Blogia
EASYFISQUIM , ESO i Batxillerat.

4ESO Física i Química 2019-2020 : Unit 1. Motion 1.

4ESO Física i Química 2019-2020 :  Unit 1. Motion 1.                                                                  Unit 1 :  MOTION   

                       4ESO FÍSICA I QUÍMICA.     

                                                                       MOTION LESSON 
       + 1. Aquí teniu les primeres pàgines del llibre pels que encara no ho teniu :   LINK


       + 2. Unitats de mesura :  Taula

       + 3. Motion : Section 1  (MRU)  Moviment rectilini uniforme.

       + 4. Motion : Section 2  (MRUA)  Moviment rectilini uniformement accelerat.

       + 5. Exercici 1 al 5 pàg 133 :  Enunciats        solucions

       + 6. Exercici 1 pàg 135 :   Enunciat     Solució

       + 7. Exemple 1 pag 137 enunciat :   LINK  (la solució està a la mateixa pag 137 del llibre).
       + 8. Exemple 2 pag 137 enunciat :   LINK  (la solució està a la mateixa pag 137 del llibre).
       
                     > 9. Repàs de factors de conversió :   Repàs
                        (Ves a aquest link i visita l’apartat corresponent a factors de conversió).

       + 10. Exercici 1 i 2 pàg 137  :    Enunciats      Solucions                     * 11. Deures pel cap de setmana del 21 i 22 de Setembre :

                               (Aquí us deixo un video per si voleu repassar com es
                            calculava la velocitat a partir de les dades del gràfic) :

                                                                      VIDEO


                             a- Video 1 per si vols repassar el MRU :   Video
                             b- Video 2 per a repassar l’equació de moviment d’un MRU : Video
                             c- Video 3 de com construir la gràfica MRU a partir de les dades: Video
                             d- Video 4 per a repassar de forma general les fórmules del MRU :Video
      

                              * 12.  I aquí ara ja tens els deures que has de fer :

                             1- Ves al següent link i fes les activitats proposades : LINK
                             2- Fes els exercicis 30 i 32 d’aquesta pàgina següent : LINK
                             3- Fes els exercicis 35, 36 i 37 d’aquesta pàgina :   LINK
                                               * Solució exercici 35 : solució
                                               * Solució exercici 36 : solució
                                               * Solució exercici 37 : solució pag1  
                                                                               solució pag 2
                                                                                      solució pag 3


          + 12a.   Petita pràctica per calcular la velocitat d’un MRU :   Guió pràctica


          + 13. MATERIAL EXTRA pels alumnes que han de fer les activitats extra:

                * A continuació intenteu fer els següents exercicis pel divendres (i si hi ha
                  vaga pel proper dilluns, ja que el dimecres no hi aniré a classe ) :

                                > Fes primer aquest exercici :        LINK
                                > Després feu aquest exercici :      LINK  

                       (no mireu les solucions, copieu l’enunciat i intenteu fer-los sense
                        mirar les solucions ... fins al final si és que ho necessiteu).
          * Deures pel dimecres 2 d’Octubre : 


                 14. Ves al següent LINK i mira varies vegades els següents videos :
 
                      > Ves al minut 6 del video 3a i observa el worked example 1.
                      > Ves al video 3b i observa el worked example 2.
                      
                         - Quan hagis vist varies vegades aquests worked examples 1 and 2
                            intenta fer l’exercici 38 que tens en aquest link :   LINK

                                         solució de l’exercici 38 :   solució           + 15. Ara farem l’exercici 41 "meeting point problem" d’aquest link  :   LINK

                   > Aquí tens l’explicació teòrica i passos que cal fer per resoldre un 
                      exercici d’aquest tipus de "meeting point" :   Pic

                   > Solució d’aquest exercici 41 the meeting point exercise :   solució


           + 16. Additional MRU meeting point exercices :    Additional exercices

                               >  Additional exersices solutions ---> check point 18a.


           +  17. You can also try meeting point exemple 1 problem from page 144 :

                               > example 1 wording.
                               > example 1 solved.
                        + 18. Deures pel cap de setmana del 5 d’Octubre :

     a >  Els alumnes que no vulguin fer material extra, només han de fer els exercicis  
                   Additional exercices que ja varem comentar a classe i que teniu una mica més a dalt.

                                                          Additional exercices 

                         Solucions : 
                         Additional 1          Additional 2          Additional 3          Additional 4

                         Additional 1 Graph and  data table


     b >  Els alumnes que vulguin fer material extra han d’anar al llibre i llegir les pàgines
                    138 i 139 i anotar les equacions que es necessiten per al moviment uniformement
                    accelerat. Una vegada estudiades aquestes equacions, podeu intentar fer els exer-
                    cicis 1 i 2 de la pàgina 145.  Podeu consultar l’exemple 2 ja fet en la pàgina 145 per
                    veure com s’han de fer.

 
                                                      19.  Exercicis :    Enunciats 1 i 2 pàgina 145

                                                        solucions  ex 1 pag145
                                                                            ex 2 pag145
            + - We’re checking crossing mobiles motion graphs.

                            > 20. Check this link to watch an animation about how 2 mobiles meet and cross each 
                              other’s way.

                  - 21. Enunciat exemple 3 page 22 (Pursuiting meeting point exercise) :   Enunciat

                            >  Lets see how exemple 3 on page 22 has been done.

                            >  Example 3 made by handwriting.


                  - 22. Now you do exercises 6 and  7  on page 22.
                    Solutions of exercises 6 and 7 on page 22.


                  - 23. Do now exercises 33 on page 32,   and 34 ,35 and 40 on page 33.
                    Solutions of exercises 33 on page 32,   and 3435 and 40 on page 33.
            + 24. MRU experiments to be checked at home  :    LINK

                        > 25. Glycerine MRU experiment :   Link            + 26. Exercicis per a repassar i practicar tot el que has après del MRU :  

       Exercicis de repàs:    pag 152    i     pàg 153                Altres exercicis de repàs:    Link 2    
        

            + 26a.  Exercicis senzills de càlcul de v, X i t de repàs de MRU :  

                                                Enunciats          Solucions


            + 27. MRU exam :    Exam

                         > Exercise 1 exam solution :  Solution 1    Problem 1 sketch/drawing
                         > Exercise 2 exam solution :  Solution 2
                         > Exercise 3 exam solution :  Solution 3 pàg 1
                                                                   Solution 3 pàg 2
                         > Exercise 4 exam solution :  Solution 4

            


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------            + 28.  MRUA , moviment rectilini uniformement accelerat LINK

                        > 29. More about MRUA can be checked here :   LINK

                        > 29a : Videos inicials sobre l’acceleració :  Video 1     Video 2     Video 3

                        > 29b: Videos sobre les fórmules a fer servir en MRUA i exercicis exemples :  

                                                 Video 0   Video 1   Video 2   Video 3   Video 4


            + 30. Exemples inicials de problemes resolts de MRUA de les pàgines
                     138 i 139 :

                                                Exemples 1,2 i 3           Exemple 4


            + 31. Problemes inicials per fer de MRUA :  Exercicis 1,2,3 i 4     

                                      > Solucions :  Solucions exercicis 1,2 i 3

                                                                 Solució exercici 4

           + 31a.   Dossier MRUA i exercicis varis i de tir vertical i caiguda lliure :
  
                                                       Enunciats                    Solucions


            + 32. CANVA’s motion poster :   Link

            + 33. Simple mind diagram about motion lesson :   Link


            + 34. Pràctica experimental MRUA per a trobar l’acceleració i velocitat finals :

                              > Procediment per a realitzar la pràctica :   Instructions           
                            > Pic 1   ,   Pic 2   ,   Pic 3   ,   Pic 4
                            > Taules de dades que cal omplir :  taula 
                            > Exemple taula amb dades alumnes :  taula
                            > Equacions per a calcular els valors de l’acceleració i velocitat finals : Equacions
                            > Taula resum amb dades de acceleració i velocitats finals que cal fer :  taula
                            > Gràfiques X-t i V-t que cal construir :       Gràfiques 1 de MRUA amb a>0
                                                                                           Gràfiques 2 de MRUA amb a>0
                                                                                           Gràfiques 1 de MRUA amb a<0
                                                                                           Gràfiques 2 de MRUA amb a<0

                        > 35. Resum pissarra resultats experiència MRUA :   PIC


              + 36. -  Converting units with conversion factors review.  

                                                         ( Do the unit changes suggested in class ).
                                                         ( Corrections of the exercises suggested ).


                 * 37. Other wordings of whole UNIT 1  :           1      2      3      4      5      6      7

                                                                                          8      9    10    11    12   


                  + 38. Example 4 pag 23.

                  -  39. Make and achieve exercises 8 and 9 on page 23.         Solutions :          ex8             ex9


                  + 40. Example 5 page 24.

                 + 41. Enunciats exercicis 5 i 6 MRUA :  Enunciats
                    
                     Solucions exercicis 5 i 6 :   Solució ex 5                 Solució ex 6


                      -  42. MRUA graphs.  Fig 11 page 25 graph a-t.

                      - 43. MRUA  Fig 12 graph v-t on page 25.

                      - 44. MRUA  Fig 13 graph x-t on page 25.

                      - 45. MRUA graphs interpretation.


               + 46. - Exercises 43, 44 and 56 and 56end pag 34 and 35.

                      - 47. Homework to do for next monday :  ex 45, 46 and 47 on page 34.

                      - 48. Exercise MRUA to achieve , quadratic equation to get time.

                      - 49. Example 6 pag 26.

                      - 50. Exercises 45, 46 and 47 pag 34.
  
                      - 51. Exercises 48 and 49 page 34.

                      - 52. Exercises 54 page 35 and 10 page 25.                      -  53. Let’s do this one now:       Exercise to do about working out the time to go over 
                         certain  distance in MRUA.

                         54. A car starts its movement with a u.r.a.m (MRUA) motion. It’s showing an 
                        acceleration of  12m/s2.  How much time will it take to cover or go over 625m?.

                         Solution:  Check the solution HERE


                 + 55. - Do now exercises 51, 52 and 53 on page 34 and later exercise 57 on page 35.

                                   Solutions :           ex 51 part1  ;   ex 51 part 2

                                                                 ex 52 and 53 on page 34

                                                                 ex 57 on page 35


                 + 56. Teoria distància frenada :   Teoria               Diagrama distància de frenada

                                > 57. Enunciats exercicis 1 i 2 de distància de frenada :   Enunciats
                                > Solució als exercicis 1 i 2 de distància de frenada :  Solució

                     + 58. Teoria distància de seguretat :            Teoria 1          Teoria 2          Teoria 3   

                                 > 59. Exercicis 1 i 2 de distància de seguretat :   Enunciats ex 1 i 2
                                 > Solucions exercicis 1 i 2 de distància de seguretat :   Solucions

                     + 60. Encontre entre mòbils MRU i MRUA :     Teoria

                                  > 61. Exemple d’exercici d’encontre entre mòbils MRU i MRUA  :   Exercici

                     + 62. Exercicis 1 i 2 d’encontre entre mòbils MRU i MRUA  :   Enunciats

                                  > Solucions exercicis 1 i 2 encontre entre mòbils MRU i MRUA :   sol 1   ,   sol2

                     + 63. Exercici extra 56 de trobada de dos mòbils MRUA i MRU :  Enunciat

                                   > Solució exercici 56
                     + MOVIMENT VERTICAL (MRUA) :

                     + 64. Teoria moviment vertical :   Pic

                     + 65. Example 8 Moviment vertical resolt i explicat del llibre :   Example 8
     
                     + 66. Exemples d’exercicis de moviment vertical :    Exemples

                     + 67. Exercicis 1 i 2 de moviment vertical :   Enunciats

                                     > Solucions exercicis 1 i 2 de moviment vertical :   Sol 1      Sol 2

                     + 68. Més exercicis de moviment vertical resolts i teoria explicada :   Web

                     + 69. Exercicis addicionals MRUA de moviment vertical :  Enunciats :  ex 10 i 11

                                                                                                 Solucions :   pag1    pag 2

                     + 70. Exercicis extra 1 de moviment vertical i caiguda lliure :   Enunciats

                                                                                   > Solucions :   pag1  pag 2   pag 3     pag4

                     + 71. Exercicis extra 2 de moviment vertical i caiguda lliure :   Enunciats

                                                                                   > Solucions :  pag 1    pag2    pag3

                     + 72. Exercicis extra 3 de moviment vertical i caiguda lliure :   Enunciats 13,14 i 15

                                                                                   > Solucions :   Solucions ex 13,14 i 15

                     + 73. Exercicis 58, 59 i 60 de moviment vertical encara per repassar més :  Enunciats

                                                                                   > Solucions exercicis 58, 59 i 60
                      + MOVIMENT CIRCULAR UNIFORME :

                      + 74. Teoria moviment circular :    Teoria 1     Teoria 2      Teoria 3 (accel centrípeta)

                                                                       Teoria 2.1    Teoria 2.2


                      + 75. Video moviment circular :  Video 1     ,     Video 2


                                        >  Resumen teoria MCU (moviment circular uniforme) per repassar  :   File
                                        >  Pots seguir aquest bloc que està molt bé per aprendre el MCU :  Bloc

                      + 76. Concepte de Radian :   file      - Què és un radian? :  Radian

                                         > 77. Exercicis, factors de conversió d’angles a radians i viceversa :  

                                              Exemples resolts d’exercicis de conversió a radians i a angles :  Exemples

                                               Exercicis enunciats 1      Sol Ex 1
 

                      + 78. Exemple d’exercici de MCU :   Exemple 1     Exemple 2     Exemple 3

                      + 79. Exercicis 1 i 2 de MCU :   Enunciats

                                       > Solucions exercicis 1 i 2 de MCU :      Solució 1     Solució 2

                      + 80. Exercici 12 MCU :   Enunciat

                                        > Solució ex 12

                      + 81. Mira aquest rellotge i calcula la velocitat angular de cadascuna de les agulles :  Foto

                                        > Solució
 
                        + 82. Activitats finals del tema :   Exercicis extra 16,17 i 18 MCU enunciats

                                                                       Solucions 16 i 17       Solució 18


                                           > 83. Activitats finals extra del tema MCU :   Enunciats
                                                                                                            Solucions


                       + 84. Enunciats extra 1 d’exercicis MCU :   Enunciats extra 1          Solucions

                       + 85. Enunciats extra 2 d’exercicis MCU :   Enunciats extra 2          Solucions

                       + 86. Exercici interessant resolt del gir de la terra al voltant del sol :  ex resolt

  
                 * 87. Teacher’s website about MCU :   Link

              * 88. Aquí tens un resum-esquema de tot el tema de cinemàtica :   ESQUEMA

              * 89.  aquí tens uns apunts molt bons de tot el tema de cinemàtica :   Apunts

              * 90. I aquí un bloc interessant on pots repassar conceptes i exercicis :  Bloc


              0 comentarios