Se muestran los artículos pertenecientes a Marzo de 2019.20190311070859-estruct-atomica-pic1.pngESTRUCTURA ATÒMICA DE LA MATÈRIA i TAULA PERIÒDICA DELS ELEMENTS.


       Sessió 1.  Què és un àtom, les seves parts, nucli, mida, partícules que té.

    * Aquestes són les activitats que cal que feu avuí a classe per aconseguir el TIC
      d’avuí :


    - Què és un àtom i per què és important en la materia ? Mira aquest VIDEO.

          + Ara llegeix la página 84 del teu llibre i contesta les següents preguntes a la
             teva llibreta :

                1) Què és un àtom?
                2) De què està constituïda la materia?.
                3) Qui va ser Demòcrit?.
                4) I qui era Dalton?.
                5) Quan es va descobrir l’electró?.
                6) Què són partícules subatòmiques?.
                7) Què és un picòmetre?.
                8) Quin és el diàmetre d’un àtom d’hidrogen?.

          + Fes un dibuix gran a la teva llibreta de l’esquema de les parts d’un àtom que
             trobaràs a la página 85 del teu llibre.


          + Per últim avuí fes l’exercici 1 de la página 84 del teu llibre.
             Al final de la página 84 tens fet un exemple de com fer exactament aquest
             exercici 1.
        Sessió 2. Detecció de diferents àtoms, color a la flama, estructura àtom,
                         quarks, microscopi efecte túnel, models atòmics.

     - Pràctica per a detectar diferents àtoms i elements presents i per tant detectar la 
       presencia de diferents estructures atòmiques :

           +  Consulta la següent WEB per a veure la pràctica que tracta del diferent color
               que té una flama segons el compost que es posa a sobre de la flama, i per 
               tant podem detectar diferents elements o àtoms presents en la mostra.


           +  Aquí tens un video 1 en el qual pots veure el diferent color a la flama que
               produeixen diferents elements alcalins.


           +  Aquí tens un video 2 en el qual pots veure el diferent color de flama que 
               produeixen diferents elements alcalins.


           +  Una vegada hagis vist els videos, fes una taula on classifiquis els diferents 
               elements segons el color de flama que produeixen.
                   Aquí tens un resum de la taula que s’ha fet a la pissarra de clase amb
                   els elements i el color que tenen quan es posen a sota d’una flama :

                                    PISSARRA METALLS I COLORS FLAMA      -  Després de fer la primera activitat, fes el següent :

           +  Fes els exercicis 2,3,4,5 i 7 de la  página 85
 
           +  Fes l’exercici 8 de la página 86 i llegeix per suposat la página 86 primer.        
        Sessió 2a. Taula periòdica dels elements, website per a practicar.

            
              + Aquí tens una taula periòdica on pots practicar els noms, símbols i
               famílies d’elements de la taula periòdica :

   
                                                   TAULA PERIÒDICA DELS ELEMENTS.
        Sessió 3. Nombre atòmic, símbols dels elements, ordenació de la taula
                        periòdica per nombre atómic. Diferències entre àtoms (Z).      -  Activitat 1 : Mira aquests VIDEO 1 i VIDEO 2 ,a continuación fes l’activitat 2.
     
      

      - Activitat 2 : Llegeix la página 87 i la página 88 del teu llibre i després contesta a 
                            les següents preguntes ( mira amb atenció aquesta FOTO ) :

            a) Que és el nombre atòmic Z ?.
            b) Quina és la diferencia fonamental entre els àtoms de la taula periòdica?.
            c) Com s’ordenen els elements a la taula periòdica dels elements?.
            d) Què són els protons i on es troben?.
            e) Què és un isòtop?.
            f) Què és el nombre màssic i quina diferencia hi ha amb el nombre atòmic?.      - Activitat 3 : Omple les dades dels elements que apareixen a la taula periòdica 
                             de la fotocòpia que et dóna el professor indicant el símbol de 
                             l’element, el nombre atòmic Z i el nombre d’electrons que té 
                             l’element al voltant del nucli.                            FOTOCÒPIA DE LA TAULA PERIÒDICA QUE HAS DE TREBALLAR           
         Sessió 4. Nombre atòmic Z i nombre de massa A. Símbols i isòtops.
                                             Massa atómica relativa.

     
* Aquestes són les activitats que cal que feu avuí a classe per aconseguir el TIC
      d’avuí :


      Activitat 1 :   Després de llegir la página 88 del teu llibre, contesta aquestes
                                preguntes al teu quadern :

                                a) Què és un isòtop?
                                b) Quina diferència hi ha entre un element i un isòtop?


       - Activitat 2 :    Llegeix les pàgines 88, 89 i 90 del teu llibre i després fes al teu
                                quadern els exercicis de les pàgines 89 i 90.

         Sessió 5.  Activitat al laboratori. Dibuixar isòtops del Beril.li. 
                          Exercicis de fotocòpies de nombre màssic, atòmic, i calcular
                          nombre de protons, neutrons, electrons  i identificar 
                          elements a la taula periòdica.

     
 * Aquestes són les activitats que cal que feu avuí a classe per aconseguir el TIC
      d’avuí :


      -  Activitat 1 :   Observa aquesta fotocòpia i dibuixa els isòtops de l’element
                                Beril.li que es demanen. Hauràs de trobar primer el nombre
                                atòmic Z del Beril.li a la taula periòdica.


       - Activitat 2 :    Completa les preguntes i exercicis d’aquest dossier de fotocòpies
                                 sobre àtoms, elements, isòtops, nombre atòmic i màssic, etc.

                                                     Dossier isòtops pag 1
                                                     Dossier isòtops pag 2
                                                     Dossier isòtops pag 3
        - Aquí tens la foto dels posters dels isòtops de nitrogen de la pissarra :


                         POSTER 1                     POSTER 2                    POSTER 3 


        Sessió 6.   Revisió dels grups i períodes i families de la taula periòdica.
                          Radioactivitat i vida i treball de Marie Curie.      -  Activitat 1 :  Llegeix les instruccions d’aquesta fotocòpia que et reparteix el
                              professor i dibuixa una taula periòdica rápida i indica en ella el
                              que es demana, metalls, grups, períodes, etc. Després contesta
                              les preguntes que hi ha a la página 2 de la fotocòpia.

                                               Pàgina  1                      Pàgina 2
     
      

      - Activitat 2 : Llegeix el text que hi ha en aquestes 3 pàgines de les fotocòpies
                            que et reparteix el professor sobre la Radioactivitat. Quan acabis,
                            contesta les preguntes que hi ha a la página 4 de les fotocòpies.

                                   Pàgina 1        Pàgina 2        Pàgina 3        Pàgina 4       - Activitat 3 : Llegeix el text que se’t proporciona en aquestes 3 pàgines de les
                            fotocòpies que et reparteix el professor. Després fes l’activitat que
                            apareix a la página 4 de les fotocòpies sobre fer un resum amb les
                            teves paraules sobre la vida i obra que has llegar de Marie Curie.

                                   Pàgina 1        Pàgina 2        Pàgina 3        Pàgina 4
 

          Sessió 7.   Activitats extra a treballar amb els següents textos del llibre.      -  Activitat 1 :  Llegeix els següents textos de les pàgines del teu llibre i després
                              fes les activitats que t’indiqui el professor.


                                       Text 1  : Sobre les tempestes elèctriques.

                                       Text 2  : Sobre el mineral COLTAN.

                                       Text 3  : Sobre la determinació de la composició d’un mineral.

                                       Text 4  : Sobre la mina de coure més gran del món.
      

20190322100348-dynamic-pic1.png


                                                 DYNAMICS.

        - You already know what Dynamic is from what you studied before about forces lesson. But you have anyway a reminder here :

        + Dynamics, branch of physical science and subdivision of mechanics that is concerned with the motion of material objects in relation to the physical factors that affect them: force, mass, momentum, energy. Newton’s laws of motion are directly related to Dynamics and, even more, they explain it.
       - MASS AND WEIGHT :* Activity 1.32  :   Gravity and weight.                                          ( Monday )


           *   These are the questions to answer  looking up the following links :


                                                               Gravity on whiteboard.
               1.32.a   GRAVITY, MASS AND WEIGHT. ( slides )                                                          
                             


               1.32.b   MASS AND WEIGHT.     (hyperphysics website with definitions and equations).

                                 

               1.32.c   GRAVITY.  

                             Check your weight on other planets.

 
                             Here you can work out mass, gravity or weight.


                              Gravity in action on Pumpkins.

                                       When you finish answering all the questions.           ( 20 points ).         + Do this PROBLEM about finding Jupiter’s gravity from knowing a person’s mass and his/her weight.         * Page 68 Gravitation.
         > When attraction between Earth and an object is considered, Newton’s gravitation equation becomes like this :

                                                              Newton’s gravitation equation with Earth mass
         + NEWTON’S GRAVITATION EQUATION PROBLEMS.       Just try them !!


         + Here you have a problem about Gravitational attraction force  ( wording pic and then a solution pic ) in
            which one you have to solve for another variable different from the attraction force F.


                                                                        Problem wording

                                                                        Problem solution
         + At the following website you can check all whatever you want about GRAVITATION !!   ( Kepler’s laws included ).          + VIDEO 1  easy explained the 3 Kepler’s laws.
          + VIDEO 2   easy explained the 3 Kepler’s laws.
          + VIDEO 3  easy explained the 3 Kepler’s laws.
          + VIDEO 4  easy explained the 3 Kepler’s laws.
          + VIDEO 5  even one more video explaining Kepler’s laws.
          + Right  HERE  you can find a page with an easy way to learn and understand   Kepler’s laws.

           + Let’s try now the exercises 1 and 3 from the following website about Kepler’s laws.
          + Let’s try a few more problems about solving and using Keple’s laws.* Activity 1.34  :   Reviewing Mass and gravity.                                          ( Monday )


  1.34.a   Pics of earth, gravity and weight to make the poster.         ( 10 points ).

               


  1.34.c   Fun way to review forces.              ( 5 points ).
                           
                           Copy this outline on a sheet in order to review some of the forces studied.  LINK 2  ( Weight , mass , gravity ).

* Activity 1.33  :   Gravity and weight test.                                     ( Tuesday )

                               GRAVITY , MASS AND WEIGHT TEST.                                ( 10  points ).
                                                                    Newton’s laws quizzes.
          *  Page 69 Dynamics summary.      -  Gravity text to be worked on class :  Page 1   Page 2   Page 3   Page 4


      -  Gravity cards for a talking activity : 

          
                                                   Pic 1 Questions 1 to 6  

                                                   Pic 2 Questions 7 to 12
                             
                                                   Pic 3  Answers 1 to 6

                                                   Pic 4   Answers 7 to 12                                                   Questions cards pic 1
                                                   Questions cards pic 2
                                                   Questions cards pic 3
                                                   Answers cards pic 1
                                                   Answers cards pic 2
                                                   Answers cards pic 3      

   - INCLINED PLANE ( advanced extra class ) :


          - An inclined plane, also known as a ramp, is a flat supporting surface tilted at an angle, with one end higher than the other, used as an aid for raising or lowering a load. The inclined plane is one of the six classical simple machines defined by Renaissance scientists.

                   +  Video 1  Inclined plane.                   +  Video 4 Inclined planes and ramps.
     
          - Now it is time for you to achieve an exercise like that. Just try doing the 
            following exercise :


                    + Wording exercise 1

                       Find the components of a force F whose magnitude is 20 N and its direction is 
                          defined by angle θ = 30° made by the force and the positive x-axis as shown below.

 


                    + Wording exercise 2

                       Find the components of a force whose magnitude is 50 N and its direction is given by                           angle α = 25° made with the negative y-axis as shown in the diagram.


                    + You can find the solutions and explanations about the way to achieve 
                       them HERE.

                    + HERE   ,   You can find more exercises of the same kind.