Blogia
EASYFISQUIM , ESO i Batxillerat.

2nd Batx Quim. ARTICLE 3. TEMA 3. GASOS , SOLUCIONS i ESTEQUIOMETRIA.

2nd Batx Quim. ARTICLE 3. TEMA 3.  GASOS , SOLUCIONS i ESTEQUIOMETRIA.                                                               TEMA 3 

             GASOS , SOLUCIONS i ESTEQUIOMETRIA.       - Repàs de continguts previs necessaris per a l’estudi posterior d’aquesta lliçó:


     + Primer de tot, i abans d’abordar aquest tema, cal si ho desitges,repassar els
        següents continguts que són molt importants per aprofundir després en aspectes
        com gasos reals, equilibris, estudi de solucions i càlculs estequiomètrics :


           * Aquí tens una excel.lent web per a repassar perfectament la Llei dels gasos 
             ideals, la deducció de la llei i totes les variables implicades :   LINK
              
           * Una segona web on de forma resumida pots repassar la llei dels gasos : LINK

           * Un primer repàs ràpid en diapositives de la fórmula dels gasos ideals, la llei
               de Dalton de les pressions parcials i el concepte de fracció molar.   LINK 

           * Videos amb excel.lents explicacions per a repassar tot allò relacionat amb 
               els gasos i les lleis dels gasos : LINK

           * Aquí tens més videos curts molt interessants per a repassar els gasos ideals i
               les equacions més importants i exercicis resolts per a repassar :  LINK

           * Llegeix sobre la importància de la costant R dels gasos :   LINK

           - GASOS : 
    


      - Una vegada t’has posat al dia dels continguts que calia repassar, ja podem introduir-nos en els continguts nous d’aquest tema :


     + Comencem per la massa molar d’un gas a partir de la llei dels gasos ideals :


            * Càlcul de masses molars de gasos :  LINK


            * Aquí es mostra de manera ràpida i simple com a partir de la llei dels gasos ideals pots
                 arribar a una expressió per a calcular el pes o massa molar d’un gas i a més obtenir 
                 l’equació en relació a la densitat :    LINK

            * Aquí tens una curios web on pots calcular masses molars de gasos online :  LINK

            * Càlcul de la densitat d’un gas a partir de la llei de gasos ideals :  LINK

            * Aquí teniu altra web amb moltes més continguts interessants sobre els gasos a més de
                 una explicació senzilla sobre el càlcul de la densitat i massa molecular d’un gas :   LINK

            * Densitat relativa d’un gas respecte d’un altre a partir de les
               seves masses moleculars :   LINK


            * Aquesta web és molt interessant ja que a més de fer càlculs automàtics de densitats
                 relatives de gasos i la fórmula per a calcular densitats relatives de gasos, et proporciona
                 taules amb masses molars de gasos, té conversors automàtics d’unitats i moltes més
                 aplicacions útils, consulta-la !! :    LINK

              *  Uns altres apunts d’altre institut on pots repassar la teoria de gasos, gràfiques de les lleis
                 de Boyle i Gay-Lussac, deducció de les fórmules per a la densitat de gasos, càlculs de
                 masses molars,  etc :   LINK


              * Mescla de gasos, pressió parcial d’un gas i fracció molar d’un gas en una mescla de gasos:

                              LINK 1                                  LINK 2                                       LINK 3
      
              * A la diapositiva 29 i 30 d’aquesta presentació tens un esquema ràpid i senzill de 
                l’explicació del que és la pressió parcial d’un gas i com deduir la fracció molar en una mescla
                de gasos. A més, en aquesta presentació pots repassar molt bé tots els continguts referents
                al que has estudiat sobre els gasos :        LINK


              * Exercicis resolts de pressions parcials de gasos i fracció molar i explicació :   LINK


              * Llei de Graham i velocitat de difusió dels gasos :       LINK 1     LINK 2     LINK 3


              * En aquest video pots veure perfectament com es dedueix la llei de Graham però expressada
                respecte la densitat dels gasos :     LINK


              * Gasos reals, equació de Van der Waals :    LINK 1       LINK 2 (Video molt aclaridor)
                             


                * Aquí teniu un formulari útil amb les fórmules més importants per als 
                 problemes de gasos :     LINK

            * I aquí pots fer un repàs complet de la part de gasos amb diapositives:

                                                             LINK
         - SOLUCIONS i ESTEQUIOMETRIA :  


    +  Per tal de repassar i estudiar com determinar la composició d’una solució i indicar la proporció  
       entre els components d’aquesta, anem a prestar atenció als següents continguts per a després 
       resoldre problemes acuradament :


            * Què és la composició d’una solució :   LINK  ( pag 74, 75 i 76 ).

            * Tipus de solucions ( no totes les solucions són un sòlid en un líquid ) :  

                      LINK  ( Diapositives 10 , 11 i 12 ).

            * Què és la concentració d’una solució :   LINK  

            * Formes d’expressar la composició d’una solució :  LINK

            * Tant per cent en massa de solut de la solució :  LINK  ( Diapositiva 12 ).

            * Tant per cent en volum de solut de la solució :   LINK

            * Concentració en massa :   LINK  ( massa de solut per volum de solució )

            * Concentració en molaritat :

                             LINK 1    ( pàgina 4 )            LINK 2 ( Diapositives 19 i 20 ).

            * Concentració en molalitat :     LINK 

            * Concentració expressada en fracció molar :

                 LINK 1  (Veure punt 5)       LINK 2

       - ACTIVITATS: 


               * Activitat d’estequiometria visible del llibre :                                               LINK

               * Activitat de gasos reals i llei de difusió de Graham del llibre :                      LINK      + Pràctica de Solucions i determinació de precipitats :   Pràctica      + PROBLEMES resolts i exemples de problemes per a repassar i practicar :

             > Problemes PAU tema 3 :     Enunciats                      Solucions

             > Examen tema 3 :       Enunciats              Solucions


             *  Exemples de problemes de gasos :

                          > Problemes de masses molars dels gasos.  ( Veure exemple 8.7 )
                        > Problemes de gasos ideals i estequiometria:
                                - Problema 1.0 de gasos de la llei de Boyle.
                                   - Problema 1.1 de gasos ideals en el zero absolut.
                                - Problema 2 de gasos de la llei de Charles i Gay-Lussac.
                                - Problema 3 de gasos de la llei de Gay-Lussac.
                                - Problema 4 de gasos per a calcular el volum d’un gas.
                                - Problema 5 de gasos de la llei de gasos ideals per a calcular el volum d’un gas.
                                - Problema 6 de gasos de la llei de gasos ideals i estequiometria.
                                - Problema 7 de gasos de la massa molar d’un gas i la llei ideal dels gasos.
                                - Problema 8 de gasos de la densitat d’un gas.
                                - Problema 9 de gasos de la pressió d’un gas i la llei de gasos ideals.
                                - Problema 10 de gasos d’estequiometria i la llei de gasos ideals.
                                - Problema 11 de gasos de pressions parcials i fraccions molars de gasos.
                                - Problema 12 de gasos de densitat d’un gas i fraccions molars.
                        > Problemes de densitat dels gasos.   ( Veure exemple 8.8 )
                        > Problemes de densitat relativa de gasos.
                        > Problemes de mescles de gasos.
                        > Problemes de mescles de gasos amb fraccions molars.
                        > Problemes amb càlcul de pressions parcials de gasos.
                        > Problemes de velocitat de difusio de gasos i llei de Graham.
                        > Problemes de gasos reals i fórmula de Van der Waals.
                                      -Taula amb les constants a i b per a gasos reals (Equació de Van der Waals).
                                          - Aquí tens un parell més de problemes resolts per a fer de gasos reals.


       - MATERIAL PER A REPASSAR EL TEMA : 


       > A continuació t’indico més pàgines on pots trobar molts més problemes de gasos per repassar encara més i ho desitges. T’indico quins tipus de problemes pots trobar en cadascuna perquè puguis
organitzar-te :

                         > LINK , aquí al problema n.4 tens un exercici de fer servir la llei de gasos ideals.
                            Al problema n.5 consisteix en calcular els % de cada gas en la mescla i el pes
                            molecular promedi i les masses corresponents de cada gas en la mescla. Al proble-
                            ma n.6 has de calcular les pressions parcials i la total i finalment la composició en
                            %. Al problema n.7 tens un exercici per calcular el nombre de mols i fer servir les 
                           masses molars i plantejar una equació per a resoldre el problema. El n.8 és similar
                           al n.7 però has de calcular el volum. El n.9 és de pressions parcials i totals i volums.
                           El n.10 has de fer servir l’equació de Van der Waals per a gasos perfectes. El n.11 
                           també és de Van der Waals. El n.12 consisteix a calcular el volum del gas amb 
                           l’equació dels gasos. El n.13 és de densitat d’un gas i càlcul del nombre de mols i
                           fer servir els pesos moleculars. El n.14 també necessites la llei dels gasos però has
                           de calcular la proporció en mols i fer servir percentatges. El n.15 et demana calcular
                           els pesos moleculars dels gasos a partir de la massa i la pressió. El n.17 tracta de
                           masses molars i densitats de gasos. 
                            
                          > LINK , Aquí tens molts més exercicis de gasos i resolts. Pots consultar la web i
                             veure com es fan amb la resolució que s’acompanya.

                          > LINK , Un altre arxiu amb 15 problemes més de gasos amb solucions i amb
                             els problemes resolts al final de l’arxiu.

                          > LINK , En aquest web pots trobar animacions molt completes sobre aquest tema
                             de gasos i molts altres de segon de batxillerat.          LINK 2  Gasos i 
                                                                                                         LINK 3  Pressions parcials.

                          > LINK ,  7 problemes resolts més per a practicar les lleis dels gasos i el càlcul de
                             densitat de gasos i masses moleculars, així com una mica d’estequiometria en el
                             càlcul de molècules de gasos i mols de gasos.

                          > Una mica de repàs sobre les solucions pots trobar aquí :           LINK

          Exemples de problemes de solucions i estequiometria :


                        > Problemes d’estequiometria 1 per a repassar.
                          > Problemes de preparació d’una solució.
                        > Problemes del càlcul de la concentració d’una solució en tant per cent en massa.
                        > Problemes del càlcul de la concentració en tant per cent en volum.
                        > Problemes del càlcul de la concentració en massa.
                        > Problemes del càlcul de la concentració en molaritat.
                        > Problemes del càlcul de la concentració en molalitat.
                        > Problemes del càlcul de la concentració en fracció molar.
                        > Problemes d’estequiometria de pressions parcials.
                        > Problemes d’estequiometria de les reaccions. (secció prob resolts estequiometria).


                          > Solucions i resolucions als problemes del llibre :     Solucions

0 comentarios