Blogia
EASYFISQUIM , ESO i Batxillerat.

2ESO FQ (8th grade science) 2019-2020-2021

2ESO Física i Química. Unit 7. LES FORCES.

2ESO Física i Química. Unit 7. LES FORCES.                                                                Unit 7 : LES FORCES .

                       2ESO FÍSICA I QUÍMICA.     

                                                                ( FORCES LESSON )
       - LES FORCES  :  


          PUNT 1
       +  a) Què són les forces i efectes que poden produir :    Link   

                    a1) Pic pissarra introducció a tipus de forces, definició de força i efectes que poden produir :  Pic

                    a2) Pic pissarra explicant què és un dinamòmetre i quants newtons de força corresponen a 1kg de
                          massa :    Pic

                    a3) Pic pissarra comparant la fórmula de la 2ª llei de Newton amb la fórmula de la força pes:  Pic
                          Pic pissarra amb els enunciats dels 2 exercicis que cal fer sobre la fórmula de la llei de Newton
                          i la fórmula per calcular el pes:   Enunciats     Solucions


                    a4) Aquí tens les pàgines 146 i 147 del llibre per fer la feina de la classe de guàrdia del dimecres
                          en la qual has de resumir el més important sobre les lleis de Newton i també explicar a la 
                          llibreta les diferències i semblances entre les fórmules del pes (P=m.g)  i de la 2ª llei de
                          Newton (F=m.a) :  pag 146     pag 147

                    a5) Aquí us deixo les pàgines 116 a la 119 del llibre perquè pugueu fer la feina de la guàrdia que
                          teniu aquest dijous, on heu de llegir de la 116 fins a la 119 i després fer un resum del que és
                          la llei de Hooke i copiar la fórmula a la llibreta, així com explicar què és un dinamòmetre i com
                          funciona (que ja el vam fer servir al laboratori l’altre dia), i per últim heu de fer els 2 exemples
                          resolts de la pàgina 119 :      pag 116     pag 117     pag 118     pag 119

                                                         exemples resolts 1 i 2 de la pàg 119       + b) Llegeix també al teu llibre sobre com explicar que són les forces i quins tipus hi ha
          i quins efectes poden produir :    pag 116  i   117

                     b2) Llei de Hooke :     Simulador 1          Simulador 2

                    b3) Intenta fer els exemples resolts 1 i 2 de la pàgina 117 :  Pic


       + c) Fes els exercicis 1 al 4 de pag 117 :    Enunciats     Solucions           PUNT 2
       + a) Què és la força Pes i la diferència amb la massa, i repàs de la gravetat.
           També estudiem altres forces quotidianes com la tensió, la força de fregament
            , la força normal i la força motriu:  pag 118   i   119

                     a2) Intenta fer els exemples resolts 1 i 2 de la pàgina 119 :   Pic

       + b) Fes els exercicis 1 al 5 de pag 119 :     Enunciats     Solucions          PUNT 3
       + a) Què són forces concurrents i exemple d’exercici :   Pic pissarra 1       Pic pissarra 2

 


2ESO Física i Química. Unit 8. EL MOVIMENT, velocitat i acceleració.

2ESO Física i Química. Unit 8.  EL MOVIMENT, velocitat i acceleració.        


                                                            Unit 8 : EL MOVIMENT .

                       2ESO FÍSICA I QUÍMICA.     

                                                          MOVIMENT  (MOTION LESSON )
       - EL MOVIMENT  :  
          PUNT 1
       - Llegeix al llibre sobre els conceptes fonamentals per entendre el moviment, com
         el sistema de referència, la posició, la trajectòria, la distancia recorreguda, el 
         desplaçament i el temps:    pag 134 i 135

       + Fes els exercicis 1 a 3 de pag 135 :    Enunciats      Solucions           PUNT 2
       + Què és la velocitat i quines unitats té? , factors de conversió per transformar la 
           velocitat a altres unitats, què és la velocitat mitjana i en què es diferència de la 
           velocitat instantània perquè la velocitat és una magnitud vectorial i quina diferència
           hi ha entre la veloctat i la celeritat o "speed" :  pag 136 i 137

       + Fes els exercicis 1 a 3 de pag 137 :     Enunciats      Solucions           PUNT 3
       + Moviment Rectilini Uniforme (MRU) , què és i com es caracteritza, equació de 
           moviment i gràfiques x - t  i  v - t :    pag 138 i 139

                        > Fitxa 1 Moviment MRU :   Fitxa 1      Solucions

                          > Pic pissarra equació moviment MRU teoria :   Pic

                                                     * Ex 1 equació moviment :   Enunciat      Solució
                                                     * Ex 2 equació moviment :   Enunciat      Solució


       + Fes els exercicis 1 a 3 pag 139 :          Enunciats       Solucions

                        > Videos MRU :  video 1     video 2     video 3     video 4     video 5


       + Exercicis extra de repàs per l’examen de MRU :   Enunciats    Solucions           PUNT 4
       + Moviment Rectilini Uniformement Accelerat (MRUA), què és i perquè es caracteritza,
           què és l’acceleeració i quines unitats té, equacions del MRUA, gràfiques x-t , v-t i a-t.
           pag 140, 141 i 142

       + Fes els exercicis 1 a 5 pag 142 :          Enunciats       Solucions

                         > Videos acceleració :  Video 1     Video 2     Video 3


           PUNT 5
       + Moviment circular uniforme (MCU)  pag 143           PUNT 6
       + Causes del moviment : LES FORCES (introducció) , Lleis de Newton :  pag 146 i 147

       + Fes els exercicis 1 i 2 pag 147 :            Enunciats       Solucions
          PUNT 7

       + Moviment link 1          + Moviment link 2          + Moviment link 3

       + Moviment link 4          + Moviment link 5          + Moviment link 6

       + Moviment link 7          + Moviment link 8          + Moviment link 9

       + Moviment link 10        + Moviment link 11 
        > Pic pissarra repàs breu ENERGIA i potència i formes d’energia abans d’anar de sortida :  Pic

         > Fitxa repàs ENERGIA i POTÈNCIA :      Enunciats      Solució

         > Pic pissarra repàs ENERGIA MECÀNICA :    Pic2ESO Física i Química. Unit 3. Les Mescles i tècniques de separació.

2ESO Física i Química. Unit 3. Les Mescles i tècniques de separació.


                                                         Unit 3 :  LES MESCLES .   

                       2ESO FÍSICA I QUÍMICA.     

                                             MESCLES i TÈCNIQUES DE SEPARACIÓ LESSON 
       - MESCLES i COMPONENTS  :  

 
       - Primer de tot mira aquest video per a recordar què era una mescla homogènia i una heterogènia ( l´unic que falta dir en aquest video és que a vegades cal fer servir el microscopi per a dir si és homogènia o no, perquè no és prou observar només a simple vista) :


                                                                               VIDEO


             + Introducció tema mescles :   Introducció

            + Tipus de dispersions (generals) pic llibre :   Pic

             + Preguntes 1 sobre matèria homogènia i heterogènia :   Preguntes 1
 
            + Mescles heterogènies pàg 44:  Text

            + Mescles homogènies pàg 45 :   Text

            + Pissarra exemples mescles homogènies i heterogènies :   Pic pissarra 1
                                                                                                 Pic pissarra 2

            + Exercici mescles homogènies de text i preguntes :   Link

            + Fitxa 1 mescles homogènies i heterogènies :   Pag 1     ,     Pag 2

            + Fitxa 1b dissolucions i les seves parts :   Pag 1     Pag 2

            + Fitxa 2 Solut i dissolvent :   Pag 1     Pag 2

            + Taula explicativa de les parts d’una dissolució amb exemples :  taula pic

            + Taula explicativa de les parts d’un col.loïde amb exemples :   taula pic

            + Exercicis de preguntes sobre mescles homogènies i heterogènies pàg 45:   Link

            + Esquema got amb colacao, components llet mescla heterogènia :  Pic 1     Pic 2

            + Pic estructura de la distribució de partícules en una dissolució :   Pic

            + Pic estructura de la distribució de partícules en un col.loïde :   Pic

             + Després ves al següent web, llegeix la lectura i contesta als exercicis:


                                 http://www.tiposde.org/ciencias-naturales/111-tipos-de-mezclas/


                 i contesta a les següents preguntes :


1. Escribe las propiedades de las mezclas homogéneas y heterogéneas.

2. Analiza las diferencias entre los dos tipos de mezclas.

3. Poner cinco ejemplos de cada tipo

      + Repassa aqui les mescles homogènies i heterogènies :  Bloc

       + Ves a la diapositiva 11 d’aquesta presentació i digues que són substancies solubles i insolubles :                                                                                     Link

       + Observa aquesta diapositiva i escriu la diferència entre líquids miscibles i immiscibles : Pic 1   Pic 2

       + Pissarra exemples soluble i insoluble i miscible i immiscible :   Pic

       + Mescles que anem a preparar i hauràs de classificar com homogènies o heterogènies :    

          Mescla 1 :  sucre i llenties     Mescla 2 :  aigua i oli     Mescla 3 :  aigua i sal     FOTO                                      Mescla 4 : aigua i sorra         Mescla 5 :  aigua i vinagre     FOTO

        + Practice 1 lab :  Homogeneous and heterogeneous mixtures preparation :   Info card

        + Taula (fitxa) per classificar mescles en homogènies, heterogènies i col.loïodes :  Fitxa

                                                     practice lab pic 1         practice lab pic 2

        + Practice 2 lab : Transforming a heterogeneous mix into a homogeneous one :

                        worksheet 1      worksheet 2                    worksheet 1 solution      worksheet 2 solution

                                                                          Lab pic practice


 - TÈCNIQUES DE SEPARACIÓ : 

             + Pic pissarra de les primeres 3 tècniques de separació que hem fet (ebullició, decantació i filtració ) : Pic
            + Fotos de les 3 tècniques de separació que haveu fet al laboratori :  pic1  pic2  pic3  pic4
            + Tècniques de separació fonamentals que anem a estudiar :  Pic
            + Mètodes de separació de mescles 1 :   Link 1
            + Mètodes de separació de mescles 2 :   Link 2 

            + Tècniques de separació de mescles :    Decantació           i           embut de decantació
                                                                       Cristal.lització 1    ,        Cristal.lització 2
                                                                       Web 1 amb videos
                                                                             Web 2 amb slides (diapositives)
                                                                       Web 3 amb slides (diapositives)
                                                                       Web 4 presentació prezi
                                                                       Video algunes tècniques de separació
                                                                       Videos destil.lació :  Video 1     Video 2     Video 3
                                                                             Foto esquema destil.lació :   Pic

            + Pic llibre il.lustració decantació i filtració :   Pic

            + Pic pissarra resultats de la pràctica laboratori de Cromatografia en paper de tintes :   

                                            Pic 1           Foto explicació perquè serveix i què es la Cromatografia

                   * I aquí teniu fotos de les cromatografies que hem fet al laboratori per separar algunes
                      tintes de bolis i retoladors. Recordeu que vam fer la separació de les mateixes tintes
                      però en una cromatografia vam fer servir aigua com a dissolvent i en l’altra alcohol :

                                       Pic 1     Pic 2     Pic 3     Pic 4     Pic 5     Pic 6     Pic 7   

            + Elements i compostos 1 :   Link 1

            + Webquest sobre mescles i separació de mescles :  Webquest

             + Videos i material sobre separació de residus urbans (Mescles) :   link

             + En aquest pdf pots repassar les mescles i tècniques de separació :  Pdf

             + Aquí pots repassar moltíssimes coses més sobre les mescles i les
                tècniques de separació i veure aplicacions pràctiques :   Link

            + Lab practice :  Separating mixtures in a solid 1 :        pag 1        pag 2

            + Lab practice :  Separation by solubility :        pag 1       pag 2

            + Lab practice :  Separating mixtures in a liquid :      pag 1   

            + Lab practice :  Separation by distillation :       pag 1

            + Lab practice :  Separation by chromatography :      pag 1       pag 2
        - DISPERSIONS COL.LOÏDALS, SUSPENSIONS i EMULSIONS : 


             + Presentació sobre emulsions, dispersions col.loïdals i suspensions :   Prezi
 
            + Mira el següent video sobre què són els col.loïdes :   Video

            + Dispersions col.loïdals :   Pag 1     ,     Pag 2

            + Distribució de les molècules en un col.loïde :   Pic

            + La llet :   Link

            + Fitxa 1 Col.lïdes i medi de dispersió i fase dispersa :   Fitxa      Solució

            + Efecte Tyndall (col.loïdes) :   Pic explicació

            + Aquí tens esquemes, resums i més activitats per a repassar aquesta part del tema, en ordre
               creixent de dificultat i complexitat en cas de que vulguis saber-ne més : 

                               Pdf 1   Link 2    Link 3   Link 4   Link 5  Link 6   Link 7   Link 8

            + Colloids pages , info cards : 

                              pag 1     pag 2     pag 3     pag 4     pag 5     pag 6     pag 7     pag 8

                Info cards solutions:

                              sol1        sol2       sol3       sol4        sol5       sol6       sol7       sol8       
     

            + Practice lab : Tyndall effect and preparing a solution properly :      pag 1             pag2

                                          pic 1                     pic 2                       pic 3

            + Video, cómo hacer Jelly (gelatina de frutas) :   video gelatina


            + 11-Febrer ( Dia internacional de la dona a la ciència) : Comic en castellà (activitats)

            + Fes servir aquest molt bon resum del tema per estudiar, tant pels tipus de mescles,
               la diferència entre substància pura, molècula i compost químic, i les diverses tècniques
               de separació que hem estudiat :

                                                                RESUM 1

                                                                     RESUM 2


          * CONTINGUTS QUE ENTREN PER A L’EXAMEN DE LA PRIMERA PART 
             DEL TEMA DE MESCLES :    PIC    
      - CONCENTRACIÓ DE LES SOLUCIONS :


             + Solucions diluïdes i concentrades :   Pic

             + Solució saturada i solubilitat :     Pic

             + Foto pissarra amb les formes d’expressar la quantitat de solut en una dissolució :  Pic

             + Foto pissarra càlcul del % en massa de solut i exemple :    Pic

                         > Exercici extra pel càlcul del % en massa de solut :     Enunciat     Solució

             + Foto pissarra amb un primer exercici de calcular la C i el % de solut :    Pic

                         > Exercicis 2 i 2prima per calcular % en massa de solut d’una dissolució (enunciats).
                              Solucions.

                         > Exercicis extra per calcula el %m solut i la C en g/l :   Pic pissarra exercicis 1 i 2
                                                                                                                  Solucions

                                                                                                         Pic pissarra exercicis 3 i 4
                                                                                                                  Solucions


             + Concentració d’una solució ( tant per cent en massa i volum i exemple ) :     Pic

             + Concentració d’una solució ( en massa-volum i exemple ) :     Pic

             + Concentració dissolució en grams per litre etc :

                          > Pic pissarra teoria.
                          > Exercicis 1 i 2 enunciats    i      solucions

             + Presentació diapositives curta explicant les formes d’expressar la concentració d’una solució :   Link

             + Activitats inicials 1 a 6 sobre solucions :     Pic      Solucions

             + Preparació d’una solució ( indicacions per preparar 2 tipus de dissolucions ) :    Pic 1a   Pic 1b
                                                                                                                                 Pic 2

             + Activitats 1 a 4 sobre solucions :     Pic       Solucions

             + Activitats de repàs :

                           > Activitat 1 (classificació de mescles) :        Pic
                           > Activitat 2 (esquema destil.lació) :            Pic
                           > Activitat 3 (mescla natural sal de roca) :    Pic
                           > Activitat 4 (Corbes de solubilitat) :            Pic
                           > Activitat 5 (aliatges) :                              Pic
                           > Activitat 6 (Destil.lador solar) :                 Pic

              + Exercicis resolts més complexos sobre càlcul de concentracions en % :   Link

              + Aquí tens més exercicis de tot tipus de concentració amb les solucions (extra 1 ) :

                                                    Link                      Solucions


              + Aquí en aquesta presentació podeu repassar les formes d’expressar la concentració
                 d’una solució i altres parts del tema de mescles :    SLIDES

              + Síntesi i repàs del tema :   Resum

2ESO Física i Química. Unit 2. Els Estats de la matèria.

2ESO Física i Química. Unit 2. Els Estats de la matèria.
                                            Unit 2 :  ELS ESTATS DE LA MATÈRIA .   

                       2ESO FÍSICA I QUÍMICA.     

                                                     TEORIA CINETICOMOLECULAR LESSON 
       - ESTATS DE LA MATÈRIA :


            + Esquema pissarra Estats d’agregació i teoria cineticomolecular :   Pissarra 1

                                                                                                            Pissarra 2

                     > Aquí tens un video on repassar la teoria cineticomolecular :  video


            + Simulació teoria cinètico molecular :   Link

                            > Observa i contesta les preguntes que et plantegi el professor.

            + Simulador 2 teoria cinètico molecular :   LINK

            + Simulador 3 teoria cinetico molecular en pressió de gasos :   Link

                            > Graelles per posar les dades "Simulador 3" :   Graelles

                                        * Graelles pissarra buides per omplir pel simulador 3 :  Graelles

                                  > Taula 1 dades simulador 3     ,      Taula 2 dades simulador 3 
                                  > Taula buida per posar les conclusions de l’activitat SIMULADOR 3 :  Taula
                                  > Taula amb les conclusions simulador 3 TEORIA CINETICOMOLECULAR
                                  > Pic pissarra conclusions simulador 3 teoria cineticomolecular.
                                            > Pic pissarra relació conclusions simulador amb pressió-volum llei Boyle.
                                            > Fitxa àrab-català teoria cineticomolecular i llei de Boyle i exercicis.

                                
             > Simulador Phet Llei de Boyle i altres lleis dels gasos :  Simulador
                     
                                            > Graella per a les dades del simulador de la llei de Boyle :  Graella


            + Estats de la matèria i teoria cinèticomolecular (mira el video que diu teoria cinètica de la
               matèria Link

            + A aquest web pots repassar i aprendre molt més sobre la teoria cineticomolecular :   Web

            + Pàgina "Phet" amb diversos tipus de simuladors per a ciència :   Link

            + Postulats importants i model corpuscular de la teoria cineticomolecular :   Link

            + Canvis d’estat i estats de la matèria (estats d’agregació) :  Video

            + Relació entre moviment de les partícules i temperatura (teoria cineticomolecular) :   Video en anglès

            + Esquema dels canvis d’estat i els seus noms :   Esquema

                              > Aquí tens el mateix esquema a la pissarra :   Esquema

            + En aquest simulador pots veure com vibren i canvien de posició les partícules d’una
              substància al variar la temperatura i canviar d’estat. També pots llegir teoria :   Simulador canvi estat
   - Experimenting with states of matter :

                         > States of matter experimentation :  worksheet
                         > Worksheet answers :   Answers


           + Efectes de la pressió atmosfèrica sobre la temperatura de canvi d’estat :  Fitxa pag1
                                                                                                                       Fitxa pag2
         + Efecte de la pressió sobre els materials :  Pic
         
           + Efecte de la temperatura sobre els materials : Pic
    
                     > Aquí tens la solució a l’exercici 3 de la pàgina 27 :   Solució

            

   - MAKING A THERMOMETER (WORK Lab) :

                     > File card about the work done in the lab.  
                        (And experience with iodoform and hydrogen peroxide).

                     > Students lab pics :   Pic 1     Pic 2     Pic 3

                     > Katia’s outline describing how molecules mix together according to its temperature
                        in order to get the solution done between iodine and water :   Outline            

     - PROPIETATS DELS CANVIS D’ESTAT DE LA MATÈRIA :


            + Esquema del llibre dels noms dels canvis d’estat :  Pic
               
               + Changes of state website (in english). You can listen to the text to be read :   Web

                                    > Solutions are NOT a change of state :   Solutions

               + Fusió i gràfic d’escalfament on la temperatura roman constant durant el canvi d’estat :  Pic

               + Vaporització i gràfic d’escalfament on la T roman cte durant el canvi d’estat :  Pic

                                    > Gràfica d’escalfament de substància pura a la pissarra explicant les
                                       fases o etapes dels processos de canvi d’estat al llarg de l’escalfament :   Pic

                                    > Gràfica de refredament de substància pura a la pissarra explicant les
                                       fases o etapes dels processos de canvi d’estat al llarg del refredament :    Pic

                                    > Fotos de la pissarra i laboratori de la pràctica de l’escalfament de l’aigua i la
                                       construcció de la gràfica d’escalfament d’aquesta per comprovar que la tem-
                                       peratura roman constant durant el canvi d’estat (vaporització , ebullició ) :

                                                             * Foto taula dades buida
                                                             * Foto taula dades plena grup 1
                                                             * Foto taula dades plena grup 2
                                                             * Foto gràfic d’escalfament exemple alumne 1
                                                             * Foto gràfic d’escalfament exemple alumne 2
                                                             * Foto pissarra del gràfic d’escalfament a partir de les dades.
                                                             * Foto pissarra amb taula de dades i gràfic d’escalfament.
                                                             * Foto laboratori pràctica ebullició de l’aigua

                                    > Exercici full explicar les parts del gràfic d’escalfament de l’aigua pura : 

                                                              * Enunciat
                                                              * Solució


               + Solidificació i sublimació :  Pic

                              > Pic pissarra amb dibuix i explicació Sublimació i sublimació regressiva :  Pic

                + Simulador canvis d’estat :    Simulador

               + Taula amb dades de punts de fusió i ebullició per a diferents substàncies :  Taula

                            > Pic pissarra taula buida per posar els estats d’agregació a determinades
                               temperatures segons els punts de fusió i ebullició de diferents substàncies
                               que apareixen a la taula anterior :    Pic taula
                                                                                   Full amb taula buida per fer l’activitat
                                                                                   Taula de l’activitat feta i corregida

                + Fitxa canvi d’estat substància pura i mescla, T roman constant :  Pag1  ,  Pag2

               + Taula amb dades de punts de fusió i ebullició per a construir el gràfic d’escalfament :  Taula

                                       > Exercici 1 pag 38 repàs canvis d’estat :   Pic
                                       > Exercici 2a pag 38 repàs canvis d’estat : Pic
                                       > Exercici 2b pag 38 repàs canvis d’estat : Pic
                                       > Exercici "botijo, atuell" pag 38 repàs canvis d’estat :   Pic


            + Diferència entre evaporació i ebullició ( dues formes de vaporització ) :   Link

                              > Evaporation and boiling differences 1 :  File
                            > Evaporation and boiling differences 2 :  worksheet

                              > Un altres esquema ràpid a la pissarra d’evaporació i ebullició :   Pissarra


          + Foto roba penjada (activitat teoria cineticomolecular) : Pic

          + Diferència entre mal.leabilitat i ductilitat :   Link

          + Per saber-ne més sobre les propietats mecàniques dels materials :   Prop mecàniques

               + Canvis d’estat quotidians :   Pic

               + Guèisers i què exhalem quan fa fred :   Pic

               + Exercici de preguntes sobre fenòmens de canvis d’estat :  Pic


              + Vídeos sobre alguns canvis d’estat curiosos i importants :

                                 * Vídeo 1 :  Repàs general de tots els canvis d’estat al laboratori.
                                 * Vídeo 2 :  Repàs dels canvis d’estats fonamentals fet per alumnes.
                                 * Vídeo 3 :  Diferències entre la helada, el rocío i la escarcha (gelada, rosada i gebre).
                                 * Vídeo 4 :  Formació de la rosada ( el rocío ).     Altre vídeo explicant la rosada.
                                 * Vídeo 5 :  Formació del gebre (escarcha).         Altre vídeo explicant la formació del gebre.

                                 * Després de veure els vídeos, escull un parell i mitjançant un resum explica
                                    aquests canvis d’estat a la llibreta fent servir les teves paraules.
           - LLEIS DELS GASOS :  


               + Aquí pots repassar la teoria respecte a les lleis dels Gasos :  Web

                 + Foto pissarra amb les lleis dels gasos :  Link

                     > Mira aquest video sobre la llei de Boyle i com fer un problema : video
                     > Mira aquest altre video i com fer més exercicis de la llei de Boyle : video
                     > Video en àrabe sobre la ley de Boyle ( فيديو قانون بويل ) :  video
                     > Video en àrabe con problemas ley de Boyle y gases :  video

                     > Video llei Charles i problemes : video
                     > En aquest video pots veure un experiment sobre la llei de Charles : video

                     > Video llei de Gay-Lussac i problemes :  video

                     > Video llei general dels gasos i truco per fer problemes :  video

                     > Primer exercici resolt Llei de Boyle a la pissarra (de la web * ) :   Enunciat
                                                                                                                                       Solució

                          > Exercicis resolts de diferents nivells de dificultat per a practicar sobre les lleis dels gasos (*) :  
                                Exercicis

                          > I aquí trobaràs unes activitats d’avaluació per comprovar el que has après sobre com
                              resoldre aquests problemes de gasos i les lleis corresponents :  Avaluació

               + Simulador Phet Llei de Boyle i Gay-Lussac.

                                   > Graella per a les dades del simulador de la llei de Boyle :  Graella
                                > Full quadriculat pautat per fer el gràfic de les dades de la llei de Boyle:  Full
                                   > Exemple de gràfic final en pissarra llei Boyle :  Pic
                                   > Exemple de gràfic final alumne llei de Boyle :   Pic
                                   > Exemple gràfic llei Boyle alumne en papel quadriculat : Pic

               + Teoria i problemes de les lleis dels gasos (Boyle i Mariotte , i Charles i Gay-Lussac) :  web

                                Pic pissarra relació conclusions simulador amb pressió-volum llei Boyle.

               + Lleis dels gasos (Boyle, Charles i Gay-Lussac) FITXA :    Fitxa pag1        Fitxa pag2

               + Pàgina amb problemes de gasos amb videos explicant-los :   Website gasos

               + Repàs de la teoria cineticomolecular i els gasos :   Gasos i teoria cineticomolecular

               + Mira aquest video sobre l’origen de la atmòsfera i la importància dels gasos en la atmòsfera :

                  Video
           - Boyle’s gas law experiment : 


               + Boyle’s gas law experiment  :   file card (notes)               * Foto de la pissarra amb un resum de tot el que entra per l'examen d'aquest tema de
                 canvis d'estats i estats de la matèria :   Foto
2ESO Física i Química. Unit 1. La matèria i la seva mesura.

2ESO Física i Química.  Unit 1.  La matèria i la seva mesura.
                                         Unit 1 :  LA MATÈRIA I LA SEVA MESURA.   

                       2ESO FÍSICA I QUÍMICA.     

                                                           MATÈRIA i MESURA LESSON 
- CIÈNCIA i MÈTODE CIENTÍFIC :

     > ACTIVITAT ( T 1.1 ) :

            + Què ès la ciència? :   LINK

            + Fitxa 1 mètode científic:  Fitxa 1          Solució fitxa 1 :   solució
            + Fitxa 2 mètode científic :   Fitxa 2             Solució fitxa 2 :   solució
            + Fitxa 3 mètode científic :   Fitxa 3             Solució fitxa 3 :   solució

            + Mètode científic (Explicació) :         Llegeix sobre què és.
                
                                                                  Repassa encara més si vols aquí.

     > ACTIVITAT ( T 1.2 ) :

                                                                  Exercici de la cua dels ratolins.


      > ACTIVITAT ( T 1.3 ) :


            + Text mètode científic i activitats :   LINK

                  > Aquí teniu l’exercici de les granotes per aplicar el mètode científic i repassar :  Exercici
- DONES A LA CIÈNCIA :
  
     > ACTIVITAT ( T 1.4 ) :  Consulta la informació d’aquests Links i esquemes i tria 3 dones científiques
                                                        importants que t’hagin cridat més l’atenció i fes un resum sobre la seva vida i la
                                                        seva aportació científica :
            
            + Dones científiques i els seus invents :       LINK 1     LINK 2

            + Aprèn més sobre les dones a la ciència :   LINK 1     LINK 2

            + Algunes dones a la ciència a la nostra societat actual :    LINK

            + La actriu i científica Hedy Lamarr ( precursora del wifi ) :  Video
            
                    > Resum fet a la pissarra d’alguns alumnes de les dones científiques que han escollit :
 
                                                                         Foto Pissarra

                                                                               Foto pissarra 2


     


- SAFETY RULES AT THE LAB :

            + Lab safety rules work sheet :   LINK

            + Fitxa normes de seguretat al laboratori :     Fitxa          solució

            + Fitxa icones materials perillosos :                Fitxa          solució

            + Fitxa imatges seguretat al laboratori :          Fitxa          solució
- HOW TO MAKE A PROPER USE OF THE SCALE AND GRADUATED CYLINDERS AND ALSO VOLUMETRIC CONTAINERS :

            + Scale work sheet and procedure :   LINK

           + Working with data, accuracy and precision of data file card :  file


- FACTORS DE CONVERSIÓ :

            + Foto pissarra amb definició de Magnitud i Unitat :    Foto

            + Foto pissarra amb les unitats de les principals magnituds :   Foto

            + Foto pissarra unitats Superfícia i àrea i definició :   Foto

            + Fitxa 1 Superfície :    Pag 1     Pag 2

            + Càlcul de volums, exercicis pissarra :  


                 > Fitxa amb exercicis de càlcul de volums de paral.lelepípeds :   Fitxa
                                                                                                            Solucions

            + Mireu aquest video amb exemples de com es fan els factors de conversió : Video
            + Mireu també aquest video de com fer aquests factors de conversió : Video

            + I per últim pots observar aquests últims factors de conversió una mica
               més complicats :  Video  (factors combinats de km/h a m/s i a l’inrevés).

                            * Ara intenta tu fer aquests factors de conversió, però no miris 
                               les solucions de com es fan a no ser que sigui totalment impres-
                               cindible :   LINK

            + Factors de conversió combinats km/h a m/s  (foto Teresa 2-11) : Foto


            + Aquí tens exemples d’exercicis resolts senzills de factors de conversió
               on pots repassar com es fan, i pots fer els que hi ha proposats :   LINK

            + I aquí tens els exercicis més complicats de factors de conversió, per 
               passar unitats de capacitat a volum i a l’inrevés :    LINK

            + Video amb factors de conversió de volum i capacitat explicats :   Video


            + Calculadora online per fer factors de conversió automàtics :   LINK


            + Aquí tens les equivalències entre unitats de capacitat i volum :   LINK

            + Exercici càlcul del volum d’una piscina en litres i metres cúbics amb
               factors de conversió :   Exercici pissarra.
                                                 Solució exercici

            + Exercici càlcul del volum d’una esfera en litres i metres cúbics amb factors
               de conversió :     Exercici pissarra.
                                        Solució exercici

            + Exercicis de deures i repàs de factors de conversió pel proper dia :   Deures
                   > Solucions dels deures :  Solucions
                   > Aquí tens encara un parell més d’exemples fets de factors de
                      conversió per passar unitats de volum a capacitat i viceversa :   Foto

                   > Aquí teniu les equivalències entre unitats de volum i capacitat
                      que hem fet servir a la pissarra i podeu fer servir per fer l’exercici:  FOTO


             > Exercicis i pàgines del llibre de factors de conversió :

                   - Pàgines del llibre 8 , 9 , 10 i 11

                   - Exemples resolts 1 i 2 pag 9 :               Foto

                   - Exercicis 1 i 2 pag 9  :        Enunciats                solucions

                   - Exercicis 1 i 2 pag 11 :        Enunciats               solucions                   * Videos de factors de conversió i unitats en ÀRAB per alumnes :

                            > Video 0     Video 1     Video 2     Video 3     Video 4     Video 5

                   * Videos de factores de conversió Km/h a m/s en àrab :

                            > Video 1    

                   * Video en àrab sobre la fórmula del càlcul de volum d’un paral.lelepìpede :

                            > Video 1

- LAB MATERIALS NAMES SHEETS :

  
             + Lab materials names in english to be practiced :   Sheets

             + Web with lab materials names and situations to get this vocabulary used :  LINK

                                                 Lab materials names pic


             + Work sheet practice about choosing and using equipment :   File


             + work sheet, every student will be given of 3 worksheets in
                order to draw the devices and write all proper lab material names on it.
                After that, students must perform and ask questions about them to
                their classmates and practice these materials names working in couples
                or groups :    WORK SHEET

             + Examples of questions and answers you can use when asking your partner about
                the items in the lab :     possible QUESTIONS and ANSWERS

 - LAB work DENSITY :


             + Lab work DENSITY sheet :   Sheet
                    > Mira el que has de fer al següent video (minut 1:03) :         Video 1
                    > També pots mirar aquest video per veure que has de fer :    Video2

             + Exercicis de densitat 1 :    Enunciats a,b i c
                Solució apartats a, b i c :   Pic

             + Exercici extra 2 de densitat i calcular la massa a dintre d’un cilindre :  Pic
                Solució :   Pic

             + Aquí tens més exercicis resolts sobre densitat per a practicar i també
                més exemples de factors de conversió per a practicar també :   LINK             + Densitat pissarra :   Foto 1          Foto 2          Foto 3          Foto 4

             + Exercicis densitat :   

                                Enunciat ex 6 pàgina 19        Taula densitat dades pag 14
                    
                                                                    Solució                                Enunciat ex 7 pàgina 19        Solució              + Videos amb exercicis resolts de densitats :    Video 1     Video 2     Video 3

                      > Fes ara tu, després de veure els videos, els 4 següents exercicis:  

                                   1. Si 800 cm3 d’un líquid tenen una massa de 720 g. 
                                       Quina és la densitat d’aquest líquid.

                                   2. Una peça d’or té una massa de 482,5 g i un volum de 25 cm3
                                       Quina és la densitat de l’or?.

                                   3. Si 3 m3 de nitrogen tenen una massa de 3,75 kg. 
                                       Quina és la densitat d’aquest gas?.

                                   4. Si 200 cm3 de mercuri tenen una massa de 2709,2 g. 
                                       Quina és la densitat d’aquest element?.


                                solucions d’aquests 4 exercicis i molts altres exercicis resolts                     + Exercicis de canvis d’unitats de la densitat :   Ex de la primera pàgina del següent arxiu.


 - SimpleMIND MAP Free :

             +  Playstore , app to download from playstore to start using it :  Link

             +  Here you can check an example I made to see how a simplemind
                 map looks like :  EXAMPLE

             +  Pages to start making your recap or outline on your phone :

                                              > page 16 about   FROM MYTHS TO SCIENCE
                                              > page 17 about   DISCOVERIES
                                              > page 20 about   SCIENCE WORKSHOP
                                              > page 21 about   LESSON SUMMARY
  - From MYTHS to SCIENCE :


              + Let’s check and learn new vocabulary and knowledge about ancient beliefs :   LINK

   - Matching activity and :

              +  Copy these important definitions in spanish on your workbook :   Definitions

                  >  Then now, match the previous sentences with the following ones in english.
                            But complete the gaps in english first :  Definitions

- COM FER UN INFORME DE PRÀCTIQUES DE LABORATORI :

            + Com fer un informe d’una pràctica de laboratori :   LINK
            + Mira aquest web on es mostra de forma ràpida i esquemàtica les parts que
               ha de tenir un informe de pràctica de laboratori :    WEB

            + Video 1 de com elaborar un informe de pràctiques de laboratori :   Video
            + Video 2 amb l’explicació de com fer un informe de pràctiques amb
               una mica més de nivell i laboriositat :     Video
            + Video 3  in english about how to make a chemistry lab report :        Video

   - SETMANA DE LA CIÈNCIA :   INFOGRAFIA CIENTÍFICA : 


            + Website CANVAS per a registrar-se i treballar :   Canvas

            + Exemple de infografia amb instruccions d’aquest any :   Exemple