Se muestran los artículos pertenecientes a Enero de 2019.

20190114161007-mescles-i-solucions-pic1.jpg




                                        MESCLES I SOLUCIONS.







     - Primer observa aquestes diapositives que expliquen què és matèria homogènia i 
       heterogènia i observa els exemples.

                                                        DIAPOSITIVES



     - Si vols saber-ne molt més i amb molta més profunditat i detall, consulta aquest 
       repertori de diapositives i podras saber tot ho relacionat amb mescles i solucions.

                                           DIAPOSITIVES EN PROFUNDITAT



      - Observa ara aquestes darreres diapositives per a estudiar la diferència entre 
        substàncies pures ( elements i compostos), mescles homogènies o dissolucions i
        mescles heterogènies. Pot consultar aquí també les diferents tècniques que 
        s’empren per a la separació de mescles.


                                    DIAPOSITIVES SEPARACIÓ DE MESCLES




     - Observa aquesta IMATGE que explica molt bé el que passa en un procès de  
       dissolució.




     - Pràctica : Materia homogènia i heterogènia. Diferenciació. Preparació de mescles.
                       Separació de mescles homogènies i heterogènies.








     ( Els alumnes barregen aigua i sal durant el procès de dissolució per a crear una
        mescla homogènia o solución ).

      ( Després de barrejar durant el procès de dissolució, una vegada la mescla feta
        s’ha obtingut la solución o mescla homogènia d’aigua i sal ).

      ( Els alumnes comparen la mescla heterogènia obtinguda de farina i aigua amb
        la homogènia obtinguda al barrejar sucre i aigua ).

      ( Els alumnes comparen dues mescles heterogènies obtingudes al barrejar molt
        de sucre amb aigua i altra al barrejar molt de bicarbonat de sodi amb aigua ).

      ( Els alumnes fan dues solucions o mescles homogènies, una de sòlid amb líquid 
        barrejant sal en aigua, i altra amd dos líquids barrejant vinagre amb aigua ).

      ( Els alumnes comparen mescla homogènia de líquids o líquids miscibles de
        alcohol amb aigua amb una mescla heterogènia de líquids o líquids inmiscibles ).




       - Formes d’expressar la concentració d’una solución o mescla homogènia :


                            FOTO PISSARRA CONCENTRACIÓ SOLUCIONS


                                        Foto 1 llibre concentració solucions.

                                        Foto 2 llibre concentració solucions.



        - Primers exercicis de concentració de solucions : ex 17,18,19,20 i 21.

                                               Foto enunciats ex 17,18,19
                                               Foto enunciats ex 20,21



         - Aquestes són les tasques que cal fer avuí sobre concentració de solucions :
 
                                                         Mirel la FOTO.

 
         - Enunciats dels exercicis del 11 al 14 pag 65 sobre solucions : FOTO

         - Solució exercici 11 : FOTO

         - Solució exercicis 12 al 14 : FOTO


         - Exercici del gràfic d’elements més abundants a l’escorça terrestre : FOTO




         - Examens resolts d’altres anys sobre problemas de solucions :  LINK

         - Problemes més senzills sobre càlcul de concentració de solucions :  LINK

         - Problemes numèrics més complexos sobre el càlcul de concentració de 
           solucions :
                                                                 LINK

          - Aquí tens el full que us he repartit amb els 10 problemes que cal fer
            sobre el càlcul de concentracions de les solucions :   FOTO

            I aquí teniu els problemes resolts i amb les solucions per comprobar si
            els heu fet correctament i perquè els estudieu :   PDF problemes resolts





  -PRÀCTICA DE COM PREPARAR UNA SOLUCIÓ DE CONCENTRACIÓ EXACTA 
              I CONEGUDA AMB LA UTILITZACIÓ D’UN MATRAÇ AFORAT.



                         ( com preparar una solución de concentració coneguda )

             FOTO 1 :  Alumes pessant 3g de solut (NaCl , sal comuna)
             FOTO 2 :  Alumnes afegint al matraç aforat la preparació de dissolució 
                              de la sal en aigua.
             FOTO 3 : Alumnes aforant el matraç de 100ml amb el comptagotes per 
                             obtener una solución de concentració coneguda de 0,03g/ml




         
         - SUBSTÀNCIES INSOLUBLES I LÍQUIDS MISCIBLES I SUBSTÀNCIES 
                                INSOLUBLES I LÍQUIDS IMMISCIBLES.

   
                                 Foto text explicació solubilitat substàncies


             Foto 1 substàncies solubles                                Foto 2 líquids miscibles





          - SOLUCIONS SATURADES :









          + Tècniques de separació de mescles : FOTO esquema pissarra.

                                        * FOTO DECANTACIÓ
                                        * FOTO EMBUT DECANTACIÓ
                                        * FOTO FILTRACIÓ
                                        * FOTO DESTIL.LACIÓ
                                        * FOTO CRISTAL.LITZACIÓ
                                        * FOTO IMANACIÓ
                                        * FOTO RESUM TÈCNIQUES SEPARACIÓ
                                        * FOTO RESUM TEMA SOLUCIONS