Blogia
EASYFISQUIM , ESO i Batxillerat.

2nd Batx Quim. ARTICLE 1. TEMA 1. Introducció Estructura atòmica i espectroscòpia.

2nd Batx Quim. ARTICLE 1. TEMA 1.  Introducció Estructura atòmica i espectroscòpia.                                                             TEMA 1     ESTRUCTURA ATÒMICA i ESPECTROSCÒPIA. 

      

     * Aquí pots consultar informació de qualsevol element :   PERIODIC TABLE OF ELEMENTS
      - REPÀS:


      + Comença el tema amb el repàs dels següents continguts :        Models atòmics.

 ( Revisió dels models atòmics fonamentals, crisi de l’àtom de Rutherford i model quàntic de l’àtom de Bohr ).
                                        
 
       + Taula amb unitats de mesura :    Arxiu

       + Taula amb els prefixes més importants per a les unitats SI (pico, nano, micro...etc) :   LINK
      - CONTINGUTS DEL TEMA :


      + Dispersió de la llum i la seva relació amb el que és un espectre LINK

      + Llum monocromàtica i la seva velocitat i la dispersió de la llum LINK

      + Espectre electromagnètic i espectre visible :   LINK

      + Què és la unitat d’energia ELECTRONVOLT :   LINK

      + Esquema de l’espectre electromagnètic :   LINK

      + Valors d’energia, freqüència i longitud d’ona de l’espectre electromagnètic :   FOTO

      + Espectres d’emissió i absorció de l’hidrogen :   LINK


     
      + Espectres i química quàntica  :    

                                                                                    * Video explicatiu dels espectres :   VIDEO

                                                                                     Page 1  ( Presentació prezi dels punts fonamentals )
                                                                                     Page 2  ( La constant de Plank ).
                                                                                     Page 3  ( Importància de la cte de Plank i biografia ). 
                                                                                     Page 4  ( La cte de Plank i el mon quàntic ).
                                                                                     Page 5  ( Cte de Plank i teoria quàntica ).
                                                                                     Page 6  ( Video sobre la cte de Plank ).
                                                                                     Page 7  ( Altre bon video sobre la cte de Planck ).
                                                                                     Page 8  ( Últim video sobre la cte de Planck ).
                                                                                     Page 9  ( Curiositats a llegir sobre la cte de Plank i
                                                                                                     la mecànica quàntica ).

                                                                                     Page 10 ( Video in english about Plank constant part 1 ).
                                                                                     Page 11 ( Video in english about Plank constant part 2 ).
                                                                                     Page 12 ( Video in english about wave-particle duality
                                                                                                      and photoelectric effect ).


         For you to understand better the consequences
         and involvements the Planck’s constant has 
         related to the quantum mechanics and Schrödinger
         equation for an atom, just watch these pair of videos
         if you wish.                                                                                       Page 13  ( Video 1 )
                                                                                                                Page 14  ( Video 2 )
                                                                                                                Page 1 ( Video 3 )
                                                                                                                  + L’Efecte fotoelèctric d’Einstein :    
                                                                                                             Imatge esquema de l'efecte fotoelèctric.

                                                                                                             Link 1
                                                                                                             Link 2
                                                                                                             Link 3
                                                                                                             Link 4
     Llegeix aquí de la pàgina 18 a la 31.   ( 1.Idees bàsiques dels models de Thompson i Rutherford, 2.Contribució dels espectres a l’estructura de l’àtom, 3. Espectres d’emisió (continu i discontinu), 4.Espectre d’emisió de l’hidrogen, 5.Model atòmic de Bohr, 6. Hipòtesi de De Broglie, 7.Model mecanoquàntic de l’àtom, 8.Nombres quàntics n, l, ml, ms , 9.Interpretació electrònica del sistema periòdic, 10.Propietats periòdiques dels elements ).


     + Una vegada estudiada la part de la lliçó corresponent a l’estructura atòmica
        i els espectres i hagis llegit el llibre i les lectures aquí recomanades, llegeix el                      següent link per tal d’afiançar els teus coneixements:

                      
                                                          Go there !!
  ( Teoria d’espectroscòpia de l’àtom d’hidrogen (model de Bohr) , serie de Balmer, constant de  Rydberg i nombre quàntic n ).      + Energia i radi de les órbites de Bohr :   LINK 1     LINK 2

      + Aquí pots aprofundir tot el que vulguis en el model de BOHR :   LINK

      + Postulats de Bohr i radi de les òrbites i energie de òrbites i transicions :   LINK

      + Explicació concisa dels postulats de Bohr i nivells d’energia en l’àtom
         d’hidrogen :   LINK
      
      + Constant de Rydberg i deducció del radis de Bohr i energia de les òrbites
         de les transicions entre nivells electrònics :    LINK

      + Aquí tens ,molt ben explicat l’àtom de Bohr, radis i energies en forma de video :
          LINK

      + Aquí tens la deducció del radi de l’àtom de Bohr, orbites permeses, energies
         permeses de les òrbites, cte de Rydberg, en apunts de classe :   LINK
     

      + En cas que estiguis interessat, encara que no és objecte d’aquest curs, aquí
         tens un video amb una bona explicació de com la teoria quàntica de 
         Schrödinger explica l’àtom d’hidrogen millorant la teoria quàntica-clàssica de
         Bohr :   VIDEO

      + Tècniques espectroscòpiques de RMN, de masses i infrarroig i exemples 
         amb els quals podràs repassar la teoria i els exercicis que has fet a classe :                           LINK 1  Repàs de RMN ( resonància magnètica nuclear ).
                                        Dintre d’aquest link trobaràs molts més altres links i
                                        informació al respecte de la tècnica de RMN.

                           LINK 2  Molt més sobre espectroscòpia de RMN.

                           LINK 3  Espectrometria de masses.      LINK 3b

                                                    > Pic base i resta de senyals.
                                                > Patró de fragmentació.
                                                > Alcans, hidrocarburs lineals i ramificats, alquens i alquins.
                                                > Alcohols, amines i èters.
                                                > Èsters, cetones i aldehids.
                                                > Derivats halogenats.

                                                > Ex 5 PAU sèrie 5 2016 Esp masses :  Enunciat
                                                                                           Solució:  Sol

                                                > Ex 25 pag32 i solució :  Sol
                                                > Ex 26 pag32 i solució :  Sol part a  ,  Sol part b
                                                > Ex 27 pag32 i solució :  Sol
                                                > Ex 28 pag32 i solució :  Sol
                                                > Ex 29 pag32 i solució :  Sol
                           LINK 4  Repàs d’espectrometria d’infrarroig.     LINK 4b

                                                 > Ex 34 resolt Espectroscòpia Infrarroig.
                                                 > Ex 35 resolt
                                                 > Ex 36 resolt
                                                 > Ex 37 resolt
                                                 > Ex 38 resolt
                                                 > Ex 39 resolt                           LINK FINAL  Aqui pots repassar les 3 tècniques espectroscòpiques.               > Conclusions i solució ex 15 pàg 31 RMN :   Pic
               > Solució a l’exercici 18 pàg 31 de RMN :   Pic
               > Exemple de fórmula estructural per entendre com es situen els H a l’hora
                 de plantejar una possible estructura front a un senyal de RMN :     Pic


               > Enunciats i resolució de l’examen d’espectroscòpia tema 1 :   File

      - ACTIVITATS: 


                       * Activitat de l’efecte fotovoltàic del llibre :                    LINK             + Problemes :

                        * Problemes resolts sobre estructura atòmica i quàntica (quimitube) :              LINK
                        * Exemples d’espectres de RMN per a practicar :    LINK
                          * Problemes extra sobre estructura atòmica :   LINK
                        * Solucions i exercicis resolts dels problemes extra :   LINK

                    * Arxiu 1 : Problemes 1 PAU tema 1 :   LINK
                    * Arxiu 2 : Resolució dels problemes 1 PAU tema 1 :   LINK
      - MATERIAL PER A REPASSAR EL TEMA : 


      + Aquí tens molt més material d’un altre institut per a repassar encara més tot
         allò que has estudiat sobre l’espectroscòpia i espectrometria :   LINK


      + Laboratori virtual amb el nom de diversos materials :       LINK

        - MATERIAL SELECTIVITAT PER A TOT EL CURS : 


                    * Exàmens Selectivitat altres comunitats :                     LINK

                    * Exàmens PAU química catalunya :                              LINK1     LINK2

                    * Aquí trobaràs també exàmens PAU resolts :               LINK

                    * Més material i informació sobre les proves PAU :        LINK

         - MATERIAL d’introducció i per a repassar qualsevol tema : 


                    * Material de nivell més de 1er Batx però molt bó
                      en cas de que necessitis revissar conceptes previs
                      o també per a repassar :                                              LINK

                    * Més material per si vols repassar continguts :                LINK

                    * Aquí pots trobar espectres de masses i RMN :                LINK    0 comentarios