Se muestran los artículos pertenecientes a Julio de 2019.

20190720200614-espectres-atomics-pic1.jpg                                                             TEMA 1     ESTRUCTURA ATÒMICA i ESPECTROSCÒPIA. 

      

     * Aquí pots consultar informació de qualsevol element :   PERIODIC TABLE OF ELEMENTS
      - REPÀS:


      + Comença el tema amb el repàs dels següents continguts :        Models atòmics.

 ( Revisió dels models atòmics fonamentals, crisi de l’àtom de Rutherford i model quàntic de l’àtom de Bohr ).
                                        
 
       + Taula amb unitats de mesura :    Arxiu

       + Taula amb els prefixes més importants per a les unitats SI (pico, nano, micro...etc) :   LINK
      - CONTINGUTS DEL TEMA :


      + Dispersió de la llum i la seva relació amb el que és un espectre LINK

      + Llum monocromàtica i la seva velocitat i la dispersió de la llum LINK

      + Espectre electromagnètic i espectre visible :   LINK

      + Què és la unitat d’energia ELECTRONVOLT :   LINK

      + Esquema de l’espectre electromagnètic :   LINK

      + Valors d’energia, freqüència i longitud d’ona de l’espectre electromagnètic :   FOTO

      + Espectres d’emissió i absorció de l’hidrogen :   LINK


     
      + Espectres i química quàntica  :    

                                                                                    * Video explicatiu dels espectres :   VIDEO

                                                                                     Page 1  ( Presentació prezi dels punts fonamentals )
                                                                                     Page 2  ( La constant de Plank ).
                                                                                     Page 3  ( Importància de la cte de Plank i biografia ). 
                                                                                     Page 4  ( La cte de Plank i el mon quàntic ).
                                                                                     Page 5  ( Cte de Plank i teoria quàntica ).
                                                                                     Page 6  ( Video sobre la cte de Plank ).
                                                                                     Page 7  ( Altre bon video sobre la cte de Planck ).
                                                                                     Page 8  ( Últim video sobre la cte de Planck ).
                                                                                     Page 9  ( Curiositats a llegir sobre la cte de Plank i
                                                                                                     la mecànica quàntica ).

                                                                                     Page 10 ( Video in english about Plank constant part 1 ).
                                                                                     Page 11 ( Video in english about Plank constant part 2 ).
                                                                                     Page 12 ( Video in english about wave-particle duality
                                                                                                      and photoelectric effect ).


         For you to understand better the consequences
         and involvements the Planck’s constant has 
         related to the quantum mechanics and Schrödinger
         equation for an atom, just watch these pair of videos
         if you wish.                                                                                       Page 13  ( Video 1 )
                                                                                                                Page 14  ( Video 2 )
                                                                                                                Page 1 ( Video 3 )
                                                                                                                  + L’Efecte fotoelèctric d’Einstein :    
                                                                                                             Imatge esquema de l'efecte fotoelèctric.

                                                                                                             Link 1
                                                                                                             Link 2
                                                                                                             Link 3
                                                                                                             Link 4
     Llegeix aquí de la pàgina 18 a la 31.   ( 1.Idees bàsiques dels models de Thompson i Rutherford, 2.Contribució dels espectres a l’estructura de l’àtom, 3. Espectres d’emisió (continu i discontinu), 4.Espectre d’emisió de l’hidrogen, 5.Model atòmic de Bohr, 6. Hipòtesi de De Broglie, 7.Model mecanoquàntic de l’àtom, 8.Nombres quàntics n, l, ml, ms , 9.Interpretació electrònica del sistema periòdic, 10.Propietats periòdiques dels elements ).


     + Una vegada estudiada la part de la lliçó corresponent a l’estructura atòmica
        i els espectres i hagis llegit el llibre i les lectures aquí recomanades, llegeix el                      següent link per tal d’afiançar els teus coneixements:

                      
                                                          Go there !!
  ( Teoria d’espectroscòpia de l’àtom d’hidrogen (model de Bohr) , serie de Balmer, constant de  Rydberg i nombre quàntic n ).      + Energia i radi de les órbites de Bohr :   LINK 1     LINK 2

      + Aquí pots aprofundir tot el que vulguis en el model de BOHR :   LINK

      + Postulats de Bohr i radi de les òrbites i energie de òrbites i transicions :   LINK

      + Explicació concisa dels postulats de Bohr i nivells d’energia en l’àtom
         d’hidrogen :   LINK
      
      + Constant de Rydberg i deducció del radis de Bohr i energia de les òrbites
         de les transicions entre nivells electrònics :    LINK

      + Aquí tens ,molt ben explicat l’àtom de Bohr, radis i energies en forma de video :
          LINK

      + Aquí tens la deducció del radi de l’àtom de Bohr, orbites permeses, energies
         permeses de les òrbites, cte de Rydberg, en apunts de classe :   LINK
     

      + En cas que estiguis interessat, encara que no és objecte d’aquest curs, aquí
         tens un video amb una bona explicació de com la teoria quàntica de 
         Schrödinger explica l’àtom d’hidrogen millorant la teoria quàntica-clàssica de
         Bohr :   VIDEO

      + Tècniques espectroscòpiques de RMN, de masses i infrarroig i exemples 
         amb els quals podràs repassar la teoria i els exercicis que has fet a classe :                           LINK 1  Repàs de RMN ( resonància magnètica nuclear ).
                                        Dintre d’aquest link trobaràs molts més altres links i
                                        informació al respecte de la tècnica de RMN.

                           LINK 2  Molt més sobre espectroscòpia de RMN.

                           LINK 3  Espectrometria de masses.      LINK 3b

                                                    > Pic base i resta de senyals.
                                                > Patró de fragmentació.
                                                > Alcans, hidrocarburs lineals i ramificats, alquens i alquins.
                                                > Alcohols, amines i èters.
                                                > Èsters, cetones i aldehids.
                                                > Derivats halogenats.

                                                > Ex 5 PAU sèrie 5 2016 Esp masses :  Enunciat
                                                                                           Solució:  Sol

                                                > Ex 25 pag32 i solució :  Sol
                                                > Ex 26 pag32 i solució :  Sol part a  ,  Sol part b
                                                > Ex 27 pag32 i solució :  Sol
                                                > Ex 28 pag32 i solució :  Sol
                                                > Ex 29 pag32 i solució :  Sol
                           LINK 4  Repàs d’espectrometria d’infrarroig.     LINK 4b

                                                 > Ex 34 resolt Espectroscòpia Infrarroig.
                                                 > Ex 35 resolt
                                                 > Ex 36 resolt
                                                 > Ex 37 resolt
                                                 > Ex 38 resolt
                                                 > Ex 39 resolt                           LINK FINAL  Aqui pots repassar les 3 tècniques espectroscòpiques.               > Conclusions i solució ex 15 pàg 31 RMN :   Pic
               > Solució a l’exercici 18 pàg 31 de RMN :   Pic
               > Exemple de fórmula estructural per entendre com es situen els H a l’hora
                 de plantejar una possible estructura front a un senyal de RMN :     Pic


               > Enunciats i resolució de l’examen d’espectroscòpia tema 1 :   File

      - ACTIVITATS: 


                       * Activitat de l’efecte fotovoltàic del llibre :                    LINK             + Problemes :

                        * Problemes resolts sobre estructura atòmica i quàntica (quimitube) :              LINK
                        * Exemples d’espectres de RMN per a practicar :    LINK
                          * Problemes extra sobre estructura atòmica :   LINK
                        * Solucions i exercicis resolts dels problemes extra :   LINK

                    * Arxiu 1 : Problemes 1 PAU tema 1 :   LINK
                    * Arxiu 2 : Resolució dels problemes 1 PAU tema 1 :   LINK
      - MATERIAL PER A REPASSAR EL TEMA : 


      + Aquí tens molt més material d’un altre institut per a repassar encara més tot
         allò que has estudiat sobre l’espectroscòpia i espectrometria :   LINK


      + Laboratori virtual amb el nom de diversos materials :       LINK

        - MATERIAL SELECTIVITAT PER A TOT EL CURS : 


                    * Exàmens Selectivitat altres comunitats :                     LINK

                    * Exàmens PAU química catalunya :                              LINK1     LINK2

                    * Aquí trobaràs també exàmens PAU resolts :               LINK

                    * Més material i informació sobre les proves PAU :        LINK

         - MATERIAL d’introducció i per a repassar qualsevol tema : 


                    * Material de nivell més de 1er Batx però molt bó
                      en cas de que necessitis revissar conceptes previs
                      o també per a repassar :                                              LINK

                    * Més material per si vols repassar continguts :                LINK

                    * Aquí pots trobar espectres de masses i RMN :                LINK    20190725002740-radis-atomics-pic1.gif                                                                TEMA 2 

     ANÀLISI DE LA TAULA PERIÒDICA i PROPIETATS.     - REPÀS:


        + Comença el tema amb el repàs dels següents continguts :       
                                                                                                                  Repàs dels models atòmics.
                                                                                                           Més explicació dels models atòmics.
                                                                                                                  Teoria de Bohr i nombres quàntics.

          > Consulta també l’apartat que diu "ÀTOMS" en aquest enllaç.


 ( Revisió del model quàntic de l’àtom de Bohr i la mecànica ondulatòria de l’àtom de Schrödinger i l’aparició dels nombres quàntics ).
                                        
 


             > REPÀS NOMENCLATURA i FORMULACIÓ INORGÀNICA :

                       Aneu al següent LINK i baixeu i consulteu des de l’article 8 fins al 21, per repassar la 
                      formulació i nomenclatura inorgànica.


       - ORBITALS ATÒMICS i NOMBRES QUÀNTICS:  associats i les seves diferents formes :        
 
                                                  LINK 1          LINK 2          LINK 3          LINK 4

                                                  Video 1 sobre els orbitals 

                                                  Video 2 sobre els orbitals

                                                  Video 3 sobre els orbitals                 Video 4  in english about atomic orbitals      + Configuracions electròniques :          LINK 1            LINK 2           LINK 3

                                                                               Video sobre les configuracions electròniques.


      + I aquí tens un video amb exercicis resolts de configuracions electròniques :   Video
      + Propietats periòdiques de la taula periòdica dels elements. Per començar pots veure
         aquest video en anglès i fer una idea del que tractarem i anem a estudiar i repassar :


                                                  1.  Video en anglès sobre propietats de la taula periòdica

                                                  2.  Video 2 sobre propietats periòdiques.  

                                                  3.  Variació de les propietats periòdiques de la taula periòdica d’elements.

                                                  4.  Variació de propietats periòdiques de la taula periòdica com el radi atòmic,
                                                       el radi iónic, l’afinitat electrónica, la electronegativitat i l’energia d’ionització.

                                                  5.  Més completa informació sobre les propietats periòdiques dels elements.

                                                  6.  Video propietats:  Apantallamiento i carga nuclear efectiva.

                                                  7.  Video :  Radi atòmic i iónic.

                                                  8.  Video :  Afinitat electrònica.     > Variació Afinitat electrònica :  Web

                                                  9.  Video :  Electronegativitat.

                                                10.  Video :  Energia d’ionització.

                                                11.  Video :  Configuracions electròniques.


       - ACTIVITATS: 


             + Problemes :


                          * Problemes resolts sobre la taula i propietats periòdiques (quimitube)          LINK

                          * Problemes PAU del tema 2 per resoldre a classe :   PDF enunciats
                    
                                         > Solucions dels problemes PAU tema 2 resolts a classe :   Solucions


                           * Solucions als problemes 1 al 15 pàgines 56 i 57 :     Solucions

                             * Solucions als problemes 16 al 34 pàgines 57 i 58 : Solucions

        - MATERIAL PER A REPASSAR EL TEMA :         + Contingut que pots llegir referent a les propietats periòdiques més importants de la taula periòdica :


                                                  * En aquest QUIZLET game pots jugar a encertar les definicions i aprendre.

                                                  * Un RESUM petit d’una estudiant on podeu llegir sobre les propietats més
                                                     importants i l’organització dels elements segons la configuració electrònica.

                                                  * Per últim aquí a la VIQUIPEDIA pots llegir en profunditat tant sobre les 
                                                    propietats periòdiques com sobre qualsevol informació sobre qualsevol 
                                                    element químic, període, configuració, dades, història, organització de la
                                                    taula periòdica dels elements, grups, etc.  Tot al teu abast en tan sols un click!!
     
  

20190726145722-boyle-gasos-pic1.jpg                                                               TEMA 3 

             GASOS , SOLUCIONS i ESTEQUIOMETRIA.       - Repàs de continguts previs necessaris per a l’estudi posterior d’aquesta lliçó:


     + Primer de tot, i abans d’abordar aquest tema, cal si ho desitges,repassar els
        següents continguts que són molt importants per aprofundir després en aspectes
        com gasos reals, equilibris, estudi de solucions i càlculs estequiomètrics :


           * Aquí tens una excel.lent web per a repassar perfectament la Llei dels gasos 
             ideals, la deducció de la llei i totes les variables implicades :   LINK
              
           * Una segona web on de forma resumida pots repassar la llei dels gasos : LINK

           * Un primer repàs ràpid en diapositives de la fórmula dels gasos ideals, la llei
               de Dalton de les pressions parcials i el concepte de fracció molar.   LINK 

           * Videos amb excel.lents explicacions per a repassar tot allò relacionat amb 
               els gasos i les lleis dels gasos : LINK

           * Aquí tens més videos curts molt interessants per a repassar els gasos ideals i
               les equacions més importants i exercicis resolts per a repassar :  LINK

           * Llegeix sobre la importància de la costant R dels gasos :   LINK

           - GASOS : 
    


      - Una vegada t’has posat al dia dels continguts que calia repassar, ja podem introduir-nos en els continguts nous d’aquest tema :


     + Comencem per la massa molar d’un gas a partir de la llei dels gasos ideals :


            * Càlcul de masses molars de gasos :  LINK


            * Aquí es mostra de manera ràpida i simple com a partir de la llei dels gasos ideals pots
                 arribar a una expressió per a calcular el pes o massa molar d’un gas i a més obtenir 
                 l’equació en relació a la densitat :    LINK

            * Aquí tens una curios web on pots calcular masses molars de gasos online :  LINK

            * Càlcul de la densitat d’un gas a partir de la llei de gasos ideals :  LINK

            * Aquí teniu altra web amb moltes més continguts interessants sobre els gasos a més de
                 una explicació senzilla sobre el càlcul de la densitat i massa molecular d’un gas :   LINK

            * Densitat relativa d’un gas respecte d’un altre a partir de les
               seves masses moleculars :   LINK


            * Aquesta web és molt interessant ja que a més de fer càlculs automàtics de densitats
                 relatives de gasos i la fórmula per a calcular densitats relatives de gasos, et proporciona
                 taules amb masses molars de gasos, té conversors automàtics d’unitats i moltes més
                 aplicacions útils, consulta-la !! :    LINK

              *  Uns altres apunts d’altre institut on pots repassar la teoria de gasos, gràfiques de les lleis
                 de Boyle i Gay-Lussac, deducció de les fórmules per a la densitat de gasos, càlculs de
                 masses molars,  etc :   LINK


              * Mescla de gasos, pressió parcial d’un gas i fracció molar d’un gas en una mescla de gasos:

                              LINK 1                                  LINK 2                                       LINK 3
      
              * A la diapositiva 29 i 30 d’aquesta presentació tens un esquema ràpid i senzill de 
                l’explicació del que és la pressió parcial d’un gas i com deduir la fracció molar en una mescla
                de gasos. A més, en aquesta presentació pots repassar molt bé tots els continguts referents
                al que has estudiat sobre els gasos :        LINK


              * Exercicis resolts de pressions parcials de gasos i fracció molar i explicació :   LINK


              * Llei de Graham i velocitat de difusió dels gasos :       LINK 1     LINK 2     LINK 3


              * En aquest video pots veure perfectament com es dedueix la llei de Graham però expressada
                respecte la densitat dels gasos :     LINK


              * Gasos reals, equació de Van der Waals :    LINK 1       LINK 2 (Video molt aclaridor)
                             


                * Aquí teniu un formulari útil amb les fórmules més importants per als 
                 problemes de gasos :     LINK

            * I aquí pots fer un repàs complet de la part de gasos amb diapositives:

                                                             LINK
         - SOLUCIONS i ESTEQUIOMETRIA :  


    +  Per tal de repassar i estudiar com determinar la composició d’una solució i indicar la proporció  
       entre els components d’aquesta, anem a prestar atenció als següents continguts per a després 
       resoldre problemes acuradament :


            * Què és la composició d’una solució :   LINK  ( pag 74, 75 i 76 ).

            * Tipus de solucions ( no totes les solucions són un sòlid en un líquid ) :  

                      LINK  ( Diapositives 10 , 11 i 12 ).

            * Què és la concentració d’una solució :   LINK  

            * Formes d’expressar la composició d’una solució :  LINK

            * Tant per cent en massa de solut de la solució :  LINK  ( Diapositiva 12 ).

            * Tant per cent en volum de solut de la solució :   LINK

            * Concentració en massa :   LINK  ( massa de solut per volum de solució )

            * Concentració en molaritat :

                             LINK 1    ( pàgina 4 )            LINK 2 ( Diapositives 19 i 20 ).

            * Concentració en molalitat :     LINK 

            * Concentració expressada en fracció molar :

                 LINK 1  (Veure punt 5)       LINK 2

       - ACTIVITATS: 


               * Activitat d’estequiometria visible del llibre :                                               LINK

               * Activitat de gasos reals i llei de difusió de Graham del llibre :                      LINK      + Pràctica de Solucions i determinació de precipitats :   Pràctica      + PROBLEMES resolts i exemples de problemes per a repassar i practicar :

             > Problemes PAU tema 3 :     Enunciats                      Solucions

             > Examen tema 3 :       Enunciats              Solucions


             *  Exemples de problemes de gasos :

                          > Problemes de masses molars dels gasos.  ( Veure exemple 8.7 )
                        > Problemes de gasos ideals i estequiometria:
                                - Problema 1.0 de gasos de la llei de Boyle.
                                   - Problema 1.1 de gasos ideals en el zero absolut.
                        > Problemes de densitat dels gasos.   ( Veure exemple 8.8 )
                        > Problemes de densitat relativa de gasos.
                        > Problemes de mescles de gasos.
                        > Problemes de mescles de gasos amb fraccions molars.
                        > Problemes amb càlcul de pressions parcials de gasos.
                        > Problemes de gasos reals i fórmula de Van der Waals.
                                      -Taula amb les constants a i b per a gasos reals (Equació de Van der Waals).
                                          - Aquí tens un parell més de problemes resolts per a fer de gasos reals.


       - MATERIAL PER A REPASSAR EL TEMA : 


       > A continuació t’indico més pàgines on pots trobar molts més problemes de gasos per repassar encara més i ho desitges. T’indico quins tipus de problemes pots trobar en cadascuna perquè puguis
organitzar-te :

                         > LINK , aquí al problema n.4 tens un exercici de fer servir la llei de gasos ideals.
                            Al problema n.5 consisteix en calcular els % de cada gas en la mescla i el pes
                            molecular promedi i les masses corresponents de cada gas en la mescla. Al proble-
                            ma n.6 has de calcular les pressions parcials i la total i finalment la composició en
                            %. Al problema n.7 tens un exercici per calcular el nombre de mols i fer servir les 
                           masses molars i plantejar una equació per a resoldre el problema. El n.8 és similar
                           al n.7 però has de calcular el volum. El n.9 és de pressions parcials i totals i volums.
                           El n.10 has de fer servir l’equació de Van der Waals per a gasos perfectes. El n.11 
                           també és de Van der Waals. El n.12 consisteix a calcular el volum del gas amb 
                           l’equació dels gasos. El n.13 és de densitat d’un gas i càlcul del nombre de mols i
                           fer servir els pesos moleculars. El n.14 també necessites la llei dels gasos però has
                           de calcular la proporció en mols i fer servir percentatges. El n.15 et demana calcular
                           els pesos moleculars dels gasos a partir de la massa i la pressió. El n.17 tracta de
                           masses molars i densitats de gasos. 
                            
                          > LINK , Aquí tens molts més exercicis de gasos i resolts. Pots consultar la web i
                             veure com es fan amb la resolució que s’acompanya.

                          > LINK , Un altre arxiu amb 15 problemes més de gasos amb solucions i amb
                             els problemes resolts al final de l’arxiu.

                          > LINK , En aquest web pots trobar animacions molt completes sobre aquest tema
                             de gasos i molts altres de segon de batxillerat.          LINK 2  Gasos i 
                                                                                                         LINK 3  Pressions parcials.

                          > LINK ,  7 problemes resolts més per a practicar les lleis dels gasos i el càlcul de
                             densitat de gasos i masses moleculars, així com una mica d’estequiometria en el
                             càlcul de molècules de gasos i mols de gasos.

                          > Una mica de repàs sobre les solucions pots trobar aquí :           LINK

          Exemples de problemes de solucions i estequiometria :


                        > Problemes d’estequiometria 1 per a repassar.
                          > Problemes de preparació d’una solució.
                        > Problemes del càlcul de la concentració d’una solució en tant per cent en massa.
                        > Problemes del càlcul de la concentració en tant per cent en volum.
                        > Problemes del càlcul de la concentració en massa.
                        > Problemes del càlcul de la concentració en molaritat.
                        > Problemes del càlcul de la concentració en molalitat.
                        > Problemes del càlcul de la concentració en fracció molar.
                        > Problemes d’estequiometria de pressions parcials.


                          > Solucions i resolucions als problemes del llibre :     Solucions

20190731001406-energia-activ-pic1.png


                                                                 TEMA 4    ( PARTE 1 DEL TEMA ) 

           ENERGIA DE LES REACCIONS QUÍMIQUES.     

                                                               TERMOQUÍMICA PARTE 1

  - Repàs de continguts previs necessaris per a l’estudi posterior d’aquesta lliçó:


     + Primer de tot, i abans d’abordar aquest tema, cal si ho desitges,repassar els
        següents continguts que són molt importants per aprofundir després en aspectes
        com per què es produeixen les reaccions químiques, càlculs estequiomètrics,
        transferència d’energia, termodinàmica química, formació i trencament 
        d’enllaços, calor, etc :
     


           * Una bona manera de començar i veure la importància que té aquesta           
             lliçó és tractar aquest exemple, perquè pot ajudar-te a entendre com 
             l’energia i la transferència d’aquesta són fets quotidians que ens ajuden cada 
             dia a la nostra vida quotidiana i en la tecnologia que fem servir a diari.
             És molt útil llavors l’exemple que et donen a la lectura del començament de 
             la lliço sobre les begudes autoescalfables i com la transferència d’energia
             a partir d’una reacció química ens fa la vida més fàcil :    LINK
              


           * QUÈ ÉS L’ENERGIA? :    LINK 1            LINK 2

           * Alguns tipus d’energies que cal recordar :   LINK 

           * Principi de conservació de l’energia :    LINK 1     LINK 2

                 + recordes aquests problemes de conservació de l’energia?   LINK

           * Què és la termodinàmica i per a què serveix? :    LINK

           * En aquestes diapositives pots recordar sobre la termodinàmica :  

                                             LINK 1                  LINK 2 

           * Ràpid resum d’una estudiant on pots repassar el concepte de termodinàmica
             i altres conceptes importants relacionats :     LINK

           * Aquí pots llegir de manera més formal de qué tracta la termodinàmica i
             alguns dels conceptes relacionats més importants que tracta :     LINK

           * Pots llegir en anglès al següent enllaç sobre la termodinàmica :   LINK

           * Què és la termoquímica ? :       LINK

           * Energía química i energía de enlace :   LINK

                 La Energía en las reacciones químicas
                    ENERGIA QUÍMICA: Es la energía liberada en el quiebre o absorbida en la 
                    formación de un enlace químico. La termoquímica estudia el calor de la reacción 
                    provocada por el intercambio energético del medio externo con los reactivos.


            * Què és a calor? :     LINK 1          LINK 2          LINK 3

            * Energia i calor :       LINK
       Reaccions químiques i energia.         + Reaccions exotèrmiques i endotèrmiques :

               LINK 1          LINK 2          LINK 3          LINK 4          LINK 5

       
       + Conservació de l’energia.  Energia interna :  

                 LINK 1  (diapositives 10, 11 i 12 )          LINK 2         LINK 3  ( diapositives 3 i 4 )


       + W :   Treball d’expansió o compressió a pressió constant :  

                        * Criteri de signes del sistema respecte de l’entorn :   LINK

                         LINK 1   ( diapositives des de la 16 a la 23 )              LINK 2

                        * Petita introducció de l’entalpia a partir del treball a pressió
                                constant i expressió de l’energia interna :    LINK

                        * Exemple d’exercici de variació d’energia d’un sistema :   LINK


        + qv  (increment de U) :  Reaccions a volum constant, eq termoquímiques :

                    *  Calor a volum constant :   LINK 1           LINK 2         LINK 3

                         *  Relació entre calor a pressió constant i calor a volum constant :    LINK

                         * Exemple d’exercici de càlcul de la variació d’energia interna :  LINK

                         *  Equacions termoquímiques  i energia interna de la reacció i deducció important
                                  de l’ENTALPIA i perquè es fa servir més l’entalpia que l’energia interna quan
                                  es mesura l’energia involucrada en una reacció química  :  LINK 1     LINK 2
                                                                                                                                            (diapositiva 7)        + H : Entalpia de la reacció. Energia absorbida o despresa per la reacció a pressió constant : 

                   LINK 1  ( Repassa aquest arxiu per a veure d’on ve l’Entalpia ).

                   LINK 2  Què és l’Entalpia i el seu ús. Entalpia de la reacció.

                   LINK 3  Entalpia de la reacció.

                   LINK 4  Concepte d’Entalpia.

                         * Exemple d’exercicis de càlcula de la variació d’energia interna a
                           pressió constant amb entalpies :      LINK


         + Quadre pissarra anàlisi relació energia interna i entalpia en reaccions 
            químiques quan varia el volum (increment de mols) o no:

                                             Enunciat          Solució


         + H Entalpia estàndard de la reacció i de formació :

                   LINK 1  Entalpia estàndard de reacció i de formació.

                   LINK 1b  Entalpia estàndar de reacció i de formació.

                   LINK 2  Diapositiva 6 , entalpia estàndard de la reacció.

                   LINK 3  Diapositiva 5 i 6, entalpia estàndar de reacció i de formació.

                   LINK 4  Diapositives 10 i 11 , entalpia de la reacció i estàndar.

                   LINK 5  Entalpia estàndar de la reacció.

                   LINK 6  Entalpia estàndar de reacció a partir d’entalpies de formació.

                   LINK 6b Entalpies de formació i exemples.

                   LINK 6c Entalpies de formació i llei de Hess.

                   LINK 6d Pàgines de la 5 a la 10.  Estats estàndard i entalpia de formació.

                   LINK 7  Pàgina per a calcular entalpies estàndar de reaccio.                            * Dades d’entalpies estàndard de formació :   Taula

                            * Exemple d’exerici de càlcul d’entalpia estàndard :   LINK


         + Pràctica Calorimetria GUIÓ       Càlculs pràctica calorimetria(exemple lab)
         +  Llei de HESS :   LINK 1     LINK 2     LINK 3     LINK 4     LINK 5                                                                                 
                             * Exemple de problemes de la Llei de Hess :    LINK
                             
                             * Exemple de problema de la LLei de Hess :     LINK (pag 7)         + Entalpies d’enllaç  ( entalpia de la reacció a partir d’energies d’enllaç ) :  

                LINK 1 (diapositiva 16)      LINK 2  (diapositives 31 a 33)        LINK 3  (diapositiva 5)

               LINK 4                LINK 5 ( entalpy work out from bond energies)         LINK 6


                              * Taula amb algunes dades d’entalpies d’enllaç :   LINK

                            * Exemple d’exercici de càlcul d’entalpia a partir d’energies d’enllaç :   LINK         +   Cicle de Born i Haber  ( formació de compostos iònics )                                             
                                              LINK 0               LINK 1                   LINK 2                   LINK 3     

                                           LINK 4     (presentació termoquímica diapositives 50 a 58 i més a sota
                                                            veure el video d’energia reticular). 
                  
                                           LINK 5  (exercicis Born-Haber)  

                                               LINK 6  ( ex Born-Haber pag 13 i 14 PAU )
                                                                      Solutions :   11-S1-5     14-S4-3     16-S3-5         + Entalpies en els processos físics (entalpies o calors latents de vaporització i fusió) :

                              LINK 1                            LINK 2                              LINK 3


                         * Transferències de calor :    LINK

                         * Taula amb algunes dades d’entalpies de vaporització
                            o fusió ( calors latents ) :        LINK


       - MATERIAL PER A REPASSAR aquesta primera part del tema : 


         + Aquí tens un bon enllaç amb molta informació per a repassar tots els 
            continguts del tema de termodinàmica i termoquímica :   LINK

         + Aquí tens un breu resum de la termoquímica en diapositives i molts 
            enllaços per consultar problemes i altres continguts :       LINK

         + Altre bon resum de la termodinàmica d’una altra estudiant :   LINK         + Problemes :

                         * Problemes resolts termodinàmica (quimitube ) :              LINK

                          * Dossier de problemes PAU deTERMO :   Enunciats          Solucions

                          * Resolucions dels problemes del llibre :   Resolucions