Se muestran los artículos pertenecientes al tema 4ESO FQ (10th grade science) 2019-2020-2021.

20200915215032-taula-periodica-dels-elements-pic1.jpg


                                     Unitat :  TAULA PERIÒDICA DELS ELEMENTS.   

                       4ESO FÍSICA I QUÍMICA.     

                                                                    TAULA PERIÒDICA
     1. MODELS ATÒMICS i TAULA PERIÒDICA DELS ELEMENTS :
 
      + MODELS ATÒMICS :  ACTIVITAT ( T1 ).

 
                                                    Taula periòdica dels elements per a consultar.        > a)       1. Consulta, repassa i llegeix la informació de les pàgines 26 i 27.

                       2. Consulta i llegeix les següents webs on t’expliquen els models atòmics i com s’organitza la 
                           taula periòdica en grups i períodes que corresponen als nivells energètics :

                                                         Web 1           Web 2         Web 3 

                                                         - Video raigs catòdics Model Thompson.


          > b)       Fes els exercicis 1 al 4 de la pàgina 27  ( enunciats )    ( solucions )


       2. ACTIVITAT D’APROFUNDIMENT :
 
      + APROFUNDIMENT :  LA MATÈRIA I LA SEVA ESTRUCTURA :  ACTIVITAT ( T2 ).


        >  Consulta, si vols aprofundir una mica més en aquesta primera introducció a la quimica, els
             apartats d’introducció, propietats i classificació del següent bloc :


                                                                       BLOC

 
                                     hoja en blanco para explicaciones
             
                                                 hoja con sistema periodico para explicaciones
        3. CONFIGURACIONS ELECTRÒNIQUES :
 
      + AMPLIACIÓ :  CONFIGURACIONS ELECTRÒNIQUES :  ACTIVITAT ( T3 ).


        > a)       1. Consulta, repassa i llegeix la informació de les pàgines 26 , 27 i 28.

                       2. Consulta i llegeix les següents webs on t’expliquen els models atòmics i com s’organitza la 
                           taula periòdica en grups i períodes que corresponen als nivells energètics :

                                                                  Web 1           Web 2        

                       * Unió d’orbitals :  exemples  

                       * Full per explicar i construir les configuracions electròniques :   Full


          > b)       Fes els exercicis 5, 6 i 7 de la pàgina 27  ( enunciats )     ( solucions )

          > c)       Fes les configuracions electròniques dels elements sodi (Na) , clor (Cl) i carboni (C).

                                                                     ( solucions )

          > Aquí teniu una bona pàgina per a consultar com fer les configuracions electròniques dels elements :

                                                                         Pàgina
        4. ACTIVITAT OPTATIVA-OPCIONAL D’APROFUNDIMENT :
 
      + APROFUNDIMENT :  LA MATÈRIA I LA SEVA ESTRUCTURA :  ACTIVITAT ( T4 ).


        >  Llegeix les pàgines 28 i 29 i fes un bon esquema a la llibreta del més important.

 
                                     hoja en blanco para explicaciones
             
                                                 hoja con sistema periodico para explicaciones


     


          5. ELECTRONS DE VALÈNCIA i IONS :
 
      + AMPLIACIÓ :  CONFIGURACIONS ELECTRÒNIQUES :  ACTIVITAT ( T5 ).


        >  Llegir les pàgines 28 i 29 del llibre i fer els exercicis 1 a 9 de la pàgina 29. 


                                                     Enunciats                Solucions

       6. HISTÒRIA DE LA TAULA PERIÒDICA 1 :
 
      + APROFUNDIMENT :  LA TAULA PERIÒDICA 1 :   ACTIVITAT ( T6 ). 


        >  consultar aquesta web i fer un resum de la història de com s’ha desenvolupat
             la taula periòdica dels elements fins arribar a la actual.

                                      
                                                     WEB 1                WEB 2              7. ELEMENTS i ORGANITZACIÓ DE LA TAULA PERIÒDICA :
 
      + AMPLIACIÓ :  
           ELEMENTS i ESTRUCTURA DE LA TAULA PERIÒDICA :  ACTIVITAT ( T7 ).


        >  Llegir les pàgines 30 i 31 i fer els exercicis 1 al 9 de la pàgina 30 :


                                                     Enunciats                Solucions

       8. ELECTRONS D’ENLLAÇ :
 
      + APROFUNDIMENT :  ELECTRONS D’ENLLAÇ :  ACTIVITAT ( T8 ).


        >  Llegir una altra vegada les pàgines 28 i 29 i explicar la reactivitat dels àtoms i ions de dalt 
            de la pàgina 29 a partir de la seva configuració electrònica.  


                                                   pdf explicació electrons d’enllaç
          9.CARÀCTER METÀL.LIC i NO METÀL.LIC :
 
      + AMPLIACIÓ :  CARÀCTER METÀL.LIC i NO METÀL.LIC :   ACTIVITAT ( T9 ).


        >  Anem a aprofundir en el coneixement dels elements metàl.lics i no metàl.lics de la taula periòdica.
             Llavors cal llegir atentament les pàgines 32 i 33 del teu llibre i, en acabar, fer els exercicis 1 al 5 de la
             pàgina 33 :


                                                           Enunciats               Solucions
       10. ELEMENTS DE LA TAULA PERIÒDICA :
 
      + APROFUNDIMENT : 
           GRUPS i PERIÓDES DE LA TAULA PERIÒDICA :  ACTIVITAT ( T10 ).


        >  Avuí has d’aprendre de memòria tres elements de cada grup important de la taula 
             periòdica.

             O sigui, 3 noms i símbols dels elements alcalins de la primera columna (a escollir per tu), 3 
             noms i símbols dels metalls alcalinoterris de la segona columna (a escollir per tu), tres 
             símbols noms de metalls de transició que són els que estan entre la columna 3 i la 12 de la 
             taula periòdica, desprès 3 símbols i noms de no metalls que són els que estan a la dreta de la 
             taula periòdica entre les columnes 13 i 17 (millor que agafis algun entre aquestes columnes 
             però entre les files o períodes 2 i 3), i per últim 3 noms i símbols dels gasos nobles que són 
             els de la última columna del sistema periòdic.  El que has de fer és escriure a la llibreta, en 
             columnes per  a cada grup els noms i símbols dels 3 elements que hagis escollit per a cada 
             grup, i has  de intentar aprendre’ls de memòria per a aquesta setmana.  
             Indica també el nombre atòmic  Z de cadascuna dels elements que hagis escollit. 
             Consulta la taula periòdica del teu llibre per a fer aquest exercici.

          11. PROPIETATS PERIÒDIQUES DELS ELEMENTS :
 
      + AMPLIACIÓ :  
           PROPIETATS DELS ELEMENTS, DIMENSIONS I VOLUM ATÒMIC. ACTIVITAT ( T11 ).


        >  Anem a aprofundir en el les dimensions dels àtoms i estudiar la importància del volum iònic i atòmic.
              Primer cal llegir atentament varies vegades les pàgines 34 i 35 del teu llibre.  Una vegada acabis, fes
              els exercicis 1 al 6 de la pàgina 35 :


                                                           Enunciats                Solucions


         >  Video sobre la variació del radi atòmic a la taula periòdica :    Video 1       Video 2

         >  Web on podeu llegir la definició de radi atòmic i la variació d’aquest a la taula periòdica :   Web

         > Qüestionari perquè pugueu comprovar el que haveu après respecte als radis dels elements químics :  Link
        12. ACTIVITATS REPÀS INICIALS DE LA TAULA PERIÒDICA :

 
      + REPÀS i APROFUNDIMENT :  ELEMENTS TAULA PERIÒDICA.  ACTIVITAT ( T12 ).


        >  De la pàgina 40 del teu llibre, fes els exercicis 1 i 2.

 
                                                        Enunciats             Solucions

          13. IDENTIFICACIÓ D’ELEMENTS QUÍMICS :
 
      + AMPLIACIÓ :  COLOR DE LA FLAMA D’ALGUNS ELEMENTS.  ACTIVITAT ( T13 ).


        >  Aquesta setmana anem a estudiar un curiós mètode per identificar alguns elements químics pel seu
             color de la flama i la relació que hi ha entre el color de la flama que provoquen i la seva estructura
             atòmica. Després de llegir varies vegades les pàgines 36 i 37 del teu llibre, fes l’exercici 1 de la pàgina
             37 :


                                                           Enunciat                Solució
        14. REPÀS ENLLAÇ IÒNIC i COVALENT :

 
      + APROFUNDIMENT : Aprofundiment en la taula periòdica.  ACTIVITAT ( T14 ).


        >  Llegeix i repassa el que ja vam comentar en classe sobre l’enllaç iònic i la
            regla de l’octet. Pots repasar també la teoria sobre l’enllaç covalent. Així, com a tasca 
            d’aprofundiment et recomano que llegeixes ben bé varies vegades les 
            pàgines 44, 45, 46, 47, 48 i 49 del teu llibre. Deixarem els exercicis per altre moment, 
            per tant ara només llegeix varies vegades, si pots, durant la setmana, aquestes 
            pàgines que t’he indicat.

            15. ACTIVITATS FINALS  :
 
      + AMPLIACIÓ :  COMPROVACIÓ DEL QUE HAS APRÈS.  ACTIVITAT ( T15 ).
 
         
         > Aquí tens les pàgines 38 i 39 per consultar els següents exercicis :  38  i  39


        >  Fes les activitats finals de la 1 a la 18 de la pàgina 38 :


                                                           Enunciats                Solucions


         >  Fes les activitats de comprovació del que has après de la 1 a la 13 de la pàgina 39 :


                                                            Enunciats               Solucions
            16. SÍNTESI i CONSOLIDACIÓ DE COMPETÈNCIES :
 
      + AMPLIACIÓ :  CONSOLIDACIÓ i COMPETÈNCIES.  ACTIVITAT ( T16 ).
 

        >  Llegeix ben bé la pàgina 41 del llibre i repassa els contingus de dalt de la pàgina.
              Després llegeix la part de sota de consolidació de competències i respon a la PREGUNTA INICIAL :


                                                           Enunciats                Solucions
          > Breu resum del tema de la taula periòdica (pàg 41) :    Resum
20191225191707-force-image1.jpg

                                                                   Unit 2 :  FORCES   

                       4ESO FÍSICA I QUÍMICA.     

                                                                       FORCES LESSON 
     * Extra teaching aid and helpful material to be used along this lesson about FORCES :


          + Forces 1 Magnitude and vectors (english) :   Link 1      Link 2      Link 3      Link 4      Link 5

                                                                            Link 6      Link 7


          + Forces 2 Mass and gravity (english) :     Link 1      Link 2
       * Material from your own current course and your school year book :            >   FORCES : 

           + Concepte de força.

          > Llei de Hooke : 


          + Concepte Llei de Hooke.          + Exercici 2 llei de Hooke amb gràfic :           Enunciat           Solució

          + Exercicis 1 i 2  (Hooke):          Enunciats                ;    Solucions      gràfic ex2


          > Forces Concurrents : 
 
          + Forces concurrents 1               Forces concurrents 2               Forces concurrents 3

          + Exercici de moltes forces concurrents i trobar la resultant gràficament :   enunciat     solució          + Exercici pissarra de varies forces concurrents a 90 graus :       Enunciat          Solució               ( Forces concurrents no paral.leles ni perpendiculars )

                           > Raons trigonomètriques (sinus, cosinus i tangent) :   Link

                                       * Exercicis de dobles triangles fent servir la tangent :   Enunciats     Sol 1   Sol 2


                           > Composició de forces concurrents i la resultant amb un angle.

                                      + Components d’una força sobre dos eixos perpendiculars ( descripció i imatge).
                                      + Components d’una força (imatge).

                                      + Exercici de suma de forces per components :    Exercici 1       Exercici 2

                                      + En aquest video pots repassar tots els tipus de sumes de forces :   Video

                           > Suma de forces concurrents amb angle diferent de 90º.


                                       + Exercicis pla inclinats extra (Forces i acceleració) :     Pdf


          + Forces NO CONCURRENTS :   Explicació 1          Imatge i esquema de vectors no concurrents
 
                                                        Exemple resolt F no concurrents del mateix sentit
 
                                                        Forces no concurrents paral.leles de sentit oposat (explic i imatge)

                                                        Exemple 2 resolt Forces no concurrents paral.leles de sentit oposat

                                                        Exercicis 1 i 2 F no concurrents paral.leles :  Enunciat     Solucions

                        > Repassa i practica més exercicis de forces no concurrents aquí :


         - Non concurrent forces :  LINK

                        A couple is an example of a non-concurrent force because its 
                       line of action does not intersect at one point.

                            * Non concurrent forces image example :       FOTO

                       * This is a great link where you can find and learn a lot about
                          working out resultant net forces on non concurrent like and 
                          unlike parallel forces systems :   LINK

                          ** And here you can check it but in a pdf file :  PDF
       - What’s a TORQUE ?  A TORQUE is … ( read also this website )

       - Website with problems having a TORQUE  involved :  Website


       - You can follow a nice explanation video about NON CONCURRENT PARALLEL FORCES separated certain             distance :

           * At this link you can look up how to work out the resultant of of parallel coplanar forces :   LINK
         + And at this website you have a very clear explanation about an example of two unlike parallel forces
            exercise and how to find out the net resultant force and where its point of application is plot :

                                                                             WEBSITE  -  After you’ve practiced and watched the different videos, try to do the following exercise by your own. Check previous videos as many times as you need to develope the exercise by yourself. In case you cannot achieve the problem’s solution you have the problem explained at the video below :
  > Exercise :

          A 15kg metal bar 6m long has two objects hanged at the opposite ends of the bar. At the left end of the bar hangs an 20kg object and at the right end of the bar the second 30kg object. Find where exactly the net force must be placed in order not to let the system fall. Work out the value of the net or balance force, the exact spot it must be placed, the direction and if it is like or unlike to the forces involved initially.

       + Now try by yourself the following exercises about non concurrent parallel forces:

                           Wording exercise 1 :   FOTO  ( like forces )
                           Solution exercise 1:     FOTO 

                           Wording exercise 2 :    FOTO( unlike forces )
                           Solution exercise 2 :    FOTO   + Forces NO CONCURRENTS :    (Repàs) :


 
                                                
 
                                                  

                                                
       8)    > VIDEO WITH PROBLEM’S SOLUTION.


       9)    + Now try by yourself the following exercises about non concurrent parallel forces:

                           Wording exercise 1 :   FOTO  ( like forces )
                           Solution exercise 1:     FOTO 

                           Wording exercise 2 :    FOTO( unlike forces )
                           Solution exercise 2 :    FOTO     + REPÀS :  SISTEMES DE FORCES EN EQUILIBRI : 


       > a) Consulta, repassa i llegeix la informació de la pàgina 164 del teu llibre :      Pic 1   i     Pic 2

        > b) Mira els exemples resolts d’aquests dos exercicis d’equilibri de forces i després intenta fer-los per tu
           mateix sense mirar el llibre :    Pic

        > c) Després que hagis acabat els punts a) i b) i els hagis estudiat i els tinguis clar, intenta ara fer
           aquests exercicis de la mateixa manera. Intenta no mirar les solucions fins que no sigui totalment
           necessari:
                                                                 Enunciats i solucions     + AMPLIACIÓ :  EQUILIBRI DE ROTACIÓ i MOMENT D’UN PARELL DE FORCES : 


        > a) Consulta, repassa i llegeix la informació de la pàgina 165 :   Pic 

                 Aquí pots consultar més informació sobre el moment d’una força :   link

                 I aquí sobre el moment però d’un parell de forces :   link

         > b) Fes els 4 exercicis de la pàgina 165 :           Enunciats                Solucions ex 1 al 3
                                                                                                             Solució ex 4
      + AMPLIACIÓ :  CENTRE DE GRAVETAT i EQUILIBRI D’UN COS RECOLZAT SOBRE EL
          TERRA  : 


       > a) Consulta i llegeix varies vegades la informació de les pàgines 166 i 167 :      pàg 166       pàg 167

        > b) Consulta els següents links i exemples sobre el concepte de centre de gravetat dels cossos :

                                     Link 1          Link 2          Link 3 (diapositiva 22 fins a 24)        Link 4

                Una vegada hagis consultat els links, agafa una figura o un exemple, el que tu vulguis i explica 
                a la teva llibreta fent un dibuix quan el cos caurà o es mantindrà en equilibri fent servir el concepte 
                del seu centre de gravetat.

        > c) Defineix amb les teves paraules a la teva llibreta què és el centre de gravetat d’un cos. Com ho
               explicaries amb les teves paraules?  Pots fer un dibuix si vols per explicar-ho.

        > d) Fes els exercicis 1 i 2 de la pàgina 167 del teu llibre :         Enunciats       Solucions
       + AMPLIACIÓ :  EQUILIBRI EN LES ALTURES i EN DIFERENTS MUNTATGES CASOLANS : 

        > a) Consulta i llegeix varies vegades la informació de la pàgina 170 :    pàg 170      

             Quan hagis acabat, contesta a la teva llibreta les qüestions de sota de la pàgina 170.     (Solucions)

         > b) Consulta i llegeix varies vegades la informació de la pàgina 171 :    pàg 171

             Quan hagis acabat, intenta fer un dels muntatges de l’apartat C i dibuixa’l a la teva llibreta i explica
             com és possible que es pugui mantenir en equilibri.      + AMPLIACIÓ :  ACTIVITATS FINALS i EXERCICIS : 

        > a) Fes els exercicis 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 de la pàgina 172 :   pàg 172           Solucions       + EXTRA:  ACTIVITATS OPCIONALS NO OBLIGATÒRIES : 

        > a) Si vols aprofundir, fes les següents activitats de la pàgina 174 :  activitat 1 pàg 174    Solucions
                                                                                                            activitat 3 pàg 174    
            Consulta en aquest web la llei de la palanca i els tipus de 
            palanques :   LINK  

         > b) Si vols consolidar els teus coneixements, llegeix amb cura i intenta fer i analitzar aquesta activitat
            de la pàgina 175 :

                                                            Enunciat                            Solucions
      ACTIVITAT DE REPÀS :
 
     + REPÀS :  SEGONA LLEI DE NEWTON : 


       > a) Fes els exemples resolts 1 al 5 que tens fets a les pàgines 184 i 185 del teu llibre, però no miris les
                resolucions fins que no sigui estrictament necessari.
       ACTIVITAT D’AMPLIACIÓ :
 
      + AMPLIACIÓ :  GRAVITACIÓ UNIVERSAL (Tema 10 del teu llibre ) : 


        > a) Llegeix bé varies vegades les pàgines 197198 i 199 del teu llibre.

         > b) Observa i estudia primer els exemples resolts 2 i 3 de la pàgina 199 i intenta fer-los per tu mateix 
                després sense mirar les solucions.
                                                       
          + Forces de traslació i equilibri (Moment d’un parell de forces) :  

                                            Explicació 1           Exemple 1 resolt

          + Equilibri de rotació i moment d’un parell de forces :    Explicació 1      Imatge d’un parell de forces

                      Exercicis 1 al 4 de moment de parells de forces :    Enunciats        Solucions ex 1 al 3
                                                                                                                              Solució ex 4

          + Dinàmica del moviment circular uniforme :  Explicació i imatge

          + Components de la força pes en un pla inclinat :  Explicació i imatge

                        > Exercicis addicionals resolts de forces i acceleracions en plans inclinats :   File

          + Gravitació universal de Newton :  Explicació i imatge


          + Exercicis 1 al 4 de forces resultants, perpendiculars o no :         Enunciats            Solucions

                         
          + Video curt sobre les lleis de Newton :   Lleis de Newton

                               > Exercicis addicionals dinàmica (forces resultants i acceleracions) :

                                                 Enunciats                         Solucions

          


           + Aquí tens un blog amb animacions i exercicis per a repassar continguts de forces :  1   i     2

           + Aquí tens una bona presentació de diapositives amb exercicis per a repassar :   Pres

           + En aquest web tens molts exercicis resolts i bones explicacions per repassar tot el que hem
              vist relatiu a les forces i dinàmica :   Web


         20190905230958-motion-pic1.jpg                                                                  Unit 1 :  MOTION   

                       4ESO FÍSICA I QUÍMICA.     

                                                                       MOTION LESSON 
       + Aquí teniu les primeres pàgines del llibre pels que encara no ho teniu :   LINK


       + Unitats de mesura :  Taula

       + Motion : Section 1  (MRU)  Moviment rectilini uniforme.

       + Motion : Section 2  (MRUA)  Moviment rectilini uniformement accelerat.


       + Exercici 1 pag 137 enunciat :   LINK
       + Exercici 2 pag 137 enunciat :   LINK
       
                     > Repàs de factors de conversió :   Repàs
                        (Ves a aquest link i visita l’apartat corresponent a factors de conversió).                     * Deures pel cap de setmana del 21 i 22 de Setembre :

                               (Aquí us deixo un video per si voleu repassar com es
                            calculava la velocitat a partir de les dades del gràfic) :

                                                                      VIDEO


                             a- Video 1 per si vols repassar el MRU :   Video
                             b- Video 2 per a repassar l’equació de moviment d’un MRU : Video
                             c- Video 3 de com construir la gràfica MRU a partir de les dades: Video
                             d- Video 4 per a repassar de forma general les fórmules del MRU :Video
      

                              *  I aquí ara ja tens els deures que has de fer :

                             1- Ves al següent link i fes les activitats proposades : LINK
                             2- Fes els exercicis 30 i 32 d’aquesta pàgina següent : LINK
                             3- Fes els exercicis 35, 36 i 37 d’aquesta pàgina :   LINK
                                               * Solució exercici 35 : solució
                                               * Solució exercici 36 : solució
                                               * Solució exercici 37 : solució pag1  
                                                                               solució pag 2
                                                                                      solució pag 3          + MATERIAL EXTRA pels alumnes que han de fer les activitats extra:

                * A continuació intenteu fer els següents exercicis pel divendres (i si hi ha
                  vaga pel proper dilluns, ja que el dimecres no hi aniré a classe ) :

                                > Fes primer aquest exercici :        LINK
                                > Després feu aquest exercici :      LINK  

                       (no mireu les solucions, copieu l’enunciat i intenteu fer-los sense
                        mirar les solucions ... fins al final si és que ho necessiteu).
          * Deures pel dimecres 2 d’Octubre : 


                 Ves al següent LINK i mira varies vegades els següents videos :
 
                      > Ves al minut 6 del video 3a i observa el worked example 1.
                      > Ves al video 3b i observa el worked example 2.
                      
                         - Quan hagis vist varies vegades aquests worked examples 1 and 2
                            intenta fer l’exercici 38 que tens en aquest link :   LINK

                                         solució de l’exercici 38 :   solució           + Ara farem l’exercici 41 "meeting point problem" d’aquest link  :   LINK

                   > Solució d’aquest exercici 41 the meeting point exercise :   solució


           + Additional MRU meeting point exercices :    Additional exercices

                               >  Additional exersices solutions. (they’ll be posted here soon).


           +  You can also try meeting point exemple 1 problem from page 144 :

                               > example 1 wording.
                               > example 1 solved.
                        + Deures pel cap de setmana del 5 d’Octubre :

     a >  Els alumnes que no vulguin fer material extra, només han de fer els exercicis  
                   Additional exercices que ja varem comentar a classe i que teniu una mica més a dalt.

                                                          Additional exercices 

                         Solucions : 
                         Additional 1          Additional 2          Additional 3          Additional 4


     b >  Els alumnes que vulguin fer material extra han d’anar al llibre i llegir les pàgines
                    138 i 139 i anotar les equacions que es necessiten per al moviment uniformement
                    accelerat. Una vegada estudiades aquestes equacions, podeu intentar fer els exer-
                    cicis 1 i 2 de la pàgina 145.  Podeu consultar l’exemple 2 ja fet en la pàgina 145 per
                    veure com s’han de fer.

 
                                                        Exercicis :    Enunciats 1 i 2 pàgina 145

                                                        solucions  ex 1 pag145
                                                                            ex 2 pag145

                            Check this link to watch an animation about how 2 mobiles meet and cross each 
                              other’s way.

                  - Enunciat exemple 3 page 22 (Pursuiting meeting point exercise) :   Enunciat

                            >  Lets see how exemple 3 on page 22 has been done.

                            >  Example 3 made by handwriting.


                  - Now you do exercises 6 and  7  on page 22.
                    Solutions of exercises 6 and 7 on page 22.


                  - Do now exercises 33 on page 32,   and 34 ,35 and 40 on page 33.
                    Solutions of exercises 33 on page 32,   and 3435 and 40 on page 33.
            + MRU experiments to be checked at home  :    LINK

                        > Glycerine MRU experiment :   Link


            + Exercicis per a repassar i practicar tot el que has après del MRU :  

                                            Link 1                    Link 2            


            + MRU exam :    Exam

                         > Exercise 1 exam solution :  Solution 1
                         > Exercise 2 exam solution :  Solution 2
                         > Exercise 3 exam solution :  Solution 3 pàg 1
                                                                   Solution 3 pàg 2
                         > Exercise 4 exam solution :  Solution 4

            + MRUA , moviment rectilini uniformement accelerat :   LINK

                        > More about MRUA can be checked here :   LINK


            + Exemples inicials de problemes resolts de MRUA :  Exemples 1,2 i 3

                                                                                        Exemple 4


            + Problemes inicials per fer de MRUA :  Exercicis 1,2,3 i 4     

                                      > Solucions :  Solucions exercicis 1,2 i 3

                                                                 Solució exercici 4


            + CANVA’s motion poster :   Link

            + Simple mind diagram about motion lesson :   Link


            + Pràctica experimental MRUA per a trobar l’acceleració i velocitat finals :

                              > Procediment per a realitzar la pràctica :   Instructions           
                            > Pic 1   ,   Pic 2   ,   Pic 3   ,   Pic 4
                            > Taules de dades que cal omplir :  taula 
                            > Exemple taula amb dades alumnes :  taula
                            > Equacions per a calcular els valors de l’acceleració i velocitat finals : Equacions
                            > Taula resum amb dades de acceleració i velocitats finals que cal fer :  taula
                            > Gràfiques X-t i V-t que cal construir :       Gràfiques 1 de MRUA amb a>0
                                                                                           Gràfiques 2 de MRUA amb a>0
                                                                                           Gràfiques 1 de MRUA amb a<0
                                                                                           Gràfiques 2 de MRUA amb a<0

                        > Resum pissarra resultats experiència MRUA :   PIC


              + -  Converting units with conversion factors review.  

                                                         ( Do the unit changes suggested in class ).
                                                         ( Corrections of the exercises suggested ).


                 * Other wordings of whole UNIT 1  :           1      2      3      4      5      6      7

                                                                                          8      9    10    11    12   


                  + Example 4 pag 23.

                  - Make and achieve exercises 8 and 9 on page 23.         Solutions :          ex8             ex9


                  + Example 5 page 24.

                 + Enunciats exercicis 5 i 6 MRUA :  Enunciats
                    
                     Solucions exercicis 5 i 6 :   Solució ex 5                 Solució ex 6


                      - MRUA graphs.  Fig 11 page 25 graph a-t.

                      - MRUA  Fig 12 graph v-t on page 25.

                      - MRUA  Fig 13 graph x-t on page 25.

                      - MRUA graphs interpretation.


               + - Exercises 43, 44 and 56 and 56end pag 34 and 35.

                      - Homework to do for next monday :  ex 45, 46 and 47 on page 34.

                      - Exercise MRUA to achieve , quadratic equation to get time.

                      - Example 6 pag 26.

                      - Exercises 45, 46 and 47 pag 34.
  
                      - Exercises 48 and 49 page 34.

                      - Exercises 54 page 35 and 10 page 25.                      -  Let’s do this one now:       Exercise to do about working out the time to go over 
                         certain  distance in MRUA.

                         A car starts its movement with a u.r.a.m (MRUA) motion. It’s showing an 
                        acceleration of  12m/s2.  How much time will it take to cover or go over 625m?.

                         Solution:  Check the solution HERE


                 + Do now exercises 51, 52 and 53 on page 34 and later exercise 57 on page 35.

                                   Solutions :           ex 51 part1  ;   ex 51 part 2

                                                                 ex 52 and 53 on page 34

                                                                 ex 57 on page 35


                 + Teoria distància frenada :   Teoria               Diagrama distància de frenada

                                > Enunciats exercicis 1 i 2 de distància de frenada :   Enunciats
                                > Solució als exercicis 1 i 2 de distància de frenada :  Solució

                     + Teoria distància de seguretat :            Teoria 1          Teoria 2          Teoria 3   

                                 > Exercicis 1 i 2 de distància de seguretat :   Enunciats ex 1 i 2
                                 > Solucions exercicis 1 i 2 de distància de seguretat :   Solucions

                     + Encontre entre mòbils MRU i MRUA :     Teoria

                                  > Exemple d’exercici d’encontre entre mòbils MRU i MRUA  :   Exercici

                     + Exercicis 1 i 2 d’encontre entre mòbils MRU i MRUA  :   Enunciats

                                  > Solucions exercicis 1 i 2 encontre entre mòbils MRU i MRUA :   sol 1   ,   sol2

                     + Exercici extra 56 de trobada de dos mòbils MRUA i MRU :  Enunciat

                                   > Solució exercici 56
                     + MOVIMENT VERTICAL (MRUA) :

                     + Teoria moviment vertical :   Pic

                     + Example 8 Moviment vertical resolt i explicat del llibre :   Example 8
     
                     + Exemples d’exercicis de moviment vertical :    Exemples

                     + Exercicis 1 i 2 de moviment vertical :   Enunciats

                                     > Solucions exercicis 1 i 2 de moviment vertical :   Sol 1      Sol 2

                     + Més exercicis de moviment vertical resolts i teoria explicada :   Web

                     + Exercicis addicionals MRUA de moviment vertical :  Enunciats :  ex 10 i 11

                                                                                                 Solucions :   pag1    pag 2

                     + Exercicis extra 1 de moviment vertical i caiguda lliure :   Enunciats

                                                                                   > Solucions :   pag1  pag 2   pag 3     pag4

                     + Exercicis extra 2 de moviment vertical i caiguda lliure :   Enunciats

                                                                                   > Solucions :  pag 1    pag2    pag3

                     + Exercicis extra 3 de moviment vertical i caiguda lliure :   Enunciats 13,14 i 15

                                                                                   > Solucions :   Solucions ex 13,14 i 15

                     + Exercicis 58, 59 i 60 de moviment vertical encara per repassar més :  Enunciats

                                                                                   > Solucions exercicis 58, 59 i 60
                      + MOVIMENT CIRCULAR UNIFORME :

                      + Teoria moviment circular :    Teoria 1     Teoria 2      Teoria 3 (accel centrípeta)

                                                                       Teoria 2.1    Teoria 2.2


                      + Video moviment circular :  Video 1     ,     Video 2


                                        >  Resumen teoria MCU (moviment circular uniforme) per repassar  :   File
                                        >  Pots seguir aquest bloc que està molt bé per aprendre el MCU :  Bloc

                      + Concepte de Radian :   file      - Què és un radian? :  Radian

                                         > Exercicis, factors de conversió d’angles a radians i viceversa :  

                                              Exemples resolts d’exercicis de conversió a radians i a angles :  Exemples

                                               Exercicis enunciats 1      Sol Ex 1
 

                      + Exemple d’exercici de MCU :   Exemple 1     Exemple 2     Exemple 3

                      + Exercicis 1 i 2 de MCU :   Enunciats

                                       > Solucions exercicis 1 i 2 de MCU :      Solució 1     Solució 2

                      + Exercici 12 MCU :   Enunciat

                                        > Solució ex 12

                      + Mira aquest rellotge i calcula la velocitat angular de cadascuna de les agulles :  Foto

                                        > Solució
 
                        + Activitats finals del tema :   Exercicis extra 16,17 i 18 MCU enunciats

                                                                       Solucions 16 i 17       Solució 18


                                           > Activitats finals extra del tema MCU :   Enunciats
                                                                                                            Solucions


                       + Enunciats extra 1 d’exercicis MCU :   Enunciats extra 1          Solucions

                       + Enunciats extra 2 d’exercicis MCU :   Enunciats extra 2          Solucions

                       + Exercici interessant resolt del gir de la terra al voltant del sol :  ex resolt

  
                 * Teacher’s website about MCU :   Link

              * Aquí tens un resum-esquema de tot el tema de cinemàtica :   ESQUEMA

              * I aquí tens uns apunts molt bons de tot el tema de cinemàtica :   Apunts

              * I aquí un bloc interessant on pots repassar conceptes i exercicis :  Bloc