Blogia
EASYFISQUIM , ESO i Batxillerat.

3ESO FQ 2018-2019

3ESO FQ 2018-2019 : Article 7 : Formulació i nomenclatura, compostos iònics i covalents.

3ESO FQ 2018-2019 : Article 7 : Formulació i nomenclatura, compostos iònics i covalents.

  Formulació i nomenclatura.

    TIPUS DE COMPOSTOS.
       -  Portada tema compostos, formulació i nomenclatura :   FOTO

       -  Introducció i idees prèvies al tema :   FOTO

       -  Ions i les molècules, cations i anions :   FOTO

       -  Exercicis sobre ions :   pag104

      
       -  Les molècules d’elements, molècules diatòmiques :   FOTO

                                                                                      FOTO1 comp molecular 

                                                                                      FOTO2 molècules diatòmiques        -  Compostos moleculars i compostos iònics :       Text1molecular         Text2iònic
                                                                               
       -  Exemple compost molecular :   FOTO

       -  Exemple compost iònic :   FOTO

       -  Exemple macromolècules :  FOTO       -  Fórmules químiques en compostos moleculars i iònics :   FOTO

       -  Exemple fórmula compost molecular, l’aigua :   FOTO

       -  La química orgànica i inorgànica i els seus compostos :  FOTO

       -  Exemple fórmules compostos moleculars i iònics :   FOTO

       -  Exercicis compostos moleculars i iònics :   pag107
       + Concepte de valència, compostos binaris :   FOTO

       + Aplicacions tècniques de l’hidrogen ( àtom i molècula de H2 ) :   FOTO
      

       + Valències que cal aprendre per formular i anomenar compostos :  Valències. 

       + Aquí tens un full amb les valències més freqüents perquè les facis servir
          al fer els exercicis a classe. Aquesta fotocòpia te l’ha repartida ja el profe :

                                                 valències més freqüents       + FORMULACIÓ I NOMENCLATURA D’ÒXIDS :

       - Explicació i exemple nomenclatura STOCK :   FOTO
       - Explicació i exemple nomenclatura ESTEQUIOMÈTRICA  FOTO
       * Mira els prefixos numerals grecs per a fer la nomenclatura estequiomètrica : Foto


       - Website 1 :   Formulació i nomenclatura.


       - Website 2 :   Exercicis de formulació i nomenclatura d’òxids.


       - Fes aquests exercicis sobre valències i formulació :   Exercicis
        * Exemples resolts a classe a la pissara sobre nomenclatura d’òxids :

                                             FOTO 1                          FOTO 2
       - Aprèn una mica sobre els diferents òxids de carboni :   Llegeix la FOTO


       - Formulació d’òxids no metàl.lics i exemples :   FOTO


       - Formulació hidròxids :  FOTO

       - Comentari hidròxids i aspecte :  FOTO

       - Exercicis formulació i nomenclatura hidròxids :  FOTO


       - Formulació i nomenclatura d’àcids :  FOTO

       - Comentari àcids en productes quotidians :  FOTO

       - Escala de pH :  FOTO

       - Exercicis formulació i nomenclatura d’àcids :  FOTO


       -  Esquema-resum del tema de compostos i formulació i nomenclatura :  FOTO

       -  Exercicis de formulació i nomenclatura per a repassar :  pag116      pag117

       -  Exercicis sobre compostos i formulació i nomenclatura :  pag115

       -  Competències sota la lupa : Text sobre els additius alimentaris :  FOTO

       -  Text sobre els òxids i l’oxidació :  FOTO

       -  Pràctica sobre la contaminació dels reactius al laboratori :  FOTO

       -  Text sobre la quíica de la digestió :  FOTO

3ESO FQ 2018-2019 : Article 6 : ESTRUCTURA ATÒMICA DE LA MATÈRIA i LA TAULA PERIÒDICA DELS ELEMENTS. RADIOACTIVITAT, MARIE CURIE.

3ESO FQ 2018-2019 : Article 6 : ESTRUCTURA ATÒMICA DE LA MATÈRIA i LA TAULA PERIÒDICA DELS ELEMENTS. RADIOACTIVITAT, MARIE CURIE.ESTRUCTURA ATÒMICA DE LA MATÈRIA i TAULA PERIÒDICA DELS ELEMENTS.                 TAULA PERIÒDICA DELS ELEMENTS PER CONSULTAR.       Sessió 1.  Què és un àtom, les seves parts, nucli, mida, partícules que té.

    * Aquestes són les activitats que cal que feu avuí a classe per aconseguir el TIC
      d’avuí :


    - Què és un àtom i per què és important en la materia ? Mira aquest VIDEO.

          + Ara llegeix la página 84 del teu llibre i contesta les següents preguntes a la
             teva llibreta :

                1) Què és un àtom?
                2) De què està constituïda la materia?.
                3) Qui va ser Demòcrit?.
                4) I qui era Dalton?.
                5) Quan es va descobrir l’electró?.
                6) Què són partícules subatòmiques?.
                7) Què és un picòmetre?.
                8) Quin és el diàmetre d’un àtom d’hidrogen?.

          + Fes un dibuix gran a la teva llibreta de l’esquema de les parts d’un àtom que
             trobaràs a la página 85 del teu llibre.


          + Per últim avuí fes l’exercici 1 de la página 84 del teu llibre.
             Al final de la página 84 tens fet un exemple de com fer exactament aquest
             exercici 1.
        Sessió 2. Detecció de diferents àtoms, color a la flama, estructura àtom,
                         quarks, microscopi efecte túnel, models atòmics.

     - Pràctica per a detectar diferents àtoms i elements presents i per tant detectar la 
       presencia de diferents estructures atòmiques :

           +  Consulta la següent WEB per a veure la pràctica que tracta del diferent color
               que té una flama segons el compost que es posa a sobre de la flama, i per 
               tant podem detectar diferents elements o àtoms presents en la mostra.


           +  Aquí tens un video 1 en el qual pots veure el diferent color a la flama que
               produeixen diferents elements alcalins.


           +  Aquí tens un video 2 en el qual pots veure el diferent color de flama que 
               produeixen diferents elements alcalins.


           +  Una vegada hagis vist els videos, fes una taula on classifiquis els diferents 
               elements segons el color de flama que produeixen.
                   Aquí tens un resum de la taula que s’ha fet a la pissarra de clase amb
                   els elements i el color que tenen quan es posen a sota d’una flama :

                                    PISSARRA METALLS I COLORS FLAMA      -  Després de fer la primera activitat, fes el següent :

           +  Fes els exercicis 2,3,4,5 i 7 de la  página 85
 
           +  Fes l’exercici 8 de la página 86 i llegeix per suposat la página 86 primer.        
        Sessió 2a. Taula periòdica dels elements, website per a practicar.

            
              + Aquí tens una taula periòdica on pots practicar els noms, símbols i
               famílies d’elements de la taula periòdica :

   
                                                   TAULA PERIÒDICA DELS ELEMENTS.
        Sessió 3. Nombre atòmic, símbols dels elements, ordenació de la taula
                        periòdica per nombre atómic. Diferències entre àtoms (Z).      -  Activitat 1 : Mira aquests VIDEO 1 i VIDEO 2 ,a continuación fes l’activitat 2.
     
      

      - Activitat 2 : Llegeix la página 87 i la página 88 del teu llibre i després contesta a 
                            les següents preguntes ( mira amb atenció aquesta FOTO ) :

            a) Que és el nombre atòmic Z ?.
            b) Quina és la diferencia fonamental entre els àtoms de la taula periòdica?.
            c) Com s’ordenen els elements a la taula periòdica dels elements?.
            d) Què són els protons i on es troben?.
            e) Què és un isòtop?.
            f) Què és el nombre màssic i quina diferencia hi ha amb el nombre atòmic?.      - Activitat 3 : Omple les dades dels elements que apareixen a la taula periòdica 
                             de la fotocòpia que et dóna el professor indicant el símbol de 
                             l’element, el nombre atòmic Z i el nombre d’electrons que té 
                             l’element al voltant del nucli.                            FOTOCÒPIA DE LA TAULA PERIÒDICA QUE HAS DE TREBALLAR           
         Sessió 4. Nombre atòmic Z i nombre de massa A. Símbols i isòtops.
                                             Massa atómica relativa.

     
* Aquestes són les activitats que cal que feu avuí a classe per aconseguir el TIC
      d’avuí :


      Activitat 1 :   Després de llegir la página 88 del teu llibre, contesta aquestes
                                preguntes al teu quadern :

                                a) Què és un isòtop?
                                b) Quina diferència hi ha entre un element i un isòtop?


       - Activitat 2 :    Llegeix les pàgines 88, 89 i 90 del teu llibre i després fes al teu
                                quadern els exercicis de les pàgines 89 i 90.

         Sessió 5.  Activitat al laboratori. Dibuixar isòtops del Beril.li. 
                          Exercicis de fotocòpies de nombre màssic, atòmic, i calcular
                          nombre de protons, neutrons, electrons  i identificar 
                          elements a la taula periòdica.

     
 * Aquestes són les activitats que cal que feu avuí a classe per aconseguir el TIC
      d’avuí :


      -  Activitat 1 :   Observa aquesta fotocòpia i dibuixa els isòtops de l’element
                                Beril.li que es demanen. Hauràs de trobar primer el nombre
                                atòmic Z del Beril.li a la taula periòdica.


       - Activitat 2 :    Completa les preguntes i exercicis d’aquest dossier de fotocòpies
                                 sobre àtoms, elements, isòtops, nombre atòmic i màssic, etc.

                                                     Dossier isòtops pag 1
                                                     Dossier isòtops pag 2
                                                     Dossier isòtops pag 3
        - Aquí tens la foto dels posters dels isòtops de nitrogen de la pissarra :


                         POSTER 1                     POSTER 2                    POSTER 3 


        Sessió 6.   Revisió dels grups i períodes i families de la taula periòdica.
                          Radioactivitat i vida i treball de Marie Curie.      -  Activitat 1 :  Llegeix les instruccions d’aquesta fotocòpia que et reparteix el
                              professor i dibuixa una taula periòdica rápida i indica en ella el
                              que es demana, metalls, grups, períodes, etc. Després contesta
                              les preguntes que hi ha a la página 2 de la fotocòpia.

                                               Pàgina  1                      Pàgina 2
     
      

      - Activitat 2 : Llegeix el text que hi ha en aquestes 3 pàgines de les fotocòpies
                            que et reparteix el professor sobre la Radioactivitat. Quan acabis,
                            contesta les preguntes que hi ha a la página 4 de les fotocòpies.

                                   Pàgina 1        Pàgina 2        Pàgina 3        Pàgina 4       - Activitat 3 : Llegeix el text que se’t proporciona en aquestes 3 pàgines de les
                            fotocòpies que et reparteix el professor. Després fes l’activitat que
                            apareix a la página 4 de les fotocòpies sobre fer un resum amb les
                            teves paraules sobre la vida i obra que has llegar de Marie Curie.

                                   Pàgina 1        Pàgina 2        Pàgina 3        Pàgina 4
 

          Sessió 7.   Activitats extra a treballar amb els següents textos del llibre.      -  Activitat 1 :  Llegeix els següents textos de les pàgines del teu llibre i després
                              fes les activitats que t’indiqui el professor.


                                       Text 1  : Sobre les tempestes elèctriques.

                                       Text 2  : Sobre el mineral COLTAN.

                                       Text 3  : Sobre la determinació de la composició d’un mineral.

                                       Text 4  : Sobre la mina de coure més gran del món.
      

3ESO FQ 2018-2019 : Article 5 : MESCLES I SOLUCIONS.

3ESO FQ 2018-2019 : Article 5 :  MESCLES I SOLUCIONS.
                                        MESCLES I SOLUCIONS.     -        Video mescles homogènies.              Video mescles heterogènies. 
     - Primer observa aquestes diapositives que expliquen què és matèria homogènia i 
       heterogènia i observa els exemples.

                                                        DIAPOSITIVES     - Si vols saber-ne molt més i amb molta més profunditat i detall, consulta aquest 
       repertori de diapositives i podras saber tot ho relacionat amb mescles i solucions.

                                           DIAPOSITIVES EN PROFUNDITAT      - Observa ara aquestes darreres diapositives per a estudiar la diferència entre 
        substàncies pures ( elements i compostos), mescles homogènies o dissolucions i
        mescles heterogènies. Pot consultar aquí també les diferents tècniques que 
        s’empren per a la separació de mescles.


                                    DIAPOSITIVES SEPARACIÓ DE MESCLES
     - Observa aquesta IMATGE que explica molt bé el que passa en un procès de  
       dissolució.
     - Pràctica : Materia homogènia i heterogènia. Diferenciació. Preparació de mescles.
                       Separació de mescles homogènies i heterogènies.


          FOTO PISSARRA DIFERÈNCIA MESCLA HOMOGÈNIA I HETEROGÈNIA.


         FOTO PISSARRA PRÀCTICA MESCLES HOMOGÈNIES I HETEROGÈNIES.
   1- Foto alumnes 1 lab , pràctica preparació mescles homogènies i heterogènies.
     ( Els alumnes barregen aigua i sal durant el procès de dissolució per a crear una
        mescla homogènia o solución ).

    2- Foto alumnes 2 lab , pràctica preparació mescles homogènies i heterogènies.
      ( Després de barrejar durant el procès de dissolució, una vegada la mescla feta
        s’ha obtingut la solución o mescla homogènia d’aigua i sal ).

    3- Foto alumnes 3 lab , pràctica preparació mescles homogènies i heterogènies.
      ( Els alumnes comparen la mescla heterogènia obtinguda de farina i aigua amb
        la homogènia obtinguda al barrejar sucre i aigua ).

    4- Foto alumnes 4 lab , pràctica preparació mescles homogènies i heterogènies.
      ( Els alumnes comparen dues mescles heterogènies obtingudes al barrejar molt
        de sucre amb aigua i altra al barrejar molt de bicarbonat de sodi amb aigua ).

    5- Foto alumnes 5 lab , pràctica preparació mescles homogènies i heterogènies.
      ( Els alumnes fan dues solucions o mescles homogènies, una de sòlid amb líquid 
        barrejant sal en aigua, i altra amd dos líquids barrejant vinagre amb aigua ).

    6- Foto alumnes 6 lab , pràctica preparació mescles homogènies i heterogènies.
      ( Els alumnes comparen mescla homogènia de líquids o líquids miscibles de
        alcohol amb aigua amb una mescla heterogènia de líquids o líquids inmiscibles ).
       - Formes d’expressar la concentració d’una solución o mescla homogènia :


                            FOTO PISSARRA CONCENTRACIÓ SOLUCIONS


                                        Foto 1 llibre concentració solucions.

                                        Foto 2 llibre concentració solucions.        - Primers exercicis de concentració de solucions : ex 17,18,19,20 i 21.

                                               Foto enunciats ex 17,18,19
                                               Foto enunciats ex 20,21         - Aquestes són les tasques que cal fer avuí sobre concentració de solucions :
 
                                                         Mirel la FOTO.

 
         - Enunciats dels exercicis del 11 al 14 pag 65 sobre solucions : FOTO

         - Solució exercici 11 : FOTO

         - Solució exercicis 12 al 14 : FOTO


         - Exercici del gràfic d’elements més abundants a l’escorça terrestre : FOTO
         - Examens resolts d’altres anys sobre problemas de solucions :  LINK

         - Problemes més senzills sobre càlcul de concentració de solucions :  LINK

         - Problemes numèrics més complexos sobre el càlcul de concentració de 
           solucions :
                                                                 LINK

          - Aquí tens el full que us he repartit amb els 10 problemes que cal fer
            sobre el càlcul de concentracions de les solucions :   FOTO

            I aquí teniu els problemes resolts i amb les solucions per comprobar si
            els heu fet correctament i perquè els estudieu :   PDF problemes resolts          + Examen resolt que haveu tingut sobre problemes de solucions :

                                                    Foto Enunciats            

                                                  Foto examen resolt 

  -PRÀCTICA DE COM PREPARAR UNA SOLUCIÓ DE CONCENTRACIÓ EXACTA 
              I CONEGUDA AMB LA UTILITZACIÓ D’UN MATRAÇ AFORAT.


       Full d’explicació i instruccions de com preparar la solución i fer servir el matraç

      INSTRUCCIONS PER A LA PRÀCTICA DE PREPARACIÓ D’UNA SOLUCIÓ.
                         ( com preparar una solución de concentració coneguda )

             FOTO 1 :  Alumes pessant 3g de solut (NaCl , sal comuna)
             FOTO 2 :  Alumnes afegint al matraç aforat la preparació de dissolució 
                              de la sal en aigua.
             FOTO 3 : Alumnes aforant el matraç de 100ml amb el comptagotes per 
                             obtener una solución de concentració coneguda de 0,03g/ml
         
         - SUBSTÀNCIES INSOLUBLES I LÍQUIDS MISCIBLES I SUBSTÀNCIES 
                                INSOLUBLES I LÍQUIDS IMMISCIBLES.

   
                                 Foto text explicació solubilitat substàncies


             Foto 1 substàncies solubles                                Foto 2 líquids miscibles

             Foto 3 substàncies insolubles                             Foto 4 líquids immiscibles
          - SOLUCIONS SATURADES :

             Foto text explicació solucions saturades.

             Foto concepte solubilitat explicació.

             Foto gràfica solubilitat i saturació amb dades de diferents substàncies.

             Foto amb només la gràfica per parlar-ne a classe abans de fer els exercicis.

             Foto amb problemes a fer sobre solubilitat i solucions saturades.
          + Tècniques de separació de mescles : FOTO esquema pissarra.

                                        * FOTO DECANTACIÓ
                                        * FOTO EMBUT DECANTACIÓ
                                        * FOTO FILTRACIÓ
                                        * FOTO DESTIL.LACIÓ
                                        * FOTO CRISTAL.LITZACIÓ
                                        * FOTO IMANACIÓ
                                        * FOTO RESUM TÈCNIQUES SEPARACIÓ
                                        * FOTO RESUM TEMA SOLUCIONS
           + Videos tècniques de separació de mescles :

                    * Video 1 sobre les principals tècniques de separació de mescles:

                       FILTRACIÓ, DECANTACIÓ, DESTIL.LACIÓ, IMANACIÓ 
                       (MAGNETISME), EMBUT DE DECANTACIÓ, CROMATOGRAFIA, etc.


                    * Video 2 sobre les principals tècniques de separació.

                       
                    * Video 3 sobre les tècniques de separació de mescles.
           + Textos finals del tema per llegar i veure les aplicacions que tenen les solucions a la vida quotidiana i a la natura. Llegir els textos, resumir-los i contestar les preguntes suggerides:

                                              Text 1 :  ADOBS

                                              Text 2 :  CONSUM RESPONSABLE D’ALCOHOL

                                              Text 3 :  SEPARACIÓ DELS COMPONENTS D’UNA MESCLA.

                                              Text 4 :  L’ÀCID SULFÚRIC
            + Aquí teniu una foto de la pissarra amb la teoria que entra per a l’examen
               de teoria de solucions per la propera setmana pels grups 3B i 3D. El dimarts
               serà l’examen per 3D i el dimecres el tindrà el 3B :

                                                        FOTO PISSARRA            + I aqui teniu el quadernet de repàs que us he fet amb el més important de
              teoria del tema de solucions per l’examen de teoria de la propera setmana :


                                                     QUADERNET EN PDF


3ESO FQ 2018-2019 : Article 4 : CANVIS D'ESTAT.

3ESO FQ 2018-2019 : Article 4 :  CANVIS D'ESTAT.                                              CANVIS D’ESTAT.   - Canvis d’estat d’agregació de la matèria que anem a estudiar.


   - Què és un canvi d’estat?.


   - Gràfica d’escalfament d’una substància pura ( Canvis d’estat ) PISSARRA.   - Experiment que hem fet al laboratori del canvi d’estat de VAPORITZACIÓ d’aigua
     pura i d’aigua amb sal. Mesurem com augmenta la temperatura a l’escalfar i com
     aquesta roman constant durant el canvi d’estat de líquid a gas. Després el proper
     dia construim la gràfica d’escalfament amb les dades obtenides per cada grup al
     mesurar les temperatures a cada minut. Fixeu-vos a les fotos com (segons la qua-
     litat del termòmetre emprat) l’aigua pura bull entorn als 100ºC mentres que l’aigua
     amb sal el termòmetre marca fins a 105ºC com a temperatura de canvi d’estat al
     principi, ja que després va canviat conforme es vaporitza l’aigua i es concentra més
     la sal, ja que no és una substància pura sinó una mescla.


           Foto 1     Foto 2     Foto 3     Foto 4     Foto 5     Foto 6     Foto 7     Foto 8

                                  Foto 9     Foto 10   Foto 11   Foto 12   Foto 13


                     Foto de la gràfica d’escalfament construïda a partir de les dades
                     de temperatures obtingudes al laboratori.

                                                                   FOTO
    - Pràctica de la sublimació del iode i de la sublimació inversa o regressiva fent servir
      un matraç amb gel :


                                Foto 1     Foto 2     Foto 3     Foto 4     Foto 5    
    
                                        Foto 6     Foto 7    Foto 8     Foto 9


                        +  Resum o informe de la pràctica a la pissarra :   FOTO

     - Pissarra amb els principals tipus de vaporitzacions : Evaporació i ebullició :


                        FOTO Pissarra :   Diferències entre evaporació i ebullició     - Canvi de la temperatura d’ebullició d'un líquid pur amb l’altura i la pressió :  
( Cal veure el video i després escriure l'explicació que es dóna del perquè de l'experiment i procés ).


                                               Consulta aquesta Website.       - Foto de l'esquema de la muntanya on la temperatura d’ebullició d'un líquid pur 
         canvia amb l'altura i per tant també amb la pressió: 


                                                              FOTO.


    
                

3ESO FQ 2018-2019 : Article 3 : Lleis dels gasos.

3ESO FQ 2018-2019 : Article 3 :  Lleis dels gasos.     - Consulta el següent link en relació a les lleis dels gasos de Boyle i Gay-Lussac :

     * Lleis dels gasos.     - Aquí tens el quadre amb els resultats de l’experiment que vam fer amb la  
       xeringa per a comprovar la llei de Boyle dels gasos, i a continuació l’exercici 
       que vam fer a la pissarra :


       a) Quadre amb experiment xerinta de la llei de Boyle.

       b1) Enunciat de l’exercici de la  llei Boyle.         b2)  Exercici resolt.     - Fes aquesta activitat sobre la llei de Boyle dels gasos i la relació que hi ha
       entre aquesta llei i la teoria cinèticomolecular que la explica.

       + Acitivitat llei de Boyle i teoria cinèticomolecular. 


       + Relació i connexió entre la teoria cinèticomoleular i la llei de Boyle escrita
          a la pissarra com a conclusió de l’activitat anterior :  PISSARRA.


       + Experiment pràctic per a comprovar la teoria cinèticomolecular fent servir
          la dissolució de colorant vermell tant en aigua freda com en calenta:
    
                                                                   FOTO

  
       + Aquí teniu l’informe que haveu fet sobre la pràctica anterior, on us vaig fer
          un petit resum a la pissarra. Us el deixo aquí perquè el pugueu repassar :

                                                                   FOTO


       + A continuación us deixo un PDF amb tot resumit sobre els estats 
          d’agregació de la matèria, la teoria cinèticomolecular, els canvis d’estat,
          propietats de sòlids, líquids i gasos, la lley de Boyle i Gay-Lussac i la llei
          general dels gasos, i la temperatura absoluta en kelvins, perquè pugueu  
          estudiar i repassar aquesta part del tema per l’examen.

                                                               PDF Gasos        + Expliació de la teoría cinètica-molecular, amb preguntes contestades
           sobre què és, els seus postulats, i com explica els diferents estats 
           d’agregació i les seves propietats :

                                                            Pàgina 1                    Pàgina 2

        + Dossier de recuperació del tema 2 de Gasos :


           Pàgina 1          Pàgina 2          Pàgina 3          Pàgina 4          Pàgina 5
3ESO FQ 2018-2019 : Article 2 : Estats de la matèria.

3ESO FQ 2018-2019 : Article 2 : Estats de la matèria.

                                               

                                                                  ESTATS DE LA MATÈRIA.


    * CONSULTA AQUESTS   LINK 1 , LINK 2 i LINK 3 PER A CONTESTAR LES SEGÜENTS PREGUNTES SOBRE ELS ESTATS DE LA MATÈRIA  :


   -   LINK 1 sobre els estats de la matèria i què és la matèria i després
       contesta a les preguntes i exercicis de la página     del teu llibre.

   -   LINK 2  és interessant per a estudiar els estats de la matèria.

   -  LINK 3  Aquí tens algunes activitats per a treballar els estats de la matèria.


   - Preguntes a contestar després de veure els links :

   1. Què és la matèria?.
   2. De què tipus de partícules està composta la matèria?.
   3. Quins són els estats de la matèria?.
   4. Quines són les característiques més importants de cada estat de la matèria?.
   5. Què són els fluids?.


    + Ara fes els exercicis 1, 2, 3, 4, 5 i 6 de la página 26 del teu llibre.


   -  Mira aquest VIDEO que explica els estats de la matèria i canvis d’estat.

   - Ves al següent LINK i avalua’t el que saps sobre els estats de la matèria.
3ESO FQ 2018-2019 : Article 1 : Factors de conversió.

3ESO FQ 2018-2019 :  Article 1 :  Factors de conversió.

 

                                                     MÈTODE CIENTÍFIC.


          - Consulta al següent LINK les etapes principals que cal seguir per a treballar 
            amb el mètode científic.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                              FACTORS DE CONVERSIÓ
                                              PER CANVIAR LES UNITATS DE LA DENSITAT.


               - Activitat 1:        Video : què és la densitat ?.


                      a) Mira el següent video i observa com es canvien les unitats 
                           corresponents a la densitat.

                          Si no recordes com fer els factors de conversió més senzills, 
                          mira aquest video.


                      b)  Ara aplica el que has après al següent projecte. Fes grup
                           amb dos o tres companys més de classe per fer-lo junts :

                              Consulta aquesta FOTO del teu profe on trobaràs la massa
                              i el volum d’una molécula d’aigua.  Una vegada tingueu
                              els valors de massa i volum, passeu la massa a grams i
                              el volum a centímetres cúbics i calculeu la densitat 
                              d’aquesta molécula en g/cm3.  Després, amb els factors
                              de conversió que haveu estudiat en l’apartat a), passeu 
                              el valor de la densitat de la molécula a Kg/m3.

                        c)  Per entregar el treball del projecte, feu una mena d’informe
                             en el que aparegui el dibuix de la molécula i el nombre dels
                             àtoms que la formen i els càlculs fets i factors de conversió
                             realitzats i al final el resultat obtingut de la densitat en kg/m3.
                              


         - Aquí pots consultar información important sobre la molécula d’aigua.


         - Aquí tens l’activitat resolta perquè puguis comprovar  els càlculs i
            veure com s’han fet els factors de conversió i els resultats obtinguts
            per a la densitat en g/cm3  i  en kg/m3.


     
               - Activitat 2 :   L’informe científic.


          - Consulta aquest LINK i mira les parts que ha de tenir un informe.

            Després de fer la pràctica que t’indicarà el professor, fes l’informe
            corresponent. Hauràs de calcular la densitat d’un objecte en g/ml
            i en g/cm3 i en kg/m3 que et donarà el professor.  Una vegada acabada
            la pràctica hauràs de presentar un informe de la mateixa tal com has
            vist al link que se t’ha proporcionat i com també t’explicarà el professor.

            Aquí tens un video de la pràctica que s’ha fet perquè tinguis un
            recordatori del més important que s’ha fet.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       

   - LINK per a repassar TOT el que vulguis sobre com fer factors de conversió amb videos i exemples.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                                   MATERIAL DE LABORATORI.
                                                                                   Esquemes.


   - Aquí teniu alguns dels esquemes que han fet a classe alguns dels vostres companys sobre el material de laboratori, el seu nom i la seva utilitat :


    + Pissarra de l’Ainoa.

    + Esquema de la Mireia.

    + Esquema de la Carla.