Se muestran los artículos pertenecientes a Abril de 2020.

20200413113514-coronavirus-stop-pic4.jpg

        CORONAVIRUS19’ CONFINEMENT PERIOD TASKS , WEEK 4 ( 14th to 19th April ) :  (física i química tasques).

        
  TOTS ELS ALUMNES DE QUALSEVOL CURS, 2eso, 4eso, 1st and 2nd Batxillerat, HAN DE LLEGIR AQUESTES INSTRUCCIONS DETENIDAMENT.                                  INSTRUCCIONS , de les tasques a fer, per la 4ª setmana de confinament :   * En aquest article es penjaran, durant el període de confinament per evitar la propagació del CORONAVIRUS COVID19, les tasques a treballar a casa pels alumnes dels cursos de Física i Química de 2ESO, 4ESO i 1st i 2nd de Batxillerat.

     En aquest article, els alumnes han de baixar fins a trobar l’apartat corresponent al seu curs, on trobaran penjades les tasques a fer durant la setmana, el material necessari, els ajuts pertinents, les dates de lliurament i la forma de fer-ho i tot el material addicional necessari per treballar adequadament des de casa. Només cal llegir tot amb cura i calma i seguir les instruccións que es van indicant en cada activitat plantejada.     Els apartats corresponents als diferents cursos els trobareu en diferents colors, verd pels alumnes de FQ 2ESOvioleta pels alumnes de FQ 4ESOblau pels alumnes de Química 1st de Batxillerat i vermell pels alumnes de Química 2nd de batxillerat     Aquesta setmana trobareu aqui les tasques a fer durant la setmana del 14 al 19 d’Abril, i després ja es penjaran les tasques per a la següent.

 Els alumnes trobareu, a més de les instruccions i les tasques a realitzar, videos on repassar com fer els exercicis, arxius amb la correcció i resolució dels problemes perquè pugueu consultar-los en cas de no saber ben bé com fer els exercicis i altres links i arxius amb ajuda per poder realitzar les tasques adequadament. Tot ho trobareu a l’apartat corresponent al vostre curs perfectament explicat i organitzat perquè pugueu treballar amb comoditat i amb tranquilitat des de casa. Espero que aprofiteu el material i aneu fent les tasques que es penjen aquí. Espero que ens veiem aviat de nou amb normalitat a classe i tots amb bona salut.


                  - ACTIVITATS I FEINES PER CURSOS :
 - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 2ESO FQ del 14 al 19 d’Abril.


       Com en les passades setmanes de confinament, hauràs de presentar aquestes tasques fetes enviant un email al teu professor, ja sigui amb un pdf o enviant les fotos de la teva llibreta amb els exercicis fets. Hauràs d’enviar els exercicis fets abans del dilluns 20 d’Abril.
     Aquesta setmana teniu tasques d’Ampliació que són obligatories i tasques opcionals d’aprofundiment pel que vulgui treballar una mica més.
    > Tasques de " Ampliació ": (Tothom ha de fer aquestes activitats d’ampliació, són obligatòries i cal copiar els enunciats de les preguntes que s’han de contestar a la llibreta).

       1) Fes les següents activitats i exercicis ( copia els enunciats a la llibreta ) :

      > TEMA 4 "ELEMENTS I COMPOSTOS QUÍMICS" :


   ACTIVITAT 1 :

           + Llegeix aquesta introducció que parla del que aprendràs en aquest nou tema i els objectius
              del que has de conèixer en aquesta lliçó,  i reflexiona una mica sobre les preguntes que es 
              plantegen :       Introducció

           + Primer de tot llegeix la pàgina 62 del teu llibre que la tens també aquí :  pàg 62

           + Ara mira aquests videos sobre la diferència entre ELEMENT i COMPOST :  

                                               Video 1           Vídeo 2           Video 3

           + Ara presta atenció a aquests videos sobre la teoria atòmica de DALTON : 

 
                                                Vídeo 1          Vídeo 2            Vídeo 3


             + Consulta també els següents links :

                  -  Elements químics
                  Compostos químics.


                   Compost: és una substància pura  que,mitjançant transformacions, es pot convertir en altres 
                   substancies més simples.

                   Element:  és una substancia pura que no es pot descompondre en d’altres de més simples.

             
              > Després d’haver llegit i consultat el material contesta a aquestes preguntes, les quals has 
                 de copiar a la teva llibreta :

                 a) Quina diferència hi ha entre el que pensaven els antics filòsofs sobre com està feta la
                 matèria i com sabem avuí en dia que está constituïda en realitat?

                 b) Explica a la teva llibreta qui va ser DALTON i què va explicar i en què consisteix la seva
                 teoria.

                 c) Com dibuixaries la diferència entre un element i un compost fent servir boletes repre-
                 sentant als àtoms?. Fes el dibuix a la teva llibreta amb un exemple.

                 d) Què és un àtom? Explica-ho bé amb detall i posa un exemple amb un dibuix.  ACTIVITAT 2 : 

                 Els diagrames següents t’ajudaran a veure la diferència entre substància pura, element i 
                 compost i també una mescla. Copia els següents esquemes a la teva llibreta i contesta les
                 preguntes :
mescla.png
               > Contesta ara les següents preguntes a la llibreta i copia els enunciats :

                  a) En quin cas tenim un element i en quin cas un compost? 

                  b) Penses que són diagrames de sòlids, de líquids o bé de gasos? 
                      Per què?
           


   ACTIVITAT 3 :

            + Observa aquesta imatge sobre la descomposició de l’aigua mitjançant un corrent elèctric : Pic

            + Ara observa i escolta atentament aquest video sobre la descomposició de l’aigua : Vídeo 1    Vídeo 2

               a) Contesta a aquesta pregunta :   Què penses que és l’aigua, un element químic o un compost
                   químic , per què?. Explica-ho be a la teva llibreta.

               b) Explica en forma de resum breu a la teva llibreta com es fa una electròlisi i per a què serveix
               aquesta tècnica.

              c) Dibuixa la molècula (compost) d’aigua a la teva llibreta i dibuixa-la amb la seva forma i 
              indica els diferents àtoms que la composen amb diferents colors. Escriu també el nom de 
              cada àtom.   ACTIVITAT 4 :

             + Observa aquesta IMATGE i llegeix aquest TEXT.    Ara contesta a les següents preguntes :

                 (Aquí tens una presentació on pots ampliar molt la informació sobre àtoms i molècules) :  Slides

                a) Quina diferència hi ha entre un àtom i una molècula?. Cerca en internet dos o tres molècules
                diferents i dibuixa-les indicant els noms dels àtoms que les formen.

                b) Una àtom pot ser un compost químic?  I una molècula pot ser un compost químic?  Per què?

                c) Un àtom pot ser un element químic?  I una molècula pot ser un element químic? Per què?.


 Tasques " EXTRA OPCIONALS": (Aquestes activitats NO són obligatòries, són opcionals pel que vulgui treballar més, però tothom ha de copiar els enunciats a la llibreta si les fa).

   2) Fes les següents activitats i exercicis ( copia els enunciats a la llibreta ) :

    ACTIVITAT 5 EXTRA OPCIONAL, NO OBLIGATÒRIA :


              + Activitat OPTATIVA OPCIONAL, si vols aprofundir més en aquesta primera part del tema, intenta
                 fer les tasques proposades en aquesta webquest. Segueix les instruccions que venen donades en
                 la pàgina web i consulta el material proporcionat i contesta a les preguntes :


                                                                      webquest     - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 4ESO FQ del 14 al 19 d’Abril.


   
   Com la setmana pasada, hauràs de presentar aquestes tasques fetes enviant un email al teu professor, ja sigui amb un pdf o enviant les fotos de la teva llibreta amb els exercicis fets. Hauràs d’enviar els exercicis fets abans del dilluns 20 d’Abril.
     Aquesta setmana teniu tasques de repàs i d’ampliació que són obligatories i feines extra que són optatives.   Tasques de " Repàs i d’Ampliació " :(Tothom ha de copiar els enunciats a la llibreta).   *  Aquesta setmana hauràs de treballar els conceptes i problemes sobre equili-
        bri de forces i el seu càlcul, equilibri de rotació d’un cos, aprofundirem en la 
        força pes, el centre de gravetat d’un cos i el seu recolçament sobre el terra i
        per últim les aplicacions de les forces a certes màquines i tecnologia :     ACTIVITAT DE REPÀS :
 
     + REPÀS :  SISTEMES DE FORCES EN EQUILIBRI : 


       > a) Consulta, repassa i llegeix la informació de la pàgina 164 del teu llibre :      Pic 1   i     Pic 2

        > b) Mira els exemples resolts d’aquests dos exercicis d’equilibri de forces i després intenta fer-los per tu
           mateix sense mirar el llibre :    Pic

        > c) Després que hagis acabat els punts a) i b) i els hagis estudiat i els tinguis clar, intenta ara fer
           aquests exercicis de la mateixa manera. Intenta no mirar les solucions fins que no sigui totalment
           necessari:
                                                                 Enunciats i solucions 
      1. ACTIVITAT D’AMPLIACIÓ :
 
      + AMPLIACIÓ :  EQUILIBRI DE ROTACIÓ i MOMENT D’UN PARELL DE FORCES : 


        > a) Consulta, repassa i llegeix la informació de la pàgina 165 :   Pic 

                 Aquí pots consultar més informació sobre el moment d’una força :   link

                 I aquí sobre el moment però d’un parell de forces :   link

         > b) Fes els 4 exercicis de la pàgina 165 :           Enunciats                Solucions ex 1 al 3
                                                                                                             Solució ex 4
  


      2. ACTIVITAT D’AMPLIACIÓ :
 
     + AMPLIACIÓ :  CENTRE DE GRAVETAT i EQUILIBRI D’UN COS RECOLZAT SOBRE EL
          TERRA  : 


       > a) Consulta i llegeix varies vegades la informació de les pàgines 166 i 167 :      pàg 166       pàg 167

        > b) Consulta els següents links i exemples sobre el concepte de centre de gravetat dels cossos :

                                     Link 1          Link 2          Link 3 (diapositiva 22 fins a 24)        Link 4

                Una vegada hagis consultat els links, agafa una figura o un exemple, el que tu vulguis i explica 
                a la teva llibreta fent un dibuix quan el cos caurà o es mantindrà en equilibri fent servir el concepte 
                del seu centre de gravetat.

        > c) Defineix amb les teves paraules a la teva llibreta què és el centre de gravetat d’un cos. Com ho
               explicaries amb les teves paraules?  Pots fer un dibuix si vols per explicar-ho.

        > d) Fes els exercicis 1 i 2 de la pàgina 167 del teu llibre :         Enunciats       Solucions
        3. ACTIVITAT D’AMPLIACIÓ :
 
      + AMPLIACIÓ :  EQUILIBRI EN LES ALTURES i EN DIFERENTS MUNTATGES CASOLANS : 

        > a) Consulta i llegeix varies vegades la informació de la pàgina 170 :    pàg 170      

             Quan hagis acabat, contesta a la teva llibreta les qüestions de sota de la pàgina 170.     (Solucions)

         > b) Consulta i llegeix varies vegades la informació de la pàgina 171 :    pàg 171

             Quan hagis acabat, intenta fer un dels muntatges de l’apartat C i dibuixa’l a la teva llibreta i explica
             com és possible que es pugui mantenir en equilibri.
         4. ACTIVITAT D’AMPLIACIÓ :
 
      + AMPLIACIÓ :  ACTIVITATS FINALS i EXERCICIS : 

        > a) Fes els exercicis 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 de la pàgina 172 :   pàg 172           Solucions

    Tasques de " EXTRA OPCIONALS " :(Tothom qui els faci, ha de  
      copiar els enunciats a la llibreta).


         ACTIVITATS EXTRA OPTATIVES , NO OBLIGATÒRIES :
 
      + EXTRA:  ACTIVITATS OPCIONALS NO OBLIGATÒRIES : 

        > a) Si vols aprofundir, fes les següents activitats de la pàgina 174 :  activitat 1 pàg 174    Solucions
                                                                                                            activitat 3 pàg 174    
            Consulta en aquest web la llei de la palanca i els tipus de 
            palanques :   LINK  

         > b) Si vols consolidar els teus coneixements, llegeix amb cura i intenta fer i analitzar aquesta activitat
            de la pàgina 175 :

                                                            Enunciat                            Solucions
      - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 1st BATXILLERAT QUÍMICA DEL 14 al 19 d’Abril.    > Tasques a fer del 14 al 19 d’Abril :  Cal que repasseu aquestes activi-
        tats i em comuniqueu si les haveu pogut fer per vosaltres mateixos
        sense problemes o cal repassar-les, i així veure si puc penjar les
        següents activitats. 


          1) Primer de tot cal que llegiu ben bé, amb cura, i varies vegades les pàgines 
           120 a 128 del vostre llibre.

          2) Veieu aquests videos abans de fer els exemples indicats a sota :


                  > Propietats col.ligatives :   Link 1     Link 2     Link 3

                  > Video de propietats col.ligatives, llei de Raoult :   Video 1    Video 2

                  > Video d’exercici d’augment de la T d’ebullició :   Video

                  > Video d’exercici de descens crioscòpic :   Video

                  > Video d’exercici de pressió osmòtica :   Video

                      > Video explicatiu de les propietats col.ligatives :   Video

                      > Més de propietats col.ligatives :   Video


             Estudieu i feu els exemples 12 de pag 122, 13 de pag 12, 14 de pag 125,
             15 de pag 127 i 16 de pag 128, fins que els pugueu fer vosaltres 
             mateixos sense necessitat de mirar el llibre.


      Com ara, mentre duri el confinament, aquesta tercera avaluació us he 
       d’avaluar, de moment, a partir de la feina que feu aquí on line, cal que m’en-
       tregueu la feina que feu aquesta setmana a la llibreta per email abans del 
       dilluns dia 20 d’Abril. Feu fotos a la llibreta i me les envieu per email.

       
      Si durant aquesta setmana em digueu que no haveu tingut cap problema amb
      els exercicis que hi ha aquí penjats, llavors penjaré exercicis addicionals resolts
      abans del dijous o divendres, però necessito que em digueu alguna cosa abans
      del dimecres o dijous.      - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 2nd BATXILLERAT QUÍMICA DEL 14 al 19 d’Abril :     - Aquestes són les tasques que cal fer aquesta setmana : 

     
          
     > 1. Llegir el tema 6 d’Equilibri químic varies vegades. Després de llegir el tema 
           del vostre llibre podeu acudir a l’apartat del bloc on teniu el material 
           penjat d’aquest tema d’equilibri i començar a consultar parts d’aquest 
           material:


                               Material del bloc del tema d’Equilibri químic.


        Perquè pugueu entendre bé el que significa tenir una reacció en equilibri, a 
        diferència del que és tenir una reacció que es dóna de forma directa, i a més
        entendre els conceptes inicials fonamentals d’aquest tema, us recomano que
        mireu aquests videos i tindreu els conceptes inicials més clars:


                                             Video 1 conceptes inicials       

                                             Video 2 conceptes inicials     
 
                                             Video 3 conceptes inicials             * Una vegada llegida la teoria podeu consultar els exemples 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 resolts i 
                fets del llibre de les pàgines 142, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 150 i 151,  i una vegada 
                els estudieu, intenteu fer-los per vosaltres mateixos sense mirar el llibre.      > 2. Feu els exercicis 1 al 5 de la pàgina 166 :      Solucions      > 3. Llegiu varies vegades amb deteniment les pàgines 160 a 163 "Diagrames
            de fases". Consulteu els links i material que teniu al vostre apartat del 
           blog on trobareu molta informació i material relacionat amb els diagrames 
           de fases. De moment només llegir i veure els següents videos : 

                                    Video 1          Video 2          Video 3   

                                    Video 4          Video 5          Video 6

                                                             
                                                                             Video 7

            

        + Videos amb la resolució d’un parell d’exercicis d’equilibri del llibre, l’exemple 3 i l’exemple 5 de les pàgines 144 y 147 (cada exercici está separat en 5 videos per veurel’s en ordre):


               > Exemple 3 :   Video 1     Video 2     Video 3     Video 4     Video 5

               > Exemple 5 :   Video 1     Video 2     Video 3     Video 4     Video 5

 
         + Videos amb la resolució dels exercicis d’equilibri 2,3,4 i 5 de pag 166 :


                > Exercici 2 :   Video 1     Video 2     Video 3 

                > Exercici 3 :   Video 1     Video 2     Video 3     Video 4

                > Exercici 4 :   Video 1     Video 2

                > Exercici 5 :   Video 1     Video 2     "Cal que repasseu aquestes activitats i em comuniqueu si les haveu 
   pogut fer per vosaltres mateixos sense problemes o cal repassar-les, 
   així veure si puc penjar les següents activitats". 

   Si durant aquesta setmana em digueu que no haveu tingut cap problema amb
   els exercicis que hi ha aquí penjats, llavors penjaré exercicis addicionals resolts
   abans del dijous o divendres, però necessito que em digueu alguna cosa abans
   del dimecres o dijous.


  Com ara, mentre duri el confinament, aquesta tercera avaluació us he 
    d’avaluar, de moment, a partir de la feina que feu aquí on line, cal que m’en-
    regueu la feina que feu aquesta setmana a la llibreta per email abans del 
    dilluns dia 20 d’Abril. Feu fotos a la llibreta i me les envieu per email.20200416200954-coronavirus-stop-pic5.jpg


        CORONAVIRUS19’ CONFINEMENT PERIOD TASKS , WEEK 5 ( 20th to 26th April ) :  (física i química tasques).

        
  TOTS ELS ALUMNES DE QUALSEVOL CURS, 2eso, 4eso, 1st and 2nd Batxillerat, HAN DE LLEGIR AQUESTES INSTRUCCIONS DETENIDAMENT.                                  INSTRUCCIONS , de les tasques a fer, per la 5ª setmana de confinament :   * En aquest article es penjaran, durant el període de confinament per evitar la propagació del CORONAVIRUS COVID19, les tasques a treballar a casa pels alumnes dels cursos de Física i Química de 2ESO, 4ESO i 1st i 2nd de Batxillerat.

     Els alumnes han de baixar fins a trobar l’apartat corresponent al seu curs, on trobaran penjades les tasques a fer durant la setmana, el material necessari, els ajuts pertinents, les dates de lliurament i la forma de fer-ho i tot el material addicional necessari per treballar adequadament des de casa. Només cal llegir tot amb cura i calma i seguir les instruccións que es van indicant en cada activitat plantejada.     Els apartats corresponents als diferents cursos els trobareu en diferents colors, verd pels alumnes de FQ 2ESOvioleta pels alumnes de FQ 4ESOblau pels alumnes de Química 1st de Batxillerat i vermell pels alumnes de Química 2nd de batxillerat
                  - ACTIVITATS I FEINES PER CURSOS :
 - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 2ESO FQ del 20 al 26 d’Abril.


       Hauràs de presentar aquestes tasques fetes enviant un email al teu professor, ja sigui amb un pdf o enviant les fotos de la teva llibreta amb els exercicis fets, abans del dilluns 27 d’Abril.
     Aquesta setmana teniu tasques d’Ampliació que són obligatories i tasques opcionals d’aprofundiment pel que vulgui treballar una mica més.
    > Tasques de " Ampliació ": (Tothom ha de fer aquestes activitats d’ampliació, són obligatòries i cal copiar els enunciats de les preguntes que s’han de contestar a la llibreta).

       1) Fes les següents activitats i exercicis ( copia els enunciats a la llibreta ) :   ACTIVITAT 1 :

           + Abans de fer l’activitat, et deixo una web perquè repassis l’estructura de l’àtom i les parts
              que té i les subpartícules (protó, neutró i electró) que constitueixen cada part de l’àtom. A
              més, en aquest web, pots veure la història de l’atom i els models atòmics que existeixen fins
              que s’ha arribat al model actual en el qual sabem que hi ha un nucli amb els protons i neu-
              trons i una escorça amb els electrons orbitant al voltant del nucli atòmic. Llegeix amb cura
              aquest link perquè és molt interessant :


                                                                       LINK                                                           + Ves a aquest simulador ( fes servir el primer simulador dels tres 
           que apareixen quan fas click en el link que he penjat, el 
           que diu : EL ÁTOMO ) i construeix cinc àtoms de diferent tipus, posant el 
               nombre correcte de protons i neutrons en el nucli i d’electrons en les òrbites exteriors. 
                Fixa’t que has de construir els àtoms fins que la pàgina et digui que són estables.
                Quan acabis fes fotos als 5 àtoms que has construït. 
               Recorda desplegar els apartats de nombre màssic i estable o inestable del simulador, que  
               t’ajudarà a saber construir els àtoms. El simulador t’ajudarà a reconèixer quin tipus d’àtom 
               estàs construint conforme el nombre de protons que vagis afegint a l’estructura de l’àtom :     


                                      LINK :    SIMULADOR DE CONSTRUCCIÓ D’ÀTOMS


 Tasques " EXTRA OPCIONALS": (Aquestes activitats NO són obligatòries, són opcionals pel que vulgui treballar més, però tothom ha de copiar els enunciats a la llibreta si les fa).

   2) Fes les següents activitats i exercicis ( copia els enunciats a la llibreta ) :

    ACTIVITAT 2 EXTRA OPCIONAL, NO OBLIGATÒRIA :


              + Consulta aquesta web i mira els videos, després de veure tots els videos, explica a la teva llibre-
                 quina relació veus que hi ha entre l’estructura dels àtoms i els conceptes d’element químic i
                 compost químic :


                                                                       LINK      - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 4ESO FQ del 20 al 26 d’Abril.


   
   Com la setmana pasada, hauràs de presentar aquestes tasques fetes enviant un email al teu professor, ja sigui amb un pdf o enviant les fotos de la teva llibreta amb els exercicis fets. Hauràs d’enviar els exercicis fets abans del dilluns 27 d’Abril.
     Aquesta setmana teniu tasques de repàs i d’ampliació que són obligatories i feines extra que són optatives.   Tasques de " Repàs i d’Ampliació " : (còpia els enunciats).   *  Aquesta setmana hauràs de treballar els conceptes i problemes sobre equili-
        bri de forces i el seu càlcul, equilibri de rotació d’un cos, aprofundirem en la 
        força pes, el centre de gravetat d’un cos i el seu recolçament sobre el terra i
        per últim les aplicacions de les forces a certes màquines i tecnologia :     ACTIVITAT DE REPÀS :
 
     + REPÀS :  SEGONA LLEI DE NEWTON : 


       > a) Fes els exemples resolts 1 al 5 que tens fets a les pàgines 184 i 185 del teu llibre, però no miris les
                resolucions fins que no sigui estrictament necessari. 
      1. ACTIVITAT D’AMPLIACIÓ :
 
      + AMPLIACIÓ :  GRAVITACIÓ UNIVERSAL (Tema 10 del teu llibre ) : 


        > a) Llegeix bé varies vegades les pàgines 197, 198 i 199 del teu llibre.

         > b) Observa i estudia primer els exemples resolts 2 i 3 de la pàgina 199 i intenta fer-los per tu mateix 
                després sense mirar les solucions.


      - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 1st BATXILLERAT QUÍMICA DEL 20 al 26 d’Abril.    > Tasques de repàs i d’ampliació :


          1) Llegeix amb cura les pàgines 122 a 125 i reflexiona de nou sobre aquestes
           dues preguntes ( no cal que les escriguis altra vegada ) : 

                          a) Com explicaries amb claredat i concisió que una dissolució
                              necessiti de més temperatura per aconseguir bullir que el
                              mateix volum de dissolvent pur sense solut?.

                          b) I més complicat encara, com explicaries amb precisió que una
                              dissolució necessiti d’una temperatura més baixa, o sigui de
                              més fred, per aconseguir congelar-se o solidificar-se que la
                              mateixa quantitat de dissolvent pur sense solut?
                              

         2) Veieu aquests videos de nou per a recordar la teoria que necessiteu per 
             fer els problemes d’aquesta setmana :


                  > Propietats col.ligatives :   Link 1     Link 2     Link 3

                  > Video de propietats col.ligatives, llei de Raoult :   Video 1    Video 2

                  > Video d’exercici d’augment de la T d’ebullició :   Video

                  > Video d’exercici de descens crioscòpic :   Video

                  > Video d’exercici de pressió osmòtica :   Video

                      > Video explicatiu de les propietats col.ligatives :   Video

                      > Més de propietats col.ligatives :   Video           3) Fes els problemes 34 al 40 de la pàgina 134. Aquí et deixo les 
               solucions a aquests problemes, però no les mireu fins que no sigui 
               estrictament necessari perquè necessiteu l’ajuda per saber-los fer :

                                                      
                                                     Solucions


      - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 2nd BATXILLERAT QUÍMICA DEL 20 al 27 d’Abril :     - Aquestes són les tasques que cal fer aquesta setmana : 

     
          
     > 1. Feu els exercicis d’equilibri del 6 al 14 de les pàgines 166 i 167. Us deixo les 
           solucions als exercicis aquí :

                                                   SOLUCIONS 

          + Aquí teniu la solució correcta a l’apartat b de l’exercici 3 de la pàg 166, que la que us he enviat
             estava malament :

                                                                         solució


       + Aquí us deixo un petit pdf on trobeu la demostració de com arribar a la rela-
          ció entre la Kp i la Kc :

                                                        PDF


    > 2. Feina addicional :

           > Per avençar feina, aquí teniu les solucions dels exercicis del 15 al 23 :


                                                   SOLUCIONS


           > També les solucions i enunciats del dossier d’exercicis PAU d’aquest
               tema d’equilibri químic :

               * Dossier problemes PAU equilibri quimic :     Enunciats          Solucions
 20200421175954-coronavirus-stop-pic6.jpg


   CORONAVIRUS19’ CONFINEMENT PERIOD TASKS , WEEK 6 (  27th of April to 3rd of May ) :  (física i química tasques).

        
  TOTS ELS ALUMNES DE QUALSEVOL CURS, 2eso, 4eso, 1st and 2nd Batxillerat, HAN DE LLEGIR AQUESTES INSTRUCCIONS DETENIDAMENT.                                  INSTRUCCIONS , de les tasques a fer, per la 6ª setmana de confinament :   * En aquest article es penjaran, durant el període de confinament per evitar la propagació del CORONAVIRUS COVID19, les tasques a treballar a casa pels alumnes dels cursos de Física i Química de 2ESO, 4ESO i 1st i 2nd de Batxillerat.


     Els apartats corresponents als diferents cursos els trobareu en diferents colors, verd pels alumnes de FQ 2ESOvioleta pels alumnes de FQ 4ESOblau pels alumnes de Química 1st de Batxillerat i vermell pels alumnes de Química 2nd de batxillerat


     Aquesta setmana trobareu aqui les tasques a fer durant la setmana del 27 d’Abril al 3 de Maig, i després ja es penjaran les tasques per a la següent.


                  - ACTIVITATS I FEINES PER CURSOS :


 - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 2ESO FQ del 27 d’Abril al 3 de Maig.


       Com en les passades setmanes de confinament, hauràs de presentar aquestes tasques fetes enviant un email al teu professor, ja sigui amb un pdf o enviant les fotos de la teva llibreta amb els exercicis fets. Hauràs d’enviar els exercicis fets abans del dilluns 4 de Maig.
     Aquesta setmana teniu tasques d’Ampliació que són obligatories i tasques opcionals d’aprofundiment pel que vulgui treballar una mica més.


     > Tasques de " Ampliació ": (Tothom ha de fer aquestes activitats d’ampliació, són obligatòries i cal 
           copiar els enunciats de les preguntes que s’han de contestar a la llibreta).

       1Fes les següents activitats i exercicis ( copia els enunciats a la llibreta ) :


       ACTIVITAT 1 OBLIGATÒRIA : 


              + Aquí tens un simulador per construir molècules de diferents tipus i aprendre a juntar
                  àtoms de diferents elements químics per formar molècules de diferents compostos químics.
                  Descarregat l’aplicatiu al següent link i construeix dues de les sèries de molècules que es 
                  proposen en el simulador i després fes fotos a les molècules que has construït i les
                   envies per email al teu professor.
                  No oblidis anotar al teu quadern el nom de les molècules i dels elements que les formen :


                                              SIMULADOR PER CONSTRUIR MOLÈCULES


                + Aquest és un bloc on podeu consultar les substàncies simples i compostes, i com entendre
                   la composició i estructura de la matèria des de la teoria cinèticomolecular fins als elements químics :

                                                                             BLOC
     Tasques "d’Aprofundiment" que NO són obligatòries sinó opcionals


     ACTIVITAT 2  OPTATIVA - OPCIONAL :

       1) Després del que ja has après sobre els elements i compostos, torna a llegir
          de nou les pàgines 62 i 63 del teu llibre i fes els exercicis 1 al 6 de la pàgina
          63:

                                                     Enunciats dels exercicis 1 al 6


          - Per si tens curiositat, aquí et deixo una molt bona web on pots consultar informació de cada element
            de la taula periòdica i les característiques de la taula periòdica dels elements :   TAULA     - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 4ESO FQ del 27 d’Abril al 3 de Maig.


   Com la setmana pasada, hauràs de presentar aquestes tasques fetes enviant un email al teu professor, ja sigui amb un pdf o enviant les fotos de la teva llibreta amb els exercicis fets. Hauràs d’enviar els exercicis fets abans del dilluns 4 de Maig.
   Aquesta setmana teniu tasques de repàs i d’ampliació que són obligatories i feines extra que són optatives.

   Tasques de " Repàs i d’Ampliació " :(Tothom ha de copiar els enunciats a la llibreta).


   *  Comencem la part de Química del curs amb el tema 2 del vostre llibre que
       parla dels elements químics i la taula periòdica dels elements : 
      1. ACTIVITAT D’AMPLIACIÓ :
 
      + AMPLIACIÓ :  MODELS ATÒMICS : 


        > a)       1. Consulta, repassa i llegeix la informació de les pàgines 26 i 27.

                       2. Consulta i llegeix les següents webs on t’expliquen els models atòmics i com s’organitza la 
                           taula periòdica en grups i períodes que corresponen als nivells energètics :

                                                                  Web 1           Web 2        


          > b)       Fes els exercicis 1 al 4 de la pàgina 27  ( enunciats )   
       1. ACTIVITAT OPTATIVA-OPCIONAL D’APROFUNDIMENT :
 
      + APROFUNDIMENT :  LA MATÈRIA I LA SEVA ESTRUCTURA : 


        >  Consulta, si vols aprofundir una mica més en aquesta primera introducció a la quimica, els
             apartats d’introducció, propietats i classificació del següent bloc :


                                                                       BLOC

 
                                     hoja en blanco para explicaciones
             
                                                 hoja con sistema periodico para explicaciones


      - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 1st BATXILLERAT QUÍMICA DEL 27 d’Abril al 3 de Maig.    > Tasques a fer : Tema 6  ESTEQUIOMETRIA I REACCIONS QUÍMIQUES.


          1) Primer de tot cal que llegiu ben bé, amb cura, i varies vegades les pàgines 
           176 a 179 del vostre llibre.

          2) Veieu aquests videos : (Pots fer els exemples que apareixen en els videos
              com a exercicis per a practicar).


              > Igualació d’equacions químiques :  Video 1    Video 2     Video 3    Video 4  

              > Tipus de reaccions químiques :      Video 1      Video 2           3) Feu els exercicis M’ENTRENO de la pàgina 178.              Solucions
 


      Entregar les tasques fetes per email abans del dilluns dia 4 de Maig. Feu fotos 
        a la llibreta i me les envieu per email.

   


      - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 2nd BATXILLERAT 
       QUÍMICA DEL 27 d’Abril al 3 de Maig.          - Aquestes són les tasques que cal fer aquesta setmana : 

     
          
     > 1. Primer de tot acabeu els exercicis que us quedin per acabar del tema d’equi-
           libri químic :            
                                      SOLUCIONS EXERCICIS 15 al 23


    > 2. A continuació anem a començar el tema de pH o transferència de protons,
           el qual és una continuació del tema d’equilibri però aplicat a les reaccions
           àcid-base. Cal que llegiu les pàgines de la 170 a la 178 varies vegades. 


    > 3. Aneu consultant el material que teniu penjat al bloc del tema de pH :

                            *   AQUÍ LA PRIMERA PART DEL TEMA DE pH
                                        (Teniu molts videos aquí amb problemes resolts que 
                                                     podeu consultar per veure com es fan els problemes).

     
                                     *   I AQUÍ LA SEGONA PART DEL TEMA DE pH.


                                   *  Aquí teniu tots els problemes resolts del tema de pH per si voleu anar estudiant.
    > 4. Feu els exemples resolts 1,2 i 3 del llibre de les pàgines 179 i 180.                 ENTREGAR LES TASQUES ABANS DEL DILLUNS 4 MAIG.