Se muestran los artículos pertenecientes a Septiembre de 2019.

20190905230958-motion-pic1.jpg                                                                  Unit 1 :  MOTION   

                       4ESO FÍSICA I QUÍMICA.     

                                                                       MOTION LESSON 
       + Aquí teniu les primeres pàgines del llibre pels que encara no ho teniu :   LINK


       + Unitats de mesura :  Taula

       + Motion : Section 1  (MRU)  Moviment rectilini uniforme.

       + Motion : Section 2  (MRUA)  Moviment rectilini uniformement accelerat.


       + Exercici 1 pag 137 enunciat :   LINK
       + Exercici 2 pag 137 enunciat :   LINK
       
                     > Repàs de factors de conversió :   Repàs
                        (Ves a aquest link i visita l’apartat corresponent a factors de conversió).                     * Deures pel cap de setmana del 21 i 22 de Setembre :

                               (Aquí us deixo un video per si voleu repassar com es
                            calculava la velocitat a partir de les dades del gràfic) :

                                                                      VIDEO


                             a- Video 1 per si vols repassar el MRU :   Video
                             b- Video 2 per a repassar l’equació de moviment d’un MRU : Video
                             c- Video 3 de com construir la gràfica MRU a partir de les dades: Video
                             d- Video 4 per a repassar de forma general les fórmules del MRU :Video
      

                              *  I aquí ara ja tens els deures que has de fer :

                             1- Ves al següent link i fes les activitats proposades : LINK
                             2- Fes els exercicis 30 i 32 d’aquesta pàgina següent : LINK
                             3- Fes els exercicis 35, 36 i 37 d’aquesta pàgina :   LINK
                                               * Solució exercici 35 : solució
                                               * Solució exercici 36 : solució
                                               * Solució exercici 37 : solució pag1  
                                                                               solució pag 2
                                                                                      solució pag 3          + MATERIAL EXTRA pels alumnes que han de fer les activitats extra:

                * A continuació intenteu fer els següents exercicis pel divendres (i si hi ha
                  vaga pel proper dilluns, ja que el dimecres no hi aniré a classe ) :

                                > Fes primer aquest exercici :        LINK
                                > Després feu aquest exercici :      LINK  

                       (no mireu les solucions, copieu l’enunciat i intenteu fer-los sense
                        mirar les solucions ... fins al final si és que ho necessiteu).
          * Deures pel dimecres 2 d’Octubre : 


                 Ves al següent LINK i mira varies vegades els següents videos :
 
                      > Ves al minut 6 del video 3a i observa el worked example 1.
                      > Ves al video 3b i observa el worked example 2.
                      
                         - Quan hagis vist varies vegades aquests worked examples 1 and 2
                            intenta fer l’exercici 38 que tens en aquest link :   LINK

                                         solució de l’exercici 38 :   solució           + Ara farem l’exercici 41 "meeting point problem" d’aquest link  :   LINK

                   > Solució d’aquest exercici 41 the meeting point exercise :   solució


           + Additional MRU meeting point exercices :    Additional exercices

                               >  Additional exersices solutions. (they’ll be posted here soon).


           +  You can also try meeting point exemple 1 problem from page 144 :

                               > example 1 wording.
                               > example 1 solved.
                        + Deures pel cap de setmana del 5 d’Octubre :

     a >  Els alumnes que no vulguin fer material extra, només han de fer els exercicis  
                   Additional exercices que ja varem comentar a classe i que teniu una mica més a dalt.

                                                          Additional exercices 

                         Solucions : 
                         Additional 1          Additional 2          Additional 3          Additional 4


     b >  Els alumnes que vulguin fer material extra han d’anar al llibre i llegir les pàgines
                    138 i 139 i anotar les equacions que es necessiten per al moviment uniformement
                    accelerat. Una vegada estudiades aquestes equacions, podeu intentar fer els exer-
                    cicis 1 i 2 de la pàgina 145.  Podeu consultar l’exemple 2 ja fet en la pàgina 145 per
                    veure com s’han de fer.

 
                                                        Exercicis :    Enunciats 1 i 2 pàgina 145

                                                        solucions  ex 1 pag145
                                                                            ex 2 pag145

                            Check this link to watch an animation about how 2 mobiles meet and cross each 
                              other’s way.

                  - Enunciat exemple 3 page 22 (Pursuiting meeting point exercise) :   Enunciat

                            >  Lets see how exemple 3 on page 22 has been done.

                            >  Example 3 made by handwriting.


                  - Now you do exercises 6 and  7  on page 22.
                    Solutions of exercises 6 and 7 on page 22.


                  - Do now exercises 33 on page 32,   and 34 ,35 and 40 on page 33.
                    Solutions of exercises 33 on page 32,   and 3435 and 40 on page 33.
            + MRU experiments to be checked at home  :    LINK

                        > Glycerine MRU experiment :   Link


            + Exercicis per a repassar i practicar tot el que has après del MRU :  

                                            Link 1                    Link 2            


            + MRU exam :    Exam

                         > Exercise 1 exam solution :  Solution 1
                         > Exercise 2 exam solution :  Solution 2
                         > Exercise 3 exam solution :  Solution 3 pàg 1
                                                                   Solution 3 pàg 2
                         > Exercise 4 exam solution :  Solution 4

            + MRUA , moviment rectilini uniformement accelerat :   LINK

                        > More about MRUA can be checked here :   LINK


            + Exemples inicials de problemes resolts de MRUA :  Exemples 1,2 i 3

                                                                                        Exemple 4


            + Problemes inicials per fer de MRUA :  Exercicis 1,2,3 i 4     

                                      > Solucions :  Solucions exercicis 1,2 i 3

                                                                 Solució exercici 4


            + CANVA’s motion poster :   Link

            + Simple mind diagram about motion lesson :   Link


            + Pràctica experimental MRUA per a trobar l’acceleració i velocitat finals :

                              > Procediment per a realitzar la pràctica :   Instructions           
                            > Pic 1   ,   Pic 2   ,   Pic 3   ,   Pic 4
                            > Taules de dades que cal omplir :  taula 
                            > Exemple taula amb dades alumnes :  taula
                            > Equacions per a calcular els valors de l’acceleració i velocitat finals : Equacions
                            > Taula resum amb dades de acceleració i velocitats finals que cal fer :  taula
                            > Gràfiques X-t i V-t que cal construir :       Gràfiques 1 de MRUA amb a>0
                                                                                           Gràfiques 2 de MRUA amb a>0
                                                                                           Gràfiques 1 de MRUA amb a<0
                                                                                           Gràfiques 2 de MRUA amb a<0

                        > Resum pissarra resultats experiència MRUA :   PIC


              + -  Converting units with conversion factors review.  

                                                         ( Do the unit changes suggested in class ).
                                                         ( Corrections of the exercises suggested ).


                 * Other wordings of whole UNIT 1  :           1      2      3      4      5      6      7

                                                                                          8      9    10    11    12   


                  + Example 4 pag 23.

                  - Make and achieve exercises 8 and 9 on page 23.         Solutions :          ex8             ex9


                  + Example 5 page 24.

                 + Enunciats exercicis 5 i 6 MRUA :  Enunciats
                    
                     Solucions exercicis 5 i 6 :   Solució ex 5                 Solució ex 6


                      - MRUA graphs.  Fig 11 page 25 graph a-t.

                      - MRUA  Fig 12 graph v-t on page 25.

                      - MRUA  Fig 13 graph x-t on page 25.

                      - MRUA graphs interpretation.


               + - Exercises 43, 44 and 56 and 56end pag 34 and 35.

                      - Homework to do for next monday :  ex 45, 46 and 47 on page 34.

                      - Exercise MRUA to achieve , quadratic equation to get time.

                      - Example 6 pag 26.

                      - Exercises 45, 46 and 47 pag 34.
  
                      - Exercises 48 and 49 page 34.

                      - Exercises 54 page 35 and 10 page 25.                      -  Let’s do this one now:       Exercise to do about working out the time to go over 
                         certain  distance in MRUA.

                         A car starts its movement with a u.r.a.m (MRUA) motion. It’s showing an 
                        acceleration of  12m/s2.  How much time will it take to cover or go over 625m?.

                         Solution:  Check the solution HERE


                 + Do now exercises 51, 52 and 53 on page 34 and later exercise 57 on page 35.

                                   Solutions :           ex 51 part1  ;   ex 51 part 2

                                                                 ex 52 and 53 on page 34

                                                                 ex 57 on page 35


                 + Teoria distància frenada :   Teoria               Diagrama distància de frenada

                                > Enunciats exercicis 1 i 2 de distància de frenada :   Enunciats
                                > Solució als exercicis 1 i 2 de distància de frenada :  Solució

                     + Teoria distància de seguretat :            Teoria 1          Teoria 2          Teoria 3   

                                 > Exercicis 1 i 2 de distància de seguretat :   Enunciats ex 1 i 2
                                 > Solucions exercicis 1 i 2 de distància de seguretat :   Solucions

                     + Encontre entre mòbils MRU i MRUA :     Teoria

                                  > Exemple d’exercici d’encontre entre mòbils MRU i MRUA  :   Exercici

                     + Exercicis 1 i 2 d’encontre entre mòbils MRU i MRUA  :   Enunciats

                                  > Solucions exercicis 1 i 2 encontre entre mòbils MRU i MRUA :   sol 1   ,   sol2

                     + Exercici extra 56 de trobada de dos mòbils MRUA i MRU :  Enunciat

                                   > Solució exercici 56
                     + MOVIMENT VERTICAL (MRUA) :

                     + Teoria moviment vertical :   Pic

                     + Example 8 Moviment vertical resolt i explicat del llibre :   Example 8
     
                     + Exemples d’exercicis de moviment vertical :    Exemples

                     + Exercicis 1 i 2 de moviment vertical :   Enunciats

                                     > Solucions exercicis 1 i 2 de moviment vertical :   Sol 1      Sol 2

                     + Més exercicis de moviment vertical resolts i teoria explicada :   Web

                     + Exercicis addicionals MRUA de moviment vertical :  Enunciats :  ex 10 i 11

                                                                                                 Solucions :   pag1    pag 2

                     + Exercicis extra 1 de moviment vertical i caiguda lliure :   Enunciats

                                                                                   > Solucions :   pag1  pag 2   pag 3     pag4

                     + Exercicis extra 2 de moviment vertical i caiguda lliure :   Enunciats

                                                                                   > Solucions :  pag 1    pag2    pag3

                     + Exercicis extra 3 de moviment vertical i caiguda lliure :   Enunciats 13,14 i 15

                                                                                   > Solucions :   Solucions ex 13,14 i 15

                     + Exercicis 58, 59 i 60 de moviment vertical encara per repassar més :  Enunciats

                                                                                   > Solucions exercicis 58, 59 i 60
                      + MOVIMENT CIRCULAR UNIFORME :

                      + Teoria moviment circular :    Teoria 1     Teoria 2      Teoria 3 (accel centrípeta)

                                                                       Teoria 2.1    Teoria 2.2


                      + Video moviment circular :  Video 1     ,     Video 2


                                        >  Resumen teoria MCU (moviment circular uniforme) per repassar  :   File
                                        >  Pots seguir aquest bloc que està molt bé per aprendre el MCU :  Bloc

                      + Concepte de Radian :   file      - Què és un radian? :  Radian

                                         > Exercicis, factors de conversió d’angles a radians i viceversa :  

                                              Exemples resolts d’exercicis de conversió a radians i a angles :  Exemples

                                               Exercicis enunciats 1      Sol Ex 1
 

                      + Exemple d’exercici de MCU :   Exemple 1     Exemple 2     Exemple 3

                      + Exercicis 1 i 2 de MCU :   Enunciats

                                       > Solucions exercicis 1 i 2 de MCU :      Solució 1     Solució 2

                      + Exercici 12 MCU :   Enunciat

                                        > Solució ex 12

                      + Mira aquest rellotge i calcula la velocitat angular de cadascuna de les agulles :  Foto

                                        > Solució
 
                        + Activitats finals del tema :   Exercicis extra 16,17 i 18 MCU enunciats

                                                                       Solucions 16 i 17       Solució 18


                                           > Activitats finals extra del tema MCU :   Enunciats
                                                                                                            Solucions


                       + Enunciats extra 1 d’exercicis MCU :   Enunciats extra 1          Solucions

                       + Enunciats extra 2 d’exercicis MCU :   Enunciats extra 2          Solucions

                       + Exercici interessant resolt del gir de la terra al voltant del sol :  ex resolt

  
                 * Teacher’s website about MCU :   Link

              * Aquí tens un resum-esquema de tot el tema de cinemàtica :   ESQUEMA

              * I aquí tens uns apunts molt bons de tot el tema de cinemàtica :   Apunts

              * I aquí un bloc interessant on pots repassar conceptes i exercicis :  Bloc


              20190905233626-quimico-pic1.jpg
                                         Unit 1 :  LA MATÈRIA I LA SEVA MESURA.   

                       2ESO FÍSICA I QUÍMICA.     

                                                           MATÈRIA i MESURA LESSON 
- CIÈNCIA i MÈTODE CIENTÍFIC :

     > ACTIVITAT ( T 1.1 ) :

            + Què ès la ciència? :   LINK

            + Fitxa 1 mètode científic:  Fitxa 1          Solució fitxa 1 :   solució
            + Fitxa 2 mètode científic :   Fitxa 2             Solució fitxa 2 :   solució
            + Fitxa 3 mètode científic :   Fitxa 3             Solució fitxa 3 :   solució

            + Mètode científic (Explicació) :         Llegeix sobre què és.
                
                                                                  Repassa encara més si vols aquí.

     > ACTIVITAT ( T 1.2 ) :

                                                                  Exercici de la cua dels ratolins.


      > ACTIVITAT ( T 1.3 ) :


            + Text mètode científic i activitats :   LINK

                  > Aquí teniu l’exercici de les granotes per aplicar el mètode científic i repassar :  Exercici
- DONES A LA CIÈNCIA :
  
     > ACTIVITAT ( T 1.4 ) :  Consulta la informació d’aquests Links i esquemes i tria 3 dones científiques
                                                        importants que t’hagin cridat més l’atenció i fes un resum sobre la seva vida i la
                                                        seva aportació científica :
            
            + Dones científiques i els seus invents :       LINK 1     LINK 2

            + Aprèn més sobre les dones a la ciència :   LINK 1     LINK 2

            + Algunes dones a la ciència a la nostra societat actual :    LINK

            + La actriu i científica Hedy Lamarr ( precursora del wifi ) :  Video
            
                    > Resum fet a la pissarra d’alguns alumnes de les dones científiques que han escollit :
 
                                                                         Foto Pissarra

                                                                               Foto pissarra 2


     


- SAFETY RULES AT THE LAB :

            + Lab safety rules work sheet :   LINK

- HOW TO MAKE A PROPER USE OF THE SCALE AND GRADUATED CYLINDERS AND ALSO VOLUMETRIC CONTAINERS :

            + Scale work sheet and procedure :   LINK


- FACTORS DE CONVERSIÓ :

            + Foto pissarra amb definició de Magnitud i Unitat :    Foto

            + Foto pissarra amb les unitats de les principals magnituds :   Foto

            + Foto pissarra unitats Superfícia i àrea i definició :   Foto

            + Fitxa 1 Superfície :    Pag 1     Pag 2

            + Càlcul de volums, exercicis pissarra :  


                 > Fitxa amb exercicis de càlcul de volums de paral.lelepípeds :   Fitxa
                                                                                                            Solucions

            + Mireu aquest video amb exemples de com es fan els factors de conversió : Video
            + Mireu també aquest video de com fer aquests factors de conversió : Video

            + I per últim pots observar aquests últims factors de conversió una mica
               més complicats :  Video

                            * Ara intenta tu fer aquests factors de conversió, però no miris 
                               les solucions de com es fan a no ser que sigui totalment impres-
                               cindible :   LINK

            + Aquí tens exemples d’exercicis resolts senzills de factors de conversió
               on pots repassar com es fan, i pots fer els que hi ha proposats :   LINK

            + I aquí tens els exercicis més complicats de factors de conversió, per 
               passar unitats de capacitat a volum i a l’inrevés :    LINK

            + Video amb factors de conversió de volum i capacitat explicats :   Video


            + Calculadora online per fer factors de conversió automàtics :   LINK


            + Aquí tens les equivalències entre unitats de capacitat i volum :   LINK

            + Exercici càlcul del volum d’una piscina en litres i metres cúbics amb
               factors de conversió :   Exercici pissarra.
                                                 Solució exercici

            + Exercici càlcul del volum d’una esfera en litres i metres cúbics amb factors
               de conversió :     Exercici pissarra.
                                        Solució exercici

            + Exercicis de deures i repàs de factors de conversió pel proper dia :   Deures
                   > Solucions dels deures :  Solucions
                   > Aquí tens encara un parell més d’exemples fets de factors de
                      conversió per passar unitats de volum a capacitat i viceversa :   Foto

                   > Aquí teniu les equivalències entre unitats de volum i capacitat
                      que hem fet servir a la pissarra i podeu fer servir per fer l’exercici:  FOTO


             > Exercicis i pàgines del llibre de factors de conversió :

                   - Pàgines del llibre 8 , 9 , 10 i 11

                   - Exemples resolts 1 i 2 pag 9 :               Foto

                   - Exercicis 1 i 2 pag 9  :        Enunciats                solucions

                   - Exercicis 1 i 2 pag 11 :        Enunciats               solucions
- LAB MATERIALS NAMES SHEETS :

  
             + Lab materials names in english to be practiced :   Sheets

             + work sheet, every student will be given of 3 worksheets in
                order to draw the devices and write all proper lab material names on it.
                After that, students must perform and ask questions about them to
                their classmates and practice these materials names working in couples
                or groups :    WORK SHEET

             + Examples of questions and answers you can use when asking your partner about
                the items in the lab :     possible QUESTIONS and ANSWERS

 - LAB work DENSITY :

             + Lab work DENSITY sheet :   Sheet
                    > Mira el que has de fer al següent video (minut 1:03) :         Video 1
                    > També pots mirar aquest video per veure que has de fer :    Video2

             + Exercicis de densitat 1 :    Enunciats a,b i c
                Solució apartats a, b i c :   Pic

             + Exercici extra 2 de densitat i calcular la massa a dintre d’un cilindre :  Pic
                Solució :   Pic

             + Aquí tens més exercicis resolts sobre densitat per a practicar i també
                més exemples de factors de conversió per a practicar també :   LINK
 - SimpleMIND MAP Free :

             +  Playstore , app to download from playstore to start using it :  Link

             +  Here you can check an example I made to see how a simplemind
                 map looks like :  EXAMPLE

             +  Pages to start making your recap or outline on your phone :

                                              > page 16 about   FROM MYTHS TO SCIENCE
                                              > page 17 about   DISCOVERIES
                                              > page 20 about   SCIENCE WORKSHOP
                                              > page 21 about   LESSON SUMMARY
  - From MYTHS to SCIENCE :


              + Let’s check and learn new vocabulary and knowledge about ancient beliefs :   LINK

   - Matching activity and :

              +  Copy these important definitions in spanish on your workbook :   Definitions

                  >  Then now, match the previous sentences with the following ones in english.
                            But complete the gaps in english first :  Definitions

- COM FER UN INFORME DE PRÀCTIQUES DE LABORATORI :

            + Com fer un informe d’una pràctica de laboratori :   LINK
            + Mira aquest web on es mostra de forma ràpida i esquemàtica les parts que
               ha de tenir un informe de pràctica de laboratori :    WEB

            + Video 1 de com elaborar un informe de pràctiques de laboratori :   Video
            + Video 2 amb l’explicació de com fer un informe de pràctiques amb
               una mica més de nivell i laboriositat :     Video
            + Video 3  in english about how to make a chemistry lab report :        Video
20190911215512-virus-pic1.png                                                     Unit 1 :  LA MATÈRIA.   

                          1r Batx QUÍMICA.     

                                                             MATÈRIA LESSON 


     
    + Video canvis d’estat i càlcul de la calor total tenint en compte la calor latent i
        la capacitat calorífica de la substància :   video


    + Martha Chase :  LINK

                                  Encara que va treballar amb Alfred Hershey en l’experiment que li
                                  va proporcionar el premi Nobel de medicina a Hershey el 1969, 
                                  ella no va rebre aquest guardó.


     + Aquí teniu les primeres pàgines del llibre pels que encara no ho teniu :   LINK


     + Diferència entre calor i temperatura :

                   > Video 1
                   > Web 1
                   > Web 2
                   > Video 2
                   > Web 3


     + Problemes resolts extra de "Termoquímica" per a consultar i estudiar :

                   > Exercici 1 i solució
                   > Exercicis extra 2  i solucions   (hi ha molts...no cal fer-los tots).

                   > Video 1 
                   > Video 2
                   > Video 3
                   > Video 4
                   > Video 5
                   > Exercici web 1
                   > Exercicis web 2
                   > Exercicis web 3
                   > Exercici web 4
                   > Exercici web 5     + Resum-esquema pissarra de les "LLEIS PONDERALS" :   Pic
          (Proust, Dalton, Richter).


     + Resum tema 1 pdf (Casals pàg 33) :  Resum mapa conceptual


     + Arxius amb els problemes del tema resolts:                          

                                 File 1               File 2               File 3               File 4           


     +  Exercicis per a repassar de transferència de calor :

                 > Exercici 1 i solució
                 > Exercicis extra 2  i solucions   (hi ha molts...no cal fer-los tots).    - COM FER UN INFORME DE PRÀCTIQUES DE LABORATORI :

            + Com fer un informe d’una pràctica de laboratori :   LINK
            + Mira aquest web on es mostra de forma ràpida i esquemàtica les parts que
               ha de tenir un informe de pràctica de laboratori :    WEB

            + Video 1 de com elaborar un informe de pràctiques de laboratori :   Video
            + Video 2 amb l’explicació de com fer un informe de pràctiques amb
               una mica més de nivell i laboriositat :     Video
            + Video 3  in english about how to make a chemistry lab report :        Video