Blogia
EASYFISQUIM , ESO i Batxillerat.

2ESO Física i Química. Unit 1. La matèria i la seva mesura.

2ESO Física i Química.  Unit 1.  La matèria i la seva mesura.
                                         Unit 1 :  LA MATÈRIA I LA SEVA MESURA.   

                       2ESO FÍSICA I QUÍMICA.     

                                                           MATÈRIA i MESURA LESSON 
- CIÈNCIA i MÈTODE CIENTÍFIC :

     > ACTIVITAT ( T 1.1 ) :

            + Què ès la ciència? :   LINK

            + Fitxa 1 mètode científic:  Fitxa 1          Solució fitxa 1 :   solució
            + Fitxa 2 mètode científic :   Fitxa 2             Solució fitxa 2 :   solució
            + Fitxa 3 mètode científic :   Fitxa 3             Solució fitxa 3 :   solució

            + Mètode científic (Explicació) :         Llegeix sobre què és.
                
                                                                  Repassa encara més si vols aquí.

     > ACTIVITAT ( T 1.2 ) :

                                                                  Exercici de la cua dels ratolins.


      > ACTIVITAT ( T 1.3 ) :


            + Text mètode científic i activitats :   LINK

                  > Aquí teniu l’exercici de les granotes per aplicar el mètode científic i repassar :  Exercici
- DONES A LA CIÈNCIA :
  
     > ACTIVITAT ( T 1.4 ) :  Consulta la informació d’aquests Links i esquemes i tria 3 dones científiques
                                                        importants que t’hagin cridat més l’atenció i fes un resum sobre la seva vida i la
                                                        seva aportació científica :
            
            + Dones científiques i els seus invents :       LINK 1     LINK 2

            + Aprèn més sobre les dones a la ciència :   LINK 1     LINK 2

            + Algunes dones a la ciència a la nostra societat actual :    LINK

            + La actriu i científica Hedy Lamarr ( precursora del wifi ) :  Video
            
                    > Resum fet a la pissarra d’alguns alumnes de les dones científiques que han escollit :
 
                                                                         Foto Pissarra

                                                                               Foto pissarra 2


     


- SAFETY RULES AT THE LAB :

            + Lab safety rules work sheet :   LINK

            + Fitxa normes de seguretat al laboratori :     Fitxa          solució

            + Fitxa icones materials perillosos :                Fitxa          solució

            + Fitxa imatges seguretat al laboratori :          Fitxa          solució
- HOW TO MAKE A PROPER USE OF THE SCALE AND GRADUATED CYLINDERS AND ALSO VOLUMETRIC CONTAINERS :

            + Scale work sheet and procedure :   LINK

           + Working with data, accuracy and precision of data file card :  file


- FACTORS DE CONVERSIÓ :

            + Foto pissarra amb definició de Magnitud i Unitat :    Foto

            + Foto pissarra amb les unitats de les principals magnituds :   Foto

            + Foto pissarra unitats Superfícia i àrea i definició :   Foto

            + Fitxa 1 Superfície :    Pag 1     Pag 2

            + Càlcul de volums, exercicis pissarra :  


                 > Fitxa amb exercicis de càlcul de volums de paral.lelepípeds :   Fitxa
                                                                                                            Solucions

            + Mireu aquest video amb exemples de com es fan els factors de conversió : Video
            + Mireu també aquest video de com fer aquests factors de conversió : Video

            + I per últim pots observar aquests últims factors de conversió una mica
               més complicats :  Video  (factors combinats de km/h a m/s i a l’inrevés).

                            * Ara intenta tu fer aquests factors de conversió, però no miris 
                               les solucions de com es fan a no ser que sigui totalment impres-
                               cindible :   LINK

            + Factors de conversió combinats km/h a m/s  (foto Teresa 2-11) : Foto


            + Aquí tens exemples d’exercicis resolts senzills de factors de conversió
               on pots repassar com es fan, i pots fer els que hi ha proposats :   LINK

            + I aquí tens els exercicis més complicats de factors de conversió, per 
               passar unitats de capacitat a volum i a l’inrevés :    LINK

            + Video amb factors de conversió de volum i capacitat explicats :   Video


            + Calculadora online per fer factors de conversió automàtics :   LINK


            + Aquí tens les equivalències entre unitats de capacitat i volum :   LINK

            + Exercici càlcul del volum d’una piscina en litres i metres cúbics amb
               factors de conversió :   Exercici pissarra.
                                                 Solució exercici

            + Exercici càlcul del volum d’una esfera en litres i metres cúbics amb factors
               de conversió :     Exercici pissarra.
                                        Solució exercici

            + Exercicis de deures i repàs de factors de conversió pel proper dia :   Deures
                   > Solucions dels deures :  Solucions
                   > Aquí tens encara un parell més d’exemples fets de factors de
                      conversió per passar unitats de volum a capacitat i viceversa :   Foto

                   > Aquí teniu les equivalències entre unitats de volum i capacitat
                      que hem fet servir a la pissarra i podeu fer servir per fer l’exercici:  FOTO


             > Exercicis i pàgines del llibre de factors de conversió :

                   - Pàgines del llibre 8 , 9 , 10 i 11

                   - Exemples resolts 1 i 2 pag 9 :               Foto

                   - Exercicis 1 i 2 pag 9  :        Enunciats                solucions

                   - Exercicis 1 i 2 pag 11 :        Enunciats               solucions                   * Videos de factors de conversió i unitats en ÀRAB per alumnes :

                            > Video 0     Video 1     Video 2     Video 3     Video 4     Video 5

                   * Videos de factores de conversió Km/h a m/s en àrab :

                            > Video 1    

                   * Video en àrab sobre la fórmula del càlcul de volum d’un paral.lelepìpede :

                            > Video 1

- LAB MATERIALS NAMES SHEETS :

  
             + Lab materials names in english to be practiced :   Sheets

             + Web with lab materials names and situations to get this vocabulary used :  LINK

                                                 Lab materials names pic


             + Work sheet practice about choosing and using equipment :   File


             + work sheet, every student will be given of 3 worksheets in
                order to draw the devices and write all proper lab material names on it.
                After that, students must perform and ask questions about them to
                their classmates and practice these materials names working in couples
                or groups :    WORK SHEET

             + Examples of questions and answers you can use when asking your partner about
                the items in the lab :     possible QUESTIONS and ANSWERS

 - LAB work DENSITY :


             + Lab work DENSITY sheet :   Sheet
                    > Mira el que has de fer al següent video (minut 1:03) :         Video 1
                    > També pots mirar aquest video per veure que has de fer :    Video2

             + Exercicis de densitat 1 :    Enunciats a,b i c
                Solució apartats a, b i c :   Pic

             + Exercici extra 2 de densitat i calcular la massa a dintre d’un cilindre :  Pic
                Solució :   Pic

             + Aquí tens més exercicis resolts sobre densitat per a practicar i també
                més exemples de factors de conversió per a practicar també :   LINK             + Densitat pissarra :   Foto 1          Foto 2          Foto 3          Foto 4

             + Exercicis densitat :   

                                Enunciat ex 6 pàgina 19        Taula densitat dades pag 14
                    
                                                                    Solució                                Enunciat ex 7 pàgina 19        Solució              + Videos amb exercicis resolts de densitats :    Video 1     Video 2     Video 3

                      > Fes ara tu, després de veure els videos, els 4 següents exercicis:  

                                   1. Si 800 cm3 d’un líquid tenen una massa de 720 g. 
                                       Quina és la densitat d’aquest líquid.

                                   2. Una peça d’or té una massa de 482,5 g i un volum de 25 cm3
                                       Quina és la densitat de l’or?.

                                   3. Si 3 m3 de nitrogen tenen una massa de 3,75 kg. 
                                       Quina és la densitat d’aquest gas?.

                                   4. Si 200 cm3 de mercuri tenen una massa de 2709,2 g. 
                                       Quina és la densitat d’aquest element?.


                                solucions d’aquests 4 exercicis i molts altres exercicis resolts                     + Exercicis de canvis d’unitats de la densitat :   Ex de la primera pàgina del següent arxiu.


 - SimpleMIND MAP Free :

             +  Playstore , app to download from playstore to start using it :  Link

             +  Here you can check an example I made to see how a simplemind
                 map looks like :  EXAMPLE

             +  Pages to start making your recap or outline on your phone :

                                              > page 16 about   FROM MYTHS TO SCIENCE
                                              > page 17 about   DISCOVERIES
                                              > page 20 about   SCIENCE WORKSHOP
                                              > page 21 about   LESSON SUMMARY
  - From MYTHS to SCIENCE :


              + Let’s check and learn new vocabulary and knowledge about ancient beliefs :   LINK

   - Matching activity and :

              +  Copy these important definitions in spanish on your workbook :   Definitions

                  >  Then now, match the previous sentences with the following ones in english.
                            But complete the gaps in english first :  Definitions

- COM FER UN INFORME DE PRÀCTIQUES DE LABORATORI :

            + Com fer un informe d’una pràctica de laboratori :   LINK
            + Mira aquest web on es mostra de forma ràpida i esquemàtica les parts que
               ha de tenir un informe de pràctica de laboratori :    WEB

            + Video 1 de com elaborar un informe de pràctiques de laboratori :   Video
            + Video 2 amb l’explicació de com fer un informe de pràctiques amb
               una mica més de nivell i laboriositat :     Video
            + Video 3  in english about how to make a chemistry lab report :        Video

   - SETMANA DE LA CIÈNCIA :   INFOGRAFIA CIENTÍFICA : 


            + Website CANVAS per a registrar-se i treballar :   Canvas

            + Exemple de infografia amb instruccions d’aquest any :   Exemple

0 comentarios