Se muestran los artículos pertenecientes a Octubre de 2019.20191028080601-estas-de-la-materia-pic.jpg
                                            Unit 2 :  ELS ESTATS DE LA MATÈRIA .   

                       2ESO FÍSICA I QUÍMICA.     

                                                     TEORIA CINETICOMOLECULAR LESSON 
       - ESTATS DE LA MATÈRIA :


            + Esquema pissarra Estats d’agregació i teoria cineticomolecular :   Pissarra 1

                                                                                                            Pissarra 2

                     > Aquí tens un video on repassar la teoria cineticomolecular :  video


            + Simulació teoria cinètico molecular :   Link

                            > Observa i contesta les preguntes que et plantegi el professor.

            + Simulador 2 teoria cinètico molecular :   LINK

            + Simulador 3 teoria cinetico molecular en pressió de gasos :   Link

                            > Graelles per posar les dades "Simulador 3" :   Graelles

                                        * Graelles pissarra buides per omplir pel simulador 3 :  Graelles

                                  > Taula 1 dades simulador 3     ,      Taula 2 dades simulador 3 
                                  > Taula buida per posar les conclusions de l’activitat SIMULADOR 3 :  Taula
                                  > Taula amb les conclusions simulador 3 TEORIA CINETICOMOLECULAR
                                  > Pic pissarra conclusions simulador 3 teoria cineticomolecular.
                                            > Pic pissarra relació conclusions simulador amb pressió-volum llei Boyle.
                                            > Fitxa àrab-català teoria cineticomolecular i llei de Boyle i exercicis.

                                
             > Simulador Phet Llei de Boyle i altres lleis dels gasos :  Simulador
                     
                                            > Graella per a les dades del simulador de la llei de Boyle :  Graella


            + Estats de la matèria i teoria cinèticomolecular (mira el video que diu teoria cinètica de la
               matèria Link

            + A aquest web pots repassar i aprendre molt més sobre la teoria cineticomolecular :   Web

            + Pàgina "Phet" amb diversos tipus de simuladors per a ciència :   Link

            + Postulats importants i model corpuscular de la teoria cineticomolecular :   Link

            + Canvis d’estat i estats de la matèria (estats d’agregació) :  Video

            + Relació entre moviment de les partícules i temperatura (teoria cineticomolecular) :   Video en anglès

            + Esquema dels canvis d’estat i els seus noms :   Esquema

                              > Aquí tens el mateix esquema a la pissarra :   Esquema

            + En aquest simulador pots veure com vibren i canvien de posició les partícules d’una
              substància al variar la temperatura i canviar d’estat. També pots llegir teoria :   Simulador canvi estat
   - Experimenting with states of matter :

                         > States of matter experimentation :  worksheet
                         > Worksheet answers :   Answers

           + Efectes de la pressió atmosfèrica sobre la temperatura de canvi d’estat :  Fitxa pag1
                                                                                                                       Fitxa pag2
         + Efecte de la pressió sobre els materials :  Pic
         
           + Efecte de la temperatura sobre els materials : Pic
    
                     > Aquí tens la solució a l’exercici 3 de la pàgina 27 :   Solució

            

   - MAKING A THERMOMETER (WORK Lab) :

                     > File card about the work done in the lab.  
                        (And experience with iodoform and hydrogen peroxide).

                     > Students lab pics :   Pic 1     Pic 2     Pic 3

                     > Katia’s outline describing how molecules mix together according to its temperature
                        in order to get the solution done between iodine and water :   Outline           + Diferència entre evaporació i ebullició ( dues formes de vaporització ) :   Link

                              > Un altres esquema ràpid a la pissarra d’evaporació i ebullició :   Pissarra

          + Foto roba penjada (activitat teoria cineticomolecular) : Pic

          + Diferència entre mal.leabilitat i ductilitat :   Link

          + Per saber-ne més sobre les propietats mecàniques dels materials :   Prop mecàniques


            

     - PROPIETATS DELS CANVIS D’ESTAT DE LA MATÈRIA :


            + Esquema del llibre dels noms dels canvis d’estat :  Pic
               
               + Changes of state website (in english). You can listen to the text to be read :   Web

                                    > Solutions are NOT a change of state :   Solutions

               + Fusió i gràfic d’escalfament on la temperatura roman constant durant el canvi d’estat :  Pic

               + Vaporització i gràfic d’escalfament on la T roman cte durant el canvi d’estat :  Pic

                                    > Gràfica d’escalfament de substància pura a la pissarra explicant les
                                       fases o etapes dels processos de canvi d’estat al llarg de l’escalfament :   Pic

                                    > Gràfica de refredament de substància pura a la pissarra explicant les
                                       fases o etapes dels processos de canvi d’estat al llarg del refredament :    Pic


               + Solidificació i sublimació :  Pic

                + Simulador canvis d’estat :    Simulador

               + Taula amb dades de punts de fusió i ebullició per a diferents substàncies :  Taula

                + Fitxa canvi d’estat substància pura i mescla, T roman constant :  Pag1  ,  Pag2

               + Taula amb dades de punts de fusió i ebullició per a construir el gràfic d’escalfament :  Taula

                                       > Exercici 1 pag 38 repàs canvis d’estat :   Pic
                                       > Exercici 2a pag 38 repàs canvis d’estat : Pic
                                       > Exercici 2b pag 38 repàs canvis d’estat : Pic
                                       > Exercici "botijo, atuell" pag 38 repàs canvis d’estat :   Pic

               + Canvis d’estat quotidians :   Pic

               + Guèisers i què exhalem quan fa fred :   Pic

               + Exercici de preguntes sobre fenòmens de canvis d’estat :  Pic
           - LLEIS DELS GASOS :  


               + Aquí pots repassar la teoria respecte a les lleis dels Gasos :  Web

                     > Mira aquest video sobre la llei de Boyle i com fer un problema : video
                     > Mira aquest altre video i com fer més exercicis de la llei de Boyle : video
                     > Video en àrabe sobre la ley de Boyle ( فيديو قانون بويل ) :  video
                     > Video en àrabe con problemas ley de Boyle y gases :  video

                     > Video llei Charles i problemes : video
                     > En aquest video pots veure un experiment sobre la llei de Charles : video

                     > Video llei de Gay-Lussac i problemes :  video

                     > Video llei general dels gasos i truco per fer problemes :  video


                          > Exercicis resolts de diferents nivells de dificultat per a practicar sobre leslleis dels gasos :  
                                Exercicis

                          > I aquí trobaràs unes activitats d’avaluació per comprovar el que has après sobre com
                              resoldre aquests problemes de gasos i les lleis corresponents :  Avaluació


                                   > Graella per a les dades del simulador de la llei de Boyle :  Graella
                                > Full quadriculat pautat per fer el gràfic de les dades de la llei de Boyle:  Full
                                   > Exemple de gràfic final en pissarra llei Boyle :  Pic
                                   > Exemple de gràfic final alumne llei de Boyle :   Pic
                                   > Exemple gràfic llei Boyle alumne en papel quadriculat : Pic

               + Teoria i problemes de les lleis dels gasos (Boyle i Mariotte , i Charles i Gay-Lussac) :  web

                                Pic pissarra relació conclusions simulador amb pressió-volum llei Boyle.

               + Lleis dels gasos (Boyle, Charles i Gay-Lussac) FITXA :    Fitxa pag1        Fitxa pag2

               + Pàgina amb problemes de gasos amb videos explicant-los :   Website gasos

               + Repàs de la teoria cineticomolecular i els gasos :   Gasos i teoria cineticomolecular

               + Mira aquest video sobre l’origen de la atmòsfera i la importància dels gasos en la atmòsfera :

                  Video
           - Boyle’s gas law experiment : 


               + Boyle’s gas law experiment  :   file card (notes)