar de reacció i de formació.

                   LINK 2  Diapositiva 6 , entalpia estàndard de la reacció.

                   LINK 3  Diapositiva 5 i 6, entalpia estàndar de reacció i de formació.

                   LINK 4  Diapositives 10 i 11 , entalpia de la reacció i estàndar.

                   LINK 5  Entalpia estàndar de la reacció.

                   LINK 6  Entalpia estàndar de reacció a partir d’entalpies de formació.

                   LINK 6b Entalpies de formació i exemples.

                   LINK 6c Entalpies de formació i llei de Hess.

                   LINK 6d Pàgines de la 5 a la 10.  Estats estàndard i entalpia de formació.

                   LINK 7  Pàgina per a calcular entalpies estàndar de reaccio.                            * Dades d’entalpies estàndard de formació :   Taula

                            * Exemple d’exerici de càlcul d’entalpia estàndard :   LINK         +  Llei de HESS :   LINK 1     LINK 2     LINK 3     LINK 4     LINK 5                                                                                 
                             * Exemple de problemes de la Llei de Hess :    LINK
                             
                             * Exemple de problema de la LLei de Hess :     LINK (pag 7)         + Entalpies d’enllaç  ( entalpia de la reacció a partir d’energies d’enllaç ) :  

                LINK 1 (diapositiva 16)      LINK 2  (diapositives 31 a 33)        LINK 3  (diapositiva 5)

               LINK 4                LINK 5 ( entalpy work out from bond energies)         LINK 6


                              * Taula amb algunes dades d’entalpies d’enllaç :   LINK

                            * Exemple d’exercici de càlcul d’entalpia a partir d’energies d’enllaç :   LINK         +   Cicle de Born i Haber  ( formació de compostos iònics )                                             
                                              LINK 0               LINK 1                   LINK 2                   LINK 3     

                                           LINK 4     (presentació termoquímica diapositives 50 a 58 i més a sota
                                                            veure el video d’energia reticular). 
                  
                                           LINK 5  (exercicis Born-Haber)  

                                               LINK 6  ( ex Born-Haber pag 13 i 14 PAU )
                                                                      Solutions :   11-S1-5     14-S4-3     16-S3-5         + Entalpies en els processos físics (entalpies o calors latents de vaporització i fusió) :

                              LINK 1                            LINK 2                              LINK 3


                         * Transferències de calor :    LINK

                         * Taula amb algunes dades d’entalpies de vaporització
                            o fusió ( calors latents ) :        LINK


       - MATERIAL PER A REPASSAR aquesta primera part del tema : 


         + Aquí tens un bon enllaç amb molta informació per a repassar tots els 
            continguts del tema de termodinàmica i termoquímica :   LINK

         + Aquí tens un breu resum de la termoquímica en diapositives i molts 
            enllaços per consultar problemes i altres continguts :       LINK

         + Altre bon resum de la termodinàmica d’una altra estudiant :   LINK         + Problemes :

                         * Problemes resolts termodinàmica (quimitube ) :              LINK

20190726145722-boyle-gasos-pic1.jpg                                                               TEMA 3 

             GASOS , SOLUCIONS i ESTEQUIOMETRIA.       - Repàs de continguts previs necessaris per a l’estudi posterior d’aquesta lliçó:


     + Primer de tot, i abans d’abordar aquest tema, cal si ho desitges,repassar els
        següents continguts que són molt importants per aprofundir després en aspectes
        com gasos reals, equilibris, estudi de solucions i càlculs estequiomètrics :


           * Aquí tens una excel.lent web per a repassar perfectament la Llei dels gasos 
             ideals, la deducció de la llei i totes les variables implicades :   LINK
              
           * Una segona web on de forma resumida pots repassar la llei dels gasos : LINK

           * Un primer repàs ràpid en diapositives de la fórmula dels gasos ideals, la llei
               de Dalton de les pressions parcials i el concepte de fracció molar.   LINK 

           * Videos amb excel.lents explicacions per a repassar tot allò relacionat amb 
               els gasos i les lleis dels gasos : LINK

           * Aquí tens més videos curts molt interessants per a repassar els gasos ideals i
               les equacions més importants i exercicis resolts per a repassar :  LINK

           * Llegeix sobre la importància de la costant R dels gasos :   LINK

           - GASOS : 
    


      - Una vegada t’has posat al dia dels continguts que calia repassar, ja podem introduir-nos en els continguts nous d’aquest tema :


     + Comencem per la massa molar d’un gas a partir de la llei dels gasos ideals :


            * Càlcul de masses molars de gasos :  LINK


            * Aquí es mostra de manera ràpida i simple com a partir de la llei dels gasos ideals pots
                 arribar a una expressió per a calcular el pes o massa molar d’un gas i a més obtenir 
                 l’equació en relació a la densitat :    LINK

            * Aquí tens una curios web on pots calcular masses molars de gasos online :  LINK

            * Càlcul de la densitat d’un gas a partir de la llei de gasos ideals :  LINK

            * Aquí teniu altra web amb moltes més continguts interessants sobre els gasos a més de
                 una explicació senzilla sobre el càlcul de la densitat i massa molecular d’un gas :   LINK

            * Densitat relativa d’un gas respecte d’un altre a partir de les
               seves masses moleculars :   LINK


            * Aquesta web és molt interessant ja que a més de fer càlculs automàtics de densitats
                 relatives de gasos i la fórmula per a calcular densitats relatives de gasos, et proporciona
                 taules amb masses molars de gasos, té conversors automàtics d’unitats i moltes més
                 aplicacions útils, consulta-la !! :    LINK

              *  Uns altres apunts d’altre institut on pots repassar la teoria de gasos, gràfiques de les lleis
                 de Boyle i Gay-Lussac, deducció de les fórmules per a la densitat de gasos, càlculs de
                 masses molars,  etc :   LINK


              * Mescla de gasos, pressió parcial d’un gas i fracció molar d’un gas en una mescla de gasos:

                              LINK 1                                  LINK 2                                       LINK 3
      
              * A la diapositiva 29 i 30 d’aquesta presentació tens un esquema ràpid i senzill de 
                l’explicació del que és la pressió parcial d’un gas i com deduir la fracció molar en una mescla
                de gasos. A més, en aquesta presentació pots repassar molt bé tots els continguts referents
                al que has estudiat sobre els gasos :        LINK


              * Exercicis resolts de pressions parcials de gasos i fracció molar i explicació :   LINK


              * Llei de Graham i velocitat de difusió dels gasos :       LINK 1     LINK 2     LINK 3


              * En aquest video pots veure perfectament com es dedueix la llei de Graham però expressada
                respecte la densitat dels gasos :     LINK


              * Gasos reals, equació de Van der Waals :    LINK 1       LINK 2 (Video molt aclaridor)
                             


                * Aquí teniu un formulari útil amb les fórmules més importants per als 
                 problemes de gasos :     LINK

            * I aquí pots fer un repàs complet de la part de gasos amb diapositives:

                                                             LINK
         - SOLUCIONS i ESTEQUIOMETRIA :  


    +  Per tal de repassar i estudiar com determinar la composició d’una solució i indicar la proporció  
       entre els components d’aquesta, anem a prestar atenció als següents continguts per a després 
       resoldre problemes acuradament :


            * Què és la composició d’una solució :   LINK  ( pag 74, 75 i 76 ).

            * Tipus de solucions ( no totes les solucions són un sòlid en un líquid ) :  

                      LINK  ( Diapositives 10 , 11 i 12 ).

            * Què és la concentració d’una solució :   LINK  

            * Formes d’expressar la composició d’una solució :  LINK

            * Tant per cent en massa de solut de la solució :  LINK  ( Diapositiva 12 ).

            * Tant per cent en volum de solut de la solució :   LINK

            * Concentració en massa :   LINK  ( massa de solut per volum de solució )

            * Concentració en molaritat :

                             LINK 1    ( pàgina 4 )            LINK 2 ( Diapositives 19 i 20 ).

            * Concentració en molalitat :     LINK 

            * Concentració expressada en fracció molar :

                 LINK 1  (Veure punt 5)       LINK 2

       - ACTIVITATS: 


               * Activitat d’estequiometria visible del llibre :                                               LINK

               * Activitat de gasos reals i llei de difusió de Graham del llibre :                      LINK      + PROBLEMES resolts i exemples de problemes per a repassar i practicar :


             *  Exemples de problemes de gasos :

                          > Problemes de masses molars dels gasos.  ( Veure exemple 8.7 )
                        > Problemes de gasos ideals i estequiometria:
                                - Problema 1.0 de gasos de la llei de Boyle.
                                   - Problema 1.1 de gasos ideals en el zero absolut.
                        > Problemes de densitat dels gasos.   ( Veure exemple 8.8 )
                        > Problemes de densitat relativa de gasos.
                        > Problemes de mescles de gasos.
                        > Problemes de mescles de gasos amb fraccions molars.
                        > Problemes amb càlcul de pressions parcials de gasos.
                        > Problemes de gasos reals i fórmula de Van der Waals.
                                      -Taula amb les constants a i b per a gasos reals (Equació de Van der Waals).
                                          - Aquí tens un parell més de problemes resolts per a fer de gasos reals.


       - MATERIAL PER A REPASSAR EL TEMA : 


       > A continuació t’indico més pàgines on pots trobar molts més problemes de gasos per repassar encara més i ho desitges. T’indico quins tipus de problemes pots trobar en cadascuna perquè puguis
organitzar-te :

                         > LINK , aquí al problema n.4 tens un exercici de fer servir la llei de gasos ideals.
                            Al problema n.5 consisteix en calcular els % de cada gas en la mescla i el pes
                            molecular promedi i les masses corresponents de cada gas en la mescla. Al proble-
                            ma n.6 has de calcular les pressions parcials i la total i finalment la composició en
                            %. Al problema n.7 tens un exercici per calcular el nombre de mols i fer servir les 
                           masses molars i plantejar una equació per a resoldre el problema. El n.8 és similar
                           al n.7 però has de calcular el volum. El n.9 és de pressions parcials i totals i volums.
                           El n.10 has de fer servir l’equació de Van der Waals per a gasos perfectes. El n.11 
                           també és de Van der Waals. El n.12 consisteix a calcular el volum del gas amb 
                           l’equació dels gasos. El n.13 és de densitat d’un gas i càlcul del nombre de mols i
                           fer servir els pesos moleculars. El n.14 també necessites la llei dels gasos però has
                           de calcular la proporció en mols i fer servir percentatges. El n.15 et demana calcular
                           els pesos moleculars dels gasos a partir de la massa i la pressió. El n.17 tracta de
                           masses molars i densitats de gasos. 
                            
                          > LINK , Aquí tens molts més exercicis de gasos i resolts. Pots consultar la web i
                             veure com es fan amb la resolució que s’acompanya.

                          > LINK , Un altre arxiu amb 15 problemes més de gasos amb solucions i amb
                             els problemes resolts al final de l’arxiu.

                          > LINK , En aquest web pots trobar animacions molt completes sobre aquest tema
                             de gasos i molts altres de segon de batxillerat.          LINK 2  Gasos i 
                                                                                                         LINK 3  Pressions parcials.

                          > LINK ,  7 problemes resolts més per a practicar les lleis dels gasos i el càlcul de
                             densitat de gasos i masses moleculars, així com una mica d’estequiometria en el
                             càlcul de molècules de gasos i mols de gasos.

                          > Una mica de repàs sobre les solucions pots trobar aquí :           LINK

          Exemples de problemes de solucions i estequiometria :


                        > Problemes d’estequiometria 1 per a repassar.
                          > Problemes de preparació d’una solució.
                        > Problemes del càlcul de la concentració d’una solució en tant per cent en massa.
                        > Problemes del càlcul de la concentració en tant per cent en volum.
                        > Problemes del càlcul de la concentració en massa.
                        > Problemes del càlcul de la concentració en molaritat.
                        > Problemes del càlcul de la concentració en molalitat.
                        > Problemes del càlcul de la concentració en fracció molar.
                        > Problemes d’estequiometria de pressions parcials.20190725002740-radis-atomics-pic1.gif                                                                TEMA 2 

     ANÀLISI DE LA TAULA PERIÒDICA i PROPIETATS.     - REPÀS:


        + Comença el tema amb el repàs dels següents continguts :       
                                                                                                                  Repàs dels models atòmics.
                                                                                                                  Teoria de Bohr i nombres quàntics.


 ( Revisió del model quàntic de l’àtom de Bohr i la mecànica ondulatòria de l’àtom de Schrödinger i l’aparició dels nombres quàntics ).
                                        
        - ORBITALS ATÒMICS i NOMBRES QUÀNTICS:  associats i les seves diferents formes :        
 
                                                  LINK 1          LINK 2          LINK 3          LINK 4

                                                  Video 1 sobre els orbitals 

                                                  Video 2 sobre els orbitals

                                                  Video 3 sobre els orbitals                 Video 4  in english about atomic orbitals      + Configuracions electròniques :          LINK 1            LINK 2           LINK 3

                                                                               Video sobre les configuracions electròniques.


      + I aquí tens un video amb exercicis resolts de configuracions electròniques :   Video
      + Propietats periòdiques de la taula periòdica dels elements. Per començar pots veure
         aquest video en anglès i fer una idea del que tractarem i anem a estudiar i repassar :


                                                  1.  Video en anglès sobre propietats de la taula periòdica

                                                  2.  Video 2 sobre propietats periòdiques.  

                                                  3.  Variació de les propietats periòdiques de la taula periòdica d’elements.

                                                  4.  Variació de propietats periòdiques de la taula periòdica com el radi atòmic,
                                                       el radi iónic, l’afinitat electrónica, la electronegativitat i l’energia d’ionització.

                                                  5.  Més completa informació sobre les propietats periòdiques dels elements.

                                                  6.  Video propietats:  Apantallamiento i carga nuclear efectiva.

                                                  7.  Video :  Radi atòmic i iónic.

                                                  8.  Video :  Afinitat electrònica.

                                                  9.  Video :  Electronegativitat.

                                                10.  Video :  Energia d’ionització.

                                                11.  Video :  Configuracions electròniques.


       - ACTIVITATS: 


                          * Activitat de configuració electrònica i propietats periòdiques del llibre :        LINK
             + Problemes :


                          * Problemes resolts sobre la taula i propietats periòdiques (quimitube)          LINK
                          *        - MATERIAL PER A REPASSAR EL TEMA :         + Contingut que pots llegir referent a les propietats periòdiques més importants de la taula periòdica :


                                                  * En aquest QUIZLET game pots jugar a encertar les definicions i aprendre.

                                                  * Un RESUM petit d’una estudiant on podeu llegir sobre les propietats més
                                                     importants i l’organització dels elements segons la configuració electrònica.

                                                  * Per últim aquí a la VIQUIPEDIA pots llegir en profunditat tant sobre les 
                                                    propietats periòdiques com sobre qualsevol informació sobre qualsevol 
                                                    element químic, període, configuració, dades, història, organització de la
                                                    taula periòdica dels elements, grups, etc.  Tot al teu abast en tan sols un click!!
     
  20190720200614-espectres-atomics-pic1.jpg                                                             TEMA 1     ESTRUCTURA ATÒMICA i ESPECTROSCÒPIA. 

      


      - REPÀS:


      + Comença el tema amb el repàs dels següents continguts :        Models atòmics.

 ( Revisió dels models atòmics fonamentals, crisi de l’àtom de Rutherford i model quàntic de l’àtom de Bohr ).
                                        
 


      - CONTINGUTS DEL TEMA :


      + Dispersió de la llum i la seva relació amb el que és un espectre LINK

      + Llum monocromàtica i la seva velocitat i la dispersió de la llum LINK


      + Espectres i química quàntica  :    

                                                                                     Page 1  ( Presentació prezi dels punts fonamentals )
                                                                                     Page 2  ( La constant de Plank ).
                                                                                     Page 3  ( Importància de la cte de Plank i biografia ). 
                                                                                     Page 4  ( La cte de Plank i el mon quàntic ).
                                                                                     Page 5  ( Cte de Plank i teoria quàntica ).
                                                                                     Page 6  ( Video sobre la cte de Plank ).
                                                                                     Page 7  ( Altre bon video sobre la cte de Planck ).
                                                                                     Page 8  ( Últim video sobre la cte de Planck ).
                                                                                     Page 9  ( Curiositats a llegir sobre la cte de Plank i
                                                                                                     la mecànica quàntica ).

                                                                                     Page 10 ( Video in english about Plank constant part 1 ).
                                                                                     Page 11 ( Video in english about Plank constant part 2 ).
                                                                                     Page 12 ( Video in english about wave-particle duality
                                                                                                      and photoelectric effect ).


         For you to understand better the consequences
         and involvements the Planck’s constant has 
         related to the quantum mechanics and Schrödinger
         equation for an atom, just watch these pair of videos
         if you wish.                                                                                       Page 13  ( Video 1 )
                                                                                                                Page 14  ( Video 2 )
                                                                                                                Page 1 ( Video 3 )
                                                                                                                  + L’Efecte fotoelèctric d’Einstein :    
                                                                                                             Link 1
                                                                                                             Link 2
                                                                                                             Link 3
                                                                                                             Link 4
     Llegeix aquí de la pàgina 18 a la 31.   ( 1.Idees bàsiques dels models de Thompson i Rutherford, 2.Contribució dels espectres a l’estructura de l’àtom, 3. Espectres d’emisió (continu i discontinu), 4.Espectre d’emisió de l’hidrogen, 5.Model atòmic de Bohr, 6. Hipòtesi de De Broglie, 7.Model mecanoquàntic de l’àtom, 8.Nombres quàntics n, l, ml, ms , 9.Interpretació electrònica del sistema periòdic, 10.Propietats periòdiques dels elements ).


     + Una vegada estudiada la part de la lliçó corresponent a l’estructura atòmica
        i els espectres i hagis llegit el llibre i les lectures aquí recomanades, llegeix el                      següent link per tal d’afiançar els teus coneixements:

                      
                                                          Go there !!
  ( Teoria d’espectroscòpia de l’àtom d’hidrogen (model de Bohr) , serie de Balmer, constant de  Rydberg i nombre quàntic n ).      + Tècniques espectroscòpiques de RMN, de masses i infrarroig i exemples 
         amb els quals podràs repassar la teoria i els exercicis que has fet a classe :                           LINK 1  Repàs de RMN ( resonància magnètica nuclear ).
                                        Dintre d’aquest link trobaràs molts més altres links i
                                        informació al respecte de la tècnica de RMN.

                           LINK 2  Molt més sobre espectroscòpia de RMN.

                           LINK 3  Espectrometria de masses.

                           LINK 4  Repàs d’espectrometria de masses i infrarroig i també RMN.

      - ACTIVITATS: 


                       * Activitat de l’efecte fotovoltàic del llibre :                    LINK             + Problemes :

                        * Problemes resolts sobre estructura atòmica i quàntica (quimitube) :              LINK
                        *       - MATERIAL PER A REPASSAR EL TEMA : 


      + Aquí tens molt més material d’un altre institut per a repassar encara més tot
         allò que has estudiat sobre l’espectroscòpia i espectrometria :   LINK


      + Laboratori virtual amb el nom de diversos materials :       LINK

        - MATERIAL SELECTIVITAT PER A TOT EL CURS : 


                    * Exàmens Selectivitat altres comunitats :                     LINK

                    * Exàmens PAU química catalunya :                              LINK

                    * Aquí trobaràs també exàmens PAU resolts :               LINK

                    * Més material i informació sobre les proves PAU :        LINK

         - MATERIAL d’introducció i per a repassar qualsevol tema : 


                    *

                    * Material de nivell més de 1er Batx però molt bó
                      en cas de que necessitis revissar conceptes previs
                      o també per a repassar :                                              LINK

                    * Més material per si vols repassar continguts :             LINK20190513065629-formulacio-oxids-pic1.jpg

  Formulació i nomenclatura.

    TIPUS DE COMPOSTOS.
       -  Portada tema compostos, formulació i nomenclatura :   FOTO

       -  Introducció i idees prèvies al tema :   FOTO

       -  Ions i les molècules, cations i anions :   FOTO

       -  Exercicis sobre ions :   pag104

      
       -  Les molècules d’elements, molècules diatòmiques :   FOTO

                                                                                      FOTO1 comp molecular 

                                                                                      FOTO2 molècules diatòmiques        -  Compostos moleculars i compostos iònics :       Text1molecular         Text2iònic
                                                                               
       -  Exemple compost molecular :   FOTO

       -  Exemple compost iònic :   FOTO

       -  Exemple macromolècules :  FOTO       -  Fórmules químiques en compostos moleculars i iònics :   FOTO

       -  Exemple fórmula compost molecular, l’aigua :   FOTO

       -  La química orgànica i inorgànica i els seus compostos :  FOTO

       -  Exemple fórmules compostos moleculars i iònics :   FOTO

       -  Exercicis compostos moleculars i iònics :   pag107
       + Concepte de valència, compostos binaris :   FOTO

       + Aplicacions tècniques de l’hidrogen ( àtom i molècula de H2 ) :   FOTO
      

       + Valències que cal aprendre per formular i anomenar compostos :  Valències. 

       + Aquí tens un full amb les valències més freqüents perquè les facis servir
          al fer els exercicis a classe. Aquesta fotocòpia te l’ha repartida ja el profe :

                                                 valències més freqüents       + FORMULACIÓ I NOMENCLATURA D’ÒXIDS :

       - Explicació i exemple nomenclatura STOCK :   FOTO
       - Explicació i exemple nomenclatura ESTEQUIOMÈTRICA  FOTO
       * Mira els prefixos numerals grecs per a fer la nomenclatura estequiomètrica : Foto


       - Website 1 :   Formulació i nomenclatura.
       - Fes aquests exercicis sobre valències i formulació :   Exercicis
        * Exemples resolts a classe a la pissara sobre nomenclatura d’òxids :

                                             FOTO 1                          FOTO 2
       - Aprèn una mica sobre els diferents òxids de carboni :   Llegeix la FOTO


       - Formulació d’òxids no metàl.lics i exemples :   FOTO


       - Formulació hidròxids :  FOTO

       - Comentari hidròxids i aspecte :  FOTO

       - Exercicis formulació i nomenclatura hidròxids :  FOTO


       - Formulació i nomenclatura d’àcids :  FOTO

       - Comentari àcids en productes quotidians :  FOTO

       - Escala de pH :  FOTO

       - Exercicis formulació i nomenclatura d’àcids :  FOTO


       -  Esquema-resum del tema de compostos i formulació i nomenclatura :  FOTO

       -  Exercicis de formulació i nomenclatura per a repassar :  pag116      pag117

       -  Exercicis sobre compostos i formulació i nomenclatura :  pag115

       -  Competències sota la lupa : Text sobre els additius alimentaris :  FOTO

       -  Text sobre els òxids i l’oxidació :  FOTO

       -  Pràctica sobre la contaminació dels reactius al laboratori :  FOTO

       -  Text sobre la quíica de la digestió :  FOTO

20190426064226-work-and-energy-lesson-introduction-pic.jpg                                  WORK AND ENERGY 

      
                                                                Physics website

                                           Khanacademy, videos about Work and Energy.


  
     - Website to have a general view and study of this lesson 5 about Work and energy.


   
     + What is this lesson about and what does work and energy lesson study? :
  

     When a force acts upon an object to cause a displacement of the object, it is said that work was done upon the object. There are three key ingredients to work - force, displacement, and cause. In order for a force to qualify as having done work on an object, there must be a displacement and the force must cause the displacement. There are several good examples of work that can be observed in everyday life - a horse pulling a plow through the field, a father pushing a grocery cart down the aisle of a grocery store, a freshman lifting a backpack full of books upon her shoulder, a weightlifter lifting a barbell above his head, an Olympian launching the shot-put, etc. In each case described here there is a force exerted upon an object to cause that object to be displaced.


        In this unit, an entirely different model will be used to analyze the motion of objects. Motion will be approached from the perspective of work and energy. The effect that work has upon the energy of an object (or system of objects) will be investigated; the resulting velocity and/or height of the object can then be predicted from energy information. In order to understand this work-energy approach to the analysis of motion, it is important to first have a solid understanding of a few basic terms. Thus, Lesson 1 of this unit will focus on the definitions and meanings of such terms as work, mechanical energy, potential energy, kinetic energy, and power.      + Work and energy definition VIDEO                              Go there !!

      + Word definition activity and problems to solve :      Page 1       Page 2       Page 3       Page 4


20190404100754-fluid-pic1.png                                         FLUID STATICS 
      
                                                                    Physics website


  
     - Website to have a general view and study of this lesson 4 about Fluid statics.

   
     + What is this lesson about and what does fluid statics study? :

        Fluid statics is the branch of fluid mechanics that studies incompressible fluids at rest. It encompasses the study of the conditions under which fluids are at rest in stable equilibrium as opposed to fluid dynamics, the study of fluids in motion.


 
      + Prelude to Fluid Statics :


       What exactly is a fluid? Can we understand fluids with the laws already presented, or will new laws emerge from their study? The physical characteristics of static or stationary fluids and some of the laws that govern their behavior are the topics of this chapter.                                                               

* A fluid is a state of matter that yields to sideways or shearing forces. Liquids and gases are both fluids.


                                                         Go there !!        
        + Fluids vocabulary :                   Fluids dynamics gap text

                                                            Fluids dynamics gap text solution        +  What Is a Fluid?                Go there !!

               Liquids and gases are considered to be fluids because they yield to shearing forces, whereas solids resist them. Note that the extent to which fluids yield to shearing forces (and hence flow easily and quickly) depends on a quantity called the viscosity.


         + Density                 Go there !!    Check and copy the definition of density!!

            Which weighs more, a ton of feathers or a ton of bricks? This old riddle plays with the 
              distinction between mass and density. A ton is a ton, of course; but bricks have much 
              greater density than feathers, and so we are tempted to think of them as heavier.


           * Density exercise : CALCULATING THE MASS OF A 
                                           RESERVOIR FROM ITS VOLUME.

                 A reservoir has a surface area of 50km2 and an average depth of 40.0m. What mass of                                 water is held behind the dam?

                                                                                                      Problem solved :  FOTO            * Go now to this LINK and produce a table in which to organize several
              substances according to their density indicating which ones will float or sink.
              Write down their density value and units and beside it say if it will float or 
              not just comparing them to the water density ( 1 g/ml ).

  - Density problems to work out.  Just try them  ( you can check the solutions there).
            ( Please try to work out the problems by yourself first. If you finally  
              need help then check the answers given ).
            + Pressure

 - Pressure is the force per unit perpendicular area over which the force is applied.     In equation form, pressure is defined as :
                                   P = F/A     Pressure equals force divided by surface or area.

                                                                 F = P.A

   The SI unit of pressure is pascal and 1 Pa=1 N/m2.


  + Let’s go to this LINK to learn how important pressure is when considering fluids.  + ACTIVITY FOR FRIDAY ON THE COMPUTERS :

     *Check these two websites  (  WEB1  and  WEB2  ) and make a powerpoint or a word file just organizing and summarizing the different kind of pressures we can find in nature. Make a table or a chart organizing them while explaining their most important features. When you are done (finished) send your work to your teacher's email.

20190322100348-dynamic-pic1.png


                                                 DYNAMICS.

        - You already know what Dynamic is from what you studied before about forces lesson. But you have anyway a reminder here :

        + Dynamics, branch of physical science and subdivision of mechanics that is concerned with the motion of material objects in relation to the physical factors that affect them: force, mass, momentum, energy. Newton’s laws of motion are directly related to Dynamics and, even more, they explain it.
       - MASS AND WEIGHT :* Activity 1.32  :   Gravity and weight.                                          ( Monday )


           *   These are the questions to answer  looking up the following links :


                                                               Gravity on whiteboard.
               1.32.a   GRAVITY, MASS AND WEIGHT. ( slides )                                                          
                             


               1.32.b   MASS AND WEIGHT.     (hyperphysics website with definitions and equations).

                                 

               1.32.c   GRAVITY.  

                             Check your weight on other planets.

 
                             Here you can work out mass, gravity or weight.


                              Gravity in action on Pumpkins.

                                       When you finish answering all the questions.           ( 20 points ).         + Do this PROBLEM about finding Jupiter’s gravity from knowing a person’s mass and his/her weight.         * Page 68 Gravitation.
         > When attraction between Earth and an object is considered, Newton’s gravitation equation becomes like this :

                                                              Newton’s gravitation equation with Earth mass
         + NEWTON’S GRAVITATION EQUATION PROBLEMS.       Just try them !!


         + Here you have a problem about Gravitational attraction force  ( wording pic and then a solution pic ) in
            which one you have to solve for another variable different from the attraction force F.


                                                                        Problem wording

                                                                        Problem solution
         + At the following website you can check all whatever you want about GRAVITATION !!   ( Kepler’s laws included ).          + VIDEO 1  easy explained the 3 Kepler’s laws.
          + VIDEO 2   easy explained the 3 Kepler’s laws.
          + VIDEO 3  easy explained the 3 Kepler’s laws.
          + VIDEO 4  easy explained the 3 Kepler’s laws.
          + VIDEO 5  even one more video explaining Kepler’s laws.
          + Right  HERE  you can find a page with an easy way to learn and understand   Kepler’s laws.

           + Let’s try now the exercises 1 and 3 from the following website about Kepler’s laws.
          + Let’s try a few more problems about solving and using Keple’s laws.* Activity 1.34  :   Reviewing Mass and gravity.                                          ( Monday )


  1.34.a   Pics of earth, gravity and weight to make the poster.         ( 10 points ).

               


  1.34.c   Fun way to review forces.              ( 5 points ).
                           
                           Copy this outline on a sheet in order to review some of the forces studied.  LINK 2  ( Weight , mass , gravity ).

* Activity 1.33  :   Gravity and weight test.                                     ( Tuesday )

                               GRAVITY , MASS AND WEIGHT TEST.                                ( 10  points ).
                                                                    Newton’s laws quizzes.
          *  Page 69 Dynamics summary.      -  Gravity text to be worked on class :  Page 1   Page 2   Page 3   Page 4


      -  Gravity cards for a talking activity : 

          
                                                   Pic 1 Questions 1 to 6  

                                                   Pic 2 Questions 7 to 12
                             
                                                   Pic 3  Answers 1 to 6

                                                   Pic 4   Answers 7 to 12                                                   Questions cards pic 1
                                                   Questions cards pic 2
                                                   Questions cards pic 3
                                                   Answers cards pic 1
                                                   Answers cards pic 2
                                                   Answers cards pic 3      

   - INCLINED PLANE ( advanced extra class ) :


          - An inclined plane, also known as a ramp, is a flat supporting surface tilted at an angle, with one end higher than the other, used as an aid for raising or lowering a load. The inclined plane is one of the six classical simple machines defined by Renaissance scientists.

                   +  Video 1  Inclined plane.                   +  Video 4 Inclined planes and ramps.
     
          - Now it is time for you to achieve an exercise like that. Just try doing the 
            following exercise :


                    + Wording exercise 1

                       Find the components of a force F whose magnitude is 20 N and its direction is 
                          defined by angle θ = 30° made by the force and the positive x-axis as shown below.

 


                    + Wording exercise 2

                       Find the components of a force whose magnitude is 50 N and its direction is given by                           angle α = 25° made with the negative y-axis as shown in the diagram.


                    + You can find the solutions and explanations about the way to achieve 
                       them HERE.

                    + HERE   ,   You can find more exercises of the same kind.