Se muestran los artículos pertenecientes a Abril de 2011.

Per aquest cap de setmana aneu al teide digital, però no al llibre, sinó on diu ACTIVITATS i feu poc a poc totes les que pugueu per a repassar per a l´examen que teniu el dia 7-4-11. Si hi ha exercicis d´alguna cosa que no hem donat a classe, llavors feu solament exercicis de continguts que hem donat a classe.
20110404005733-ex1.jpgEscriu què representa el següent dibuix o esquema i explica el que està passant, tot fent servir el llenguatge químic adequat, segons calgui, utilitzant per exemple paraules com: element, elements, compost, reacció química, reactius, productes, unió, àtoms, molècula, redistribució, formació, trencament,apropar-se, etc. Si penses una mica podras identificar les substàncies que apareixen en cada cas al dibuix.


20110404010405-ex2.jpgCopieu i feu el següent exercici que veieu aquí a la llibreta.
20110404010719-ex3.jpgCopieu i feu el següent exercici a la llibreta.
El video que aquí s´indica presenta la reacció entre dos dissolucions, una del nitrat de plom (blanquinos) amb l´altra de iodur de potassi (transparent) per donar una nova substància sòlida groga que precipita al fons del vas i que és el iodur de plom (groc). Series capaç d´explicar mitjançant el dibuix de la reacció i dels reactius i productes amb boletes què és el que passa exactament??.
a) Mira aquest video i explica a la llibreta què penses que és el que passa quan s´afegeix l´àcid clorhídric a la roca de marmol que és de carbonat de calci.
b) A què creus que són degudes les bombolles que es veu que surten?
1- Al següent video 1 es veu una placa en la que hi ha una mica d´àcid sulfúric, primer s´afegeix a la placa un fil metàl.lic de coure i després una petita peça de magnesi. Mira el video i explica a la llibreta què penses que passa.

De quina forma diries que acaba la peça de magnesi, sòlida, líquida o dissolta en l´àcid sulfúric? (contesta a la pregunta a la llibreta).
2- Als següents segon i tercer video es veu el que li passa a una moneda de coure i níquel dintre d´un vas ple d´àcid nítric. Explica a la llibreta el que li passa a la moneda. Pensa que pot ser el fum de color marró que surt del vas en l´últim video.
1- Mira el primer video en el que hi ha una mica d´àcid perclòric en un erlenmeyer en el qual s´ha afegit una petita peça de coure. Observa el que passa i explica-ho a la llibreta.
2- Al segon video observa els usos útils que es pot donar a l´àcid perclòric però també les conseqüències que pot arribar a tenir un àcid com el perclòric a la vida real si no es manipula correctament, tal com va passar a una planta industrial als estats units. Anota a la llibreta tant els usos com el perill potencial que pot arribar a tenir aquest àcid.
20110412124532-pr-28-1-.jpgPer la propera classe que és el dijous 14-4-11, cal que feu aquest exercici (A LA LLIBRETA) :

Calculamos la distancia recorrida por un móvil
a) Para estudiar, el movimiento del coche de la figura, tomaremos como sistema de referencia la carretera y, come origen, un punto cualquiera de ella (en este case, el kilómetro cero).
De este modo, la distancia recorrida por el coche la calcu­laremos como la distancia, medida sobre la carretera, entre el punto donde se inicia el movimiento (posición inicial, xi = 5 km), y la posición final (xf = 17 km), calculalo:

b) Si ahora el coche pasa del km 3 al km 11, ¿Cuáles son sus posiciones inicial y final? ¿Qué espacio ha recorrido? c) ¿Y si pasa del km 0 al km 11?


Podeu visualitzar el següent video per repassar també els conceptes de desplaçament i distància que havem vist avuí a classe.
20110412125034-act-2-27-1-.jpgTambé pel dijous cal que tingueu fets els següents exercicis(A LA LLIBRETA) :

2. La misma situación de reposo y movimiento puede ser descrita de modo diferente por distintos observadores. Fíjate en la ilustración de la derecha y supón que tú eres la persona que está en el coche y describes lo que ves del siguiente modo:
- Mi coche esta en reposo.
- El ciclista se aleja de mi a 50 km/h.
- La persona que esta asomada a la ventana pasa a mi lado a 60 km/h.
- El motorista se acerca a mi a 20 km/h.
Repite la descripción de lo que ves:
a) Si tú eres la persona de la ventana.
b) Si tú eres el motorista.
¿Cuá1 de las tres descripciones es correcta? ¿Por qué? .

3. Cuando viajamos por carretera y nos adelanta otro coche, tenemos la sensación de que lo hace muy lentamente, a pesar de que circulemos a bastante velocidad. Explica lo que ocurre en esta situación.


1.- Calculeu i escriviu a la llibreta la distància que recorre un mòvil en els següents casos:

a) Un cotxe que passa de la posició X1= -3m a X2=7m.

b) Una bicicleta que surt de la posició X1= 6m i arriba a la posició X2=-8m
c) Un tren que va d´un poble A situat a la posició 75 km a un altre poble B situat en el punt kilomètric 190 km.

1.- Heu d´anar a la unitat 13 "El moviment" del llibre digital i mirar els apartats d´aquesta unitat que s´anomenen "la velocitat" i "gràfica posició-temps" . De l´apartat "velocitat" llegiu tot el que diu i feu al llibre digital les activitats que hi hagi allà proposades. De l´apartat "gràfica posició-temps" solament llegiu el que hi ha i veieu l´animació de la dona que va cap a una prestatgeria per agafar un llibre. Tot aquest exercici 1 s´ha de fer al llibre digital, no a la llibreta.

2.- Aquest exercici si s´ha de fer a la llibreta, i és l´exercici que he deixat a la pissarra i que vos he dit al final de la classe d´avuí, el que deia que hi havia un noi i una novia que corrien l´un cap a l´altre, i pel mig, a una certa distància del noi i a altra diferent de la noia, hi havia un poal ple d´aigua, i vos preguntava que a quina velocitat mínima al menys, i en sentit contrari al de la noia, havia de correr el noi per agafar el poal d´aigua abans que la nena que anava a 3m/s, sabent que la nena estava a 150 m del poal i per l´altre costat el noi estava a 185 m del poal. (Un poal d´aigua és un cubo lleno de agua).
Per la propera classe que serà el dimarts que ve dia 3-5-11 heu de fer els següents deures:

1.- Anar al llibre digital, unitat 13 del moviment, anar a l´apartat que diu velocitat i allà fer al mateix llibre digital les preguntes de la pestanya verda que diu APLICACIÓ i les preguntes autocalificables de la pestanya verda que diu PENSEM, i també heu de fer la pestanya taronja que diu QÜESTIONS.

2.- A la llibreta heu de passar les següents velocitats amb factors de conversió. Les que estan en km/h les heu de passar a m/s , i les que estan en m/s les heu de passar a km/h :

a) 5 m/s
b) 150 km/h
c) 6,2 m/s
d 0,08 km/h
20110429142535-ex-x-i-xo.jpgAvuí divendres els que han vingut a la primera hora al laboratori tenen uns deures i els que han vingut després a les 12:30 al laboratori (lidia, allison,monica, sergio, alex, veronica, hamza, etc) tenen altres.

Els que han vingut a les 11:30 al laboratori (adrian santos, ana, alba, mario, ivan i ivan, giovanna, cristina, paula, etc) tenen que fer el següent exercici (que és el corresponent a la imatge que veieu aquí), i l´enunciat del qual és: Observem que un cotxe que va a 60km/h triga 2 hores per anar des d´un bosc situat en la posició 100km fins a un poble. Calcula la distància total " d " que ha recorregut el cotxe des de que va sortir de la ciutat (que estava en la posició 50km) fins arribar al poble.

I pels que han vingut al laboratori a les 12:30 han de fer els següents 3 exercicis:

1. Un cotxe recorre 250km en 170 minuts, calcula la velocitat del cotxe en km/h.
2. Un cotxe que va a 85km/h circula durant 17 minuts. quina distancia recorre? (pots expressar la distància en km o en metres).
3. Un cotxe que va a 7 m/s recorre 2,5km , quant de temps triga el cotxe en fer aquesta distància?. Expressa el resultat en segons i també en minuts.