Blogia

EASYFISQUIM , ESO i Batxillerat.

2ESO Física i Química. Unit 8. EL MOVIMENT, velocitat i acceleració.

2ESO Física i Química. Unit 8.  EL MOVIMENT, velocitat i acceleració.

                                                                   Unit 8 : EL MOVIMENT .

                       2ESO FÍSICA I QUÍMICA.     

                                                          MOVIMENT  (MOTION LESSON )
       - EL MOVIMENT  :  
          PUNT 1
       - Llegeix al llibre sobre els conceptes fonamentals per entendre el moviment, com
         el sistema de referència, la posició, la trajectòria, la distancia recorreguda, el 
         desplaçament i el temps:    pag 134 i 135

       + Fes els exercicis 1 a 3 de pag 135 :    Enunciats      Solucions           PUNT 2
       + Què és la velocitat i quines unitats té? , factors de conversió per transformar la 
           velocitat a altres unitats, què és la velocitat mitjana i en què es diferència de la 
           velocitat instantània perquè la velocitat és una magnitud vectorial i quina diferència
           hi ha entre la veloctat i la celeritat o "speed" :  pag 136 i 137

       + Fes els exercicis 1 a 3 de pag 137 :     Enunciats      Solucions           PUNT 3
       + Moviment Rectilini Uniforme (MRU) , què és i com es caracteritza, equació de 
           moviment i gràfiques x - t  i  v - t :    pag 138 i 139

                        > Fitxa 1 Moviment MRU :   Fitxa 1      Solucions

                          > Pic pissarra equació moviment MRU teoria :   Pic

                                                     * Ex 1 equació moviment :   Enunciat      Solució
                                                     * Ex 2 equació moviment :   Enunciat      Solució


       + Fes els exercicis 1 a 3 pag 139 :          Enunciats       Solucions

                        > Videos MRU :  video 1     video 2     video 3     video 4     video 5


       + Exercicis extra de repàs per l’examen de MRU :   Enunciats    Solucions           PUNT 4
       + Moviment Rectilini Uniformement Accelerat (MRUA), què és i perquè es caracteritza,
           què és l’acceleeració i quines unitats té, equacions del MRUA, gràfiques x-t , v-t i a-t.
           pag 140, 141 i 142

       + Fes els exercicis 1 a 5 pag 142 :          Enunciats       Solucions

                         > Videos acceleració :  Video 1     Video 2     Video 3


           PUNT 5
       + Moviment circular uniforme (MCU)  pag 143           PUNT 6
       + Causes del moviment : LES FORCES (introducció) , Lleis de Newton :  pag 146 i 147

       + Fes els exercicis 1 i 2 pag 147 :            Enunciats       Solucions
          PUNT 7

       + Moviment link 1          + Moviment link 2          + Moviment link 3

       + Moviment link 4          + Moviment link 5          + Moviment link 6

       + Moviment link 7          + Moviment link 8          + Moviment link 9

       + Moviment link 10        + Moviment link 11 
        > Pic pissarra repàs breu ENERGIA i potència i formes d’energia abans d’anar de sortida :  Pic

         > Fitxa repàs ENERGIA i POTÈNCIA :      Enunciats      Solució

         > Pic pissarra repàs ENERGIA MECÀNICA :    Pic4ESO Física i Química 2019-2020-2021 : Unitat : REACCIONS QUÍMIQUES. (Com interaccionen les substàncies).

4ESO Física i Química 2019-2020-2021 : Unitat : REACCIONS QUÍMIQUES. (Com interaccionen les substàncies).                                                Unitat :  REACCIONS QUÍMIQUES

                       4ESO FÍSICA I QUÍMICA.     

                                                                  REACCIONS QUÍMIQUES

                                                   Taula periòdica dels elements per a consultar.     1. REACCIONS QUÍMIQUES :
 
      + REACCIONS QUÍMIQUES :   ACTIVITAT ( 1 ).

 
         - REACCIONS QUÍMIQUES :

       * Introducció del que ès una reacció química abans de la sortida al museu :

                 > Vídeo 1 (què és una reacció química).
                 > Vídeo 2 (què són reaccions químiques).
                 > Vídeo 3 (tipus de reaccions 1)
                 > Vídeo 4 (tipus de reaccions 2)
                 Vídeo 5a (reaccions i energia 1).      Vídeo 5b (procés exotèrmic o endotèrmic)
                 > Video 6a (reaccions i energia 2)       Vídeo 6b (energia d’activació i estat de transició).
                 Video 7a (reaccions i energia 3)        Vídeo 7b (energia d’activació 2).
                 > Vídeo 8 (reaccions Redox 1, o d’oxidació i reducció).
                 Vídeo 9 (reaccions Redox 2, o d’oxidació i reducció).
                 Vídeo 10 (reaccions Ácid-Base, pH).

                 * Fitxa inicial MOL :  fitxa

                 > Videos sobre el MOL :   Video 1     Video 2     Video 3     Video 4     Video 5     Video 6
                 > Què és el mol? :  Link (english)     Link 2     Link 3     Link 4
                                              

                 > Exercicis de càlculs de mols, mols d’àtoms, nombre d’àtoms i molècules,
                     mols de molècules i massa :

                                   * Exercicis 1 :     Ex 1   Sol 1       Ex 2   Sol 2       Ex 3   Sol 3       Ex 4 (reactiu limitant)   Sol 4
                                   * Exercicis 2 :     Enunciats i solucions
                                   * Exercicis 3 :     Enunciats i solucions

                > Videos sobre Reactiu limitant :  Video 1     Video 2     Video 3     Video 4     Video 5

4ESO Física i Química 2019-2020-2021 : Unitat : ENLLAÇ QUÍMIC. (Com s'uneixen els àtoms).

4ESO Física i Química 2019-2020-2021 : Unitat : ENLLAÇ QUÍMIC. (Com s'uneixen els àtoms).
                                                           Unitat :  ENLLAÇ QUÍMIC

                       4ESO FÍSICA I QUÍMICA.     

                                                                       ENLLAÇ QUÍMIC

                                                       Taula periòdica dels elements per a consultar.
     1. UNIONS ENTRE ÀTOMS :
 
      + TIPUS D’UNIONS ENTRE ÀTOMS :   ACTIVITAT ( 1 ).

 
         * Repassem primer què és un element, una molècula, un compost químic i una xarxa cristal.lina o cristall :


                  > Què és un element químic ? :   Link 1     Link 2
                  > Què és una molècula? :           Link 1     Link 2     Link 3     Link 4
                  > Què és un compost quimic? :   Link 1     Link 2     Link 3
                  > Què és un cristall o una xarxa cristal.lina? :        Link 1     Link 2     Link 3
                  > Què és un enllaç químic? :       Link 1 ( a partir de diapositiva 37 )       Link 2  ( a partir de diapositiva 15 )

                  > Dossier d’exercicis sobre substàncies pures, elements i compostos :   Enunciats     Solucions

                   > En aquest bloc trobaràs un simulador Phet de construcció de molècules :   Link        > a)       1. Consulta, repassa i llegeix la informació de les pàgines 44 i 45.

                       2. Fes els exercicis 1 i 2 de la pàgina 45 :       Enunciats          Solucions
  
                       3. Fes un esquema a la llibreta en la que apareguin les diferències més importants entre
                           l’enllaç iònic i el covalent.


              * En la presentació que hi ha en aquest bloc podràs repassar quasi tots els continguts sobre l’enllaç
                 químic que estudiarem en aquest tema, per tant és una eina per a repassar per l’examen :  Link
                 (Ves una mica a sota de la pàgina web i trobaràs la presentació).

      2. ENLLAÇ IÒNIC  : 
 
      + SUBSTÀNCIES IÒNIQUES :   ACTIVITAT ( 2 ).

 
         * Llegeix les pàgines 46 i 47 .                           Què és un enllaç químic :    Video

         > Què és un ió? :   Link 1   Video 1          Link 2     Video 2

         > Què és un compost iònic? :   Link 1     Video 1          Link 2     Video 2

         > Enllaç iònic :  Link 1       Video 1          Link 2     Video 2   


        > Fes els exercicis 1 al 5 de la pàgina 47 :        Enunciats            solucions-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


         > MATERIAL DE CONSULTA D’AQUEST APARTAT D’ENLLAÇ IÒNIC :                                 *  Video repàs dels tres tipus d’enllaç que estudiarem :   Video

                                 * Webquest per treballar extra l’enllaç iònic (optatiu) :   Webquest

        * Consulta aquest link, i fes click en la primera icona que diu enllaç químic,
           i llegeix el material que parla sobre l’enllaç químic i després
           fes l’activitat que hi ha a a pestanya corresponent a l’enllaç iònic :   LINK

        *  Aquí tens un video senzill en anglès explicant la formació de l’enllaç iònic :   video

         * En aquest altre video tens una explicació de la diferència entre l’enllaç iònic i el covalent :  Video
           (El video està una mica baixant en la pàgina).
  
        * Aquí finalment tens un bon resum per estudiar l’enllaç iònic :   Resum

        * En aquesta web tens molta informació sobre tot el tema d’enllaç i, a més, un bon simulador
           per veure com és la formació d’un enllaç iònic i la formació del compost iònic, a més de videos
           explicatius i presentacions per estudiar i repassar tant l’enllaç iònic com altres continguts del
           tema :   Web
        3. PROPIETATS DE LES SUBSTÀNCIES IÒNIQUES  : 
 
      + PROPIETATS DE LES SUBSTÀNCIES IÒNIQUES :   ACTIVITAT ( 3 ).

 
         * PUNT 1 : Llegeix la pàgina 47  .                     

         > PUNT 2 : Pic pissarra propietats substàncies iòniques.

         > PUNT 3 : Ves a aquesta presentació i llegeix la diapositiva número 4 :   Presentació

         > PUNT 4 : Ves a aquesta presentació i llegeix la part corresponent a propietats de compostos iònics de 
             la diapositiva 16 i després llegeix i estudia les diapositives 20, 21, 22, 23, 24 i 25 :   Presentació


        > PUNT 5 : Després de llegir i estudiar tot el material indicat abans, fes un RESUM (no copiar-ho 
            tot, sinó fer un resum o esquema amb només el més important i destacable) a la teva llibreta 
            on tinguis anotat el més important sobre les propietats que mostren les substàncies iÒniques.
        4. ENLLAÇ COVALENT  : 
 
      + ENLLAÇ COVALENT :   ACTIVITAT ( 4 ).

 
         * PUNT 1 : Llegeix la pàgina 48, 49, 52 i 53.                 

         > PUNT 2 : 
           
             Pic pissarra exemple formació enllaç covalent (regla de l’octet) amb estructura Lewis molècula HCl.

         > PUNT 3 : Ves a aquesta presentació i llegeix la part corresponent a propietats de compostos covalents 
            de la diapositiva 16 i després llegeix i estudia les diapositives 10, 13, de la 32 a la 78 i de la 80 a la 
            82:   Presentació

         > PUNT 4 : Ves al següent bloc i aprèn sobre què és l’ELECTRONEGATIVITAT dels elements químics :
          
             Bloc

         > PUNT 5 : Ves a la presentació i llegeix les diapositives que parlen sobre la ELECTRONEGATIVITAT 
             dels diferents elements químics de la taula periòdica i la relació que aquesta magnitud té amb la 
             formació dels enllaços covalents. Per tant consulta les diapositives de la 9 a la 14 :   Presentació

         > PUNT 6 : Ves a aquest simulador i construeix molècules covalents amb enllaços covalents per practicar :

             Simulador

         > PUNT 7 : Ves a aquest simulador i practica amb més molècules covalents i amb la polaritat que 
             ofereixen els diferents tipus d’enllaços covalents entre elements :    Simulador 1   Simulador 2

         > PUNT 8 : Practica aquest simulador i activitat a veure si encertes :   Simulador activitat

         > PUNT 9 : Aquí tens altres activitats on-line (optatives) per si vols practicar més sobre la polaritat dels 
             enllaços :  Activitats

        > PUNT 10 : Ara fes els exercicis del 1 al 6 de la pàgina 49 i els exercicis 1 al 10 de la pàgina 53.

               * Solucions als exercicis 1 a 6 de la pag 49:   solucions
              

         > PUNT 11 :  Què són les substàncies covalents atòmiques i quina diferència hi ha entre elles
                             i les substàncies covalents moleculars? . Llegeix les pàgines 52 i 53 i després fes
                             els exercicis 1  al 10 de la pàgina 53.

                              * Solucions als exercicis 1 a 10 de la pag 53: solucions


          > PUNT 12 :     És important repassar la importància de com les forces intermoleculars participen
                                i determinen moltes de les propietats de les substàncies.
                                Llegeix la pàgina 49 del teu llibre i sobretot observa la image que apareix a dalt
                                d’aquesta pàgina i observa com actuen aquestes forces entre molècules.

                                * Després de llegir la pàgina 49, mira els següents videos :  video 1     video 2

                                * Si vols aprofundir més seriosament en la importància de les forces intermolecuars
                                  llegeix i estudia la següent presentació :   Presentació.

            > PUNT 13 : Fes aquests exercicis de construcció d’estructures de Lewis,
                               fent servir la regla de l’octet per a formar els enllaços covalents
                               pertinents. Mira i llegeix l’exemple que està fet i després fer tuç
                               la resta d’exercicis.

                               Dossier d’enunciats i exemple explicat :  Dossier enunciats
                                                                                         Solucions

        5. PONTS D’HIDROGEN  : 
 
      + ENLLAÇ COVALENT PER PONTS D’HIDROGEN :   ACTIVITAT ( 5 ).

 
         > PUNT 1 : * Llegeix les pàgines 50 i 51.       

         > PUNT 2 : Consulta aquesta pàgina i llegeix sobre els ponts d’hidrogen i la seva importància en les 
            propietats que presenta una substància tan vital com l’aigua :   Pàgina       
            (A més, en aquesta web pots llegir molta informació interessant relacionat amb l’aigua i amb les
             propietats que li confereix els ponts d’hidrogen).

         > PUNT 3 : Ves a aquesta presentació i consulta les diapositives número 119, 132, 133, 134, 135, 136 i 
            137.

        > PUNT 4 : Ara fes els exercicis del 1 al 5 de la pàgina 51.

                         Solucions als exercicis 1 al 5 pag 51 :  Solucions


                         * Mira aquests videos i repassa el més important sobre aquest tipus d’enllaç :

                                                                Video 1     Video 2


         > Mira amb atenció aquesta presentació si vols aprendre més sobre la gran importància que 
            tenen els enllaços de pont d’hidrogen en la molècula de la VIDA :   Presentació.


         6. ENLLAÇ METÁL.LIC  : 
 
      + ENLLAÇ METÀL.LIC :   ACTIVITAT ( 6 ).

 
         > PUNT 1 : Llegeix les pàgines 54 i 55.       Després consulta aquest web :   WEB

         > PUNT 2 : Què és i en què consisteix l’enllaç metàl.lic? :  Video 1 (minut 10 del video)          Video 2

         > PUNT 3 : Què són els aliatges? :  WEB

         > PUNT 4 : Fes els exercicis 1 a 5 de la pàgina 55.

                          Solucions als exercicis 1 a 5 pag 55 :  Solucions

                  7. ACTIVITATS FINALS  : 
 

      + ACTIVITATS FINALS :   ACTIVITAT ( 7 ).


        - Repassa i comprova el que has après, fes els exercicis de la pàgina 58 i 59 :  

                                               * Solucions activitats finals pag 58
                                               * Solucions activitats finals pag 59
       - Vols repassar tot el tema d’enllaç químic que has estudiat?, llavors no 
          tens més que llegir i repassar aquesta bona presentació :  

                                                    PRESENTACIÓ


4ESO Física i Química 2019-2020-2021 : Unitat : TAULA PERIÒDICA DELS ELEMENTS.

4ESO Física i Química 2019-2020-2021 : Unitat : TAULA PERIÒDICA DELS ELEMENTS.
                                     Unitat :  TAULA PERIÒDICA DELS ELEMENTS.   

                       4ESO FÍSICA I QUÍMICA.     

                                                                    TAULA PERIÒDICA
     1. MODELS ATÒMICS i TAULA PERIÒDICA DELS ELEMENTS :
 
      + MODELS ATÒMICS :  ACTIVITAT ( T1 ).

 
                                                    Taula periòdica dels elements per a consultar.


                                          Taula periodica totalment buida per imprimir i treballar :  JPG    PDF        > a)       1. Consulta, repassa i llegeix la informació de les pàgines 26 i 27.

                       2. Consulta i llegeix les següents webs on t’expliquen els models atòmics i com s’organitza la 
                           taula periòdica en grups i períodes que corresponen als nivells energètics :

                                                         Web 1           Web 2         Web 3 

                                                         - Video raigs catòdics Model Thompson.


          > b)       Fes els exercicis 1 al 4 de la pàgina 27  ( enunciats )    ( solucions )


       2. ACTIVITAT D’APROFUNDIMENT :
 
      + APROFUNDIMENT :  LA MATÈRIA I LA SEVA ESTRUCTURA :  ACTIVITAT ( T2 ).


        >  Consulta, si vols aprofundir una mica més en aquesta primera introducció a la quimica, els
             apartats d’introducció, propietats i classificació del següent bloc :


                                                                       BLOC

 
                                     hoja en blanco para explicaciones
             
                                                 hoja con sistema periodico para explicaciones
        3. CONFIGURACIONS ELECTRÒNIQUES :
 
      + AMPLIACIÓ :  CONFIGURACIONS ELECTRÒNIQUES :  ACTIVITAT ( T3 ).


        > a)       1. Consulta, repassa i llegeix la informació de les pàgines 26 , 27 i 28.

                       2. Consulta i llegeix les següents webs on t’expliquen els models atòmics i com s’organitza la 
                           taula periòdica en grups i períodes que corresponen als nivells energètics :

                                                                  Web 1           Web 2        

                       * Unió d’orbitals :  exemples  

                       * Full per explicar i construir les configuracions electròniques :   Full


          > b)       Fes els exercicis 5, 6 i 7 de la pàgina 27  ( enunciats )     ( solucions )

          > c)       Fes les configuracions electròniques dels elements sodi (Na) , clor (Cl) i carboni (C).

                                                                     ( solucions )

          > Aquí teniu una bona pàgina per a consultar com fer les configuracions electròniques dels elements :

                                                                         Pàgina
        4. ACTIVITAT OPTATIVA-OPCIONAL D’APROFUNDIMENT :
 
      + APROFUNDIMENT :  LA MATÈRIA I LA SEVA ESTRUCTURA :  ACTIVITAT ( T4 ).


        >  Llegeix les pàgines 28 i 29 i fes un bon esquema a la llibreta del més important.

 
                                     hoja en blanco para explicaciones
             
                                                 hoja con sistema periodico para explicaciones


     


          5. ELECTRONS DE VALÈNCIA i IONS :
 
      + AMPLIACIÓ :  CONFIGURACIONS ELECTRÒNIQUES :  ACTIVITAT ( T5 ).


        >  Llegir les pàgines 28 i 29 del llibre i fer els exercicis 1 a 9 de la pàgina 29. 


                                                     Enunciats                Solucions

       6. HISTÒRIA DE LA TAULA PERIÒDICA 1 :
 
      + APROFUNDIMENT :  LA TAULA PERIÒDICA 1 :   ACTIVITAT ( T6 ). 


        >  consultar aquesta web i fer un resum de la història de com s’ha desenvolupat
             la taula periòdica dels elements fins arribar a la actual.

                                      
                                                     WEB 1                WEB 2    


                       Foto pissarra amb el nom dels grups o famílies de la taula periòdica.

          7. ELEMENTS i ORGANITZACIÓ DE LA TAULA PERIÒDICA :
 
      + AMPLIACIÓ :  
           ELEMENTS i ESTRUCTURA DE LA TAULA PERIÒDICA :  ACTIVITAT ( T7 ).


        >  Llegir les pàgines 30 i 31 i fer els exercicis 1 al 9 de la pàgina 30 :


                                                     Enunciats                Solucions

       8. ELECTRONS D’ENLLAÇ :
 
      + APROFUNDIMENT :  ELECTRONS D’ENLLAÇ :  ACTIVITAT ( T8 ).


        >  Llegir una altra vegada les pàgines 28 i 29 i explicar la reactivitat dels àtoms i ions de dalt 
            de la pàgina 29 a partir de la seva configuració electrònica.  


                                                   pdf explicació electrons d’enllaç
          9.CARÀCTER METÀL.LIC i NO METÀL.LIC :
 
      + AMPLIACIÓ :  CARÀCTER METÀL.LIC i NO METÀL.LIC :   ACTIVITAT ( T9 ).


        >  Anem a aprofundir en el coneixement dels elements metàl.lics i no metàl.lics de la taula periòdica.
             Llavors cal llegir atentament les pàgines 32 i 33 del teu llibre i, en acabar, fer els exercicis 1 al 5 de la
             pàgina 33 :


                                                           Enunciats               Solucions
       10. ELEMENTS DE LA TAULA PERIÒDICA :
 
      + APROFUNDIMENT : 
           GRUPS i PERIÓDES DE LA TAULA PERIÒDICA :  ACTIVITAT ( T10 ).


        >  Avuí has d’aprendre de memòria tres elements de cada grup important de la taula 
             periòdica.

             O sigui, 3 noms i símbols dels elements alcalins de la primera columna (a escollir per tu), 3 
             noms i símbols dels metalls alcalinoterris de la segona columna (a escollir per tu), tres 
             símbols noms de metalls de transició que són els que estan entre la columna 3 i la 12 de la 
             taula periòdica, desprès 3 símbols i noms de no metalls que són els que estan a la dreta de la 
             taula periòdica entre les columnes 13 i 17 (millor que agafis algun entre aquestes columnes 
             però entre les files o períodes 2 i 3), i per últim 3 noms i símbols dels gasos nobles que són 
             els de la última columna del sistema periòdic.  El que has de fer és escriure a la llibreta, en 
             columnes per  a cada grup els noms i símbols dels 3 elements que hagis escollit per a cada 
             grup, i has  de intentar aprendre’ls de memòria per a aquesta setmana.  
             Indica també el nombre atòmic  Z de cadascuna dels elements que hagis escollit. 
             Consulta la taula periòdica del teu llibre per a fer aquest exercici.

          11. PROPIETATS PERIÒDIQUES DELS ELEMENTS :
 
      + AMPLIACIÓ :  
           PROPIETATS DELS ELEMENTS, DIMENSIONS I VOLUM ATÒMIC. ACTIVITAT ( T11 ).


        >  Anem a aprofundir en el les dimensions dels àtoms i estudiar la importància del volum iònic i atòmic.
              Primer cal llegir atentament varies vegades les pàgines 34 i 35 del teu llibre.  Una vegada acabis, fes
              els exercicis 1 al 6 de la pàgina 35 :


                                                           Enunciats                Solucions


         >  Video sobre la variació del radi atòmic a la taula periòdica :    Video 1       Video 2

         >  Web on podeu llegir la definició de radi atòmic i la variació d’aquest a la taula periòdica :   Web

         > Qüestionari perquè pugueu comprovar el que haveu après respecte als radis dels elements químics :  Link
        12. ACTIVITATS REPÀS INICIALS DE LA TAULA PERIÒDICA :

 
      + REPÀS i APROFUNDIMENT :  ELEMENTS TAULA PERIÒDICA.  ACTIVITAT ( T12 ).


        >  De la pàgina 40 del teu llibre, fes els exercicis 1 i 2.

 
                                                        Enunciats             Solucions

          13. IDENTIFICACIÓ D’ELEMENTS QUÍMICS :
 
      + AMPLIACIÓ :  COLOR DE LA FLAMA D’ALGUNS ELEMENTS.  ACTIVITAT ( T13 ).


        >  Aquesta setmana anem a estudiar un curiós mètode per identificar alguns elements químics pel seu
             color de la flama i la relació que hi ha entre el color de la flama que provoquen i la seva estructura
             atòmica. Després de llegir varies vegades les pàgines 36 i 37 del teu llibre, fes l’exercici 1 de la pàgina
             37 :


                                                           Enunciat                Solució


 
          > Pots consultar els següents links per fer recerca de més informació al respecte :

                    LINK 1     LINK 2     LINK 3     LINK 4 (videos)     LINK 5 (Video)      LINK 6 (Video)

                    LINK 7 (Video)     LINK 8 (Video)     LINK 9 (Video)     LINK 10 (Video)     LINK 11 (Video)
        14. REPÀS ENLLAÇ IÒNIC i COVALENT :

 
      + APROFUNDIMENT : Aprofundiment en la taula periòdica.  ACTIVITAT ( T14 ).


        >  Llegeix i repassa el que ja vam comentar en classe sobre l’enllaç iònic i la
            regla de l’octet. Pots repasar també la teoria sobre l’enllaç covalent. Així, com a tasca 
            d’aprofundiment et recomano que llegeixes ben bé varies vegades les 
            pàgines 44, 45, 46, 47, 48 i 49 del teu llibre. Deixarem els exercicis per altre moment, 
            per tant ara només llegeix varies vegades, si pots, durant la setmana, aquestes 
            pàgines que t’he indicat.

            15. ACTIVITATS FINALS  :
 
      + AMPLIACIÓ :  COMPROVACIÓ DEL QUE HAS APRÈS.  ACTIVITAT ( T15 ).
 
         
         > Aquí tens les pàgines 38 i 39 per consultar els següents exercicis :  38  i  39


        >  Fes les activitats finals de la 1 a la 18 de la pàgina 38 :


                                                           Enunciats                Solucions


         >  Fes les activitats de comprovació del que has après de la 1 a la 13 de la pàgina 39 :


                                                            Enunciats               Solucions
            16. SÍNTESI i CONSOLIDACIÓ DE COMPETÈNCIES :
 
      + AMPLIACIÓ :  CONSOLIDACIÓ i COMPETÈNCIES.  ACTIVITAT ( T16 ).
 

        >  Llegeix ben bé la pàgina 41 del llibre i repassa els contingus de dalt de la pàgina.
              Després llegeix la part de sota de consolidació de competències i respon a la PREGUNTA INICIAL :


                                                           Enunciats                Solucions
          > Breu resum del tema de la taula periòdica (pàg 41) :    Resum
FQ CORONAVIRUS CONFINAMENT TASQUES, ESO i BATXILLERAT ( 15th to 21st of June). 13th FINAL Confinement tasks week.

FQ CORONAVIRUS CONFINAMENT TASQUES, ESO i BATXILLERAT ( 15th to 21st of June). 13th FINAL Confinement tasks week.
 CORONAVIRUS19’ CONFINEMENT PERIOD TASKS .

 Final Confinement task WEEK 13
(  15th to 21st of June ) :  (física i química tasques).  TOTS ELS ALUMNES DE QUALSEVOL CURS, 2eso, 4eso, 1st and 2nd Batxillerat, HAN DE LLEGIR AQUESTES INSTRUCCIONS DETENIDAMENT.                                  INSTRUCCIONS , de les tasques a fer, per la 13ª setmana de confinament :   * En aquest article es penjaran, durant el període de confinament per evitar la propagació del CORONAVIRUS COVID19, les tasques a treballar a casa pels alumnes dels cursos de Física i Química de 2ESO, 4ESO i 1st i 2nd de Batxillerat.


     Els apartats corresponents als diferents cursos els trobareu en diferents colors, verd pels alumnes de FQ 2ESOvioleta pels alumnes de FQ 4ESOblau pels alumnes de Química 1st de Batxillerat i vermell pels alumnes de Química 2nd de batxillerat


     Aquesta setmana trobareu aqui les tasques a fer durant la setmana del 15 al 21 de Juny, i després ja es penjaran les tasques per a la següent.


                  - ACTIVITATS I FEINES PER CURSOS :


 - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 2ESO FQ del 15 al 21 de Juny.


       Com en les passades setmanes de confinament, hauràs de presentar aquestes tasques fetes enviant un email al teu professor, ja sigui amb un pdf o enviant les fotos de la teva llibreta amb els exercicis fets. Hauràs d’enviar els exercicis fets abans del dilluns 22 de Juny.
     Aquesta setmana teniu tasques d’Ampliació que són obligatories i tasques opcionals d’aprofundiment pel que vulgui treballar una mica més.


     > Tasques de " Ampliació "(Tothom ha de fer aquestes activitats d’ampliació, són obligatòries i cal 
           copiar els enunciats de les preguntes que s’han de contestar a la llibreta).

       1Fes les següents activitats i exercicis ( copia els enunciats a la llibreta ) :


       ACTIVITAT 1 OBLIGATÒRIA : 


                   > Tasca 1 : Anem a estudiar aquesta setmana els models moleculars i l’enllaç químic.
                                     I veurem algunes estructures moleculars i com es fan els models moleculars
                                     d’algunes substàncies.
                                     En primer lloc cal llegir per 3 vegades les pàgines 84 i 85 del teu llibre.
                                     Després de llegir aquestes pàgines, fes els exercicis 1 al 6 de la pàgina 85.

              
                                                           Enunciats                   Solucions
     Tasques "d’Aprofundiment" que NO són obligatòries sinó opcionals


     ACTIVITAT 2  OPTATIVA - OPCIONAL :


              + Llegir i estudiar les pàgines 86, 87, 88 i 89 sobre el llenguatge de la química, les fórmules 
                   químiques i com construir models moleculars. Quan acabis pots fer els exercicis de les 
                   pàgines 87 i 89.


                                                            Enunciats                  Solucions

     - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 4ESO FQ del 15 al 21 de Juny.


   Com la setmana pasada, hauràs de presentar aquestes tasques fetes enviant un email al teu professor, ja sigui amb un pdf o enviant les fotos de la teva llibreta amb els exercicis fets. Hauràs d’enviar els exercicis fets abans del dilluns 22 de Juny.
   Aquesta setmana teniu tasques d’ampliació que són obligatories i feines extra que són optatives.

   Tasques de " d’Ampliació " :(Tothom ha de copiar els enunciats a la llibreta).


 
      1. ACTIVITAT D’AMPLIACIÓ :
 
      + AMPLIACIÓ :  PROPIETATS DELS ELEMENTS, DIMENSIONS I VOLUM ATÒMIC.


        >  Aquesta setmana anem a estudiar i també repassar l’enllaç químic i els tipus principals d’enllaç químic  
             que existeixen.  Llegirem varies vegades les pàgines 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 i 55 que
             pots llegir també al llarg de l’estiu. Intenta simplemente llegir aquestes pàgines varies vegades per en-
             tendre en qué consisteix cada tipus d’enllaç.  Una vegada acabis, si vols, fes els exercicis de les pàgines
             45, 47, 49, 51, 53 i 55 (els que puguis i vulguis, no és obligatori) :


                                                           Enunciats                Solucions
       1. ACTIVITAT OPTATIVA-OPCIONAL D’APROFUNDIMENT :

 
      + APROFUNDIMENT : Aprofundiment en la taula periòdica.


        >  Llegeix i repassa el que has après en aquest tema, després fes els exercicis 1 al 18 de la pàgi-
            na 58 del llibre.


                                                       Enunciats              Solucions
            

 
                                                      
      - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 1st BATXILLERAT QUÍMICA DEL 15 al 21 de Juny.    > Tasques a fer : Tema 6  ESTEQUIOMETRIA I REACCIONS QUÍMIQUES.


          1) Aquesta setmana cal estudiar les reaccions redox que són una mica més
            complicades. Per això, cal llegir i estudiar bé varies vegades les pàgines
            198 fins a la 201, i fer els exemples resolts 11, 12, 13 del llibre i també
            l’exercici resolt de la pàgina 201.  Després d’aixó, intenta fer tu els exercicis
            4 i 5 de m’entreno de les pàgines 198 i 200 i l’exercici aplica-ho de la pàgi-
            na 201.


                                                     Solucions      Entregar les tasques fetes per email abans del dilluns dia 22 de Juny. Feu 
        fotos a la llibreta i me les envieu per email.

   
      - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 2nd BATXILLERAT 
       QUÍMICA DEL 15 al 21 de Juny.          - Aquestes són les tasques que cal fer aquesta setmana :  


    > 1. Continuem amb l’estudi del tema REDOX del temari. Continueu estudiant i 
           llegint el material que teniu penjat al bloc referent al tema d’oxidació i 
           reducció. Mireu els videos que hi ha penjats perquè expliquen com fer 
           molts tipus d’exercicis tipo del tema redox.


                        * Aquí teniu el material del blog del tema REDOX.

                        * DOSSIER D’EXERCICIS RESOLTS DEL TEMA REDOX.


                              * Dossier enunciats exercicis PAU tema redox :    Enunciats

                              * Dossier solucions exercicis PAU tema redox :     Solucions             INTENTAR FER LES TASQUES ABANS DEL DILLUNS 22 de Juny.

FQ CORONAVIRUS CONFINAMENT TASQUES, ESO i BATXILLERAT ( 8th to 14th of June). 12th Confinement tasks week.

FQ CORONAVIRUS CONFINAMENT TASQUES, ESO i BATXILLERAT ( 8th to 14th of June). 12th Confinement tasks week.      CORONAVIRUS19’ CONFINEMENT PERIOD TASKS , WEEK 12 (  8th to 14th of June ) :  (física i química tasques).  TOTS ELS ALUMNES DE QUALSEVOL CURS, 2eso, 4eso, 1st and 2nd Batxillerat, HAN DE LLEGIR AQUESTES INSTRUCCIONS DETENIDAMENT.                                  INSTRUCCIONS , de les tasques a fer, per la 12ª setmana de confinament :   * En aquest article es penjaran, durant el període de confinament per evitar la propagació del CORONAVIRUS COVID19, les tasques a treballar a casa pels alumnes dels cursos de Física i Química de 2ESO, 4ESO i 1st i 2nd de Batxillerat.


     Els apartats corresponents als diferents cursos els trobareu en diferents colors, verd pels alumnes de FQ 2ESOvioleta pels alumnes de FQ 4ESOblau pels alumnes de Química 1st de Batxillerat i vermell pels alumnes de Química 2nd de batxillerat


     Aquesta setmana trobareu aqui les tasques a fer durant la setmana del 8 al 14 de Juny, i després ja es penjaran les tasques per a la següent.


                  - ACTIVITATS I FEINES PER CURSOS :


 - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 2ESO FQ del 8 al 14 de Juny.


       Com en les passades setmanes de confinament, hauràs de presentar aquestes tasques fetes enviant un email al teu professor, ja sigui amb un pdf o enviant les fotos de la teva llibreta amb els exercicis fets. Hauràs d’enviar els exercicis fets abans del dilluns 15 de Juny.
     Aquesta setmana teniu tasques d’Ampliació que són obligatories i tasques opcionals d’aprofundiment pel que vulgui treballar una mica més.


     > Tasques de " Ampliació "(Tothom ha de fer aquestes activitats d’ampliació, són obligatòries i cal 
           copiar els enunciats de les preguntes que s’han de contestar a la llibreta).

       1Fes les següents activitats i exercicis ( copia els enunciats a la llibreta ) :


       ACTIVITAT 1 OBLIGATÒRIA : 


                   > Tasca 1 : Anem a estudiar aquesta setmana els models atòmics i la història de com ha 
                                     evolucionat la idea de l’àtom fins arribar al model actual de l’àtom. 
                                     En primer lloc cal llegir per 3 vegades les pàgines 82 i 83 del teu llibre.
                                     Després de llegir aquestes pàgines, fes els exercicis 1 al 6 de la pàgina 83.

              
                                                           Enunciats                  Solucions
     Tasques "d’Aprofundiment" que NO són obligatòries sinó opcionals


     ACTIVITAT 2  OPTATIVA - OPCIONAL :


              + Repassa les pàgines 80 i 81 que vas estudiar la setmana passada i fes els exercicis 1 i 3 
                   de la pàgina 90.


                                   Enunciat ex 1             Enunciat ex 3                  Solucions

     - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 4ESO FQ del 8 al 14 de Juny.


   Com la setmana pasada, hauràs de presentar aquestes tasques fetes enviant un email al teu professor, ja sigui amb un pdf o enviant les fotos de la teva llibreta amb els exercicis fets. Hauràs d’enviar els exercicis fets abans del dilluns 15 de Juny.
   Aquesta setmana teniu tasques d’ampliació que són obligatories i feines extra que són optatives.

   Tasques de " d’Ampliació " :(Tothom ha de copiar els enunciats a la llibreta).


 
      1. ACTIVITAT D’AMPLIACIÓ :
 
      + AMPLIACIÓ :  PROPIETATS DELS ELEMENTS, DIMENSIONS I VOLUM ATÒMIC.


        >  Aquesta setmana anem a estudiar un curiós mètode per identificar alguns elements químics pel seu
             color de la flama i la relació que hi ha entre el color de la flama que provoquen i la seva estructura
             atòmica. Després de llegir varies vegades les pàgines 36 i 37 del teu llibre, fes l’exercici 1 de la pàgina
             37 :


                                                           Enunciat                Solució
       1. ACTIVITAT OPTATIVA-OPCIONAL D’APROFUNDIMENT :

 
      + APROFUNDIMENT : Aprofundiment en la taula periòdica.


        >  Llegeix i repassa el que ja vam comentar en alguna videoconferència sobre l’enllaç iònic i la
            regla de l’octet. Pots repasar també la teoria sobre l’enllaç covalent. Així, com a tasca 
            d’aprofundiment per aquesta setmana et recomano que llegeixes ben bé varies vegades les pà-
            gines 44, 45, 46, 47, 48 i 49 del teu llibre. Deixarem els exercicis per la propera setmana, per
            tant aquesta setmana només llegeix varies vegades, si pots, durant la setmana, aquestes pà-
            gines que t’he indicat.

 
                                                      


      - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 1st BATXILLERAT QUÍMICA DEL 8 al 14 de Juny.    > Tasques a fer : Tema 6  ESTEQUIOMETRIA I REACCIONS QUÍMIQUES.


          1) Aquesta setmana cal aprofundir una mica més en els tipus de reaccions
            químiques que cal tractar enguany. Com és una part del tema una mica ex-
            tensa, us deixo només les pàgines que cal llegir i, si teniu prou temps, feu
            els exemples resolts. Intenteu fer-los per vosaltres mateixos una vegada
            els hi hagueu consultat i estudiat suficientment, així com també llegir les
            pàgines del llibre que aquí us indico.
            Per tant, llegiu les pàgines 192 a la 197 i fer els exemples resolts 7, 8, 9 i 
            10 d’aquestes pàgines.      Entregar les tasques fetes per email abans del dilluns dia 15 de Juny. Feu 
        fotos a la llibreta i me les envieu per email.

   
      - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 2nd BATXILLERAT 
       QUÍMICA DEL 8 al 14 de Juny.          - Aquestes són les tasques que cal fer aquesta setmana :  


    > 1. Continuem ara amb l’estudi del següent tema REDOX del temari.
           El primer que farem serà consultar i llegir el material que teniu penjat al 
           bloc referent al tema d’oxidació i reducció. 
           Mireu els videos que hi ha penjats perquè expliquen com fer molts tipus 
           d’exercicis tipo del tema redox , per tant només llegir i consultar els 
            videos :


                        * Aquí teniu el material del blog del tema REDOX.

                        *  AQUÍ TENIU EL DOSSIER D’EXERCICIS RESOLTS             INTENTAR FER LES TASQUES ABANS DEL DILLUNS 15 de Juny.
FQ CORONAVIRUS CONFINAMENT TASQUES, ESO i BATXILLERAT ( 1st to 7th of June). 11th Confinement tasks week.

FQ CORONAVIRUS CONFINAMENT TASQUES, ESO i BATXILLERAT ( 1st to 7th of June). 11th Confinement tasks week.
   CORONAVIRUS19’ CONFINEMENT PERIOD TASKS , WEEK 11 (  1st to 7th of June ) :  (física i química tasques).  TOTS ELS ALUMNES DE QUALSEVOL CURS, 2eso, 4eso, 1st and 2nd Batxillerat, HAN DE LLEGIR AQUESTES INSTRUCCIONS DETENIDAMENT.                                  INSTRUCCIONS , de les tasques a fer, per la 11ª setmana de confinament :   * En aquest article es penjaran, durant el període de confinament per evitar la propagació del CORONAVIRUS COVID19, les tasques a treballar a casa pels alumnes dels cursos de Física i Química de 2ESO, 4ESO i 1st i 2nd de Batxillerat.


     Els apartats corresponents als diferents cursos els trobareu en diferents colors, verd pels alumnes de FQ 2ESOvioleta pels alumnes de FQ 4ESOblau pels alumnes de Química 1st de Batxillerat i vermell pels alumnes de Química 2nd de batxillerat


     Aquesta setmana trobareu aqui les tasques a fer durant la setmana del 1 al 7 de Juny, i després ja es penjaran les tasques per a la següent.


                  - ACTIVITATS I FEINES PER CURSOS :


 - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 2ESO FQ del 1 al 7 de Juny.


       Com en les passades setmanes de confinament, hauràs de presentar aquestes tasques fetes enviant un email al teu professor, ja sigui amb un pdf o enviant les fotos de la teva llibreta amb els exercicis fets. Hauràs d’enviar els exercicis fets abans del dilluns 8 de Juny.
     Aquesta setmana teniu tasques d’Ampliació que són obligatories i tasques opcionals d’aprofundiment pel que vulgui treballar una mica més.


     > Tasques de " Ampliació "(Tothom ha de fer aquestes activitats d’ampliació, són obligatòries i cal 
           copiar els enunciats de les preguntes que s’han de contestar a la llibreta).

       1Fes les següents activitats i exercicis ( copia els enunciats a la llibreta ) :


       ACTIVITAT 1 OBLIGATÒRIA : 


                   > Tasca 1 : Anem a estudiar la dimensió i grandària dels àtoms. En primer lloc cal llegir
                                     per 3 vegades les pàgines 80 i 81 del teu llibre amb molta tranquilitat.
                                     Després de llegir aquestes pàgines, fes els exercicis 1 al 6 de la pàgina 81.

              
                                                      Enunciats                  Solucions
     Tasques "d’Aprofundiment" que NO són obligatòries sinó opcionals


     ACTIVITAT 2  OPTATIVA - OPCIONAL :


              + Llegeix les pàgines 70 i 71 referents a l’abundància dels elements químics en la natura.
                   És molt interessant, així que disfrutaràs i gaudiràs de llegir aquestes dues pàgines varies
                   vegades.  Quan acabis de llegir aquestes dues pàgines ben bé per varies vegades, fes
                   els exercicis 1 al 7 de la pàgina 71.


                                                      Enunciats                   Solucions

     - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 4ESO FQ del 1 al 7 de Juny.


   Com la setmana pasada, hauràs de presentar aquestes tasques fetes enviant un email al teu professor, ja sigui amb un pdf o enviant les fotos de la teva llibreta amb els exercicis fets. Hauràs d’enviar els exercicis fets abans del dilluns 8 de Juny.
   Aquesta setmana teniu tasques d’ampliació que són obligatories i feines extra que són optatives.

   Tasques de " d’Ampliació " :(Tothom ha de copiar els enunciats a la llibreta).


 
      1. ACTIVITAT D’AMPLIACIÓ :
 
      + AMPLIACIÓ :  PROPIETATS DELS ELEMENTS, DIMENSIONS I VOLUM ATÒMIC.


        >  Anem a aprofundir en el les dimensions dels àtoms i estudiar la importància del volum iònic i atòmic.
              Primer cal llegir atentament varies vegades les pàgines 34 i 35 del teu llibre.  Una vegada acabis, fes
              els exercicis 1 al 6 de la pàgina 35 :


                                                           Enunciats                Solucions
       1. ACTIVITAT OPTATIVA-OPCIONAL D’APROFUNDIMENT :

 
      + APROFUNDIMENT : Aprofundiment en la taula periòdica.


        >  De la pàgina 40 del teu llibre, fes els exercicis 1 i 2.

 
                                                        Enunciats             Solucions


      - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 1st BATXILLERAT QUÍMICA DEL 1 al 7 de Juny.    > Tasques a fer : Tema 6  ESTEQUIOMETRIA I REACCIONS QUÍMIQUES.


          * Aquesta setmana treballarem un fenòmen curiós i important d’oxidació que és la formació de la   
              pàtina de coure  :


          1) Llegiu varies vegades i estudieu la pàgina 190 amb molta atenció. Després
            intenteu el mateix problema resolt d’aquesta pàgina per vosaltres mateixos.
            Una vegada tingueu clar aquest problema, intenteu fer l’exercici APLICA-HO
            de sota d’aquesta pàgina 190. Aquí us deixo la solució per si la necessiteu.


                                                    Solució


        2) Per avençar una mica en les reaccions químiques, qui pugui i vulgui, que 
            llegeixi varies vegades les pàgines 192, 193 i 194.  Després cal fer els
            exemples resolts 7 i 8 d’aquestes pàgines.      Entregar les tasques fetes per email abans del dilluns dia 8 de Juny. Feu 
        fotos a la llibreta i me les envieu per email.

   


      - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 2nd BATXILLERAT 
       QUÍMICA DEL 1 al 7 de Juny.          - Aquestes són les tasques que cal fer aquesta setmana :  


    > 1. Continueu consultant el material que teniu penjat al bloc del tema de pH, 
           mireu els videos que hi ha penjats perquè expliquen com fer molts tipus 
           d’exercicis tipo del tema de pH , per tant només llegir i consultar els 
            videos :

                            *   AQUÍ LA PRIMERA PART DEL TEMA DE pH
                                        (Teniu molts videos aquí amb problemes resolts que 
                                                     podeu consultar per veure com es fan els problemes).

     
                                     *   I AQUÍ LA SEGONA PART DEL TEMA DE pH.


                                   *  Aquí teniu tots els problemes resolts del tema de pH per si voleu anar estudiant.


                                   * Dossier enunciats exercicis PAU tema pH :    Enunciats

                                   * Dossier solucions exercicis PAU tema pH :     Solucions
    > 2.  Aquesta setmana cal repassar tot el possible d’aquest tema de pH, i acabar
            els exercicis que us hagin quedat pendents per fer d’aquest tema de les
            pàgines 208 a 210.

            En la mesura que pugueu acabar la feina d’aquest tema, començarem el
            tema següent corresponent a les REACCIONS REDOX d’oxidació i reducció.


                 ENTREGAR LES TASQUES ABANS DEL DILLUNS 8 de Juny.FQ CORONAVIRUS CONFINAMENT TASQUES, ESO i BATXILLERAT ( 25th to 31st of May). 10th Confinement tasks week.

FQ CORONAVIRUS CONFINAMENT TASQUES, ESO i BATXILLERAT ( 25th to 31st of May). 10th Confinement tasks week.
CORONAVIRUS19’ CONFINEMENT PERIOD TASKS , WEEK 10 (  25th to 31st of May ) :  (física i química tasques).  TOTS ELS ALUMNES DE QUALSEVOL CURS, 2eso, 4eso, 1st and 2nd Batxillerat, HAN DE LLEGIR AQUESTES INSTRUCCIONS DETENIDAMENT.                                  INSTRUCCIONS , de les tasques a fer, per la 10ª setmana de confinament :   * En aquest article es penjaran, durant el període de confinament per evitar la propagació del CORONAVIRUS COVID19, les tasques a treballar a casa pels alumnes dels cursos de Física i Química de 2ESO, 4ESO i 1st i 2nd de Batxillerat.


     Els apartats corresponents als diferents cursos els trobareu en diferents colors, verd pels alumnes de FQ 2ESOvioleta pels alumnes de FQ 4ESOblau pels alumnes de Química 1st de Batxillerat i vermell pels alumnes de Química 2nd de batxillerat


     Aquesta setmana trobareu aqui les tasques a fer durant la setmana del 25 al 31 de Maig, i després ja es penjaran les tasques per a la següent.


                  - ACTIVITATS I FEINES PER CURSOS :


 - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 2ESO FQ del 25 al 31 de Maig.


       Com en les passades setmanes de confinament, hauràs de presentar aquestes tasques fetes enviant un email al teu professor, ja sigui amb un pdf o enviant les fotos de la teva llibreta amb els exercicis fets. Hauràs d’enviar els exercicis fets abans del dilluns 1 de Juny.
     Aquesta setmana teniu tasques d’Ampliació que són obligatories i tasques opcionals d’aprofundiment pel que vulgui treballar una mica més.


     > Tasques de " Ampliació "(Tothom ha de fer aquestes activitats d’ampliació, són obligatòries i cal 
           copiar els enunciats de les preguntes que s’han de contestar a la llibreta).

       1Fes les següents activitats i exercicis ( copia els enunciats a la llibreta ) :


       ACTIVITAT 1 OBLIGATÒRIA : 


              + Consulta el nom dels grups (famílies) i períodes de la taula periòdica en el següent enllaç : 

                                                                        LINK


              + Llegeix la pàgina 65 del teu llibre i estudia el que diu d’on provenen el noms dels elements.


                   > Tasca 1 : Avuí has d’aprendre de memòria tres elements de cada grup 
                                       important de la taula periòdica.

                                     O sigui, 3 noms i símbols dels elements alcalins de la primera columna (a 
                                     escollir per tu), 3 noms i símbols dels metalls alcalinoterris de la segona 
                                     columna (a escollir per tu), tres símbols i noms de metalls de transició
                                     que són els que estan entre la columna 3 i la 12 de la taula periòdica, des-
                                     près 3 símbols i noms de no metalls que són els que estan a la dreta de la 
                                     taula periòdica entre les columnes 13 i 17 (millor que agafis algun entre a-
                                     questes columnes però entre les files o períodes 2 i 3), i per últim 3 noms i
                                     símbols dels gasos nobles que son els de la última columna del sistema periò-
                                     dic.  El que has de fer és escriure a la llibreta, en columnes per  a cada grup
                                     , els noms i símbols dels 3 elements que hagis escollit per a cada grup...i 
                                     has  de intentar aprendre’ls de memòria per a aquesta setmana.  Indica 
                                     també el nombre atòmic  Z de cadascuna dels elements que hagis escollit. 
                                     Consulta la taula periòdica de la pàgina 65 del teu llibre per a fer aquest 
                                     exercici.
                                     

              

     Tasques "d’Aprofundiment" que NO són obligatòries sinó opcionals


     ACTIVITAT 2  OPTATIVA - OPCIONAL :


              + Llegeix les pàgines 68 i 69 del teu llibre i fes els exercicis 1 al 3 de la pàgina 68. Consisteix
                   en estudiar els elements no metàl.lics i els metal.loides.

     - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 4ESO FQ del 25 al 31 de Maig.


   Com la setmana pasada, hauràs de presentar aquestes tasques fetes enviant un email al teu professor, ja sigui amb un pdf o enviant les fotos de la teva llibreta amb els exercicis fets. Hauràs d’enviar els exercicis fets abans del dilluns 1 de Juny.
   Aquesta setmana teniu tasques d’ampliació que són obligatories i feines extra que són optatives.

   Tasques de " d’Ampliació " :(Tothom ha de copiar els enunciats a la llibreta).

 
      1. ACTIVITAT D’AMPLIACIÓ :
 
      + AMPLIACIÓ :  MODELS ATÒMICS : 


        >  Anem a aprofundir en el coneixement dels elements metàl.lics i no metàl.lics de la taula periòdica.
             Llavors cal llegir atentament les pàgines 32 i 33 del teu llibre i, en acabar, fer els exercicis 1 al 5 de la
             pàgina 33 :


                                                           Enunciats               Solucions
       1. ACTIVITAT OPTATIVA-OPCIONAL D’APROFUNDIMENT :
 
      + APROFUNDIMENT :  LA MATÈRIA I LA SEVA ESTRUCTURA : 


        >  Avuí has d’aprendre de memòria tres elements de cada grup important de la taula 
             periòdica.

             O sigui, 3 noms i símbols dels elements alcalins de la primera columna (a escollir per tu), 3 
             noms i símbols dels metalls alcalinoterris de la segona columna (a escollir per tu), tres símbols 
             i noms de metalls de transició que són els que estan entre la columna 3 i la 12 de la taula  
             periòdica, desprès 3 símbols i noms de no metalls que són els que estan a la dreta de la 
             taula periòdica entre les columnes 13 i 17 (millor que agafis algun entre aquestes columnes 
             però entre les files o períodes 2 i 3), i per últim 3 noms i símbols dels gasos nobles que son els 
             de la última columna del sistema periòdic.  El que has de fer és escriure a la llibreta, en 
             columnes per  a cada grup els noms i símbols dels 3 elements que hagis escollit per a cada 
             grup, i has  de intentar aprendre’ls de memòria per a aquesta setmana.  
             Indica també el nombre atòmic  Z de cadascuna dels elements que hagis escollit. 
             Consulta la taula periòdica del teu llibre per a fer aquest exercici.
      - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 1st BATXILLERAT QUÍMICA DEL 25 al 31 de Maig.    > Tasques a fer : Tema 6  ESTEQUIOMETRIA I REACCIONS QUÍMIQUES.


          * Aquesta setmana treballarem aspectes relacionats amb el rendiment de les reaccions químiques :

          1) Llegiu i estudieu les pàgines 188 i 189 i feu els problemes resolts d’aquestes
            pàgines.

        2) El que tingui més temps i vulgui, que faci els exercicis APLICA-HO de la 
            pàgina 189.


                                                   Solucions


      Entregar les tasques fetes per email abans del dilluns dia 1 de Juny. Feu 
        fotos a la llibreta i me les envieu per email.

   


      - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 2nd BATXILLERAT 
       QUÍMICA DEL 25 al 31 de Maig.          - Aquestes són les tasques que cal fer aquesta setmana :  


    > 1. Continueu consultant el material que teniu penjat al bloc del tema de pH, 
           mireu els videos que hi ha penjats perquè expliquen com fer molts tipus 
           d’exercicis tipo del tema de pH , per tant només llegir i consultar els 
            videos :

                            *   AQUÍ LA PRIMERA PART DEL TEMA DE pH
                                        (Teniu molts videos aquí amb problemes resolts que 
                                                     podeu consultar per veure com es fan els problemes).

     
                                     *   I AQUÍ LA SEGONA PART DEL TEMA DE pH.


                                   *  Aquí teniu tots els problemes resolts del tema de pH per si voleu anar estudiant.


                                   * Dossier enunciats exercicis PAU tema pH :    Enunciats

                                   * Dossier solucions exercicis PAU tema pH :     Solucions
    > 2.  Aquesta setmana ens centrarem en les valoracions i volumetries, per tant 
            cal llegir i estudiar les pàgines 200 a la 203. 

            Heu d’intentar fer els exercicis 27 al 52 de les pàgines 209 i 210. (Els que
            pugueu, és clar, ja que són molts).


                 ENTREGAR LES TASQUES ABANS DEL DILLUNS 1 de Juny.