20190905230958-motion-pic1.jpg                                                                  Unit 1 :  MOTION   

                       4ESO FÍSICA I QUÍMICA.     

                                                                       MOTION LESSON 
       + Aquí teniu les primeres pàgines del llibre pels que encara no ho teniu :   LINK


       + Unitats de mesura :  Taula

       + Motion : Section 1  (MRU)  Moviment rectilini uniforme.

       + Motion : Section 2  (MRUA)  Moviment rectilini uniformement accelerat.


       + Exercici 1 pag 137 enunciat :   LINK
       + Exercici 2 pag 137 enunciat :   LINK
       
                     > Repàs de factors de conversió :   Repàs
                        (Ves a aquest link i visita l’apartat corresponent a factors de conversió).                     * Deures pel cap de setmana del 21 i 22 de Setembre :

                               (Aquí us deixo un video per si voleu repassar com es
                            calculava la velocitat a partir de les dades del gràfic) :

                                                                      VIDEO


                             a- Video 1 per si vols repassar el MRU :   Video
                             b- Video 2 per a repassar l’equació de moviment d’un MRU : Video
                             c- Video 3 de com construir la gràfica MRU a partir de les dades: Video
                             d- Video 4 per a repassar de forma general les fórmules del MRU :Video
      

                              *  I aquí ara ja tens els deures que has de fer :

                             1- Ves al següent link i fes les activitats proposades : LINK
                             2- Fes els exercicis 30 i 32 d’aquesta pàgina següent : LINK
                             3- Fes els exercicis 35, 36 i 37 d’aquesta pàgina :   LINK
                                               * Solució exercici 35 : solució
                                               * Solució exercici 36 : solució
                                               * Solució exercici 37 : solució pag1  
                                                                               solució pag 2
                                                                                      solució pag 3          + MATERIAL EXTRA pels alumnes que han de fer les activitats extra:

                * A continuació intenteu fer els següents exercicis pel divendres (i si hi ha
                  vaga pel proper dilluns, ja que el dimecres no hi aniré a classe ) :

                                > Fes primer aquest exercici :        LINK
                                > Després feu aquest exercici :      LINK  

                       (no mireu les solucions, copieu l’enunciat i intenteu fer-los sense
                        mirar les solucions ... fins al final si és que ho necessiteu).
          * Deures pel dimecres 2 d’Octubre : 


                 Ves al següent LINK i mira varies vegades els següents videos :
 
                      > Ves al minut 6 del video 3a i observa el worked example 1.
                      > Ves al video 3b i observa el worked example 2.
                      
                         - Quan hagis vist varies vegades aquests worked examples 1 and 2
                            intenta fer l’exercici 38 que tens en aquest link :   LINK

                                         solució de l’exercici 38 :   solució           + Ara farem l’exercici 41 "meeting point problem" d’aquest link  :   LINK

                   > Solució d’aquest exercici 41 the meeting point exercise :   solució


           + Additional MRU meeting point exercices :    Additional exercices

                               >  Additional exersices solutions. (they’ll be posted here soon).


           +  You can also try meeting point exemple 1 problem from page 144 :

                               > example 1 wording.
                               > example 1 solved.
                        + Deures pel cap de setmana del 5 d’Octubre :

     a >  Els alumnes que no vulguin fer material extra, només han de fer els exercicis  
                   Additional exercices que ja varem comentar a classe i que teniu una mica més a dalt.

                                                          Additional exercices 

                         Solucions : 
                         Additional 1          Additional 2          Additional 3          Additional 4


     b >  Els alumnes que vulguin fer material extra han d’anar al llibre i llegir les pàgines
                    138 i 139 i anotar les equacions que es necessiten per al moviment uniformement
                    accelerat. Una vegada estudiades aquestes equacions, podeu intentar fer els exer-
                    cicis 1 i 2 de la pàgina 145.  Podeu consultar l’exemple 2 ja fet en la pàgina 145 per
                    veure com s’han de fer.

 
                                                        Exercicis :    Enunciats 1 i 2 pàgina 145

                                                        solucions  ex 1 pag145
                                                                            ex 2 pag145

                            Check this link to watch an animation about how 2 mobiles meet and cross each 
                              other’s way.

                  - Enunciat exemple 3 page 22 (Pursuiting meeting point exercise) :   Enunciat

                            >  Lets see how exemple 3 on page 22 has been done.

                            >  Example 3 made by handwriting.


                  - Now you do exercises 6 and  7  on page 22.
                    Solutions of exercises 6 and 7 on page 22.


                  - Do now exercises 33 on page 32,   and 34 ,35 and 40 on page 33.
                    Solutions of exercises 33 on page 32,   and 3435 and 40 on page 33.
            + MRU experiments to be checked at home  :    LINK

                        > Glycerine MRU experiment :   Link


            + Exercicis per a repassar i practicar tot el que has après del MRU :  

                                            Link 1                    Link 2            


            + MRU exam :    Exam

                         > Exercise 1 exam solution :  Solution 1
                         > Exercise 2 exam solution :  Solution 2
                         > Exercise 3 exam solution :  Solution 3 pàg 1
                                                                   Solution 3 pàg 2
                         > Exercise 4 exam solution :  Solution 4

            + MRUA , moviment rectilini uniformement accelerat :   LINK

                        > More about MRUA can be checked here :   LINK


            + Exemples inicials de problemes resolts de MRUA :  Exemples 1,2 i 3

                                                                                        Exemple 4


            + Problemes inicials per fer de MRUA :  Exercicis 1,2,3 i 4     

                                      > Solucions :  Solucions exercicis 1,2 i 3

                                                                 Solució exercici 4


            + CANVA’s motion poster :   Link

            + Simple mind diagram about motion lesson :   Link


            + Pràctica experimental MRUA per a trobar l’acceleració i velocitat finals :

                              > Procediment per a realitzar la pràctica :   Instructions           
                            > Pic 1   ,   Pic 2   ,   Pic 3   ,   Pic 4
                            > Taules de dades que cal omplir :  taula 
                            > Exemple taula amb dades alumnes :  taula
                            > Equacions per a calcular els valors de l’acceleració i velocitat finals : Equacions
                            > Taula resum amb dades de acceleració i velocitats finals que cal fer :  taula
                            > Gràfiques X-t i V-t que cal construir :       Gràfiques 1 de MRUA amb a>0
                                                                                           Gràfiques 2 de MRUA amb a>0
                                                                                           Gràfiques 1 de MRUA amb a<0
                                                                                           Gràfiques 2 de MRUA amb a<0

                        > Resum pissarra resultats experiència MRUA :   PIC


              + -  Converting units with conversion factors review.  

                                                         ( Do the unit changes suggested in class ).
                                                         ( Corrections of the exercises suggested ).


                 * Other wordings of whole UNIT 1  :           1      2      3      4      5      6      7

                                                                                          8      9    10    11    12   


                  + Example 4 pag 23.

                  - Make and achieve exercises 8 and 9 on page 23.         Solutions :          ex8             ex9


                  + Example 5 page 24.

                 + Enunciats exercicis 5 i 6 MRUA :  Enunciats
                    
                     Solucions exercicis 5 i 6 :   Solució ex 5                 Solució ex 6


                      - MRUA graphs.  Fig 11 page 25 graph a-t.

                      - MRUA  Fig 12 graph v-t on page 25.

                      - MRUA  Fig 13 graph x-t on page 25.

                      - MRUA graphs interpretation.


               + - Exercises 43, 44 and 56 and 56end pag 34 and 35.

                      - Homework to do for next monday :  ex 45, 46 and 47 on page 34.

                      - Exercise MRUA to achieve , quadratic equation to get time.

                      - Example 6 pag 26.

                      - Exercises 45, 46 and 47 pag 34.
  
                      - Exercises 48 and 49 page 34.

                      - Exercises 54 page 35 and 10 page 25.                      -  Let’s do this one now:       Exercise to do about working out the time to go over 
                         certain  distance in MRUA.

                         A car starts its movement with a u.r.a.m (MRUA) motion. It’s showing an 
                        acceleration of  12m/s2.  How much time will it take to cover or go over 625m?.

                         Solution:  Check the solution HERE


                 + Do now exercises 51, 52 and 53 on page 34 and later exercise 57 on page 35.

                                   Solutions :           ex 51 part1  ;   ex 51 part 2

                                                                 ex 52 and 53 on page 34

                                                                 ex 57 on page 35


                 + Teoria distància frenada :   Teoria               Diagrama distància de frenada

                                > Enunciats exercicis 1 i 2 de distància de frenada :   Enunciats
                                > Solució als exercicis 1 i 2 de distància de frenada :  Solució

                     + Teoria distància de seguretat :            Teoria 1          Teoria 2          Teoria 3   

                                 > Exercicis 1 i 2 de distància de seguretat :   Enunciats ex 1 i 2
                                 > Solucions exercicis 1 i 2 de distància de seguretat :   Solucions

                     + Encontre entre mòbils MRU i MRUA :     Teoria

                                  > Exemple d’exercici d’encontre entre mòbils MRU i MRUA  :   Exercici

                     + Exercicis 1 i 2 d’encontre entre mòbils MRU i MRUA  :   Enunciats

                                  > Solucions exercicis 1 i 2 encontre entre mòbils MRU i MRUA :   sol 1   ,   sol2

                     + Exercici extra 56 de trobada de dos mòbils MRUA i MRU :  Enunciat

                                   > Solució exercici 56
                     + MOVIMENT VERTICAL (MRUA) :

                     + Teoria moviment vertical :   Pic

                     + Example 8 Moviment vertical resolt i explicat del llibre :   Example 8
     
                     + Exemples d’exercicis de moviment vertical :    Exemples

                     + Exercicis 1 i 2 de moviment vertical :   Enunciats

                                     > Solucions exercicis 1 i 2 de moviment vertical :   Sol 1      Sol 2

                     + Més exercicis de moviment vertical resolts i teoria explicada :   Web

                     + Exercicis addicionals MRUA de moviment vertical :  Enunciats :  ex 10 i 11

                                                                                                 Solucions :   pag1    pag 2

                     + Exercicis extra 1 de moviment vertical i caiguda lliure :   Enunciats

                                                                                   > Solucions :   pag1  pag 2   pag 3     pag4

                     + Exercicis extra 2 de moviment vertical i caiguda lliure :   Enunciats

                                                                                   > Solucions :  pag 1    pag2    pag3

                     + Exercicis extra 3 de moviment vertical i caiguda lliure :   Enunciats 13,14 i 15

                                                                                   > Solucions :   Solucions ex 13,14 i 15

                     + Exercicis 58, 59 i 60 de moviment vertical encara per repassar més :  Enunciats

                                                                                   > Solucions exercicis 58, 59 i 60
                      + MOVIMENT CIRCULAR UNIFORME :

                      + Teoria moviment circular :    Teoria 1     Teoria 2      Teoria 3 (accel centrípeta)

                                                                       Teoria 2.1    Teoria 2.2


                      + Video moviment circular :  Video 1     ,     Video 2


                                        >  Resumen teoria MCU (moviment circular uniforme) per repassar  :   File
                                        >  Pots seguir aquest bloc que està molt bé per aprendre el MCU :  Bloc

                      + Concepte de Radian :   file      - Què és un radian? :  Radian

                                         > Exercicis, factors de conversió d’angles a radians i viceversa :  

                                              Exemples resolts d’exercicis de conversió a radians i a angles :  Exemples

                                               Exercicis enunciats 1      Sol Ex 1
 

                      + Exemple d’exercici de MCU :   Exemple 1     Exemple 2     Exemple 3

                      + Exercicis 1 i 2 de MCU :   Enunciats

                                       > Solucions exercicis 1 i 2 de MCU :      Solució 1     Solució 2

                      + Exercici 12 MCU :   Enunciat

                                        > Solució ex 12

                      + Mira aquest rellotge i calcula la velocitat angular de cadascuna de les agulles :  Foto

                                        > Solució
 
                        + Activitats finals del tema :   Exercicis extra 16,17 i 18 MCU enunciats

                                                                       Solucions 16 i 17       Solució 18


                                           > Activitats finals extra del tema MCU :   Enunciats
                                                                                                            Solucions


                       + Enunciats extra 1 d’exercicis MCU :   Enunciats extra 1          Solucions

                       + Enunciats extra 2 d’exercicis MCU :   Enunciats extra 2          Solucions

                       + Exercici interessant resolt del gir de la terra al voltant del sol :  ex resolt

  
                 * Teacher’s website about MCU :   Link

              * Aquí tens un resum-esquema de tot el tema de cinemàtica :   ESQUEMA

              * I aquí tens uns apunts molt bons de tot el tema de cinemàtica :   Apunts

              * I aquí un bloc interessant on pots repassar conceptes i exercicis :  Bloc


              Comentarios  Ir a formulario